×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | איך זה שיש דתיים שעולים להר הבית?

כאן סקרנים | איך זה שיש דתיים שעולים להר הבית?

"אסור לעלות להר הבית."

זה מה שפוסקת הרבנות הראשית לישראל ועוד שורה ארוכה של רבנים.

אבל ב-7 השנים האחרונות גדל מספר היהודים העולים בכל שנה להר

%ב-250!

מה שנקרא היום "הר הבית" הוא בכלל לא הר,

אלא מתחם ששטחו כ-140 דונם.

המלך הורדוס יצר אותו במאה ה-1 לפניה"ס

סביב פסגת הר המוריה.

השטח המקודש עמד על 60 דונם בלבד או 500 על 500 אמה

ומי שרצה להיכנס אליו היה חייב להיטהר במקווה מים.

גם בתוך השטח ההלכתי הזה

היו דרגות קדושה שונות.

באזור מצומצם שנקרא "החיל"

הותרה הכניסה ליהודים שעברו תהליך טהרה מורכב יותר.

ואילו למבנה המקדש ולסביבתו הותרה הכניסה לכוהנים בלבד.

בתוך עזרת הכוהנים שכן קודש הקודשים שבו ארון הברית

ולתוכו רק הכוהן הגדול יכול היה להיכנס,

פעם בשנה בלבד, ביום הכיפורים.

אפילו שבית המקדש כבר מזמן לא עומד על הר המוריה,

לרוב הדעות, הגבלות הכניסה החמורות עדיין תקפות.

העניין הוא שאין ודאות איפה בדיוק עמד בית-המקדש.

אחרי מלחמת ששת הימים פותחו לא פחות מ-12 שיטות בעניין,

שחלקן מיקמו את האזור המקודש בדרום הר הבית,

חלקן בצפון ואחרות במרכז.

עד היום, מרבית הרבנים מהזרם האורתודוכסי

מעדיפים שלא להסתמך על השערות ולהסתכן בעבירה על איסור חמור

ולכן אוסרים כליל עלייה למתחם הר הבית.

אבל יש גם דעה מנוגדת.

מי שהוביל אותה במשך שנים הוא הרב שלמה גורן

שהיה הרב הצבאי הראשי בשנת 67 ואח"כ הרב הראשי לישראל.

הרב גורן טוען שאין איסור בעלייה למתחם הר הבית,

צריך רק להבין איפה בדיוק נמצא השטח המקודש בהר

ואז אפשר ללכת מסביבו.

הבעיה היא שבגלל הרגישות הדתית

אי אפשר לערוך במתחם עצמו חפירות ארכאולוגיות

שהיו יכולות לגלות שרידים נוספים ממבנה המקדש

ולשרטט את גבולות הר המוריה.

גם גודלן של ה-500 אמה שמגדירות את השטח ההלכתי לא באמת ברור.

יש כמה שיטות לקבוע מהו גודל "אמה"

והן נעות מ-40 ס"מ בערך

עד לסביבות ה-60 ס"מ.

הבדל משמעותי.

הבעיות האלו לא מפריעות לאסכולת הרב גורן

שבה חברים למשל "נאמני הר-הבית" ומכון המקדש.

לשיטתם- קודש הקודשים עמד במקומה של אבן השתייה.

סלע גדול משטח הר המוריה המקורי שנמצא תחת כיפת הסלע.

בהסתמך על מקורות היסטוריים,

הם מזהים את המפלס העליון של הר-הבית כגבולות החיל,

האזור המצומצם והקדוש יותר

ולא מדובר רק במקורות היסטוריים יהודיים.

בתיאוריו של הנוסע מבורדו, למשל,

חוקר נוצרי אלמוני שכתב במאה ה-4 יומן על מסעו בא"י,

הוא מציין אבן מנוקבת שאליה היהודים באים כל שנה.

הוא מתאר איך הם מושחים אותה בשמן ומתאבלים עליה.

אפילו המסורת המוסלמית הקדומה התייחסה לאבן השתייה

וכינתה את כיפת הסלע, המתחם שנבנה כדי להגן עליה,

"בית אל מקדס."

נוסף על המקורות האלה, תומכי העלייה להר בטוחים בזיהוי הזה,

משום שההיגיון אומר שהמקום הקדוש ביותר יהיה הבולט ביותר

כלומר, ממוקם הכי גבוה.

אם קודש הקודשים עמד במקום שבו נמצאת אבן השתייה,

אפשר להיכנס להר הבית אחרי טבילה במקווה

וללכת במסלול היקפי במרחק בטוח מהחיל שבמרכז ההר.

על אף הגבלות המשטרה שאוסרות על יהודים כל סוג של מחווה דתית בהר

ההתקרבות למקום הקדוש נחשבת הישג רוחני גדול לשוחרי המקדש.

בעיניהם, עצם העלייה אליו

היא צעד בדרך למימוש הריבונות היהודית על ההר.


כאן סקרנים | איך זה שיש דתיים שעולים להר הבית?

"אסור לעלות להר הבית." "You must not go up to the Temple Mount."

זה מה שפוסקת הרבנות הראשית לישראל ועוד שורה ארוכה של רבנים. This is what the Chief Rabbinate of Israel ruled and a long line of rabbis.

אבל ב-7 השנים האחרונות גדל מספר היהודים העולים בכל שנה להר But in the last 7 years, the number of Jewish immigrants has increased every year to the mountain

%ב-250! % At 250!

מה שנקרא היום "הר הבית" הוא בכלל לא הר, The so-called "Temple Mount" today is not a mountain at all,

אלא מתחם ששטחו כ-140 דונם. But a complex with an area of about 140 dunams.

המלך הורדוס יצר אותו במאה ה-1 לפניה"ס King Herod created it in the 1st century BC

סביב פסגת הר המוריה. Around the peak of Mount Moriah.

השטח המקודש עמד על 60 דונם בלבד או 500 על 500 אמה The sacred area was only 60 acres or 500 by 500 cubits

ומי שרצה להיכנס אליו היה חייב להיטהר במקווה מים. And whoever wanted to enter it had to be cleansed in a bath of water.

גם בתוך השטח ההלכתי הזה Even within this halakhic territory

היו דרגות קדושה שונות. There were different degrees of holiness.

באזור מצומצם שנקרא "החיל" In a small area called the "Corps"

הותרה הכניסה ליהודים שעברו תהליך טהרה מורכב יותר. The entrance to Jews who underwent a more complex process was allowed.

ואילו למבנה המקדש ולסביבתו הותרה הכניסה לכוהנים בלבד. Whereas the structure of the temple and its surroundings were allowed to the priests only.

בתוך עזרת הכוהנים שכן קודש הקודשים שבו ארון הברית Within the auxiliary priests lay the Holy of Holies where the Ark of the Covenant

ולתוכו רק הכוהן הגדול יכול היה להיכנס, And into it only the high priest could enter,

פעם בשנה בלבד, ביום הכיפורים. Once a year only, on Yom Kippur.

אפילו שבית המקדש כבר מזמן לא עומד על הר המוריה, Even though the Temple has not been standing on Mount Moriah for a long time,

לרוב הדעות, הגבלות הכניסה החמורות עדיין תקפות. For the most part, the severe entry restrictions are still valid.

העניין הוא שאין ודאות איפה בדיוק עמד בית-המקדש. The thing is, there is no certainty where exactly the temple stood.

אחרי מלחמת ששת הימים פותחו לא פחות מ-12 שיטות בעניין, After the Six Day War, no less than 12 methods were developed on the matter,

שחלקן מיקמו את האזור המקודש בדרום הר הבית, Some of which placed the sacred area on the south of the Temple Mount,

חלקן בצפון ואחרות במרכז. Some in the north and others in the center.

עד היום, מרבית הרבנים מהזרם האורתודוכסי To this day, most rabbis from the Orthodox stream

מעדיפים שלא להסתמך על השערות ולהסתכן בעבירה על איסור חמור Prefer not to rely on conjecture and run the risk of a serious ban

ולכן אוסרים כליל עלייה למתחם הר הבית. Therefore, a ban on the Temple Mount compound is strictly prohibited.

אבל יש גם דעה מנוגדת. But there is also a dissenting opinion.

מי שהוביל אותה במשך שנים הוא הרב שלמה גורן Who has led her for years is Rabbi Shlomo Goren

שהיה הרב הצבאי הראשי בשנת 67 ואח"כ הרב הראשי לישראל. Who was Chief Military Rabbi in 67 and then Chief Rabbi of Israel.

הרב גורן טוען שאין איסור בעלייה למתחם הר הבית, Rabbi Goren argues that there is no prohibition on going to the Temple Mount compound,

צריך רק להבין איפה בדיוק נמצא השטח המקודש בהר One only needs to understand where exactly the sacred area on the mountain is

ואז אפשר ללכת מסביבו. Then you can walk around it.

הבעיה היא שבגלל הרגישות הדתית The problem is that because of the religious sensitivity

אי אפשר לערוך במתחם עצמו חפירות ארכאולוגיות Archaeological excavations are not possible in the complex itself

שהיו יכולות לגלות שרידים נוספים ממבנה המקדש Which could have revealed more remains of the temple structure

ולשרטט את גבולות הר המוריה. And draw the boundaries of Mount Moriah.

גם גודלן של ה-500 אמה שמגדירות את השטח ההלכתי לא באמת ברור. The size of the 500 Emma who defines the halakhic territory is also unclear.

יש כמה שיטות לקבוע מהו גודל "אמה" There are several methods to determine the size of "Emma"

והן נעות מ-40 ס"מ בערך And they range from about 40 cm

עד לסביבות ה-60 ס"מ. Up to around 60 cm.

הבדל משמעותי. Significant difference.

הבעיות האלו לא מפריעות לאסכולת הרב גורן These problems do not interfere with Rabbi Goren's school

שבה חברים למשל "נאמני הר-הבית" ומכון המקדש. Where members for example "Temple Mount Trustees" and the Temple Institute.

לשיטתם- קודש הקודשים עמד במקומה של אבן השתייה. According to them, the Holy of Holies stood in the place of the drinking stone.

סלע גדול משטח הר המוריה המקורי שנמצא תחת כיפת הסלע. Large rock from the original Moriah Mountains surface under the Dome of the Rock.

בהסתמך על מקורות היסטוריים, Drawing on historical sources,

הם מזהים את המפלס העליון של הר-הבית כגבולות החיל, They identify the upper level of the Temple Mount as the borders of the Corps,

האזור המצומצם והקדוש יותר The smaller and more sacred area

ולא מדובר רק במקורות היסטוריים יהודיים.

בתיאוריו של הנוסע מבורדו, למשל, In the Border's traveler's descriptions, for example,

חוקר נוצרי אלמוני שכתב במאה ה-4 יומן על מסעו בא"י, An obscure Christian scholar who wrote a diary on his journey in Israel in the 4th century,

הוא מציין אבן מנוקבת שאליה היהודים באים כל שנה. He points to a pierced stone to which Jews come every year.

הוא מתאר איך הם מושחים אותה בשמן ומתאבלים עליה. He describes how they corrupt her with grief and grieve for her.

אפילו המסורת המוסלמית הקדומה התייחסה לאבן השתייה Even the early Muslim tradition referred to the drinking stone

וכינתה את כיפת הסלע, המתחם שנבנה כדי להגן עליה, And called the Dome of the Rock, the compound built to protect it,

"בית אל מקדס." "Beth El McDes."

נוסף על המקורות האלה, תומכי העלייה להר בטוחים בזיהוי הזה, In addition to these sources, supporters of the Aliyah to the Mount are confident in this identification,

משום שההיגיון אומר שהמקום הקדוש ביותר יהיה הבולט ביותר Because logic says the holiest place will be the most prominent

כלומר, ממוקם הכי גבוה. That is, located at the highest.

אם קודש הקודשים עמד במקום שבו נמצאת אבן השתייה, If the Holy of Holies stood where the drinking stone is,

אפשר להיכנס להר הבית אחרי טבילה במקווה You can enter the Temple Mount after baptism in the mikvah

וללכת במסלול היקפי במרחק בטוח מהחיל שבמרכז ההר. And walk in a perimeter at a safe distance from the corps in the center of the mountain.

על אף הגבלות המשטרה שאוסרות על יהודים כל סוג של מחווה דתית בהר Despite the police restrictions that prohibit Jews from any kind of religious gesture in Mt.

ההתקרבות למקום הקדוש נחשבת הישג רוחני גדול לשוחרי המקדש. Approaching the holy place is considered a great spiritual achievement for the temple's followers.

בעיניהם, עצם העלייה אליו To them, the very immigration to it

היא צעד בדרך למימוש הריבונות היהודית על ההר. She took a step towards realizing Jewish sovereignty on the mountain.