×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | אמא שלי התאבדה

כאן מקשיבים | אמא שלי התאבדה

‫אבא חזר, אחרי שהוא מצא אותה,

‫אני לא אשכח את המילים שלו: ‫אימא לא תחזור יותר.

‫איך היא התאבדה?

‫חתכה את עצמה... את רואה, ‫עדיין אני קצת נבוך מהשאלה.

‫שתף אותי באיזה זיכרון טוב ‫מאימא שלך. מה אתה הכי זוכר?

‫תני לי לחשוב על משהו טוב.

‫כשאתה אומר ‫תני לי לחשוב על משהו טוב,

‫זה בגלל שרוב הזיכרונות הם עצובים ‫וקשורים לדיכאון?

‫באופן אוטומטי, כן.

‫הטראומה הייתה כל כך גדולה

‫שהיא הצליחה להשכיח ‫12 וחצי שנים נעימות וטובות.

‫אנחנו מדברים על הדיכאון שלה ‫אחרי הלידה ה... -חמישית.

‫היא הייתה יושבת בספה בסלון, בחושך. ‫-יושבת בוכה?

‫קוראת, קוראת תהילים, מתפללת.

‫היא הייתה מרחפת בבית. ‫היא לא הייתה באמת שמה.

‫זו לא הייתה האימא שהכרתי.

‫ושאלת אותה, אימא, מה קורה לך? ‫מה שלומך? מה יש לך?

‫כן, ואין תשובות. ‫הכול בסדר בן, הכול טוב.

‫התביישנו, אימא התביישה.

‫היא אסרה על אבא שלי ‫לשתף את המעגל היותר רחוק.

‫תחילת גיל ההתבגרות, ‫גיל קשה גם בלי קשר.

‫נכון מאוד. ‫חצי שנה לפני הבר מצווה,

‫והיה לי נורא נורא קשה

‫לקום ולהתפלל ולהגיד קדיש ‫במשך שנה שלמה.

‫זה סוג של עוד פעם לחשוף את עצמי ‫בפני המתפללים בקהילה.

‫לעולם לא אפטר מהאבן הזאת ‫שיושבת לי על הלב.

‫מה זה אומר אבן?

‫זה אומר שלכל מקום שאתה הולך ‫ומתחילים קצת להכיר אותך,

‫אז זה לדבר על זה ולשקר. ‫להסתיר, להתבייש.

‫איזה שקרים למשל היית אומר?

‫שהיא מתה ממחלה, ‫הסתבכות לאחר הלידה.

‫אני יכול להגיד לך שהאחיות שלי ‫אחרי 11 שנה

‫הגיעו הביתה לאבא שלי יום אחד ‫אחרי הלימודים ואמרו לו:

‫"אבא, מעלילים עלינו שאימא התאבדה".

‫הן היו בשוק כשאבא שלי אמר להן: ‫"כן, זה נכון".

‫אז עם מי דיברת על זה? ‫-עם אף אחד.

‫עם אף אחד, פשוט ככה.

‫אחרי זה הרגשנו אשמים, ‫כאילו, שלא עשינו מספיק.

‫אחרי זה זה שלב של כעס - ‫באיזו זכות עשית את זה?

‫משאירה את אבא עם חמישה ילדים, ‫ילדה בת שלושה חודשים לגדל,

‫כאילו, איך את עוזבת אותנו? ‫מה, אנחנו לא מספיק חשובים לך?

‫זכור לי רגע מאוד... ‫שחרוט לי בזיכרון,

‫שפשוט אני יושב... ‫דווקא זה היה פה אצל דוד שלי,

‫והייתי פה והסתכלתי ‫על בני הדודים שלי, משפחה כאילו...

‫אימא מכינה להם אוכל, ‫אוכל חם, טרי,

‫סירים על הגז, משאירה להם, ‫הולכת לעבודה.

‫ולי זה לא יהיה. ‫פשוט יצאתי החוצה והתפרקתי.

‫שלוש שנים שלא דיברנו על זה

‫כשניגשתי לדוד שלי ‫הוא גם כן לא ידע איך להכיל את זה,

‫אבל הוא פשוט חיבק אותי ‫ובכה יחד איתי.

‫זה שאתה לא צריך להתבייש יותר, ‫מה הייתה הנקודה שהבנת את זה?

‫בדרך כלל כשיש אזכרה למישהו ‫שנפטר בדרך לגיטימית,

‫לכאורה לגיטימית, ‫אז עושים לימוד, עושים ערב לזכרו.

‫אני לא יכול לעשות ערב שירה ‫לזכר אימא שלי שהתאבדה.

‫זה לא לגיטימי, זה לא מקובל.

‫מבחינתנו, בהבנה שלנו ‫זה סוג של -

‫בוא נעבור את האזכרה ‫כמה שיותר מהר

‫ונמשיך הלאה לחיים הרגילים שלנו.

‫והשנה החלטתי שזהו כאילו די, ‫כמה אפשר להתבייש בזה?

‫הילדה שלי כבר בת 10 וחצי,

‫והילדים כבר מתחילים לשאול ‫על סבתא נורית.

‫שיקרנו 23 שנה, להמשיך לשקר ‫לילדים שלי זה יהיה עוול יותר נורא.

‫סבתא פגעה בעצמה. ‫זה לא בושה.

‫עבר עליה משהו.

כאן מקשיבים | אמא שלי התאבדה Listen here My mother committed suicide

‫אבא חזר, אחרי שהוא מצא אותה, Dad came back, after he found her,

‫אני לא אשכח את המילים שלו: ‫אימא לא תחזור יותר. I won't forget his words: Mama won't be back.

‫איך היא התאבדה? How did she commit suicide?

‫חתכה את עצמה... את רואה, ‫עדיין אני קצת נבוך מהשאלה. Cut herself ... you see, I'm still a little embarrassed by the question.

‫שתף אותי באיזה זיכרון טוב ‫מאימא שלך. מה אתה הכי זוכר? Share me some good memory from your mother. What do you remember most?

‫תני לי לחשוב על משהו טוב. Let me think of something good.

‫כשאתה אומר ‫תני לי לחשוב על משהו טוב, When you say let me think of something good,

‫זה בגלל שרוב הזיכרונות הם עצובים ‫וקשורים לדיכאון? Is it because most memories are sad and depression-related?

‫באופן אוטומטי, כן. Automatically, yes.

‫הטראומה הייתה כל כך גדולה The trauma was so great

‫שהיא הצליחה להשכיח ‫12 וחצי שנים נעימות וטובות. That she managed to forget a pleasant, good 12 and a half years.

‫אנחנו מדברים על הדיכאון שלה ‫אחרי הלידה ה... -חמישית. We're talking about her depression after the fifth birth.

‫היא הייתה יושבת בספה בסלון, בחושך. ‫-יושבת בוכה? She would sit on a sofa in the living room, in the dark. - Sitting crying?

‫קוראת, קוראת תהילים, מתפללת. Reading, reading Psalm, praying.

‫היא הייתה מרחפת בבית. ‫היא לא הייתה באמת שמה. She was floating around the house. She wasn't really her name.

‫זו לא הייתה האימא שהכרתי. It wasn't the mother I knew.

‫ושאלת אותה, אימא, מה קורה לך? ‫מה שלומך? מה יש לך? And you asked her, Mama, what's up with you? How are you? What do you have?

‫כן, ואין תשובות. ‫הכול בסדר בן, הכול טוב. Yes, and no answers. Everything is fine, everything is good.

‫התביישנו, אימא התביישה. We were ashamed, mother was ashamed.

‫היא אסרה על אבא שלי ‫לשתף את המעגל היותר רחוק. She forbade my father to share the farthest circle.

‫תחילת גיל ההתבגרות, ‫גיל קשה גם בלי קשר. Beginning of adolescence, age is also difficult regardless.

‫נכון מאוד. ‫חצי שנה לפני הבר מצווה, very true. Six months before the Bar Mitzvah,

‫והיה לי נורא נורא קשה And I had a terrible hard time

‫לקום ולהתפלל ולהגיד קדיש ‫במשך שנה שלמה. Get up and pray and say Kaddish for a whole year.

‫זה סוג של עוד פעם לחשוף את עצמי ‫בפני המתפללים בקהילה. It's kind of another time to expose myself to worshipers in the community.

‫לעולם לא אפטר מהאבן הזאת ‫שיושבת לי על הלב. I'll never get rid of that stone that sits on my heart.

‫מה זה אומר אבן? What does stone mean?

‫זה אומר שלכל מקום שאתה הולך ‫ומתחילים קצת להכיר אותך, It means that wherever you go and get to know you a little bit,

‫אז זה לדבר על זה ולשקר. ‫להסתיר, להתבייש. So it's about talking about it and lying. To hide, to be ashamed.

‫איזה שקרים למשל היית אומר? What lies for example would you say?

‫שהיא מתה ממחלה, ‫הסתבכות לאחר הלידה. That she died of an illness, a complication after giving birth.

‫אני יכול להגיד לך שהאחיות שלי ‫אחרי 11 שנה I can tell you that my sisters are after 11 years

‫הגיעו הביתה לאבא שלי יום אחד ‫אחרי הלימודים ואמרו לו: They came home to my dad one day after school and told him:

‫"אבא, מעלילים עלינו שאימא התאבדה". "Dad, we are scared that Mama committed suicide."

‫הן היו בשוק כשאבא שלי אמר להן: ‫"כן, זה נכון". They were in the market when my dad told them, "Yes, that's right."

‫אז עם מי דיברת על זה? ‫-עם אף אחד. So who did you talk to about it? with no one.

‫עם אף אחד, פשוט ככה. With no one, just like that.

‫אחרי זה הרגשנו אשמים, ‫כאילו, שלא עשינו מספיק. After that we felt guilty, like, not doing enough.

‫אחרי זה זה שלב של כעס - ‫באיזו זכות עשית את זה? After that it's a stage of anger - by what right did you do it?

‫משאירה את אבא עם חמישה ילדים, ‫ילדה בת שלושה חודשים לגדל, Leaving father with five children, a three-month-old girl to raise,

‫כאילו, איך את עוזבת אותנו? ‫מה, אנחנו לא מספיק חשובים לך? Like, how are you leaving us? What, aren't we important enough to you?

‫זכור לי רגע מאוד... ‫שחרוט לי בזיכרון, Remember me for a moment ... etched into my memory,

‫שפשוט אני יושב... ‫דווקא זה היה פה אצל דוד שלי, That I'm just sitting ... it was actually here with my uncle,

‫והייתי פה והסתכלתי ‫על בני הדודים שלי, משפחה כאילו... And I was here watching my cousins, family like ...

‫אימא מכינה להם אוכל, ‫אוכל חם, טרי, Mama makes them food, hot, fresh food,

‫סירים על הגז, משאירה להם, ‫הולכת לעבודה. Gas pots, leaving them, goes to work.

‫ולי זה לא יהיה. ‫פשוט יצאתי החוצה והתפרקתי. And I won't. I just went outside and fell apart.

‫שלוש שנים שלא דיברנו על זה Three years we haven't talked about it

‫כשניגשתי לדוד שלי ‫הוא גם כן לא ידע איך להכיל את זה, When I approached my uncle, he didn't know how to contain it either,

‫אבל הוא פשוט חיבק אותי ‫ובכה יחד איתי. But he just hugged me and cried with me.

‫זה שאתה לא צריך להתבייש יותר, ‫מה הייתה הנקודה שהבנת את זה? It's that you don't have to be ashamed anymore, what was the point of understanding that?

‫בדרך כלל כשיש אזכרה למישהו ‫שנפטר בדרך לגיטימית, Usually when there is a memorial to someone who died in a legitimate way,

‫לכאורה לגיטימית, ‫אז עושים לימוד, עושים ערב לזכרו. Seemingly legitimate, so do study, make an evening in his memory.

‫אני לא יכול לעשות ערב שירה ‫לזכר אימא שלי שהתאבדה. I can't do a singing evening in memory of my mother who committed suicide.

‫זה לא לגיטימי, זה לא מקובל. It's not legitimate, it's unacceptable.

‫מבחינתנו, בהבנה שלנו ‫זה סוג של - For us, in our understanding, it's kind of -

‫בוא נעבור את האזכרה ‫כמה שיותר מהר Let's get past the memorial as soon as possible

‫ונמשיך הלאה לחיים הרגילים שלנו. And we will move on to our normal lives.

‫והשנה החלטתי שזהו כאילו די, ‫כמה אפשר להתבייש בזה? And this year I decided it was enough, how much could be ashamed of it?

‫הילדה שלי כבר בת 10 וחצי, My girl is already 10 and a half,

‫והילדים כבר מתחילים לשאול ‫על סבתא נורית. And the kids are already starting to ask about Grandma Nurit.

‫שיקרנו 23 שנה, להמשיך לשקר ‫לילדים שלי זה יהיה עוול יותר נורא. We lied for 23 years, to keep lying to my children it would be a more terrible injustice.

‫סבתא פגעה בעצמה. ‫זה לא בושה. Grandma hurt herself. It's not a shame.

‫עבר עליה משהו. Something went through it.