×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

המעבדה - the Lab, המעבדה | למה נשים מתבדחות פחות בעבודה?

המעבדה | למה נשים מתבדחות פחות בעבודה?

‫מי מצחיק יותר, ‫גברים או נשים?

‫לפי הסטראוטיפ התשובה ברורה: ‫גברים מצחיקים, ונשים צוחקות.

‫למה זה ככה?

‫בשנת 2011 גילתה החוקרת ‫לורה מייקס

‫שאין הבדל של ממש בין יכולות ההצחקה ‫של נשים לשל גברים.

‫היא גם שמה לב שבסביבה מעורבת, ‫שבה יש גברים ונשים,

‫למשל במקומות העבודה של רובנו,

‫נשים מנסות להצחיק ‫הרבה פחות מגברים.

‫הומור הוא שם כולל ‫לתקשורת שמעבירה מסר משעשע,

‫וכדי שזה יצליח צריך שיהיו בו ‫שני מאפיינים:

‫הפתעה, משהו שיתפּוס אותנו לא מוכנים, ‫ו...

‫והתאמה למצב החברתי.

‫זה לא מתאים.

‫שילוב מוצלח של שני המאפיינים האלה

‫גורם לשבירה חביבה של הכללים ‫או של המצופה,

‫אבל אם הבדיחה לא שוברת ‫את הכללים מספיק,

‫אז היא לא תהיה מצחיקה, ‫אלא תיחשב למשפט רגיל.

‫ואם היא שוברת את הכללים יותר מדי ‫היא עלולה לפגוע או להיתפס כגסות רוח.

‫מי שמצליח לדייק ולשבור את הכללים ‫בצורה טובה משפר את ההערכה כלפיו,

‫אלא אם ההומור שלו מלווה ‫בהתנהגות שחצנית ובלתי נסבלת.

‫אבל אני סוטה מהנושא.

‫מה את עושה, גיל? ‫-אני סוטה מהנושא, אופיר, תזרום!

‫השאלה שלנו היא - ‫למה נשים לא משתמשות יותר בהומור?

‫הנה אחת התשובות: היררכיה.

‫בדרך כלל מי שמשתמש בהומור ‫בכל קבוצה הוא אדם חזק ופופולרי.

‫רק במקרים נדירים אדם ‫שמעמדו חלש בקבוצה,

‫יעז לנסות להצחיק.

‫במקומות עבודה הומור שכיח יותר ‫בין עובדים באותה דרגה,

‫וכשהוא חוצה דרגות - כמעט תמיד ‫זה יהיה מלמעלה למטה,

‫כלומר: המנהל יתבדח עם העובדים שלו ‫ולפעמים אפילו על חשבונם.

‫רק לעיתים רחוקות יקרה ההפך.

‫עכשיו ברור למה נשים ‫מתבדחות פחות בעבודה

‫משום שמעמדן, ברוב המקרים, ‫עדיין נמוך משל גברים:

‫רק 33 אחוזים מהמנהלים בישראל ‫הן מנהלות

‫ובתפקידי ניהול בכירים - ‫רק 20 אחוז הן נשים.

‫ועדיין: גם נשים שמגיעות ‫לתפקידי ניהול בכירים

‫לא משתמשות הרבה בהומור,

‫גם משום שהן מושפעות ‫מ"פרדוקס החום והכשירות".

‫מה זה אומר?

‫מאישה מנהלת יש ציפיות סותרות, ‫לכאורה:

‫משום שהיא אישה, ‫מצופה ממנה להיות רכה ומתחשבת,

‫תכונות שאנו משייכים ‫באופן סטריאוטיפי לנשים.

‫משום שהיא מנהלת - ‫מצופה ממנה להיות עניינית ומקצועית.

‫הבעיה היא שרובנו תופסים ‫את התכונות האלה כתכונות סותרות.

‫אז הנה מסר מעודד:

‫דוקטור אמונה אליאב, ‫שהשלימה עבודת מחקר

‫בפקולטה להנדסת ‫תעשייה וניהול בטכניון,

‫מצאה ששימוש בהומור גורם לנו לתפוס ‫את האדם שהשתמש בו כחביב ונעים.

‫אז שימוש בהומור אינו פוגע ‫בדרך שבה תופסים אותנו

‫בסביבה המקצועית שלנו, ‫וזה נכון גם לנשים.


המעבדה | למה נשים מתבדחות פחות בעבודה?

‫מי מצחיק יותר, ‫גברים או נשים? Who's funnier, men or women?

‫לפי הסטראוטיפ התשובה ברורה: ‫גברים מצחיקים, ונשים צוחקות. According to the stereotype, the answer is clear: Funny men, and women laugh.

‫למה זה ככה? Why is it like this?

‫בשנת 2011 גילתה החוקרת ‫לורה מייקס In 2011, researcher Laura Makes discovered

‫שאין הבדל של ממש בין יכולות ההצחקה ‫של נשים לשל גברים. That there is no real difference between the laughing skills of women and men.

‫היא גם שמה לב שבסביבה מעורבת, ‫שבה יש גברים ונשים, She also noticed that in a mixed environment where there are men and women,

‫למשל במקומות העבודה של רובנו, For example, in most of our workplaces,

‫נשים מנסות להצחיק ‫הרבה פחות מגברים. Women try to make a lot less of a laugh than men.

‫הומור הוא שם כולל ‫לתקשורת שמעבירה מסר משעשע, Humor is a general name for the media that delivers an entertaining message,

‫וכדי שזה יצליח צריך שיהיו בו ‫שני מאפיינים: And in order for it to succeed, it must have two characteristics:

‫הפתעה, משהו שיתפּוס אותנו לא מוכנים, ‫ו... Surprise, something that will catch us off guard, and ...

‫והתאמה למצב החברתי. And adjusting to the social situation.

‫זה לא מתאים. it does not fit.

‫שילוב מוצלח של שני המאפיינים האלה A successful combination of these two characteristics

‫גורם לשבירה חביבה של הכללים ‫או של המצופה, Makes a nice break of the rules or the expected,

‫אבל אם הבדיחה לא שוברת ‫את הכללים מספיק, But if the joke doesn't break the rules enough,

‫אז היא לא תהיה מצחיקה, ‫אלא תיחשב למשפט רגיל. So she wouldn't be funny, but would be considered a regular sentence.

‫ואם היא שוברת את הכללים יותר מדי ‫היא עלולה לפגוע או להיתפס כגסות רוח. And if she breaks the rules too much she may be hurt or perceived as rude.

‫מי שמצליח לדייק ולשבור את הכללים ‫בצורה טובה משפר את ההערכה כלפיו, Anyone who can accurately and accurately break the rules improves their appreciation for them,

‫אלא אם ההומור שלו מלווה ‫בהתנהגות שחצנית ובלתי נסבלת. Unless his humor is accompanied by arrogant and intolerable behavior.

‫אבל אני סוטה מהנושא. But I deviate from the subject.

‫מה את עושה, גיל? ‫-אני סוטה מהנושא, אופיר, תזרום! What are you doing, Gil? - I deviate from the subject, Ophir, flow!

‫השאלה שלנו היא - ‫למה נשים לא משתמשות יותר בהומור? Our question is - why do women no longer use humor?

‫הנה אחת התשובות: היררכיה. Here is one answer: hierarchy.

‫בדרך כלל מי שמשתמש בהומור ‫בכל קבוצה הוא אדם חזק ופופולרי. Usually the person who uses humor in any group is a strong and popular person.

‫רק במקרים נדירים אדם ‫שמעמדו חלש בקבוצה, Only in rare cases is a person with a weak position in the group,

‫יעז לנסות להצחיק. Dare to try to be funny.

‫במקומות עבודה הומור שכיח יותר ‫בין עובדים באותה דרגה, In workplaces humor is more common among employees of the same rank,

‫וכשהוא חוצה דרגות - כמעט תמיד ‫זה יהיה מלמעלה למטה, And when he crosses ranks - it will almost always be from top to bottom,

‫כלומר: המנהל יתבדח עם העובדים שלו ‫ולפעמים אפילו על חשבונם. That is: the manager will joke with his employees and sometimes even at their expense.

‫רק לעיתים רחוקות יקרה ההפך. The opposite will rarely happen.

‫עכשיו ברור למה נשים ‫מתבדחות פחות בעבודה It is now clear why women joke less at work

‫משום שמעמדן, ברוב המקרים, ‫עדיין נמוך משל גברים: Because their status, in most cases, is still lower than that of men:

‫רק 33 אחוזים מהמנהלים בישראל ‫הן מנהלות Only 33 percent of managers in Israel are managers

‫ובתפקידי ניהול בכירים - ‫רק 20 אחוז הן נשים. And in senior management positions - only 20 percent are women.

‫ועדיין: גם נשים שמגיעות ‫לתפקידי ניהול בכירים And yet: even women who reach senior management positions

‫לא משתמשות הרבה בהומור, Do not use much humor,

‫גם משום שהן מושפעות ‫מ"פרדוקס החום והכשירות". Also because they are affected by the "heat and fitness paradox".

‫מה זה אומר? What it means?

‫מאישה מנהלת יש ציפיות סותרות, ‫לכאורה: A managerial woman has seemingly conflicting expectations:

‫משום שהיא אישה, ‫מצופה ממנה להיות רכה ומתחשבת, Because she is a woman, she is expected to be soft and considerate,

‫תכונות שאנו משייכים ‫באופן סטריאוטיפי לנשים. Traits that we stereotypically associate with women.

‫משום שהיא מנהלת - ‫מצופה ממנה להיות עניינית ומקצועית. Because she is a manager - she is expected to be matter-of-fact and professional.

‫הבעיה היא שרובנו תופסים ‫את התכונות האלה כתכונות סותרות. The problem is that most of us perceive these traits as contradictory traits.

‫אז הנה מסר מעודד: So here's an encouraging message:

‫דוקטור אמונה אליאב, ‫שהשלימה עבודת מחקר Dr. Emuna Eliav, who completed a research paper

‫בפקולטה להנדסת ‫תעשייה וניהול בטכניון, In the Faculty of Industrial Engineering and Management at the Technion,

‫מצאה ששימוש בהומור גורם לנו לתפוס ‫את האדם שהשתמש בו כחביב ונעים. Found that using humor makes us perceive the person who used it as kind and pleasant.

‫אז שימוש בהומור אינו פוגע ‫בדרך שבה תופסים אותנו So using humor does not hurt the way we are perceived

‫בסביבה המקצועית שלנו, ‫וזה נכון גם לנשים. In our professional environment, and the same is true for women.