×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Story) שיעור מספר 1 :איך אני נולדתי

(Story) שיעור מספר 1 :איך אני נולדתי

בואו נקשיב לסיפור איך אני נולדתי מתוך הספר "מטבח משפחתי" שכתב גיל חובב "איך אני נולדתי? איך אני באתי לעולם?" – שאלתי פעם את אבא שלי. הוא אמר לי, שאימא שלי תספר לי כשהיא תחזור הביתה. כשהיא חזרה, שאלתי אותה. "זה פשוט מאוד", היא אמרה, "אבא יודע איך לעשות ילדים. אני לא קשורה לזה. אין לי קשר לזה. הוא עושה את זה לבד, אני חושבת שמנייר ומעוד כמה דברים." כשאבא קם מהשינה שאלתי אותו: "זה נכון?" "אלה שטויות שאימא שלך מכניסה לך לראש", הוא אמר, "למה אתה תמיד נותן שישקרו לך ככה? למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים כאלה? תגיד לה שהיא תספר לך את האמת!" ביקשתי ממנו שהוא יספר לי את האמת, אבל הוא אמר שהוא ממש מאחר לעבודה. "הוא אמר שאני מספרת לך שטויות? שאני מספרת דברים לא נכונים? יופי, ממש יופי! למה הוא לא סיפר לך, איך אתה נולדת? אה, הוא הלך לעבודה? ברח הפחדן!! טוב, אם אתה כל כך רוצה לדעת, אני אספר לך את האמת. כן כן, זאת האמת, בחיי!!! אתה רוצה לדעת איך באת לעולם? איך נולדת? כן? טוב, אז תקשיב ואל תספר לאף אחד. זה היה לפני שמונה שנים. בוקר אחד קמתי מוקדם כמו תמיד, ואבא שלך המשיך לישון כמו תמיד, אבל לי זה בסדר, אני לא מתלוננת. פתאום שמעתי רעש במרפסת. כשיצאתי החוצה לראות מה קורה, ראיתי שמישהו נפל על עץ הפיקוס במרפסת. באתי אליו ומה ראיתי? מלאך קטן שירד מהשמיים. הוא היה יפה יפה, והוא פחד מאוד. ראיתי שהכנף שלו שבורה. מיד ידעתי מה אני צריכה לעשות. לקחתי את המלאך הקטן והורדתי לו את הכנפיים. חיבקתי אותו חזק חזק ונישקתי אותו, וידעתי שאף פעם אני לא אתן לו לעזוב אותנו. ומאז אתה שלי." סיפור יפה, לא? אני מאמין בו עד היום.

(Story) שיעור מספר 1 :איך אני נולדתי (Story) Lesson number 1: How I was born (Рассказ) Урок №1: Как я родился (故事)第一课:我是如何出生的

בואו נקשיב לסיפור איך אני נולדתי מתוך הספר "מטבח משפחתי" שכתב גיל חובב "איך אני נולדתי? Let's listen to the story of how I was born from the book "Family Kitchen" written by Gil Hovav "How was I born? Давайте послушаем историю о том, как я родился, из книги «Семейная кухня», написанной Гилом Ховавом «Как я родился? איך אני באתי לעולם?" How did I come into the world? " – שאלתי פעם את אבא שלי. "I once asked my father." הוא אמר לי, שאימא שלי תספר לי כשהיא תחזור הביתה. He told me that my mother would tell me when she came home. כשהיא חזרה, שאלתי אותה. When she came back, I asked her. Когда она вернулась, я спросил ее. "זה פשוט מאוד", היא אמרה, "אבא יודע איך לעשות ילדים. "It's very simple," she said. "Dad knows how to make children. «Это очень просто, - сказала она, - папа знает, как сделать детей. אני לא קשורה לזה. I have nothing to do with it. Я не имею ничего общего с этим. אין לי קשר לזה. I have nothing to do with it. Я не имею ничего общего с этим. הוא עושה את זה לבד, אני חושבת שמנייר ומעוד כמה דברים." He does it on his own, I think it's paper and a few things. " Он делает это самостоятельно, я думаю, что это бумага и несколько вещей ". כשאבא קם מהשינה שאלתי אותו: "זה נכון?" When Dad got up from sleep I asked him, "Is that true?" Когда папа встал со сна, я спросил его: "Это правда?" "אלה שטויות שאימא שלך מכניסה לך לראש", הוא אמר, "למה אתה תמיד נותן שישקרו לך ככה? "It's nonsense that your mother gets into your head," he said. "Why do you always let people lie to you like that? «Это глупость, что твоя мать попадает тебе в голову, - сказал он, - почему ты всегда так позволяешь людям врать тебе? למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים כאלה? Why do you let them tell you things that are not true? תגיד לה שהיא תספר לך את האמת!" Tell her she'll tell you the truth! " Скажи ей, что она скажет тебе правду! ביקשתי ממנו שהוא יספר לי את האמת, אבל הוא אמר שהוא ממש מאחר לעבודה. I asked him to tell me the truth, but he said he was really late for work. Я попросил его сказать мне правду, но он сказал, что действительно опоздал на работу. "הוא אמר שאני מספרת לך שטויות? "Did he say I was telling you nonsense? "Он сказал, что я говорил ерунду? שאני מספרת דברים לא נכונים? That I'm telling wrong things? Что я говорю неправильные вещи? יופי, ממש יופי! Beauty, really beauty! Красота, действительно красота! למה הוא לא סיפר לך, איך אתה נולדת? Why did not he tell you how you were born? Почему он не рассказал вам, как вы родились? אה, הוא הלך לעבודה? Oh, he went to work? О, он пошел на работу? ברח הפחדן!! The cowardly escape !! Трусливый побег !! טוב, אם אתה כל כך רוצה לדעת, אני אספר לך את האמת. Well, if you so much want to know, I'll tell you the truth. Ну, если ты действительно хочешь знать, я скажу тебе правду. כן כן, זאת האמת, בחיי!!! Yes, that's the truth, bye! Да, да, это правда, моя жизнь !!! אתה רוצה לדעת איך באת לעולם? You want to know how you came into the world? איך נולדת? How were you born? Как ты родился? כן? Yes? טוב, אז תקשיב ואל תספר לאף אחד. Well, listen and do not tell anyone. Ну слушай и никому не говори. זה היה לפני שמונה שנים. That was eight years ago. Это было восемь лет назад. בוקר אחד קמתי מוקדם כמו תמיד, ואבא שלך המשיך לישון כמו תמיד, אבל לי זה בסדר, אני לא מתלוננת. One morning I got up early as always, and your father slept like always, but it's all right with me, I do not complain. Однажды утром я встал как всегда рано, а твой отец спал как всегда, но со мной все в порядке, я не жалуюсь. פתאום שמעתי רעש במרפסת. Suddenly I heard a noise on the balcony. כשיצאתי החוצה לראות מה קורה, ראיתי שמישהו נפל על עץ הפיקוס במרפסת. When I went outside to see what was happening, I saw that someone had fallen on the banyan tree on the porch. באתי אליו ומה ראיתי? I came to him and what did I see? מלאך קטן שירד מהשמיים. A little angel descended from heaven. Маленький ангел сошел с небес. הוא היה יפה יפה, והוא פחד מאוד. He was beautiful, and he was very frightened. ראיתי שהכנף שלו שבורה. I saw that his wing was broken. מיד ידעתי מה אני צריכה לעשות. I immediately knew what I needed to do. לקחתי את המלאך הקטן והורדתי לו את הכנפיים. I took the little angel and took off his wings. Я взял маленького ангела и снял его крылья. חיבקתי אותו חזק חזק ונישקתי אותו, וידעתי שאף פעם אני לא אתן לו לעזוב אותנו. I hugged him tight and kissed him, and I knew that I would never let him leave us. Я крепко обнял его и поцеловал, и я знал, что никогда не позволю ему покинуть нас. ומאז אתה שלי." And since then you are mine. " И с тех пор ты мой. סיפור יפה, לא? A nice story, is not it? Хорошая история, не правда ли? אני מאמין בו עד היום. I believe in him to this day.