×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), ירושלמים | בסלון של בקי אין פוליטיקה, רק קוסמטיקה

ירושלמים | בסלון של בקי אין פוליטיקה, רק קוסמטיקה

כשיש מתיחות בירושלים זה יכול להיות קצת בעיה,

אני כן מבקשת לא לצעוק בערבית, כאילו...

לפעמים הן מדברות: "תביאי לי את זה, אני צריכה את זה,"

או מה, או מספרות איזה סיפור אחת לשנייה,

אמרתי "רק ווליום קצת פחות, לא צריכים לצעוק את זה."

בכלל, הם מפחדים.

עובדת אחת רצתה להביא עוגה עם סכין

היא אומרת, "הסכין בבית."

אני חרדית דתית, מודרנית,

פתוחה.

אני מכסה את הראש, אני יחסית צנועה.

יחסית.

המקום שלי נקרא "נייל קווין אקספרס"

אני הקמתי אותו במטרה לתת שירות לכל נשות העיר,

כל הצבעים וכל הדתות מגיעות אליי.

אם נשים היו מנהלות את העולם היה לנו שלום מזמן מזמן.

יש לנו המון במשותף, כנשים.

אני מדגישה את הנושא של נשים כי אני מעסיקה רק נשים.

העובדות הערביות והיהודיות מסתדרות מאוד יפה.

הן בני אדם. בלי פוליטיקה.

אנחנו פה רק מדברים קוסמטיקה.

הלקוחות בהתחלה נבהלו, אני חייבת לציין, שיש ערביות.

השפה מעוררת המון חשד, במיוחד בירושלים.

אנשים שומעים ערבית - חמאס, מחבלים. זה לא נכון.

הגיעה אליי לקוחה יהודיה שעמדה להתחתן

והרגישה כנראה רוחניות גבוהה.

היא ביקשה ממני, היא אמרה "אני רוצה יהודייה שתכין אותה לחתונה."

אין בעיה, העיקר שלא מעליבים. היא אמרה לי את זה בשקט.

אם היא הייתה אומרת לי בקול רם, הייתי אומרת לה "סליחה ממיל'ה, לכי הביתה."

אני לא מרשה פה להעליב אף אחד.

זה כמו הסלון שלי. נכנסתם לסלון של הבית שלי-

כולם להתייחס אחד לשני בכבוד.

עובדת שלי אחת, האחרונה שהצטרפה, מוסלמית.

היא הגיעה עם כיסוי ראש כמו של דתיות.

אמרתי לה, "אני שואלת אותך: אם אין לך בעיה עם זה,

"האם תוכלי לא לבוא עם זה."

והיא אמרה שאין לה בעיה בכלל. כנראה היא לא כזו דתייה.

אז היא מורידה את זה באוטו והיא באה בלי החיג'אב.

צבע הלק הכי נפוץ אצל הנשים החרדיות והדתיות

זה ורוד בהיר בהיר בהיר.

יש לי קולקציה, תראו, מלא גוונים של ורוד.

ברגליים הן משתוללות, כי הן עם נעליים סגורות,

אז פתאום הן עושות ורוד פוקסיה או איזשהו אדום לוהט

ואז הן שמות את גרביים והנעליים והן יוצאות לדרך חסודות.

נשים מוסלמיות אסור שיהיה להן ציפורניים, כי הן מתפללות,

אז כדי להגיע לאירועים מותר להן לעשות הדבקה,

שזה משהו שהוא זמני.

והן אוהבות ארוך. מלא אבנים, מלא צבעים,

מלא... קוראים לזה בערבית "קסקס."

נראה לי שיהיה משהו בעתיד הקרוב. יהיה... יהיה טוב.

שלום אני כבר לא מדברת, אז אני מדברת על ההבנה בינינו,

שזה כבר צעד חיובי מאוד.


ירושלמים | בסלון של בקי אין פוליטיקה, רק קוסמטיקה Jerusalem In Beckys Wohnzimmer gibt es keine Politik, nur Kosmetik Jerusalem There is no politics in Becky's living room, only cosmetics Jerusalén En el salón de Becky no hay política, solo cosmética Gerusalemme Non c'è politica nel soggiorno di Becky, solo cosmetici

כשיש מתיחות בירושלים זה יכול להיות קצת בעיה, When there is tension in Jerusalem, it can be a bit of a problem,

אני כן מבקשת לא לצעוק בערבית, כאילו... I do not want to shout in Arabic, as if ...

לפעמים הן מדברות: "תביאי לי את זה, אני צריכה את זה," Sometimes they talk: "Bring it to me, I need it,"

או מה, או מספרות איזה סיפור אחת לשנייה, Or what, or tell one story to another,

אמרתי "רק ווליום קצת פחות, לא צריכים לצעוק את זה." I said "Just a little less volume, you do not have to shout it."

בכלל, הם מפחדים. In general, they are afraid.

עובדת אחת רצתה להביא עוגה עם סכין One employee wanted to bring a cake with a knife

היא אומרת, "הסכין בבית." She says, "The knife is at home."

אני חרדית דתית, מודרנית, I am a religious ultra-Orthodox, modern,

פתוחה. Open.

אני מכסה את הראש, אני יחסית צנועה. I cover my head, I'm relatively modest.

יחסית. relatively.

המקום שלי נקרא "נייל קווין אקספרס" My place is called "Nail Quinn Express"

אני הקמתי אותו במטרה לתת שירות לכל נשות העיר, I established it in order to serve all the women of the city,

כל הצבעים וכל הדתות מגיעות אליי. All colors and all religions come to me.

אם נשים היו מנהלות את העולם היה לנו שלום מזמן מזמן. If women were to run the world, we would have had peace long ago.

יש לנו המון במשותף, כנשים. We have a lot in common, as women.

אני מדגישה את הנושא של נשים כי אני מעסיקה רק נשים. I emphasize the issue of women because I employ only women.

העובדות הערביות והיהודיות מסתדרות מאוד יפה. The Arab and Jewish workers are doing very well.

הן בני אדם. בלי פוליטיקה. They are human beings. No politics.

אנחנו פה רק מדברים קוסמטיקה. We're just talking cosmetics here.

הלקוחות בהתחלה נבהלו, אני חייבת לציין, שיש ערביות. The customers at first were startled, I must say, that there are Arabs.

השפה מעוררת המון חשד, במיוחד בירושלים. The language raises a lot of suspicion, especially in Jerusalem.

אנשים שומעים ערבית - חמאס, מחבלים. זה לא נכון. People hear Arabic - Hamas, terrorists. This is not true.

הגיעה אליי לקוחה יהודיה שעמדה להתחתן A Jewish client who was about to get married came to me

והרגישה כנראה רוחניות גבוהה. And she must have felt a high spirituality.

היא ביקשה ממני, היא אמרה "אני רוצה יהודייה שתכין אותה לחתונה." She asked me, she said, "I want a Jewish woman to prepare her for the wedding."

אין בעיה, העיקר שלא מעליבים. היא אמרה לי את זה בשקט. No problem, the main thing is not insulting. She told me so quietly.

אם היא הייתה אומרת לי בקול רם, הייתי אומרת לה "סליחה ממיל'ה, לכי הביתה." If she had told me out loud, I would have said to her, "Excuse me, go home."

אני לא מרשה פה להעליב אף אחד. I do not allow anyone to insult anyone here.

זה כמו הסלון שלי. נכנסתם לסלון של הבית שלי- It's like my living room. You entered the living room of my house -

כולם להתייחס אחד לשני בכבוד. Everyone treat each other with dignity.

עובדת שלי אחת, האחרונה שהצטרפה, מוסלמית. One employee of mine, the last to join, a Muslim.

היא הגיעה עם כיסוי ראש כמו של דתיות. She came with a headscarf like that of religiosity.

אמרתי לה, "אני שואלת אותך: אם אין לך בעיה עם זה, I said to her, "I ask you: If you have no problem with this,

"האם תוכלי לא לבוא עם זה." "Can you not come with it?"

והיא אמרה שאין לה בעיה בכלל. כנראה היא לא כזו דתייה. And she said she had no problem at all. Apparently she is not religious.

אז היא מורידה את זה באוטו והיא באה בלי החיג'אב. So she takes it down in the car and she comes without the hijab.

צבע הלק הכי נפוץ אצל הנשים החרדיות והדתיות The most common color of haredi and religious women

זה ורוד בהיר בהיר בהיר. It is light pink and light bright.

יש לי קולקציה, תראו, מלא גוונים של ורוד. I have a collection, look, full of shades of pink.

ברגליים הן משתוללות, כי הן עם נעליים סגורות, The legs are raging, because they are with closed shoes,

אז פתאום הן עושות ורוד פוקסיה או איזשהו אדום לוהט Then suddenly they make fuchsia pink or some kind of hot red

ואז הן שמות את גרביים והנעליים והן יוצאות לדרך חסודות. Then they put on their socks and shoes and they set out on their way.

נשים מוסלמיות אסור שיהיה להן ציפורניים, כי הן מתפללות, Muslim women must not have fingernails because they pray,

אז כדי להגיע לאירועים מותר להן לעשות הדבקה, So in order to get to the events, they are allowed to do contagion,

שזה משהו שהוא זמני. Which is something that is temporary.

והן אוהבות ארוך. מלא אבנים, מלא צבעים, And they love long. Full of stones, full of colors,

מלא... קוראים לזה בערבית "קסקס." Full ... call it in Arabic "KASKS."

נראה לי שיהיה משהו בעתיד הקרוב. יהיה... יהיה טוב. I think there will be something in the near future. Will ... be good.

שלום אני כבר לא מדברת, אז אני מדברת על ההבנה בינינו, Hello I'm not talking anymore, so I'm talking about our understanding,

שזה כבר צעד חיובי מאוד. Which is already a very positive step.