×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), אהוד והפסיכולוג | למה אני לא מעיר לאדם שצועק לידי ברכבת?

אהוד והפסיכולוג | למה אני לא מעיר לאדם שצועק לידי ברכבת?

‫יש לי 25 דקות נדירות ביום ‫שהן רק שלי - הרכבת בבוקר.

‫אני עולה, מתיישב, ‫מעביר את הפלאפון להשתק,

‫קצת עוצם את העיניים ונרגע.

‫דוריה, דוריה, דוריה...

‫אבל לפחות פעם בשבוע מישהו או ‫מישהי חולקים עם כולם את החיים שלהם.

‫לא תעודה בגרות, תעודת כשרות, ‫דוריה,

‫תקשיבי למה שאני אומרת. ‫דוריה, מה זה משנה כמה קלוריות?

‫זה ליפסטיק, ‫את לא אמורה לאכול את זה.

‫והבעיה שלא משנה כמה הם יטריפו ‫אותי, אני מעדיף לסבול ולא להעיר.

‫אני לא פסיכולוג, ‫אבל יש לי כמה חברים פסיכולוגים,

‫אז שאלתי אחד מהם איך זה הגיוני ‫שגבר כמוני שעשה כמה דברים,

‫שקפץ ממטוסים, רדף אחרי ינשוף,

‫מפחד לבוא לבן אדם ברכבת ‫ולהגיד לו, אדוני, אתה מפריע.

‫זה לא רק אתה, הוא אומר לי,

‫תסתכל על כולם. קוראים לזה ‫"קונפורמיזם של שתקנים".

‫זה שמדבר ככה ברכבת, ‫הוא חריג בנוף

‫ואם תדבר, אתה תהיה יותר דומה לו.

‫ואתה לא רוצה להיות החריג, נכון? ‫לא.

‫הבעיה שככל שתשתוק יותר, ‫אתה גם תרצה יותר להעיר,

‫אבל אתה גם תפחד ‫לעשות את זה.

‫אתה בלופ. ‫וואי, אני בלופ.

‫אבל מה הבעיה? ‫ביזור אחריות.

‫אתה עכשיו הופך להיות חלק ‫מקבוצה של אנשים שאתה לא מכיר.

‫דוריה, תפסיקי לבכות, ‫דוריה, דוריה, קחי נשימה.

‫דוריה, תפסיקי לבכות, ‫את עדיין עוסק מורשה.

‫המכנה המשותף היחיד שלכם ‫זה שאתם נוסעים ברכבת

‫ורוצים שהדבר הזה ייפסק.

‫אנשים מסירים אחריות.

‫כל אחד היה רוצה ‫שהאחר יפסיק אותה,

‫אבל לאף אחד ‫אין את האומץ להיות האחר.

‫יותר מזה, אנשים רוצים שמישהו אחר ‫יעשה את זה במקומם.

‫תביאי לי אותו רגע, תביאי לי אותו רגע.

‫אתה אבא שלה. ‫קח את החילזון, תעיף אותו.

‫דוריה, הוא אבא שלך, ‫שייקח את החילזון ויוציא אותו החוצה.

‫נשמתי עמוק ואמרתי לעצמי, ‫אני לא החריג - היא כן.

‫היא המגוחכת - לא אני.

‫נזכרתי במה שהחבר ‫הפסיכולוג שלי אמר, ביזור אחריות.

‫הציבור מסביבי מצפה שאני אעיר לה.

‫כולם ברכבת חיכו שאני אקום ‫ואני אגיד לה,

‫השיחות הפרטיות שלך לא מעניינות ‫אותנו, זו תחבורה ציבורית.

‫ואז כשבאתי לקום התיק נתקע לי ב... ‫יש את החריצים שם.

‫בקיצור, הבוקר לא הערתי לה,

‫אבל פעם הבאה היא תשמע ממני, ‫חבל לכם על הזמן.

‫דוריה, את עדיין עוסק מורשה.

‫דוריה, את...

‫דוריה, את עדיין...

‫דוריה...

‫דוריה, את עדיין...

‫סליחה, נו.

‫דוריה, את עדיין עוסק מורשה.

אהוד והפסיכולוג | למה אני לא מעיר לאדם שצועק לידי ברכבת? Ehud und der Psychologe Warum bemerke ich die Person nicht, die im Zug neben mir schreit? Ehud and the psychologist Why do I not remark to a person shouting next to me on the train? Ehud e lo psicologo Perché non noto la persona che urla accanto a me sul treno? Ehud e o psicólogo Por que não noto a pessoa que grita ao meu lado no trem?

‫יש לי 25 דקות נדירות ביום ‫שהן רק שלי - הרכבת בבוקר. I have 25 rare minutes a day that are just mine - train in the morning.

‫אני עולה, מתיישב, ‫מעביר את הפלאפון להשתק, I get up, sit down, move the cell phone to silence,

‫קצת עוצם את העיניים ונרגע. Close your eyes a little and relax.

‫דוריה, דוריה, דוריה... Doria, Doria, Doria ...

‫אבל לפחות פעם בשבוע מישהו או ‫מישהי חולקים עם כולם את החיים שלהם. But at least once a week someone or someone shares their life with everyone.

‫לא תעודה בגרות, תעודת כשרות, ‫דוריה, Not a matriculation certificate, a certificate of kashrut, Doria,

‫תקשיבי למה שאני אומרת. Listen to what I say. ‫דוריה, מה זה משנה כמה קלוריות? Doria, what does it matter how many calories?

‫זה ליפסטיק, ‫את לא אמורה לאכול את זה. It's lipstick, you should not eat it.

‫והבעיה שלא משנה כמה הם יטריפו ‫אותי, אני מעדיף לסבול ולא להעיר. And the problem is that no matter how much they drive me crazy, I prefer to suffer and not to wake.

‫אני לא פסיכולוג, ‫אבל יש לי כמה חברים פסיכולוגים, I'm not a psychologist, but I have a few psychological friends,

‫אז שאלתי אחד מהם איך זה הגיוני ‫שגבר כמוני שעשה כמה דברים, So I asked one of them how it made sense that a man like me who did some things,

‫שקפץ ממטוסים, רדף אחרי ינשוף, Jumping from airplanes, chasing an owl,

‫מפחד לבוא לבן אדם ברכבת ‫ולהגיד לו, אדוני, אתה מפריע. Afraid to come to a man on the train and tell him, sir, you're interrupting.

‫זה לא רק אתה, הוא אומר לי, It's not just you, he tells me,

‫תסתכל על כולם. Look at everyone. קוראים לזה ‫"קונפורמיזם של שתקנים". It's called "conformism of the silent."

‫זה שמדבר ככה ברכבת, ‫הוא חריג בנוף The one who talks like that on a train is unusual in the landscape

‫ואם תדבר, אתה תהיה יותר דומה לו. And if you talk, you'll be more like him.

‫ואתה לא רוצה להיות החריג, נכון? And you do not want to be the exception, do you? ‫לא.

‫הבעיה שככל שתשתוק יותר, ‫אתה גם תרצה יותר להעיר, The problem is that the more you shut up, the more you will want to wake up,

‫אבל אתה גם תפחד ‫לעשות את זה. But you will also be afraid to do it.

‫אתה בלופ. You're a loop. ‫וואי, אני בלופ. Wai, I'm in the loop.

‫אבל מה הבעיה? But what's the problem? ‫ביזור אחריות. Decentralization of responsibility.

‫אתה עכשיו הופך להיות חלק ‫מקבוצה של אנשים שאתה לא מכיר. You now become part of a group of people you do not know.

‫דוריה, תפסיקי לבכות, ‫דוריה, דוריה, קחי נשימה. Doria, stop crying, Doria, Doria, take a breath.

‫דוריה, תפסיקי לבכות, ‫את עדיין עוסק מורשה. Doria, stop crying, you're still a licensed dealer.

‫המכנה המשותף היחיד שלכם ‫זה שאתם נוסעים ברכבת Your only common denominator is that you are traveling by train

‫ורוצים שהדבר הזה ייפסק. And they want this to stop.

‫אנשים מסירים אחריות. People remove responsibility.

‫כל אחד היה רוצה ‫שהאחר יפסיק אותה, Everyone would have wanted the other to stop her,

‫אבל לאף אחד ‫אין את האומץ להיות האחר. But no one has the courage to be the other.

‫יותר מזה, אנשים רוצים שמישהו אחר ‫יעשה את זה במקומם. More than that, people want someone else to do it.

‫תביאי לי אותו רגע, תביאי לי אותו רגע. Bring me that moment, bring me that moment.

‫אתה אבא שלה. You're her father. ‫קח את החילזון, תעיף אותו. Take the snail, get him out.

‫דוריה, הוא אבא שלך, ‫שייקח את החילזון ויוציא אותו החוצה. Doria, he's your father, to take the snail and get him out.

‫נשמתי עמוק ואמרתי לעצמי, ‫אני לא החריג - היא כן. I took a deep breath and said to myself, I'm not the exception - it is.

‫היא המגוחכת - לא אני. She's the ridiculous one-not me.

‫נזכרתי במה שהחבר ‫הפסיכולוג שלי אמר, ביזור אחריות. I remembered what my psychologist had said, decentralization of responsibility.

‫הציבור מסביבי מצפה שאני אעיר לה. The public around me expects me to wake her up.

‫כולם ברכבת חיכו שאני אקום ‫ואני אגיד לה, Everyone on the train was waiting for me to get up and I would tell her,

‫השיחות הפרטיות שלך לא מעניינות ‫אותנו, זו תחבורה ציבורית. Your private conversations do not interest us, it's public transportation.

‫ואז כשבאתי לקום התיק נתקע לי ב... ‫יש את החריצים שם. Then when I came to get up the bag got stuck in ... there are the slots there.

‫בקיצור, הבוקר לא הערתי לה, In short, this morning I did not remark to her,

‫אבל פעם הבאה היא תשמע ממני, ‫חבל לכם על הזמן. But next time she'll hear from me, you're sorry about time.

‫דוריה, את עדיין עוסק מורשה. Doria, you are still a licensed practitioner.

‫דוריה, את...

‫דוריה, את עדיין...

‫דוריה...

‫דוריה, את עדיין... Doria, the still ...

‫סליחה, נו. Sorry, nu.

‫דוריה, את עדיין עוסק מורשה. Doria, you are still a licensed practitioner.