×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

AsapScience Ukraine, 7 міфів про мозок [AsapScience]

7 міфів про мозок [AsapScience]

Наш мозок є дивовижним і досить складним органом.

Але наше невігластво призвело до виникнення

різних міфів протягом багатьох років.

Як-от "більший - означає кращий".

Звісно, це може бути правильним для деяких інших органів,

- але достатньо поглянути на мозок кашалотів,

який у 6 разів більший, ніж людський,

щоб спростувати цей міф. Без сумніву,

кашалоти - розумні тварини,

але їхні когнітивні здібності

тьмяніють перед нашими.

Ви добре розважилися вчора? Не хвилюйтесь, алкоголь

не вбиває клітини мозку. Хоч він і шкодить

їм та створює проблеми для передачі сигналів між нейронами,

ці зміни, в основному, є зворотними.

Схожим чином, медикаменти не призводять до утворення дірок

у вашому мозку. Хоча деякі препарати

можуть назавжди змінити функціональність і структуру

вашого мозку, та єдине, що може зробити отвір у мозку,

- це фізична травма.

Добре, що у вашому мозку є 100 мільярдів клітин. Чи ні?

У 2009 (дві тисячі дев'ятому) році дослідники з'ясували,

що насправді у мозку є приблизно

86 (вісімдесят шість) мільярдів клітин.

Звісно ж, така різниця може видава́тися незначно́ю,

але ж ці 14 (чотирнадцять) мільярдів нейронів склада́ють

цілий мозок бабуї́на. Ми можемо проілюструвати

це інакше.

Вважатимемо, що 1 мільйон секунд - це 12 днів,

тоді як один мільЯрд секунд - це вже

31 (тридцять один) рІк. Тож різниця

у 14 (чотирнадцять) мільярдів нейронів - не так уже й мало, зрештою.

Але ми не можемо використовувати їх усі, чи не так?

Багато науково-фантастичних фільмів та книг

змушують нас повірити у те, що люди можуть використовувати

лише 10% (десять відсотків) свого́ мозку,

а це цілкови́та нісені́тниця.

Завдяки́ сучасним технологіям сканування мозку ми дізналися,

що використовуємо уве́сь мозок!

Постійно! Не обов'язково весь одра́зу.

Наприклад, коли ви йдете́, частини мозку, пов'язані з рухом,

є більш активними, ніж інші його ділянки.

Однак немає жодної частини мозку,

яка зовсім нічого не робить. Маса мозку складає

3% (три відсотки) маси тіла, і він використовує

20% енергії, що надходить в організм з їжею.

Мозок - справжній трудівни́к!

Але ж ми використовуємо одну півкулю більше,

аніж іншу. Правильно? Ні!

Ймовірно, ви впевнені у то́му, що якщо

у вас переважає логічне та аналітичне мислення,

то у вас активнішою є ліва півкуля,

а якщо у вас переважає творчість та інтуїція, то - права півкуля.

Це не відповідає дійсності!

І хоча різні півкулі мозку справді використовуються для

специфічних функцій, - наприклад,

за мовні здібності відповідає ліва півкуля,

а права півкуля допомагає в інтерпретації емоцій,

- дослідження, проведені на тисячах людей,

не виявили жодних ознак домінування лівої чи правої півкулі.

Інакше ка́жучи, ви використовуєте

обидві півкулі одна́ково.

І у вас є не 5 (п'ять) почуттів, як найчастіше говорять,

а набагато більше! Наприклад,

ноцице́пція (почуття бо́лю) або пропріоце́пція

(відчуття відносного розміщення частин тіла).

Не кажучи вже про відчуття рівнова́ги,

температури і сприйняття́ ча́су.


7 міфів про мозок [AsapScience] 7 Mythen über das Gehirn [AsapScience] 7 myths about the brain [AsapScience] 7 mythes sur le cerveau [AsapScience] 7 мифов о мозге [AsapScience]

Наш мозок є дивовижним і досить складним органом. Our brain is a wonderful and quite complex organ.

Але наше невігластво призвело до виникнення But our ignorance led to it

різних міфів протягом багатьох років. different myths over the years.

Як-от "більший - означає кращий". Like "bigger - means better."

Звісно, це може бути правильним для деяких інших органів, Of course, this may be true for some other bodies,

- але достатньо поглянути на мозок кашалотів, - but just look at the brain of sperm whales,

який у 6 разів більший, ніж людський, which is 6 times larger than human,

щоб спростувати цей міф. Без сумніву, to refute this myth. No doubt,

кашалоти - розумні тварини, sperm whales are smart animals,

але їхні когнітивні здібності but their cognitive abilities

тьмяніють перед нашими. dim in front of ours.

Ви добре розважилися вчора? Не хвилюйтесь, алкоголь Did you have a good time yesterday? Don't worry, alcohol

не вбиває клітини мозку. Хоч він і шкодить does not kill brain cells. Although it does harm

їм та створює проблеми для передачі сигналів між нейронами, and creates problems for signaling between neurons,

ці зміни, в основному, є зворотними. these changes are mainly the reverse.

Схожим чином, медикаменти не призводять до утворення дірок Similarly, medications do not lead to holes

у вашому мозку. Хоча деякі препарати in your brain. Although some drugs

можуть назавжди змінити функціональність і структуру can permanently change functionality and structure

вашого мозку, та єдине, що може зробити отвір у мозку, your brain, and the only thing that can make a hole in the brain,

- це фізична травма. is a physical trauma.

Добре, що у вашому мозку є 100 мільярдів клітин. Чи ні? Good thing there are 100 billion cells in your brain. Or not?

У 2009 (дві тисячі дев'ятому) році дослідники з'ясували, In 2009 (two thousand ninth), researchers found

що насправді у мозку є приблизно which is actually about the brain

86 (вісімдесят шість) мільярдів клітин. 86 (eighty-six) billion cells.

Звісно ж, така різниця може видава́тися незначно́ю, Of course, this difference may seem insignificant,

але ж ці 14 (чотирнадцять) мільярдів нейронів склада́ють but these 14 (fourteen) billion neurons make up

цілий мозок бабуї́на. Ми можемо проілюструвати the whole brain of a baboon. We can illustrate

це інакше. it's different.

Вважатимемо, що 1 мільйон секунд - це 12 днів, We will assume that 1 million seconds is 12 days,

тоді як один мільЯрд секунд - це вже whereas one billionths of a second is already

31 (тридцять один) рІк. Тож різниця 31 (thirty-one) years. So the difference

у 14 (чотирнадцять) мільярдів нейронів - не так уже й мало, зрештою. in 14 (fourteen) billion neurons - not so much, after all.

Але ми не можемо використовувати їх усі, чи не так? But we can't use them all, can we?

Багато науково-фантастичних фільмів та книг Many sci-fi movies and books

змушують нас повірити у те, що люди можуть використовувати make us believe that people can use it

лише 10% (десять відсотків) свого́ мозку, only 10% (ten percent) of their brain,

а це цілкови́та нісені́тниця. which is all nonsense.

Завдяки́ сучасним технологіям сканування мозку ми дізналися, Thanks to modern brain scanning technologies,

що використовуємо уве́сь мозок! that we use the whole brain!

Постійно! Не обов'язково весь одра́зу. Constantly! Not necessarily all at once.

Наприклад, коли ви йдете́, частини мозку, пов'язані з рухом, For example, when you go, the parts of the brain related to movement,

є більш активними, ніж інші його ділянки. is more active than other areas of the city.

Однак немає жодної частини мозку, However, there is no part of the brain

яка зовсім нічого не робить. Маса мозку складає which does nothing at all. The mass of the brain is

3% (три відсотки) маси тіла, і він використовує 3% (three percent) of body weight and he uses

20% енергії, що надходить в організм з їжею. 20% of the energy that comes into the body with food.

Мозок - справжній трудівни́к! The brain is a real hard worker!

Але ж ми використовуємо одну півкулю більше, But we use one hemisphere more,

аніж іншу. Правильно? Ні! than another. Right? No!

Ймовірно, ви впевнені у то́му, що якщо You are probably sure that if

у вас переважає логічне та аналітичне мислення, you are dominated by logical and analytical thinking,

то у вас активнішою є ліва півкуля, the more active you have the left hemisphere,

а якщо у вас переважає творчість та інтуїція, то - права півкуля. and if you are dominated by creativity and intuition, then the right hemisphere.

Це не відповідає дійсності! This is not true!

І хоча різні півкулі мозку справді використовуються для And although different hemispheres of the brain are really used for

специфічних функцій, - наприклад, specific features, such as

за мовні здібності відповідає ліва півкуля, the left hemisphere is responsible for language abilities,

а права півкуля допомагає в інтерпретації емоцій, and the right hemisphere helps in interpreting emotions,

- дослідження, проведені на тисячах людей, - studies conducted on thousands of people,

не виявили жодних ознак домінування лівої чи правої півкулі. found no signs of left or right hemisphere dominance.

Інакше ка́жучи, ви використовуєте In other words, you use

обидві півкулі одна́ково. both hemispheres are alike.

І у вас є не 5 (п'ять) почуттів, як найчастіше говорять, And you do not have 5 (five) feelings, as they often say,

а набагато більше! Наприклад, and much more! Example,

ноцице́пція (почуття бо́лю) або пропріоце́пція nociception (feeling of pain) or proprioception

(відчуття відносного розміщення частин тіла). (sense of relative placement of body parts).

Не кажучи вже про відчуття рівнова́ги, Not to mention a sense of balance,

температури і сприйняття́ ча́су. temperature and time perception.