×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lecții mici de limba română (Little lessons of Romanian language), Motivația mea de a învăța limba germană

Motivația mea de a învăța limba germană

Învăț intensiv limba germană de aproape trei luni.

Si asta fac în particular, singură. Anul acesta, în luna Mai, eram fără serviciu.

Așadar, m-am hotărăt că voi studia serios limba germană.

Am mai studiat această limbă în liceu, dar asta a fost acum mulți ani. Scopul meu era, și este și în prezent, să aplic pentru un post în limba germană.

M-am dus la câteva interviuri, dar nivelul meu era, firește, scăzut.

Mă gândeam: Cum să fac să învăț foarte bine?

Aveam nevoie de o motivație puternică încât să studiez singură o limba așa complexă.

Când cineva învață o limbă grea, trebuie să fie foarte bine motivat.

Și îmi căutam motivația.

Mi-am amintit că am citit un scriitor vorbitor de limba germană cu multă plăcere. Mi-am amintit de cartea : ”Însemnările lui Malte Laurids Brigge”. Această carte am citit-o de două ori! Atât de mult mi-a plăcut! Cartea aparține scriitorului Rainer Maria Rilke.

Ea este un fel de jurnal autobiografic, în care Rilke povestește în amănunt copilaria sa. Descrie foarte frumos și emoționant experiențele, trăirile lui și sentimentele lui din copilărie, oamenii, părinții și alte persoane importante din viața lui.

Această carte este încărcată de sensibilitate și de emoții.

L-am îndrăgit imediat pe Rilke și l-am păstrat în amintire. În acest fel,Rilke a devenit într-o clipă motivația mea puternică, personală, de a foarte bine învăța limba germană.

Dar mai este ceva.

Când cineva învață o limbă străină, în mod firesc cel mai mult își dorește să o vorbească. Așadar a vorbi limba învățată cu un vorbitor nativ este, cred eu, cea mai mare bucurie. De aproape o lună jumate fac parte din comunitatea LingQ.

Aici, din fericire, se găsesc numeroși vorbitori nativi.

Unii sunt austrieci, alții sunt germani.Și alții sunt buni cunoscători de limba germană. Pe Evgheny și pe Reinhard i-am cunoscut primii aici.De atunci, ei m-au ajutat mult și le sunt foarte recunoscătoare.

În felul acesta, mi-am găsit, acum, o a doua motivație puternică pentru a studia și îmbunătăți limba germană.

*Această lecție se poate găsi și în limba germană.

Diese Lektion kann man auch in Deutsche finden: http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5912319/reader/


Motivația mea de a învăța limba germană My motivation for learning German Ma motivation pour apprendre l'allemand

Învăț intensiv limba germană de aproape trei luni. Ich lerne seit fast drei Monaten intensiv Deutsch. I have been teaching German for almost three months. Sto imparando il tedesco da quasi tre mesi.

Si asta fac  în particular, singură. Und das tue ich privat, allein. And that's what they do in particular, alone. E questo lo faccio in particolare, da solo. Anul acesta, în luna Mai, eram fără serviciu. Dieses Jahr, im Mai, war ich arbeitslos. This year, in May, I was out of work. Este año, en mayo, estaba sin trabajo. Cette année, en mai, j'étais au chômage. Quest'anno, a maggio, ero senza lavoro.

Așadar, m-am hotărăt că voi studia serios limba germană. Also beschloss ich, ernsthaft Deutsch zu lernen. So I decided that what I really needed to do was learn German. Entonces, decidí que estudiaría alemán en serio. J'ai donc décidé d'étudier sérieusement l'allemand. Così, ho deciso che avrei studiato seriamente il tedesco.

Am mai studiat această limbă în liceu, dar asta a fost acum mulți ani. I studied this language in high school, but that was many years ago. Estudié este idioma en la escuela secundaria, pero eso fue hace muchos años. Ho studiato questa lingua al liceo, ma è stato molti anni fa. Scopul meu era, și este și în prezent, să aplic pentru un post în limba germană. Mein Ziel war und ist es, mich auf eine Stelle in Deutschland zu bewerben. My purpose was, and is still, to apply for a post in German. Mi objetivo era, y sigue siendo, solicitar un trabajo en alemán. Mon objectif était, et est toujours, de postuler à un poste en allemand. Il mio obiettivo era, ed è ancora, fare domanda per un lavoro in tedesco.

M-am dus la câteva interviuri, dar nivelul meu era, firește, scăzut. Ich ging zu ein paar Vorstellungsgesprächen, aber mein Niveau war natürlich niedrig. I went to a few interviews, but my level was, of course, low. Fui a algunas entrevistas, pero mi nivel era, por supuesto, bajo. J'ai passé quelques entretiens, mais mon niveau était naturellement bas. Sono andato a qualche intervista, ma il mio livello era, ovviamente, basso.

Mă gândeam: Cum să fac să învăț foarte bine? Ich habe nachgedacht: Wie kann ich es schaffen, dass es wirklich gut lernt? I was thinking: How do I learn very well? Estaba pensando: ¿cómo aprendo muy bien? Stavo pensando: come posso davvero imparare l'apprendimento?

Aveam nevoie de o motivație puternică încât să studiez singură o limba așa complexă. Ich brauchte eine starke Motivation, um eine so komplexe Sprache selbständig zu lernen. I needed a strong motivation to study such a complex language myself. J'avais besoin d'une forte motivation pour étudier seul une langue aussi complexe. Avevo bisogno di una forte motivazione per studiare un linguaggio così complesso da solo.

Când cineva învață o limbă grea, trebuie să fie foarte bine motivat. When someone is learning a hard language, he or she must be very motivated. Cuando alguien está aprendiendo un idioma difícil, debe estar muy motivado. Quando qualcuno sta imparando una lingua difficile, deve essere molto motivato.

Și îmi căutam motivația. Und ich war auf der Suche nach meiner Motivation. And I was looking for my motivation. Y estaba buscando mi motivación. E stavo cercando la mia motivazione. И я искал свою мотивацию.

Mi-am amintit că am citit un scriitor vorbitor de limba germană cu multă plăcere. I remembered reading a German-speaking writer with great pleasure. Recuerdo haber leído a un escritor de habla alemana con gran placer. Je me souviens avoir lu avec grand plaisir un écrivain germanophone. Mi sono ricordato di aver letto uno scrittore di lingua tedesca con grande piacere. Mi-am amintit de cartea : ”Însemnările lui Malte Laurids Brigge”. Ich fühlte mich an das Buch "Die Notizen von Malte Laurids Brigge" erinnert. I remembered the book, "The Notes of Malte Laurids Brigge." Recordé el libro: "The Notes of Malta Laurids Brigge". Cela m'a rappelé le livre "The Notes of Malte Laurids Brigge". Mi sono ricordato del libro: "The Notes of Malta Laurids Brigge". Această carte am citit-o de două ori! I have read this book twice! ¡Leí este libro dos veces! Atât de mult mi-a plăcut! So sehr habe ich es geliebt! I so much liked it! ¡Me gustó mucho! Mi è piaciuto così tanto! Cartea aparține scriitorului Rainer Maria Rilke. Das Buch stammt von dem Schriftsteller Rainer Maria Rilke. The book belongs to Rainer writer Maria Rilke. Le livre appartient à l'écrivain Rainer Maria Rilke.

Ea este un fel de jurnal autobiografic, în care Rilke povestește în amănunt copilaria sa. Es handelt sich um eine Art autobiografisches Tagebuch, in dem Rilke ausführlich über seine Kindheit berichtet. It is a kind of autobiographical journal, in which Rilke details in detail his childhood. Es una especie de diario autobiográfico, en el que Rilke detalla en detalle su infancia. Descrie foarte frumos și emoționant experiențele, trăirile lui și sentimentele lui din copilărie, oamenii, părinții și alte persoane importante  din viața lui. Er beschreibt sehr schön und bewegend seine Erfahrungen, seine Erlebnisse und Gefühle als Kind, die Menschen, Eltern und andere wichtige Menschen in seinem Leben. Describes very beautifully and emotionally his experiences, experiences and feelings from childhood, people, parents and other important people in his life. Describe muy bella y emocionalmente sus experiencias, experiencias y sentimientos de la infancia, personas, padres y otras personas importantes en su vida. Il décrit de manière très belle et émouvante ses expériences, ses expériences et ses sentiments en tant qu'enfant, les gens, les parents et les autres personnes importantes dans sa vie.

Această carte este încărcată de sensibilitate și de emoții. Dieses Buch ist voll von Sensibilität und Emotionen. This book is loaded with sensitivity and emotions. Este libro está cargado de sensibilidad y emociones. Questo libro è carico di sensibilità ed emozioni. Эта книга загружена чувствительностью и эмоциями.

L-am îndrăgit imediat pe Rilke și l-am păstrat în amintire. Ich verliebte mich sofort in Rilke und behielt ihn in Erinnerung. I immediately loved Rilke and kept him in his memory. Inmediatamente amé a Rilke y lo mantuve en la memoria. Je suis immédiatement tombée amoureuse de Rilke et je l'ai gardé en mémoire. Ho subito amato Rilke e l'ho tenuto in memoria. În acest fel,Rilke a devenit într-o clipă motivația mea puternică, personală, de a foarte bine învăța limba germană. Auf diese Weise wurde Rilke in einem Augenblick zu meiner starken, persönlichen Motivation, sehr gut Deutsch zu lernen. In this way, Rilke became in a moment my strong, personal motivation to learn German very well. De esta manera, Rilke se convirtió en un momento en mi fuerte motivación personal para aprender alemán muy bien. C'est ainsi que Rilke est devenu en un instant ma forte motivation personnelle pour apprendre l'allemand. In questo modo, Rilke divenne in un momento la mia forte motivazione personale per imparare molto bene il tedesco. Таким образом, Рильке внезапно стал моей сильной личной мотивацией хорошо выучить немецкий язык.

Dar mai este ceva. Aber das ist noch nicht alles. But there is something else. Pero hay algo más. Mais ce n'est pas tout. Ma c'è qualcos'altro. Но есть кое-что еще.

Când cineva învață o limbă străină, în mod firesc cel mai mult își dorește să o vorbească. Wenn jemand eine Fremdsprache lernt, möchte er sie natürlich am liebsten sprechen. When someone is learning a foreign language, naturally most want to speak it. Cuando alguien aprende un idioma extranjero, naturalmente la mayoría de la gente quiere hablarlo. Lorsqu'une personne apprend une langue étrangère, elle souhaite naturellement la parler le plus possible. Quando qualcuno sta imparando una lingua straniera, naturalmente la maggior parte vuole parlarla. Așadar a vorbi limba învățată cu un vorbitor nativ este, cred eu, cea mai mare bucurie. Mit einem Muttersprachler die erlernte Sprache zu sprechen, ist meiner Meinung nach die größte Freude. So speaking the language learned with a native speaker is, I think, the greatest joy. Así que hablar el idioma aprendido con un hablante nativo es, creo, la mayor alegría. Parler la langue que vous avez apprise avec un locuteur natif est, je pense, la plus grande des joies. Quindi parlare la lingua imparata con un madrelingua è, penso, la più grande gioia. De aproape o lună jumate fac parte din comunitatea LingQ. For almost a month, they are part of the LingQ community. Durante casi medio mes han sido parte de la comunidad LingQ. Per quasi mezzo mese hanno fatto parte della comunità LingQ.

Aici, din fericire, se găsesc numeroși vorbitori nativi. Fortunately, there are numerous native speakers here. Ici, heureusement, il y a beaucoup de locuteurs natifs. Fortunatamente, ci sono molti madrelingua qui.

Unii sunt austrieci, alții sunt germani.Și alții sunt buni cunoscători de limba germană. Einige sind Österreicher, einige sind Deutsche, und einige sprechen gut Deutsch. Some are Austrian, some are German, and some are good German speakers. Pe Evgheny și pe Reinhard i-am cunoscut primii aici.De atunci, ei m-au ajutat mult și le sunt foarte recunoscătoare. Evgheny und Reinhard waren die ersten Menschen, die ich hier getroffen habe, und sie haben mir seither sehr geholfen, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. I first met Evgheny and Reinhard here. Since then, they have helped me a lot and I am very grateful. Ho incontrato Evgheny e Reinhard prima qui, da allora mi hanno aiutato molto e sono molto grato.

În felul acesta, mi-am găsit, acum, o a doua motivație puternică pentru a studia și îmbunătăți limba germană. Auf diese Weise habe ich nun eine zweite starke Motivation gefunden, Deutsch zu lernen und zu verbessern. In this way, I now find a second strong motivation to study and improve German. De esta manera, ahora encuentro una segunda fuerte motivación para estudiar y mejorar el alemán. J'ai ainsi trouvé une deuxième motivation forte pour étudier et améliorer l'allemand. In questo modo, ora trovo una seconda forte motivazione per studiare e migliorare il tedesco.

*Această lecție se poate găsi și în limba germană. * This lesson can also be found in German.

Diese Lektion kann man auch in Deutsche finden: This lesson can also be found in Deutsche Finden: http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5912319/reader/ http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5912319/reader/