×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | אני גבר נמוך

כאן מקשיבים | אני גבר נמוך

אני מכתיב את דעת הקהל בדרכי שלי.

אני הרי משרד פרסום והרבה פעמים אני מבקש מהסטודיו שלי

לבחור גברים שהם לאו דווקא יותר גבוהים

ואולי אפילו קצת להנמיך את הגבר בפוטושופ.

כן, אני רוצה לבסס פה... -ביקשת פעם להנמיך גבר בפוטושופ?

חד וחלק.

מה הגובה שלך, יואב? -1.60 מטר.

אתה לא קצת מעגל כלפי מעלה כמו שאני עושה?

אולי בחציס"מ.

יש מדרסים פנימיים כאלה? -יש, יש.

כל הזמן אני מקבל פרסומות כאלה של:

"חסר לך ביטחון עצמי? אתה יכול עכשיו חמישהס"מ נוספים ברגע".

זה קטע שאתה מקבל את זה. מה, כאילו בפייסבוק?

זאת אומרת, זה תירבות? -אני מניח שכל גבר מקבל את זה.

אוקיי, ומה תגובתך?

אתה פעם ניסית להשתמש בדברים כאלה? -מודה שלא.

בחייך הבוגרים, היו סיטואציות שהתבאסת על הגובה?

יש את החלק הזה בשיחה שאני מדבר עם מישהי, מכיר מישהי,

ואז אני מנסה לראות איך אני משלב את זה באלגנטיות.

האם כבר בתחילת השיחה:

"רק שתהיי בעניין, כל הקלפים על השולחן, אני 1.60 מטר",

או שאנחנו מכירים קצת ואני מצחיק אותה ואנחנו מדברים

והיא קולטת שיש פה מישהו שהוא, שהוא חמוד, שהוא מצליח, שהוא נחמד,

שיש מה לדבר איתו, ואז:

"דרך אגב, אני 1.60 מטר", לא אמרתי כלום.

וואי, דילמה.

החברה הראשונה שלי,

הקשר התחיל להתערער ברגע שביקרתי את אימא שלה.

החברה שלי מתקשרת אליי בוכה:

"היה לי ריב כרגע עם אימא שלי, היה לי ריב מאוד קשה עם אימא שלי".

אני שואל אותה: "מה קרה?"

"היא לא רוצה שאני אביא את הגנטיקה הזאת למשפחה."

ככה היא אמרה לך? -מילה במילה.

פאקינג שיט. -פאקינג איי, כן.

וזה עוד כשאני מגיע עם עסק מצליח ובחור שהוא, את יודעת,

דברים שאימהות אוהבות. אין לי תיק פלילי.

דברים שאימהות אמורות לאהוב

וזו המכשלה שלי, משהו שאין לי שליטה עליו.

רגע, מה ענית לה?

כתבתי הרבה מאוד שירים על אותו רגע.

ושילמתי להרבה פסיכולוגים.

זה... זה היה שם, כן.

זה... זה היה פוגע. -זה מעליב.

יש גם יתרונות בזה? -בגובה? -בלהיות נמוך?

ברור! -כמו? -ברור.

פיתחתי איזשהו חוש הומור או איזשהו ביטחון עצמי מול אנשים

שבתור גבוה לא תמיד הייתי מגיע למצב שאני נאלץ לפתח.

דרכים שהן, איך אני אגיד את זה? אולי כובשות בדרכן שלהן.

תן דוגמה.

אף פעם לא הייתי יכול להוריד למישהי, נגיד, משהו מהמדפים הגבוהים בסופר,

אבל לפתוח צנצנות חמוצים, אני אלוף.

אתה יודע מה? אז בוא באמת נדבר על השרירים שלך.

יש לך עניין עם כושר, עם ריבועים.

יכול להיות שהעבודה הזאת במכון, זה בשביל לפצות על הגובה?

תראי, עשיתי הרבה דברים בחיים שלי כדי להרגיש גבר,

וזה מעייף נורא, אני חייב להגיד לך,

כי כל דבר שאתה עושה, אתה נכנס למין סחרור כזה

של "האם מה שעשיתי עכשיו זה מספיק נחשב גברי?"

כן, למה הזקן, יואב? למה, למה כזה ארוך גם? למה?

אולי אתה גם רוצה להחצין את הגבריות שלך,

כי זקן כזה זה... -יכול להיות. יכול להיות.

ואני אגיד לך משהו? זה עובד.

מה אתה סח?

נשים חולות על זה.

חולות על זה.

כאן מקשיבים | אני גבר נמוך Here you listen I am a short man

אני מכתיב את דעת הקהל בדרכי שלי. I dictate public opinion in my own way. Je dicte l'opinion publique à ma façon.

אני הרי משרד פרסום והרבה פעמים אני מבקש מהסטודיו שלי After all, I am an advertising agency and many times I ask for my studio Après tout, je suis une agence de publicité et je demande souvent à mon studio

לבחור גברים שהם לאו דווקא יותר גבוהים Choose men who are not necessarily taller Choisissez des hommes qui ne sont pas nécessairement plus grands

ואולי אפילו קצת להנמיך את הגבר בפוטושופ. And maybe even lower the man in Photoshop.

כן, אני רוצה לבסס פה... -ביקשת פעם להנמיך גבר בפוטושופ? Yes, I want to establish here ... - Have you ever asked to lower a man in Photoshop?

חד וחלק. Sharp and smooth. Tranchant et lisse.

מה הגובה שלך, יואב? -1.60 מטר. What's your height, Yoav? -1.60 meters.

אתה לא קצת מעגל כלפי מעלה כמו שאני עושה? Aren't you a little up-circle like I do? Tu n'es pas un petit cercle ascendant comme moi?

אולי בחצי ס"מ. Maybe half a centimeter.

יש מדרסים פנימיים כאלה? -יש, יש. Are there such insoles? -Yes, there is.

כל הזמן אני מקבל פרסומות כאלה של: I keep getting ads like this:

"חסר לך ביטחון עצמי? אתה יכול עכשיו חמישה ס"מ נוספים ברגע". "You lack self-confidence? You can now have five more cm at the moment."

זה קטע שאתה מקבל את זה. מה, כאילו בפייסבוק? This is a section you get it. What, like on Facebook?

זאת אומרת, זה תירבות? -אני מניח שכל גבר מקבל את זה. I mean, is that a culture? - I guess every man gets it. Je veux dire, c'est de la culture? - Je suppose que tout le monde comprend.

אוקיי, ומה תגובתך? Okay, and what's your reaction?

אתה פעם ניסית להשתמש בדברים כאלה? -מודה שלא. Have you ever tried to use such things? - Admit it not. Avez-vous déjà essayé d'utiliser de telles choses? - Admet pas.

בחייך הבוגרים, היו סיטואציות שהתבאסת על הגובה? In your adult life, were there situations that defeated you on the pitch? Dans votre vie d'adulte, y a-t-il eu des situations où vous vous êtes fâché en hauteur?

יש את החלק הזה בשיחה שאני מדבר עם מישהי, מכיר מישהי, There's this part of the conversation that I'm talking to, know someone,

ואז אני מנסה לראות איך אני משלב את זה באלגנטיות. Then I try to see how I combine it elegantly.

האם כבר בתחילת השיחה: Is already at the beginning of the conversation:

"רק שתהיי בעניין, כל הקלפים על השולחן, אני 1.60 מטר", "Just be it, all the cards on the table, I'm 1.60 meters,"

או שאנחנו מכירים קצת ואני מצחיק אותה ואנחנו מדברים Or we know each other a little and I make her laugh and we talk

והיא קולטת שיש פה מישהו שהוא, שהוא חמוד, שהוא מצליח, שהוא נחמד, And she realizes that there is someone here who is, who is cute, who is successful, who is nice,

שיש מה לדבר איתו, ואז: There's something to talk about, and then:

"דרך אגב, אני 1.60 מטר", לא אמרתי כלום. "By the way, I'm 1.60 meters," I said nothing.

וואי, דילמה. Gee, dilemma.

החברה הראשונה שלי, My first girlfriend,

הקשר התחיל להתערער ברגע שביקרתי את אימא שלה. The connection started to falter as soon as I visited her mother.

החברה שלי מתקשרת אליי בוכה: My girlfriend calls me crying:

"היה לי ריב כרגע עם אימא שלי, היה לי ריב מאוד קשה עם אימא שלי". "I had a fight at the moment with my mom. I had a very hard fight with my mom."

אני שואל אותה: "מה קרה?" I ask her, "What happened?"

"היא לא רוצה שאני אביא את הגנטיקה הזאת למשפחה." "She doesn't want me to bring this genetics to the family."

ככה היא אמרה לך? -מילה במילה. That's how she told you? - Word for word.

פאקינג שיט. -פאקינג איי, כן. Fucking shit. - Fucking Islands, yes.

וזה עוד כשאני מגיע עם עסק מצליח ובחור שהוא, את יודעת, And that's when I come up with a successful business and a guy who, you know, Et c'est là que je trouve une entreprise prospère et un gars qui, vous savez,

דברים שאימהות אוהבות. אין לי תיק פלילי. Things that mothers love. I don't have a criminal case.

דברים שאימהות אמורות לאהוב Things that mothers are supposed to love

וזו המכשלה שלי, משהו שאין לי שליטה עליו. And this is my obstacle, something I have no control over. Et c'est mon obstacle, quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle.

רגע, מה ענית לה? Wait, what did you answer her?

כתבתי הרבה מאוד שירים על אותו רגע. I wrote a lot of songs about that moment.

ושילמתי להרבה פסיכולוגים. And I paid a lot of psychologists.

זה... זה היה שם, כן. It was ... It was there, yes.

זה... זה היה פוגע. -זה מעליב. It ... It was offensive. -That is insulting. C'était ... c'était offensant. -C'est insultant.

יש גם יתרונות בזה? -בגובה? -בלהיות נמוך? Are there any benefits to this as well? - At altitude? - Being low?

ברור! -כמו? -ברור.

פיתחתי איזשהו חוש הומור או איזשהו ביטחון עצמי מול אנשים I developed some sense of humor or some confidence in people

שבתור גבוה לא תמיד הייתי מגיע למצב שאני נאלץ לפתח. That, in a high turn, I would not always reach the position I was forced to develop. En tant qu'homme grand, je n'arriverais pas toujours au point où je devais me développer.

דרכים שהן, איך אני אגיד את זה? אולי כובשות בדרכן שלהן. Ways that are, how do I say it? Maybe conquerors in their own way. Comment sont-ils, comment dire cela? Peut-être occupant à leur manière.

תן דוגמה.

אף פעם לא הייתי יכול להוריד למישהי, נגיד, משהו מהמדפים הגבוהים בסופר, I could never get anyone down, say, some of the super high shelves,

אבל לפתוח צנצנות חמוצים, אני אלוף. But to open pickles, I'm a champion.

אתה יודע מה? אז בוא באמת נדבר על השרירים שלך. You know what? So let's really talk about your muscles.

יש לך עניין עם כושר, עם ריבועים. You have an interest with fitness, with squares.

יכול להיות שהעבודה הזאת במכון, זה בשביל לפצות על הגובה? Could this job at the Institute, is it to compensate for the height?

תראי, עשיתי הרבה דברים בחיים שלי כדי להרגיש גבר, Look, I've done many things in my life to feel like a man,

וזה מעייף נורא, אני חייב להגיד לך, And it's awfully tiring, I have to tell you,

כי כל דבר שאתה עושה, אתה נכנס למין סחרור כזה Because whatever you do, you get into some kind of spin Parce que tout ce que vous faites, vous entrez dans ce genre de vertiges

של "האם מה שעשיתי עכשיו זה מספיק נחשב גברי?" Of "Is what I have done now considered enough masculine?" "Est-ce que ce que j'ai fait maintenant est considéré comme suffisamment masculin?"

כן, למה הזקן, יואב? למה, למה כזה ארוך גם? למה? Yes, why the old man, Joab? Why, why such a long one too? Why?

אולי אתה גם רוצה להחצין את הגבריות שלך, You may also want to externalize your manhood, Peut-être que vous voulez aussi externaliser votre masculinité,

כי זקן כזה זה... -יכול להיות. יכול להיות. Because such a beard is ... - It could be. Can be.

ואני אגיד לך משהו? זה עובד. And I'll tell you something? It works.

מה אתה סח? What are you? Qu'est-ce que tu fais?

נשים חולות על זה. Women are sick of it.

חולות על זה. Sands on it.