×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), כאן | מדע - מי אשם בהחלטות הגרועות שלנו?

כאן | מדע - מי אשם בהחלטות הגרועות שלנו?

אם היו נותנים לכם 50 שקלים ביד, או 100 שקלים בהגרלת מטבע

מה הייתם לוקחים?

מתברר שאת התשובה שאתם כל כך בטוחים בה - אפשר בקלות לגרום לכם להפוך.

אם בחרתם ב-50 השקלים

הכלכלנים מכנים אתכם שונאי סיכון,

ואם בחרתם בהגרלה, תתויגו על ידיהם כאוהבי סיכון.

כך או כך בכלכלה מתייחסים אליכם כרציונלים, וככאלה אתם יודעים מה אתם מעדיפים, ופועלים בהתאם באופן עקבי

אוהבי הסיכון יעדיפו להסתכן, ושונאי הסיכון יעדיפו לצמצם סיכונים.

וזה חשוב כי ההנחה הבסיסית בתורת הכלכלה הקלאסית היא שהאדם הוא יצור רציונלי.

דניאל כהנמן ועמוס טברסקי, שני פסיכולוגים, קראו תיגר על ההנחה הזו, בסדרת ניסויים מפורסמת על קבלת החלטות.

ראשית, הם הראו שאנשים נותנים יותר משקל לתוצאה שהיא בעיניהם ודאית. בין אם הפסד או רווח

אנשים לא אוהבים חוסר ודאות. לאפקט הזה הם קראו "אפקט הוודאות".

שנית, הם הראו שההעדפה האישית לסיכון משתנה בהתאם לנסיבות: כאשר החליפו את השאלה על רווח בשאלה:

מה הייתם מעדיפים, להפסיד 50 שקלים בוודאות, או 100 שקלים בהגרלת מטבע,

התהפכו היוצרות - אנשים העדיפו להסתכן בהפסד גדול יותר על פני הפסד קטן יותר אך ודאי.

הם קראו לאפקט הזה "אפקט ההשתקפות", שבו נקודת האפס היא כמו מראה.

זו הסיבה שאנחנו מתקשים למכור מניות בהפסד - וכך מסתכנים בהפסד גדול יותר.

שלישית, הם הראו שבניגוד לתיאוריה הכלכלית שבה אנשים מעריכים אך ורק את התוצאה, לניסוח הבעיה

מה שקרוי מסגור - השפעה רבה על הבחירה.

במקום להמתקד רק בתוצאה הסופית, אנשים מחלקים את העולם לרווחים והפסדים מנקודת ייחוס שהם בוחרים אותה

וכך בעצם מבודדים חלקים מהבעיה.

העובדה שאנחנו מבודדים יכולה להוביל אותנו לאי-עקביות בהחלטות כי היא מאפשרת לנסח את אותה הבעיה

פעם כשאלה של רווח ופעם של הפסד, שבהן, כמו שראינו, אנשים מקבלים החלטות באופן שונה.

כאשר מחברים את שלושת האפקטים, רואים שאנשים מפרים את הנחת הרציונליות שבבסיס הכלכלה.

לאופן הצגת הבחירה יש השפעה מכרעת על הבחירה עצמה - לפעמים, יותר מלחישובי תועלת.

למודל החדש שלהם קראו "תורת הערך", ועל הפניית הזרקור אל עבר חוסר הרציונליות שלנו,

שממנה נטו להתעלם בתיאוריות הכלכליות, הפך כהנמן לפסיכולוג הראשון שזכה בפרס נובל לכלכלה, ב-2002.

טברסקי שנפטר שש שנים קודם לכן, לא זכה לכבוד, אך שמו נותר מקושר לתגלית המרתקת הזו.

כאן | מדע - מי אשם בהחלטות הגרועות שלנו? Here | Science - Who is to blame for our bad decisions? aquí | Ciencia - ¿Quién tiene la culpa de nuestras malas decisiones? aqui | Ciência – Quem é o culpado pelas nossas más decisões?

אם היו נותנים לכם 50 שקלים ביד, או 100 שקלים בהגרלת מטבע If you were given 50 shekels by hand, or 100 shekels in a currency draw Se eles lhe dessem 50 shekels à mão, ou 100 shekels em uma loteria

מה הייתם לוקחים? What would you take?

מתברר שאת התשובה שאתם כל כך בטוחים בה - אפשר בקלות לגרום לכם להפוך. It turns out that the answer you are so sure of - you can easily get yourself turned.

אם בחרתם ב-50 השקלים If you chose the NIS 50

הכלכלנים מכנים אתכם שונאי סיכון, The economists call you risk haters,

ואם בחרתם בהגרלה, תתויגו על ידיהם כאוהבי סיכון. And if you choose a lottery, they will be labeled as risk lovers.

כך או כך בכלכלה מתייחסים אליכם כרציונלים, וככאלה אתם יודעים מה אתם מעדיפים, ופועלים בהתאם באופן עקבי Either way in economics you are treated as rational, and as such you know what you prefer, and act accordingly De qualquer maneira, na economia, você é tratado como racional e, como tal, sabe o que prefere e age de acordo.

אוהבי הסיכון יעדיפו להסתכן, ושונאי הסיכון יעדיפו לצמצם סיכונים. Risk-lovers will prefer to risk, and risk-haters will prefer to reduce risk.

וזה חשוב כי ההנחה הבסיסית בתורת הכלכלה הקלאסית היא שהאדם הוא יצור רציונלי. And this is important because the basic premise of classical economics is that man is a rational being. Y esto es importante porque el supuesto básico de la teoría económica clásica es que el hombre es un ser racional. E isso é importante porque a suposição básica da economia clássica é que o homem é uma criatura racional.

דניאל כהנמן ועמוס טברסקי, שני פסיכולוגים, קראו תיגר על ההנחה הזו, בסדרת ניסויים מפורסמת על קבלת החלטות. Daniel Kahneman and Amos Tversky, two psychologists, challenged this assumption in a series of famous decision-making experiments. Daniel Kahneman e Amos Tversky, dois psicólogos, desafiaram essa suposição, em uma famosa série de experimentos de tomada de decisão.

ראשית, הם הראו שאנשים נותנים יותר משקל לתוצאה שהיא בעיניהם ודאית. בין אם הפסד או רווח First, they have shown that people give more weight to the result that they feel is certain. Whether loss or gain Primeiro, eles mostraram que as pessoas dão mais peso a um resultado que é certo para elas. Seja perda ou ganho

אנשים לא אוהבים חוסר ודאות. לאפקט הזה הם קראו "אפקט הוודאות". People don't like uncertainty. They called this effect the "certainty effect." As pessoas não gostam de incerteza. Eles chamaram esse efeito de "efeito certeza".

שנית, הם הראו שההעדפה האישית לסיכון משתנה בהתאם לנסיבות: כאשר החליפו את השאלה על רווח בשאלה: Second, they showed that personal preference for risk varies according to the circumstances: Em segundo lugar, eles mostraram que a preferência pessoal pelo risco varia de acordo com as circunstâncias: Quando eles substituíram a questão do lucro pela pergunta:

מה הייתם מעדיפים, להפסיד 50 שקלים בוודאות, או 100 שקלים בהגרלת מטבע, What would you prefer, to lose 50 shekels for sure, or 100 shekels in a currency draw, O que você prefere, perder 50 shekels com certeza, ou 100 shekels em uma loteria de moeda,

התהפכו היוצרות - אנשים העדיפו להסתכן בהפסד גדול יותר על פני הפסד קטן יותר אך ודאי. Flip the Creator - People preferred to risk a bigger loss over a smaller but uncertain loss. Os criadores se viraram - as pessoas preferiram arriscar uma perda maior a uma perda menor, mas certa.

הם קראו לאפקט הזה "אפקט ההשתקפות", שבו נקודת האפס היא כמו מראה. They called this effect the "reflection effect," where the zero point is like a mirror. Eles chamaram esse efeito de "efeito de reflexão", onde o ponto zero é como um espelho.

זו הסיבה שאנחנו מתקשים למכור מניות בהפסד - וכך מסתכנים בהפסד גדול יותר. That's why we find it difficult to sell stocks at a loss - and thus risk a bigger loss. É por isso que temos dificuldade em vender ações com prejuízo - e, portanto, arriscamos uma perda maior.

שלישית, הם הראו שבניגוד לתיאוריה הכלכלית שבה אנשים מעריכים אך ורק את התוצאה, לניסוח הבעיה Third, they showed that contrary to economic theory where people only evaluate the outcome, to formulate the problem Terceiro, eles mostraram que, em contraste com a teoria econômica em que as pessoas avaliam apenas o resultado, formular o problema

מה שקרוי מסגור - השפעה רבה על הבחירה. What is called framing - a big influence on choice. O que é chamado de enquadramento - uma grande influência na escolha.

במקום להמתקד רק בתוצאה הסופית, אנשים מחלקים את העולם לרווחים והפסדים מנקודת ייחוס שהם בוחרים אותה Instead of focusing only on the end result, people divide the world into profits and losses from the reference point they choose Em vez de focar apenas no resultado final, as pessoas dividem o mundo em ganhos e perdas a partir do ponto de referência que escolherem.

וכך בעצם מבודדים חלקים מהבעיה. And so parts of the problem are actually isolated.

העובדה שאנחנו מבודדים יכולה להוביל אותנו לאי-עקביות בהחלטות כי היא מאפשרת לנסח את אותה הבעיה The fact that we are isolated can lead us to inconsistencies in decisions because it allows to formulate the same problem O fato de estarmos isolados pode nos levar a inconsistências nas decisões porque nos permite formular o mesmo problema

פעם כשאלה של רווח ופעם של הפסד, שבהן, כמו שראינו, אנשים מקבלים החלטות באופן שונה. Once as a matter of profit and once of loss, where, as we have seen, people make decisions differently. Uma vez por questão de lucro e outra por prejuízo, em que, como vimos, as pessoas tomam decisões de forma diferente.

כאשר מחברים את שלושת האפקטים, רואים שאנשים מפרים את הנחת הרציונליות שבבסיס הכלכלה. When you connect the three effects, you see that people violate the assumption of rationality underlying the economy. Quando você combina os três efeitos, vê que as pessoas estão violando a suposição de racionalidade subjacente à economia.

לאופן הצגת הבחירה יש השפעה מכרעת על הבחירה עצמה - לפעמים, יותר מלחישובי תועלת. The way in which the choice is presented has a decisive influence on the choice itself - sometimes more than benefit calculations.

למודל החדש שלהם קראו "תורת הערך", ועל הפניית הזרקור אל עבר חוסר הרציונליות שלנו, Their new model was called "Theory of Value," and the spotlight on our irrationality, Seu novo modelo foi chamado de "teoria do valor", e por chamar a atenção para nossa irracionalidade,

שממנה נטו להתעלם בתיאוריות הכלכליות, הפך כהנמן לפסיכולוג הראשון שזכה בפרס נובל לכלכלה, ב-2002. From which the net theories were ignored, Kahneman became the first psychologist to receive the Nobel Prize in Economics, in 2002. O que tendia a ser ignorado nas teorias econômicas, Kahneman se tornou o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 2002.

טברסקי שנפטר שש שנים קודם לכן, לא זכה לכבוד, אך שמו נותר מקושר לתגלית המרתקת הזו. Tversky, who passed away six years earlier, was not honored, but his name remains linked to this fascinating discovery. Tversky, que havia morrido seis anos antes, não foi homenageado, mas seu nome continua ligado a essa fascinante descoberta.