×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), אהוד והפסיכולוג | למה זה משגע אותי כשאבא שלה מגיע לתקן דברים?

אהוד והפסיכולוג | למה זה משגע אותי כשאבא שלה מגיע לתקן דברים?

‫וקסלבאום, אתה חושב שאני גבר? ‫כאילו גבר גבר?

‫מה קרה הפעם?

‫שבוע שעבר אני נכנס הביתה מהעבודה,

‫פתאום אני שומע קולות, ‫צחקוקים וכאלה.

‫אני אפילו לא רוצה להגיד לך ‫מה עבר לי בראש.

‫הוצאתי את הפלאפון, מתחיל להתקדם,

‫איך שאני כזה נכנס עם הפלאפון,

‫אני רואה אותו עומד איתה שם.

‫את אבא שלה.

‫לא אמרת לי שאבא שלך מגיע.

‫בא לקדוח. לשפץ.

‫מה עוד, גוזל?

‫יש את המראה לתלות, ‫וגם את הפס בתקרה המכוער הזה.

‫"מכוער", עוד שכבה.

‫מינוס 17 מעלות בחוץ, ‫הוא עם חולצה קצרה.

‫שחור קטן.

‫איזה קטע שאתה רוצה, ‫אני בדיוק מכין לעצמי.

‫בואי שנייה. ‫-שנייה, אבוש.

‫הוא מסמן, הוא לא אומר, ‫קפה קטן.

‫למה לא ביקשת ממני? ‫כי זה לקדוח וכאלה. -אז מה?

‫מה אתה מבסוט?

‫מה? ‫-מה...

‫נביא לך שרפרף. ‫בסדר, נביא שרפרף.

‫לא דיברנו על קפה?

‫למה זה משגע אותי? ‫-כי אתה מרגיש קטן.

‫כשהיא מזמינה את אבא שלה, ‫היא בעצם מעבירה עליך ביקורת סמויה.

‫היא יודעת מה זה גבר אמיתי,

‫היה לה אחד כזה ‫בבית שהיא גדלה בו, לצערך.

‫יואו, אבוש, כמה כלים יש לך.

‫ואתה נדרש לשאלה, איזה גבר אני?

‫אתה לקחת את הבת שלו.

‫עד שאתה הגעת, אבא שלה היה ‫הגבר מספר אחת מבחינתה.

‫אתה ניצחת בתחרות, ‫אתה מבין?

‫ברגע שהוא נכנס אליך לבית, ‫היא מפסיקה להיות אשתך

‫וחוזרת להיות הבת הקטנה שלו ‫ואתה הופך מגבר לחבר של הבת.

‫אתה חוזר להיות קטן, ‫או לחילופין, אתה מאבד אותה שוב

‫לטובת האבא שלה.

‫עם המקדחה, עובד.

‫יש לך מברגת אימפקט?

‫לא. ‫כשהוא מביא אוכל או כל דבר אחר,

‫זה ממש לא מעצבן אותי ‫כי לשפץ זה להיות הגבר.

‫בישול זה לא מבחן גבריות עבורך.

‫מי עשה לכם את החשמל?

‫דוריה.

‫אלוהים ישמור. ‫-מה אני אמור לעשות?

‫אם הישגים בתחום השיפוצים ‫הם מה שיגדירו אותך כראש המשפחה,

‫לך תקנה קונגו בתור התחלה.

‫זוז, אני צריך לקדוח פה כמה חורים.

‫מה אתה עושה?

‫תשחרר. כשהוא מגיע היא מרוצה?

‫על הדרך הוא סוגר לך כמה פינות? ‫תבלע את זה.

אהוד והפסיכולוג | למה זה משגע אותי כשאבא שלה מגיע לתקן דברים? Ehud and the psychologist Why does it drive me crazy when her dad comes to fix things? Ehud e lo psicologo Perché mi fa impazzire quando suo padre viene a sistemare le cose? Eúde e o psicólogo Por que fico louco quando o pai dela vem consertar as coisas?

‫וקסלבאום, אתה חושב שאני גבר? ‫כאילו גבר גבר? Wexelbaum, do you think I'm a man? Like a man a man?

‫מה קרה הפעם? What happened this time?

‫שבוע שעבר אני נכנס הביתה מהעבודה, Last week I came home from work,

‫פתאום אני שומע קולות, ‫צחקוקים וכאלה. Suddenly I hear voices, giggles and stuff.

‫אני אפילו לא רוצה להגיד לך ‫מה עבר לי בראש. I don't even want to tell you what went through my mind.

‫הוצאתי את הפלאפון, מתחיל להתקדם, I took out the cell phone, starting to move forward,

‫איך שאני כזה נכנס עם הפלאפון, The way I go in with the cellphone,

‫אני רואה אותו עומד איתה שם. I see him standing there with her.

‫את אבא שלה. You are her father.

‫לא אמרת לי שאבא שלך מגיע. You didn't tell me your dad was coming.

‫בא לקדוח. לשפץ. Come to drill. Recondition.

‫מה עוד, גוזל? What's more, chick?

‫יש את המראה לתלות, ‫וגם את הפס בתקרה המכוער הזה. There is the mirror to hang, and also the stripe in this ugly ceiling.

‫"מכוער", עוד שכבה. "Ugly," another layer.

‫מינוס 17 מעלות בחוץ, ‫הוא עם חולצה קצרה. Minus 17 degrees outside, is with a short shirt.

‫שחור קטן. Little black.

‫איזה קטע שאתה רוצה, ‫אני בדיוק מכין לעצמי. Whichever piece you want, I just make myself.

‫בואי שנייה. ‫-שנייה, אבוש. Come on a second. - Second, Abush.

‫הוא מסמן, הוא לא אומר, ‫קפה קטן. He marks, he doesn't say, a little coffee.

‫למה לא ביקשת ממני? ‫כי זה לקדוח וכאלה. -אז מה? Why didn't you ask me? Because it's a drill and stuff. -So what?

‫מה אתה מבסוט? What do you say?

‫מה? ‫-מה... what? what...

‫נביא לך שרפרף. ‫בסדר, נביא שרפרף. We'll get you a stool. Okay, a stool prophet.

‫לא דיברנו על קפה? Haven't we talked about coffee?

‫למה זה משגע אותי? ‫-כי אתה מרגיש קטן. Why does it drive me crazy? - Because you feel small.

‫כשהיא מזמינה את אבא שלה, ‫היא בעצם מעבירה עליך ביקורת סמויה. When she invites her dad in, she basically gives you covert criticism.

‫היא יודעת מה זה גבר אמיתי, She knows what a real man is,

‫היה לה אחד כזה ‫בבית שהיא גדלה בו, לצערך. She had one in the house she grew up in, unfortunately.

‫יואו, אבוש, כמה כלים יש לך. Yo, abush, how many tools do you have.

‫ואתה נדרש לשאלה, איזה גבר אני? And you are asked, what man am I?

‫אתה לקחת את הבת שלו. You take his daughter.

‫עד שאתה הגעת, אבא שלה היה ‫הגבר מספר אחת מבחינתה. By the time you arrived, her dad was the number one man for her.

‫אתה ניצחת בתחרות, ‫אתה מבין? You won the competition, you see?

‫ברגע שהוא נכנס אליך לבית, ‫היא מפסיקה להיות אשתך As soon as he enters you home, she stops being your wife

‫וחוזרת להיות הבת הקטנה שלו ‫ואתה הופך מגבר לחבר של הבת. And you go back to being his little daughter and you turn into a friend's daughter.

‫אתה חוזר להיות קטן, ‫או לחילופין, אתה מאבד אותה שוב You go back to being small, or alternatively, you lose it again

‫לטובת האבא שלה. For her father's sake.

‫עם המקדחה, עובד. With the drill, works.

‫יש לך מברגת אימפקט? Have an Impact Screw?

‫לא. ‫כשהוא מביא אוכל או כל דבר אחר, No. When he brings food or anything,

‫זה ממש לא מעצבן אותי ‫כי לשפץ זה להיות הגבר. It really doesn't annoy me because refurbishing it is being the man.

‫בישול זה לא מבחן גבריות עבורך. Cooking is not a test of masculinity for you.

‫מי עשה לכם את החשמל? Who did the electricity for you?

‫דוריה. Doria

‫אלוהים ישמור. ‫-מה אני אמור לעשות? God forbid. What am I supposed to do?

‫אם הישגים בתחום השיפוצים ‫הם מה שיגדירו אותך כראש המשפחה, If renovations are what set you up as the head of the family,

‫לך תקנה קונגו בתור התחלה. Go buy Congo for starters.

‫זוז, אני צריך לקדוח פה כמה חורים. Move over, I need to drill some holes here.

‫מה אתה עושה?

‫תשחרר. כשהוא מגיע היא מרוצה? Let go. When he arrives is she satisfied?

‫על הדרך הוא סוגר לך כמה פינות? ‫תבלע את זה. On the road does he close you some corners? Swallow it.