×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

מכירים את אלה ש...?, מכירים את אלה ש... | מאחרים כרוניים

מכירים את אלה ש... | מאחרים כרוניים

טוב, מה קורה איתו? הוא אמור להגיע?

פאק! -אתם יודעים משהו? מישהו דיבר איתו?

עד שהוא יגיע אני כבר אתגייס.

טוב,

חייבים להתחיל.

מאחרים כרוניים.

רבים וטובים לוקים בהפרעה, קרוב ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה.

אפילו המשיח, שהרי אם הוא יגיע בסוף,

מה זאת אומרת "אם?"

ודאי כבר שמור לו מקום של כבוד בקבוצה המפוקפקת הזאת.

מכירים את אלה שמאחרים כל הזמן?

תמשיכו בלעד...

מחקר מקיף חושף מספר טיפוסים שונים העונים להגדרה.

הדדליינר:

סתם ללכת לעבודה משעמם אותו.

זאת סכנת האיחור שממלאה אותו מוטיבציה

ותמיד ברגע האחרון.

המפיקה: תנסה להספיק מקסימום משימות במינימום זמן.

היומן שלה מלא פגישות, כחול על שפת הים,

אליהן היא מאחרת, כמובן.

המפוזר: דעתו מוסחת בקלות

אה, טרול.

וגירוי זניח שנקרה בדרכו שואב אותו בעוצמה ומשבש לו את התוכניות.

יצור מטופש.

המתנצל:

אני מה-זה מתנצל. -אה?

לא משנה. אני...

אני אגיד לך מה, זה מורכב. -איפה אתם? -חנות הג'ירפות...

המתחמק: -עד לשם הלכתי...

פקקים? נתקעת בפקקים?

אני מחכה לך כבר 35 דקות.

פקקים, הוא נתקע בפקקים. בוא ניסע.

וזה רק קצה הקרחון.

אני מה-זה מתנצל. אני...

קליק! -מחקר נוסף חילק נסיינים לשתי קבוצות:

בקבוצה הראשונה טיפוסים רציונליים ותחרותיים,

ובקבוצה השנייה אנשים יצירתיים וחקרניים.

החוקר הפעיל סטופר וביקש מהמשתתפים לציין מתי לתחושתם עברה דקה.

חברי הקבוצה הראשונה דייקו,

הקבוצה השנייה עצרה את השעון אחרי כמעט דקה וחצי.

אז האם אנשים יצירתיים באמת מועדים יותר לנטייה הכרונית לאחר?

אז זהו, שלאו דווקא.

המחקרים הכי עדכניים בנושא קובעים כי אין מאפיינים ברורים למאחרים.

מה שמן הסתם גם מקשה על טיפול בבעיה, כי אם אין בעיה אחת, אין פתרון אחד.

מה שכן, על דבר אחד מסכימים רוב החוקרים וזו מסקנה קצת משונה:

איש מהמאחרים לא עושה את זה בכוונה.

מכירים את אלה ש... | מאחרים כרוניים You know those who... | from chronic delays

טוב, מה קורה איתו? הוא אמור להגיע? Well, what's up with him? Is he supposed to arrive?

פאק! -אתם יודעים משהו? מישהו דיבר איתו? Fuck! - Do you know anything? Has anyone talked to him?

עד שהוא יגיע אני כבר אתגייס. By the time he arrives I will already be enlisting.

טוב,

חייבים להתחיל. Must start.

מאחרים כרוניים. From chronic others.

רבים וטובים לוקים בהפרעה, קרוב ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה. Many good people suffer from the disorder, close to 20 percent of the population.

אפילו המשיח, שהרי אם הוא יגיע בסוף, Even the Messiah, for if he comes at the end,

מה זאת אומרת "אם?" What does "if" mean?

ודאי כבר שמור לו מקום של כבוד בקבוצה המפוקפקת הזאת. He must have already been given a place of honor in this dubious group.

מכירים את אלה שמאחרים כל הזמן? Do you know those who are late all the time?

תמשיכו בלעד... Continue without ...

מחקר מקיף חושף מספר טיפוסים שונים העונים להגדרה. Extensive research reveals a number of different types that meet the definition.

הדדליינר:

סתם ללכת לעבודה משעמם אותו. Just going to work bores him.

זאת סכנת האיחור שממלאה אותו מוטיבציה It is the danger of being late that motivates him C'est le danger d'être en retard qui le motive

ותמיד ברגע האחרון. And always at the last minute.

המפיקה: תנסה להספיק מקסימום משימות במינימום זמן. Producer: Try to accomplish maximum tasks in minimum time.

היומן שלה מלא פגישות, כחול על שפת הים, Her diary is full of meetings, blue on the beach, Son agenda est plein de rencontres, bleu sur la plage,

אליהן היא מאחרת, כמובן. To them she is late, of course.

המפוזר: דעתו מוסחת בקלות Scattered: His mind is easily distracted

אה, טרול. Oh, troll.

וגירוי זניח שנקרה בדרכו שואב אותו בעוצמה ומשבש לו את התוכניות. And a negligible stimulus that happens in his way sucks him in powerfully and disrupts his plans. Et un stimulus négligeable qui se produit sur son chemin l'aspire puissamment et perturbe ses plans.

יצור מטופש. Stupid creature. Créature stupide.

המתנצל: Apologies:

אני מה-זה מתנצל. -אה? I'm sorry. -Ah?

לא משנה. אני... Does not matter. I am...

אני אגיד לך מה, זה מורכב. -איפה אתם? -חנות הג'ירפות... I'll tell you what, it's complicated. -where are you? -The Giraffe Shop ... Je vais vous dire quoi, c'est compliqué. -Où es-tu? -La boutique Girafe ...

המתחמק: -עד לשם הלכתי... Dodging: - That's where I went ...

פקקים? נתקעת בפקקים? Traffic jams? Stuck in traffic jams?

אני מחכה לך כבר 35 דקות. I've been waiting for you for 35 minutes.

פקקים, הוא נתקע בפקקים. בוא ניסע. Traffic jams, he gets stuck in traffic jams. Let's go.

וזה רק קצה הקרחון. And that's just the tip of the iceberg. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg.

אני מה-זה מתנצל. אני... I'm sorry. I am...

קליק! -מחקר נוסף חילק נסיינים לשתי קבוצות: Click! -Another study divided experimenters into two groups: Cliquez sur! -Une autre étude a divisé les expérimentateurs en deux groupes:

בקבוצה הראשונה טיפוסים רציונליים ותחרותיים, In the first group rational and competitive types,

ובקבוצה השנייה אנשים יצירתיים וחקרניים. And in the second group creative and inquisitive people. Et dans le deuxième groupe des gens créatifs et curieux.

החוקר הפעיל סטופר וביקש מהמשתתפים לציין מתי לתחושתם עברה דקה. The researcher activated a stopwatch and asked the participants to indicate when they felt a minute had passed. Le chercheur a activé un chronomètre et a demandé aux participants d'indiquer quand ils sentaient qu'une minute s'était écoulée.

חברי הקבוצה הראשונה דייקו, The members of the first group were precise,

הקבוצה השנייה עצרה את השעון אחרי כמעט דקה וחצי. The second group stopped the clock after almost a minute and a half.

אז האם אנשים יצירתיים באמת מועדים יותר לנטייה הכרונית לאחר? So are creative people really more prone to the chronic tendency to after? Les créatifs sont-ils vraiment plus enclins à la tendance chronique à après?

אז זהו, שלאו דווקא. So this is, not necessarily. Il en est ainsi, pas nécessairement.

המחקרים הכי עדכניים בנושא קובעים כי אין מאפיינים ברורים למאחרים. The most recent studies on the subject state that there are no clear characteristics for the latecomers. Les études les plus récentes sur le sujet indiquent qu'il n'y a pas de caractéristiques claires pour les retardataires.

מה שמן הסתם גם מקשה על טיפול בבעיה, כי אם אין בעיה אחת, אין פתרון אחד. What oil probably also makes it difficult to deal with a problem, because if there is no one problem, there is no one solution.

מה שכן, על דבר אחד מסכימים רוב החוקרים וזו מסקנה קצת משונה: Indeed, most researchers agree on one thing and that is a somewhat strange conclusion: En effet, la plupart des chercheurs s'accordent sur une chose et c'est une conclusion quelque peu étrange:

איש מהמאחרים לא עושה את זה בכוונה. None of the latecomers do it on purpose. Aucun des retardataires ne le fait exprès.