×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | למה אנחנו מחקים אנשים?

כאן סקרנים | למה אנחנו מחקים אנשים?

‫תודה רבה. ‫-בבקשה.

‫היי. ‫מה שהוא לקח.

‫אנחנו לא כאלה עצמאיים ‫כמו שאנחנו חושבים.

‫רובנו בסך הכול מחקים אנשים אחרים ‫ונגררים אחריהם.

‫זה קורה כל הזמן.

‫באופן לא רצוני וגם לא מודע.

‫בתנוחות ישיבה, בצורות דיבור, ‫בתנועות שפתיים, בהבעות פנים.

‫איך מסבירים את ההתנהגות הזאת?

‫קופים, כמובן.

‫מדענים שחקרו קופי מקוק ‫בשנות ה-80',

‫עקבו אחר המוחות שלהם ‫וגילו תופעה מוזרה.

‫כשהם התבוננו בקוף אחר,

‫או אפילו באדם שמבצע פעולה כלשהי ‫כמו פיצוח פיסטוקים,

‫המוח של הקופים התנהג ‫כאילו הם עצמם מבצעים את הפעולה.

‫לנוירונים, תאי העצב שאחראים ‫על החיקוי הזה במוח שלנו,

‫קוראים נוירוני מראה ‫והם עומדים לפי התיאוריה

‫בבסיס מנגנון האמפתיה, ‫זה שמאפשר לנו להבין

‫כוונות ופעולות של האחר ‫ולהזדהות איתו.

‫אגב, לפי השערות החוקרים, ‫הקושי של אנשים

‫על הספקטרום האוטיסטי נובע ‫מתפקוד לקוי של נוירוני המראה.

‫קשה להם לפענח התנהגויות חברתיות ‫ולחקות אותן.

‫העניין הוא שלפעמים ‫הפעולה או החוויה של האחר

‫לא רק נרשמות אצלנו במוח,

‫אלא שהוא ממש מורה לנו ‫להוציא אותה אל הפועל.

‫החקיינות הלא מודעת הזאת ‫נקראת "אפקט הזיקית".

‫המחקר בתחום עדיין מתפתח, ‫אבל השערת החוקרים היא

‫שפעולת החיקוי מסייעת לצד המחקה ‫להסתגל לסיטואציה החברתית.

‫ולצד שביצע את הפעולה, ‫היא גורמת לחבב את המחקה

‫ולרצות לעזור לו.

‫ובסך הכול יש כאן היגיון אבולוציוני.

‫כשמישהו מהשבט שלנו ‫מזהה תוקף,

‫מספיק שרק נצפה בפניו המבועתות ‫ונקלוט אותו רץ,

‫וגם אנחנו נעוות פנים ונתחיל לברוח.

‫לא סתם ילדים מחקים ‫את התנועות של מלך הכיתה,

‫ולא סתם אנחנו מאמצים ‫את המילים המוזרות

‫שבהן הבוסית אוהבת להשתמש.

‫אני אגיד לך את האמת, דווקא לדעתי ‫אני חושב שזה מאוד שרבילי.

‫במחקר מ-1999, שני חוקרים ‫מאוניברסיטת ניו יורק

‫ביקשו מזוגות נבדקים ‫להביט יחד בתמונות.

‫אחד הנבדקים היה שתול שלהם.

‫הוא הודרך מראש לבצע ‫תנועות חוזרות במהלך הסשן.

‫למשל לנענע את הרגל, ‫או לשפשף את הפנים.

‫התוצאה: רבים מהנבדקים התמימים ‫אימצו תוך זמן קצר

‫את ההתנהגות של השתול.

‫מחקרים אחרים הראו ‫שכאשר הייתה פעולת חיקוי,

‫הנבדקים דירגו אחד את השני ‫באופן חיובי יותר.

‫מתברר שאם אנחנו מתחברים ‫למישהו, נמשכים אליו

‫או מעריכים אותו, ‫אז נחקה אותו יותר.

‫וזה יקרה כמובן בלי שבכלל ‫נשים לב.

‫אנחנו אומנם רואים שאחרים ‫עושים את זה,

‫הולכים אחרי העדר,

‫אבל כשזה נוגע אלינו - ‫מה פתאום.

‫אנחנו עצמאיים, חזקים, מובילים.


כאן סקרנים | למה אנחנו מחקים אנשים?

‫תודה רבה. ‫-בבקשה.

‫היי. ‫מה שהוא לקח. Hi. What he took.

‫אנחנו לא כאלה עצמאיים ‫כמו שאנחנו חושבים. We are not as independent as we think.

‫רובנו בסך הכול מחקים אנשים אחרים ‫ונגררים אחריהם. Most of us are merely mimicking and dragging other people.

‫זה קורה כל הזמן. It happens all the time.

‫באופן לא רצוני וגם לא מודע. Involuntarily and unconsciously.

‫בתנוחות ישיבה, בצורות דיבור, ‫בתנועות שפתיים, בהבעות פנים. In sitting postures, speech forms, lip movements, facial expressions.

‫איך מסבירים את ההתנהגות הזאת? How do you explain this behavior?

‫קופים, כמובן. Monkeys, of course.

‫מדענים שחקרו קופי מקוק ‫בשנות ה-80', Scientists who studied macaque monkeys in the 1980s,

‫עקבו אחר המוחות שלהם ‫וגילו תופעה מוזרה. Follow their minds and discover a strange phenomenon.

‫כשהם התבוננו בקוף אחר, As they watched another monkey,

‫או אפילו באדם שמבצע פעולה כלשהי ‫כמו פיצוח פיסטוקים, Or even a person doing something like cracking pistachios,

‫המוח של הקופים התנהג ‫כאילו הם עצמם מבצעים את הפעולה. The monkeys' brains acted as if they were performing the action themselves.

‫לנוירונים, תאי העצב שאחראים ‫על החיקוי הזה במוח שלנו, For neurons, the nerve cells responsible for this imitation in our brain,

‫קוראים נוירוני מראה ‫והם עומדים לפי התיאוריה Read mirror neurons and they stand by theory

‫בבסיס מנגנון האמפתיה, ‫זה שמאפשר לנו להבין Underpinning the mechanism of empathy is the one that allows us to understand

‫כוונות ופעולות של האחר ‫ולהזדהות איתו. Intent and actions of the other and identify with him.

‫אגב, לפי השערות החוקרים, ‫הקושי של אנשים By the way, according to the researchers, the difficulty of people

‫על הספקטרום האוטיסטי נובע ‫מתפקוד לקוי של נוירוני המראה. On the autistic spectrum is due to the appearance of mirror neurons.

‫קשה להם לפענח התנהגויות חברתיות ‫ולחקות אותן. It is difficult for them to decode and emulate social behaviors.

‫העניין הוא שלפעמים ‫הפעולה או החוויה של האחר The thing is that sometimes the action or the experience of the other

‫לא רק נרשמות אצלנו במוח, Not only are we registered in the brain,

‫אלא שהוא ממש מורה לנו ‫להוציא אותה אל הפועל. But he actually instructs us to implement it.

‫החקיינות הלא מודעת הזאת ‫נקראת "אפקט הזיקית". This unconscious imitation is called the "chameleon effect".

‫המחקר בתחום עדיין מתפתח, ‫אבל השערת החוקרים היא Research in the field is still evolving, but the researchers' hypothesis is

‫שפעולת החיקוי מסייעת לצד המחקה ‫להסתגל לסיטואציה החברתית. That the act of imitation helps the imitator to adapt to the social situation.

‫ולצד שביצע את הפעולה, ‫היא גורמת לחבב את המחקה And alongside the action, she likes the mimic

‫ולרצות לעזור לו. And want to help him.

‫ובסך הכול יש כאן היגיון אבולוציוני. And all in all, there is evolutionary logic here.

‫כשמישהו מהשבט שלנו ‫מזהה תוקף, When someone from our tribe recognizes validity,

‫מספיק שרק נצפה בפניו המבועתות ‫ונקלוט אותו רץ, Enough just watching his terrified face and catching him running,

‫וגם אנחנו נעוות פנים ונתחיל לברוח. And we, too, grimace and start running away.

‫לא סתם ילדים מחקים ‫את התנועות של מלך הכיתה, It is not just children who imitate the movements of the king of the class,

‫ולא סתם אנחנו מאמצים ‫את המילים המוזרות And not only do we embrace the strange words

‫שבהן הבוסית אוהבת להשתמש. Which the boss loves to use.

‫אני אגיד לך את האמת, דווקא לדעתי ‫אני חושב שזה מאוד שרבילי. I'll tell you the truth.

‫במחקר מ-1999, שני חוקרים ‫מאוניברסיטת ניו יורק In a 1999 study, two New York University researchers

‫ביקשו מזוגות נבדקים ‫להביט יחד בתמונות. Asked pairs of subjects to look at the pictures together.

‫אחד הנבדקים היה שתול שלהם. One of the subjects was their plant.

‫הוא הודרך מראש לבצע ‫תנועות חוזרות במהלך הסשן. He was instructed in advance to perform repetitive movements during the session.

‫למשל לנענע את הרגל, ‫או לשפשף את הפנים. For example, wiggle your leg, or rub your face.

‫התוצאה: רבים מהנבדקים התמימים ‫אימצו תוך זמן קצר The result: Many of the innocent subjects were adopted in no time

‫את ההתנהגות של השתול. The behavior of the plant.

‫מחקרים אחרים הראו ‫שכאשר הייתה פעולת חיקוי, Other studies have shown that when imitating,

‫הנבדקים דירגו אחד את השני ‫באופן חיובי יותר. Subjects rated each other more positively.

‫מתברר שאם אנחנו מתחברים ‫למישהו, נמשכים אליו It turns out that if we connect with someone, we are attracted to it

‫או מעריכים אותו, ‫אז נחקה אותו יותר. Or appreciate it, then imitate it more.

‫וזה יקרה כמובן בלי שבכלל ‫נשים לב. And of course this will happen without women at all.

‫אנחנו אומנם רואים שאחרים ‫עושים את זה, We do see that others do this,

‫הולכים אחרי העדר, Going after the herd,

‫אבל כשזה נוגע אלינו - ‫מה פתאום. But when it comes to us - all of a sudden.

‫אנחנו עצמאיים, חזקים, מובילים. We are independent, strong, leaders.