×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), גם אתם קונים ספרים ולא קוראים אותם...

גם אתם קונים ספרים ולא קוראים אותם...

אני כבר שנים קונה ספרים ולא קוראת אותם. ועדיין ממשיכה. תודה. את האמת, יד על הלב: קראתם את "ביאליק שירים" שמעטר לכם את המדף? כמה פרקים סיימתםב"קיצור תולדות" ומה עם סדרת ספרי הפילוסופיה? מישהו? משהו? כלום? יש אנשים שמשלמים מאות ואלפי שקלים על ספרים בשנה. נגיד הצלם שלנו, יש לו ערימת ספרי עיון בבית שהוא מבטיח לאשתו שהוא עוד רגע יגיע אליהם. והבמאית? היא עוברת עם הספרים שלה דירות כבר עשור שוברת למובילים את הגב, ואחרי כל זה מצליחה להשלים שניים, שלושה ספרים בשנה. ביפן יש אפילו מילה לזה: "טסונדוקו. " זאת מילה שהומצאה במאה ה-19 והיא הלחם של שתי מילים- "טסונדה-אוקו" שפירושה לצבור או לאגור דבריםו"דאוקו" שפירושה "לקרוא. " אבל למה כל-כך הרבה אנשים עושים את זה? נתחיל במקרים הקלים. הקבוצה הראשונה כוללת אנשים שמתייחסים לספרים בתור פריט עיצובי בלבד. חלקם מעדיפים לקנות אותם בהדרגה, בעיקר בשביל העטיפה היפה, וחלקם מעדיפים לעשות קיצורי דרך ולקנות סדרות של ספרים דקורטיביים. כן, אני רוצה לקנות ספרים על כלום ושום דבר עם עטיפות יפות וצבעים מונוכרומטיים. בקבוצה הבאה יש לנו את עושי הרושם: חלקם באמת מלומדים וחכמים, אבל מקפידים להתפאר בסדרות עשירות של ספרי משפט, רפואה, דת, פילוסופיה, שהם לא באמת טורחים לקרוא אותם. לעולם. והנה אני מגיעה לקבוצה הקשה ביותר, למכורים. הסופרת הבריטית ג'נט וינטרסון אמרה פעם שאיסוף ספרים אינו תחביב, הוא אובססיה, עיסוק, מחלה, התמכרות, משיכה, שיגעון... הוא גורל. בספרות הפסיכולוגית, על כל פנים, לא מכירים בהתמכרות קלינית לספרים, אבל ודאי שיש אנשים עם הפרעות כפייתיות שקונים ספרים באופן אובססיבי- הביבליומנים. הביבליומנים נרגעים מהמגע והריח של הספרים. הם לא יכולים להתאפק. לא משנה מה המחיר או אם יש להם מקום בבית. הם חייבים לקנות אותם. ואלו שעושים את זה אינם יכולים להיגמל. אבל מסתמן שהקבוצה הגדולה ביותר של אטסונדוקואים הם חבר'ה כמו הצלם והבמאית שלנו שבאמת אוהבים ספרים, רוצים לקרוא אותם, אבל הם לא באמת יקראו אותם בסוף, כי הם באמת עסוקים. או כי הם דחיינים, אבל זה כבר לפרק אחר.

גם אתם קונים ספרים ולא קוראים אותם... Du kaufst auch Bücher und liest sie nicht... You also buy books and don't read them... También compras libros y no los lees... Você também compra livros e não os lê... Вы тоже покупаете книги и не читаете их...

אני כבר שנים  קונה ספרים ולא קוראת אותם. I have been buying books for years and not reading them. ועדיין ממשיכה. And still continues. et continue encore. תודה. Thanks. את האמת, יד על הלב: קראתם את "ביאליק שירים" שמעטר לכם את המדף? The truth, hand on heart: Have you read "Bialik Songs" that adorns your shelf? Правда, рука об руку: Вы читали «Песни Бялика», которые украшают вашу полку? כמה פרקים סיימתם ב"קיצור תולדות"  ומה עם סדרת ספרי הפילוסופיה? How many chapters have you finished in "A Brief History" and what about the series of books of philosophy? מישהו? someone? משהו? something? כלום? is nothing? יש אנשים שמשלמים מאות ואלפי שקלים על ספרים בשנה. Some people pay hundreds and thousands of shekels for books a year. נגיד הצלם שלנו, יש לו ערימת ספרי עיון בבית שהוא מבטיח לאשתו שהוא עוד רגע יגיע אליהם. Say our photographer, he has a pile of reference books in the house that he assures his wife he will reach in a moment. Допустим, у нашего фотографа в доме куча справочников, и он уверяет свою жену, что сейчас доберется до них. והבמאית? And the director? היא עוברת עם הספרים שלה דירות כבר עשור  שוברת למובילים את הגב, ואחרי כל זה  מצליחה להשלים שניים, שלושה ספרים בשנה. She has been moving with her books apartments for a decade breaking the backs of movers, and after all that manages to complete two, three books a year. Она переезжала со своими книжными квартирами в течение десяти лет, ломая хребты грузчиков, и в конце концов ей удается закончить две-три книги в год. ביפן יש אפילו מילה לזה: "טסונדוקו. In Japan there is even a word for it: "Tsunduku. "  זאת מילה שהומצאה במאה ה-19 והיא הלחם של שתי מילים-  "טסונדה-אוקו" שפירושה לצבור או לאגור דברים  ו"דאוקו" שפירושה "לקרוא. This is a word that was invented in the 19th century and is the bread of two words - "tsunda-oko" which means to accumulate or store things and "daoko" which means "to read. Это слово было изобретено в 19 веке и представляет собой хлеб из двух слов: «цунда-око», что означает накапливать или хранить вещи, и «даоко», что означает «читать». "  אבל למה כל-כך הרבה אנשים עושים את זה? "But why are so many people doing this? נתחיל במקרים הקלים. Let's start with the mild cases. הקבוצה הראשונה כוללת אנשים שמתייחסים לספרים בתור פריט עיצובי בלבד. The first group includes people who treat books as a design item only. חלקם מעדיפים לקנות אותם בהדרגה, בעיקר בשביל העטיפה היפה,  וחלקם מעדיפים לעשות קיצורי דרך ולקנות סדרות של ספרים דקורטיביים. Some prefer to buy them gradually, mainly for the beautiful cover, and some prefer to make shortcuts and buy series of decorative books. כן, אני רוצה לקנות ספרים על כלום ושום דבר  עם עטיפות יפות וצבעים מונוכרומטיים. Yes, I want to buy books on nothing and nothing with beautiful covers and monochromatic colors. Да, я хочу ни на что не покупать книги с красивыми обложками и однотонными цветами. בקבוצה הבאה יש לנו את עושי הרושם:  חלקם באמת מלומדים וחכמים,  אבל מקפידים להתפאר בסדרות עשירות של ספרי משפט, רפואה, דת, פילוסופיה,  שהם לא באמת טורחים לקרוא אותם. In the next group we have the impressions: some are really learned and smart, but make sure to boast rich series of law books, medicine, religion, philosophy, that they do not really bother to read. В следующей группе у нас остались впечатления: некоторые действительно образованы и умны, но убедитесь, что у них есть богатая серия книг по законам, медицине, религии, философии, которые они не особо удосуживаются читать. לעולם. forever. והנה אני מגיעה לקבוצה הקשה ביותר, למכורים. And here I come to the most difficult group, addicts. הסופרת הבריטית ג'נט וינטרסון אמרה פעם  שאיסוף ספרים אינו תחביב,  הוא אובססיה, עיסוק, מחלה, התמכרות, משיכה, שיגעון...  הוא גורל. British author Janet Winterson once said that collecting books is not a hobby, it is an obsession, an occupation, an illness, an addiction, an attraction, a craze ... it is fate. בספרות הפסיכולוגית, על כל פנים, לא מכירים בהתמכרות קלינית לספרים,  אבל ודאי שיש אנשים עם הפרעות כפייתיות שקונים ספרים באופן אובססיבי-  הביבליומנים. The psychological literature, in any case, does not recognize a clinical addiction to books, but there are certainly people with obsessive-compulsive disorder who buy books obsessively - the bibliomen. В психологической литературе, в любом случае, нет признания клинической зависимости от книг, но, безусловно, есть люди с обсессивно-компульсивным расстройством, которые навязчиво покупают книги - библиомен. הביבליומנים נרגעים מהמגע והריח של הספרים. The bibliomen relax from the touch and smell of the books. הם לא יכולים להתאפק. They can not resist. לא משנה מה המחיר או אם יש להם מקום בבית. No matter what the price or if they have a place in the house. הם חייבים לקנות אותם. They must buy them. ואלו שעושים את זה אינם יכולים להיגמל. And those who do it can not quit. אבל מסתמן שהקבוצה הגדולה ביותר של אטסונדוקואים  הם חבר'ה כמו הצלם והבמאית שלנו  שבאמת אוהבים ספרים, רוצים לקרוא אותם,  אבל הם לא באמת יקראו אותם בסוף, כי הם באמת עסוקים. But it turns out that the biggest group of Atsundukos are guys like our photographer and director who really like books, want to read them, but they will not really read them in the end, because they are really busy. או כי הם דחיינים, אבל זה כבר לפרק אחר. Or that they are procrastinators, but that's already for another chapter.