×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | לבד וטוב לי

כאן מקשיבים | לבד וטוב לי

‫בסוף היום חוזרים הביתה ‫והבית חשוך, והבית ריק.

‫אבל את אומרת את זה בחיוך. ‫-כאילו חיוך אירוני כזה.

‫אין לי הורים. אבא שלי נהרג ‫בתאונת עבודה ב-2002

‫ואימא שלי נפטרה מסיבוכים ומחלות ‫לפני שנתיים.

‫אני בת יחידה, אני בת 38, ‫אני אחראית משמרת בחנות,

‫רווקה, אין לי חתולים עדיין. ‫-מה עם מערכות יחסים?

‫לא מזמן עבר לגור איתי שותף שהוא... ‫נראה לי הוא ישן עכשיו, אבל...

‫אני מדברת על יחסים רומנטיים, ‫על זוגיות.

‫זה פחות מעניין אותי. ‫כאילו, "קה סרה סרה".

‫אם יהיה יהיה אם לא אז לא. ‫אני לא רודפת אחרי דייטים ו...

‫לא חסר לך? ‫-לא חסר לי.

‫הייתה לך מערכת יחסים רצינית פעם? ‫-אה...

‫הייתה לי מערכת יחסים לא רצינית.

‫אז יכול להיות שזה מקרה של ‫אני לא יודעת מה אני מפספסת.

‫יותר חסר לי אימא.

‫אני אף פעם לא עזבתי את הבית.

‫היינו יושבות ביחד ‫ורואות כל מיני סדרות בטלוויזיה

‫והיא הייתה יושבת ורוקמת.

‫זו עבודת יד של אימא שלי.

‫אז זה לא לרקום, ‫זה סוג של סריגה כזה, לא?

‫זו רקמה, והמסביב זה קרושה.

‫תגידי, מי הבן אדם הכי קרוב אלייך היום?

‫יש לי חברה אחת שהיא, 29 שנים ‫אנחנו חברות, מכיתה ג'.

‫הייתה תקופה שהייתה לי

‫רק החברה הזאת של ‫הכמעט 30 שנה ועוד איזה אחת,

‫ולאט לאט אני מרגישה ‫שהמעגל החברתי שלי כל פעם מתרחב

‫עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.

‫היו לי קשיים חברתיים בעבר, ‫בילדות,

‫וזה גורר את עצמו עד ההווה.

‫אז לפעמים אני מתקשה ‫להבין סיטואציות

‫שאולי לאנשים אחרים ‫לא מסובכות בכלל,

‫בשבילי זה נראה כמו משוואה מתמטית ‫מאוד מאוד מסובכת.

‫חוויתי את כל הטווח של ‫להיות בודדה כשאני לא לבד,

‫להיות לבד ולא להרגיש בודדה.

‫אני חווה את כולם ולפעמים ‫אני חווה את כולם באותו יום.

‫בסופו של דבר אני כן צריכה ללמוד ‫להוציא את עצמי לבד מהדיכאון

‫כי לא תמיד יש מישהו אחר ‫שיכול לעזור לי עם זה.

‫אין את המחשבה הזאת ‫שאם אני אעשה ילדים

‫אז אני לא אהיה לבד.

‫זה לא עובר לך לפעמים בראש?

‫לא, לא. אני לא חושבת שלהביא ‫ילדים לעולם בשביל לא להיות לבד

‫זו סיבה טובה כדי להביא ילדים לעולם.

‫אני לא יודעת מהי סיבה טובה, ‫אבל זה לא סיבה טובה, לפי דעתי.


כאן מקשיבים | לבד וטוב לי Here you listen Alone and I'm fine

‫בסוף היום חוזרים הביתה ‫והבית חשוך, והבית ריק. At the end of the day they return home and the house is dark, and the house is empty. Al final del día regresa a casa y la casa está oscura, y la casa está vacía.

‫אבל את אומרת את זה בחיוך. ‫-כאילו חיוך אירוני כזה. But you say it with a smile. -As such an ironic smile. Pero lo dices con una sonrisa. - Como si una sonrisa tan irónica.

‫אין לי הורים. אבא שלי נהרג ‫בתאונת עבודה ב-2002 I have no parents. My father was killed in a work accident in 2002 no tengo padres Mi padre murió en un accidente de trabajo en 2002

‫ואימא שלי נפטרה מסיבוכים ומחלות ‫לפני שנתיים. And my mother died of complications and illness two years ago. Y mi mamá falleció por complicaciones y enfermedad hace dos años.

‫אני בת יחידה, אני בת 38, ‫אני אחראית משמרת בחנות, I'm a single girl, I'm 38, I'm in charge of a store watch, Soy hijo único, tengo 38 años, estoy a cargo del turno de una tienda,

‫רווקה, אין לי חתולים עדיין. ‫-מה עם מערכות יחסים? Single, I don't have cats yet. - What about relationships? Soltero, no tengo gatos todavía. - ¿Y las relaciones?

‫לא מזמן עבר לגור איתי שותף שהוא... ‫נראה לי הוא ישן עכשיו, אבל... Not long ago moved in with a partner who is ... I think he is sleeping now, but ... Hace poco me mudé con un compañero que está... me parece que ahora está durmiendo, pero...

‫אני מדברת על יחסים רומנטיים, ‫על זוגיות. I'm talking about romantic relationships, relationships. Hablo de una relación romántica, de una relación.

‫זה פחות מעניין אותי. ‫כאילו, "קה סרה סרה". It's less interesting to me. Like, "Ka sera sera." Es menos interesante para mí. Como, "Ka sera sera".

‫אם יהיה יהיה אם לא אז לא. ‫אני לא רודפת אחרי דייטים ו... If there will be if not then no. I'm not chasing dates and ... Si habrá si no entonces no. No estoy persiguiendo fechas y...

‫לא חסר לך? ‫-לא חסר לי. Not missing you? I do not miss it. ¿No te falta? no me lo pierdo

‫הייתה לך מערכת יחסים רצינית פעם? ‫-אה... Have you ever had a serious relationship? -Oh ... ¿Alguna vez has tenido una relación seria? -Oh ...

‫הייתה לי מערכת יחסים לא רצינית. I had a serious relationship. Tuve una relación no seria.

‫אז יכול להיות שזה מקרה של ‫אני לא יודעת מה אני מפספסת. So it might be a case of I don't know what I'm missing. Así que tal vez es un caso de no sé lo que me estoy perdiendo.

‫יותר חסר לי אימא. I'm missing more mother. Extraño más a mi madre.

‫אני אף פעם לא עזבתי את הבית. I never left home. Nunca salí de casa.

‫היינו יושבות ביחד ‫ורואות כל מיני סדרות בטלוויזיה We would sit together and watch all kinds of TV series Nos sentábamos juntos y veíamos todo tipo de series de televisión.

‫והיא הייתה יושבת ורוקמת. And she would sit and stoop. Y ella se sentaba y bordaba.

‫זו עבודת יד של אימא שלי. This is my mother's handwork. Es obra de mi mamá.

‫אז זה לא לרקום, ‫זה סוג של סריגה כזה, לא? So it's not embroidery, it's that kind of knitting, isn't it? Entonces no borda, es una especie de tejido así, no?

‫זו רקמה, והמסביב זה קרושה. It's embroidery, and all around it is coagulated. Es bordado, y todo alrededor está coagulado.

‫תגידי, מי הבן אדם הכי קרוב אלייך היום? Say, who is the person closest to you today? Dime, ¿quién es la persona más cercana a ti hoy?

‫יש לי חברה אחת שהיא, 29 שנים ‫אנחנו חברות, מכיתה ג'. I have one company that is 29 years old, we are third grade companies. Tengo una novia que es, 29 años somos amigos, de tercer grado.

‫הייתה תקופה שהייתה לי There was a time I had Hubo un tiempo que tuve

‫רק החברה הזאת של ‫הכמעט 30 שנה ועוד איזה אחת, Only this company of almost 30 years and another one, Solo esta empresa de casi 30 años y otra más,

‫ולאט לאט אני מרגישה ‫שהמעגל החברתי שלי כל פעם מתרחב And slowly I feel that my social circle is expanding every time Y poco a poco siento que mi círculo social se expande cada vez

‫עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. A little more and a little and a little more. Un poco más y un poco más y un poco más.

‫היו לי קשיים חברתיים בעבר, ‫בילדות, I've had social difficulties in the past, in childhood, Tuve dificultades sociales en el pasado, cuando era niño,

‫וזה גורר את עצמו עד ההווה. And it drags itself down to the present. Y se arrastra hasta el presente.

‫אז לפעמים אני מתקשה ‫להבין סיטואציות So sometimes I have trouble understanding situations Así que a veces me cuesta entender las situaciones

‫שאולי לאנשים אחרים ‫לא מסובכות בכלל, That maybe other people are not complicated at all, Que tal vez otras personas no sean nada complicadas,

‫בשבילי זה נראה כמו משוואה מתמטית ‫מאוד מאוד מסובכת. To me it seems like a very, very complicated mathematical equation. A mí me parece una ecuación matemática muy, muy complicada.

‫חוויתי את כל הטווח של ‫להיות בודדה כשאני לא לבד, I've experienced the whole range of being lonely when I'm not alone, He experimentado toda la gama de estar solo cuando no estoy solo,

‫להיות לבד ולא להרגיש בודדה. Being alone and not feeling lonely. Estar solo y no sentirse solo.

‫אני חווה את כולם ולפעמים ‫אני חווה את כולם באותו יום. I experience them all and sometimes I experience them all that day. Los experimento todos y, a veces, los experimento todos en el mismo día.

‫בסופו של דבר אני כן צריכה ללמוד ‫להוציא את עצמי לבד מהדיכאון In the end, I do have to learn to take myself out of depression Eventualmente, tengo que aprender a salir de la depresión.

‫כי לא תמיד יש מישהו אחר ‫שיכול לעזור לי עם זה. Because there isn't always someone else who can help me with that. Porque no siempre hay alguien más que pueda ayudarme con esto.

‫אין את המחשבה הזאת ‫שאם אני אעשה ילדים There is no thought that if I make children No tengo este pensamiento de que si hago niños

‫אז אני לא אהיה לבד. So I won't be alone. Así que no estaré solo.

‫זה לא עובר לך לפעמים בראש? Doesn't it sometimes go through your mind? ¿No se te pasa por la cabeza a veces?

‫לא, לא. אני לא חושבת שלהביא ‫ילדים לעולם בשביל לא להיות לבד no no. I don't think bringing children into the world for not being alone no no. No creo que traer niños al mundo para no estar solo

‫זו סיבה טובה כדי להביא ילדים לעולם. This is a good reason to have children. Esta es una buena razón para tener hijos.

‫אני לא יודעת מהי סיבה טובה, ‫אבל זה לא סיבה טובה, לפי דעתי. I do not know what is a good reason, but it is not a good reason, in my opinion. No sé qué es una buena razón, pero no es una buena razón, en mi opinión.