×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Story) שיעור 3 :בן גוריון – ראש הממשלה והאדם

(Story) שיעור 3 :בן גוריון – ראש הממשלה והאדם

בואו נקשיב לטקסט

בן גוריון – ראש הממשלה והאדם

בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . הוא הכריז על הקמת מדינת ישראל ב-14 במאי 1948 אחרי 2000 שנים שהיהודים היו בגלות. דוד בן גוריון האמין שצריך להקים, לבנות יישובים עבריים ולעבוד את אדמת ארץ ישראל. באחת הפעמים שהוא הגיע לסג'רה, שהייתה מושבה קטנה בצפון הארץ, הוא אמר: "פה ראיתי – האדמה היא עברית, הפועלים עבריים, הילדים מדברים עברית. אמרתי לעצמי: "זוהי ארץ ישראל! ואהבתי זאת." בזמן שבן גוריון היה ראש ממשלה, אלפי אזרחים כתבו לו מכתבים, שאלו אותו שאלות, ביקשו ממנו בקשות – והוא ענה לכולם בעצמו ובכתב ידו. בן גוריון התכתב עם אנשי רוח וסופרים, אבל לא רק איתם. הוא התכתב גם עם אנשים רבים ועם ילדים, והוא חשב שהקשר האישי הזה עם העם חשוב מאוד. היחס שלו לעם היה יחס של כבוד. הוא לא חשב שאם הוא ראש ממשלה, הוא חשוב יותר מהעם. ועל זה הוא אמר: "לא יורדים לעם – פונים לעם. לפעמים צריך גם לעלות לעם, אבל אף פעם לא לרדת." בן גוריון שמר על כל מכתב שקיבל, כך נשמר הדיאלוג המיוחד בינו ובין העם. כשהוא מת מצאו בביתו 222,40 מכתבים אישיים. אליעזר עובדיה, ילד בן 10 ,כתב לו: "אין איש חכם כמוך בכל המדינה שלנו, ולכן אני מצטער שעזבת את תל אביב ואת הממשלה." ענה לו בן גוריון: "אל תצטער ילד יקר, מדינת ישראל תתקיים ותתפתח גם אם אני לא אהיה ראש הממשלה. תלמד, ותהיה תלמיד חרוץ, וכאשר תגדל, תלך להיות עובד אדמה בגליל או בשומרון או בסביבות ירושלים או בנגב." לשרה רוזנפלד, ילדה מתל אביב כתב כך: "ילדה יקרה, תודה על מכתבך, אני בריא ושלם, העבודה בטבע מחזקת הגוף. קיבלתי מכתבך ברצון רב, למרות שביקשתי שלא יבלבלו לי סתם את הראש, אבל למכתבך שמחתי. תלמדי ותהיי תלמידה טובה, שלום רב לך..." ולילד דוד בן ה-10 מנווה עוז ליד פתח תקווה כתב בן גוריון מקיבוץ שדה בוקר שבנגב: "במכתבך יש הרבה שגיאות, ועליך ללמוד הרבה. קמים פה לפני שבע בבוקר, אוכלים ויוצאים לעבודה. כולם עובדים לפחות 8 שעות ביום. אני עובד רק 4 שעות. אילו לא היה יותר טוב בשדה בוקר, לא הייתי בא הנה. פה טוב – כי פה מדבר, וצריך לבנות הכול מהתחלה, ואין שמחה יותר גדולה מלהתחיל מבראשית. ועד שתדע יותר טוב עברית, אל תשאל אותי בבקשה שאלות חדשות." לילדי כיתה ד' בקיבוץ אשדות יעקב כתב: "אתם חושבים שקשה לעבוד בשדה, אחרי שהייתי ראש הממשלה, אתם טועים, ילדים יקרים. הרבה יותר קל ונעים לעבוד במדבר מאשר להיות ראש ממשלה, ואני מרגיש פה טוב מאוד ואני מקווה שפעם תעשו טיול ותבואו לבקר אותנו פה." בן גוריון גם התפרסם במשפטים שהוא אמר, והמשפטים האלה הפכו למפורסמים מאוד למשל: "לא אלוהים בחר בנו, אנחנו בחרנו בו." על מדינת ישראל בן גוריון אמר: "מולדת אי-אפשר לקנות בכסף או לקחת בכוח, צריך לבנות אותה." הוא גם אמר: "כאשר יהיו לנו גנב יהודי, זונה יהודייה ורוצח יהודי, נדע שיש לנו מדינה אמיתית." מעניין מה בן גוריון היה אומר על זה היום... אחרי שהאו"ם ) Nations United )קיבל החלטה נגד ישראל בשנת 1965 אמר בן גוריון: "העתיד שלנו לא תלוי במה אומרים הגויים אלא במה יעשו היהודים." העולם כעס מאוד על המשפט הזה. ואז אמר בן גוריון ביטוי של שתי מילים שנשאר עד היום: "או"ם שמום." הכוונה היא: מי זה בכלל האו"ם? האו"ם הוא כלום. ועל זה אמר קופי אנאן, ראש האו"ם לשעבר: "או"ם שמום, אבל בלי האו"ם לא היה לישראל כלום."


(Story) שיעור 3 :בן גוריון – ראש הממשלה והאדם (Story) Lesson 3: Ben Gurion - The Prime Minister and the Man

בואו נקשיב לטקסט Let's listen to the text Давайте послушаем текст

בן גוריון – ראש הממשלה והאדם Ben-Gurion - the prime minister and the man Бен-Гурион - премьер-министр и мужчина

בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . Ben Gurion was the first prime minister of the State of Israel. Бен-Гурион был первым премьер-министром Государства Израиль. הוא הכריז על הקמת מדינת ישראל ב-14 במאי 1948 אחרי 2000 שנים שהיהודים היו בגלות. He declared the establishment of the State of Israel on May 14, 1948, after 2000 years when the Jews were in exile. Он объявил о создании Государства Израиль 14 мая 1944 года, после 2222 года, когда евреи были в изгнании. דוד בן גוריון האמין שצריך להקים, לבנות יישובים עבריים ולעבוד את אדמת ארץ ישראל. David Ben-Gurion believed that it was necessary to establish, build Jewish settlements and work the land of the Land of Israel. Давид Бен-Гурион считал, что необходимо создавать, строить еврейские поселения и обрабатывать земли Эрец Исраэль. באחת הפעמים שהוא הגיע לסג'רה, שהייתה מושבה קטנה בצפון הארץ, הוא אמר: "פה ראיתי – האדמה היא עברית, הפועלים עבריים, הילדים מדברים עברית. One time he came to Sejera, a small settlement in the north of the country, he said: "Here I saw - the land is Hebrew, the workers are Hebrew, the children speak Hebrew. Однажды он приехал в Сехеру, небольшой поселок на севере страны, он сказал: «Здесь я видел - земля еврейская, рабочие еврейские, дети говорят на иврите. אמרתי לעצמי: "זוהי ארץ ישראל! I said to myself: "This is the Land of Israel! Я сказал себе: «Это Земля Израиля! ואהבתי זאת." And I loved it. " И мне это понравилось ". בזמן שבן גוריון היה ראש ממשלה, אלפי אזרחים כתבו לו מכתבים, שאלו אותו שאלות, ביקשו ממנו בקשות – והוא ענה לכולם בעצמו ובכתב ידו. While Ben-Gurion was prime minister, thousands of citizens wrote him letters, asked him questions, asked him for requests - and he answered them all himself and in his own handwriting. Пока Бен-Гурион был премьер-министром, тысячи граждан писали ему письма, задавали ему вопросы, задавали ему вопросы - и он отвечал на них все сам и своим почерком. בן גוריון התכתב עם אנשי רוח וסופרים, אבל לא רק איתם. Ben-Gurion corresponded with intellectuals and writers, but not only with them. Бен-Гурион переписывался с интеллектуалами и писателями, но не только с ними. הוא התכתב גם עם אנשים רבים ועם ילדים, והוא חשב שהקשר האישי הזה עם העם חשוב מאוד. He also corresponded with many people and children, and he thought that this personal connection with the people was very important. Он также переписывался со многими людьми и детьми, и он думал, что эта личная связь с людьми была очень важной. היחס שלו לעם היה יחס של כבוד. His attitude toward the people was respectful. Его отношение к людям было уважительным. הוא לא חשב שאם הוא ראש ממשלה, הוא חשוב יותר מהעם. He did not think that if he was prime minister, he was more important than the people. Он не думал, что если он будет премьер-министром, он будет важнее людей. ועל זה הוא אמר: "לא יורדים לעם – פונים לעם. And on this he said: "Do not descend to the people - turn to the people. И на это он сказал: «Не сходи к людям - обратись к людям. לפעמים צריך גם לעלות לעם, אבל אף פעם לא לרדת." Sometimes you have to go up to the people, but never go down. " Иногда нужно идти к людям, но никогда не опускаться ». בן גוריון שמר על כל מכתב שקיבל, כך נשמר הדיאלוג המיוחד בינו ובין העם. Ben-Gurion kept every letter he received, so the special dialogue between him and the people was preserved. Бен-Гурион хранил каждое полученное письмо, поэтому особый диалог между ним и людьми был сохранен. כשהוא מת מצאו בביתו 222,40 מכתבים אישיים. When he died he found 222,40 personal letters in his home. Когда он умер, он нашел 222,40 личных писем в своем доме. אליעזר עובדיה, ילד בן 10 ,כתב לו: "אין איש חכם כמוך בכל המדינה שלנו, ולכן אני מצטער שעזבת את תל אביב ואת הממשלה." Eliezer Ovadia, a 10-year-old boy, wrote to him: "There is no wise man like you in our entire country, and therefore I am sorry that you left Tel Aviv and the government." Элиэзер Овадия, 10-летний мальчик, написал ему: «Нет такого мудрого человека, как ты, во всей нашей стране, и поэтому я сожалею, что ты покинул Тель-Авив и правительство». ענה לו בן גוריון: "אל תצטער ילד יקר, מדינת ישראל תתקיים ותתפתח גם אם אני לא אהיה ראש הממשלה. Ben-Gurion answered: "Do not regret a precious child, the State of Israel will exist and develop even if I am not prime minister. Бен-Гурион ответил: «Не жалейте драгоценного ребенка, Государство Израиль будет существовать и развиваться, даже если я не буду премьер-министром. תלמד, ותהיה תלמיד חרוץ, וכאשר תגדל, תלך להיות עובד אדמה בגליל או בשומרון או בסביבות ירושלים או בנגב." You'll learn, and you'll be a diligent student, and when you grow up, you'll go to work in the Galilee or Samaria or around Jerusalem or the Negev. " Вы будете учиться, и вы будете прилежным учеником, а когда вырастете, вы отправитесь на работу в Галилею или Самарию или вокруг Иерусалима или Негева ". לשרה רוזנפלד, ילדה מתל אביב כתב כך: "ילדה יקרה, תודה על מכתבך, אני בריא ושלם, העבודה בטבע מחזקת הגוף. To Sara Rosenfeld, a girl from Tel Aviv wrote: "Dear girl, thank you for your letter, I am safe and sound, work in nature strengthens the body. Саре Розенфельд, девушка из Тель-Авива, написала: «Дорогая девушка, спасибо за ваше письмо, я в целости и сохранности, работа на природе укрепляет организм. קיבלתי מכתבך ברצון רב, למרות שביקשתי שלא יבלבלו לי סתם את הראש, אבל למכתבך שמחתי. I received your letter willingly, although I asked them not to confuse me, but I was pleased with your letter. Я охотно получил ваше письмо, хотя и просил их не смущать меня, но был доволен вашим письмом. תלמדי ותהיי תלמידה טובה, שלום רב לך..." ולילד דוד בן ה-10 מנווה עוז ליד פתח תקווה כתב בן גוריון מקיבוץ שדה בוקר שבנגב: "במכתבך יש הרבה שגיאות, ועליך ללמוד הרבה. "In your letter there are a lot of mistakes, and you have to learn a lot," Ben-Gurion wrote from Kibbutz Sde Boker in the Negev: "You will learn and be a good student. «В вашем письме много ошибок, и вам нужно многому научиться», - писал Бен-Гурион из кибуца Сде Бокер в Негеве: «Вы будете учиться и быть хорошим учеником. קמים פה לפני שבע בבוקר, אוכלים ויוצאים לעבודה. They get up here before seven in the morning, eat and go to work. Они встают здесь до семи утра, едят и идут на работу. כולם עובדים לפחות 8 שעות ביום. Everyone works at least 8 hours a day. Каждый работает не менее 8 часов в день. אני עובד רק 4 שעות. I only work 4 hours. Я работаю только 4 часа. אילו לא היה יותר טוב בשדה בוקר, לא הייתי בא הנה. If it had not been better in Sde Boker, I would not have come here. Если бы не было лучше в Сде Бокер, я бы не пришел сюда. פה טוב – כי פה מדבר, וצריך לבנות הכול מהתחלה, ואין שמחה יותר גדולה מלהתחיל מבראשית. This is a good mouth - because here we talk, and we have to build everything from the beginning, and there is no greater joy than starting from the beginning. Это хороший рот - потому что здесь мы говорим, и мы должны строить все с самого начала, и нет большей радости, чем начало с самого начала. ועד שתדע יותר טוב עברית, אל תשאל אותי בבקשה שאלות חדשות." And until you know Hebrew better, do not ask me new questions. " И пока ты не знаешь иврит лучше, не задавай мне новых вопросов. " לילדי כיתה ד' בקיבוץ אשדות יעקב כתב: "אתם חושבים שקשה לעבוד בשדה, אחרי שהייתי ראש הממשלה, אתם טועים, ילדים יקרים. The fourth grade children at Kibbutz Ashdot Yaakov wrote: "You think it's hard to work in the field, after I was prime minister, you're wrong, dear children. Дети четвертого класса в кибуце Ашдот Яаков писал: «Вы думаете, что трудно работать в поле, после того, как я был премьер-министром, вы не правы, дорогие дети. הרבה יותר קל ונעים לעבוד במדבר מאשר להיות ראש ממשלה, ואני מרגיש פה טוב מאוד ואני מקווה שפעם תעשו טיול ותבואו לבקר אותנו פה." It is much easier and easier to work in the desert than to be prime minister, and I feel very good here and I hope that you will once make a trip and come and visit us here. " Работать в пустыне намного легче, чем быть премьер-министром, и я чувствую себя здесь очень хорошо, и я надеюсь, что вы однажды совершите поездку и приедете к нам в гости ». בן גוריון גם התפרסם במשפטים שהוא אמר, והמשפטים האלה הפכו למפורסמים מאוד למשל: "לא אלוהים בחר בנו, אנחנו בחרנו בו." Ben-Gurion also became famous in the sentences he said, and these sentences became very famous for example: "God chose us, we chose him." Бен-Гурион также прославился в своих предложениях, и эти предложения стали очень известными, например: «Бог избрал нас, мы выбрали его» על מדינת ישראל בן גוריון אמר: "מולדת אי-אפשר לקנות בכסף או לקחת בכוח, צריך לבנות אותה." About the State of Israel Ben-Gurion said: "A homeland can not be bought with money or taken by force, it must be built." О государстве Израиль Бен-Гурион сказал: «Родина не может быть куплена за деньги или взята силой, ее нужно строить». הוא גם אמר: "כאשר יהיו לנו גנב יהודי, זונה יהודייה ורוצח יהודי, נדע שיש לנו מדינה אמיתית." He also said: "When we have a Jewish thief, a Jewish prostitute and a Jewish murderer, we will know that we have a real state." Он также сказал: «Когда у нас будет еврейский вор, еврейская проститутка и еврейский убийца, мы узнаем, что у нас настоящее государство». מעניין מה בן גוריון היה אומר על זה היום... אחרי שהאו"ם ) Nations United )קיבל החלטה נגד ישראל בשנת 1965 אמר בן גוריון: "העתיד שלנו לא תלוי במה אומרים הגויים אלא במה יעשו היהודים." I wonder what Ben-Gurion would say about it today... After the United Nations made a decision against Israel in 1965, Ben-Gurion said: "Our future depends not on what the gentiles say but on what the Jews will do." Интересно, что Бен-Гурион сказал бы по этому поводу сегодня ... После того, как ООН приняла решение против Израиля в 1965 году, Бен-Гурион сказал: «Наше будущее зависит не от того, что говорят язычники, а от того, что будут делать евреи». העולם כעס מאוד על המשפט הזה. The world was very angry at this case. Мир был очень зол на это дело. ואז אמר בן גוריון ביטוי של שתי מילים שנשאר עד היום: "או"ם שמום." Then Ben-Gurion said an expression of two words that remains to this day: "The United Nations is desolate." Затем Бен-Гурион произнес выражение двух слов, которые сохранились до наших дней: «Организация Объединенных Наций пустынна». הכוונה היא: מי זה בכלל האו"ם? The intention is: Who is the UN at all? Намерение таково: кто вообще такая ООН? האו"ם הוא כלום. The UN is nothing. ООН это ничто. ועל זה אמר קופי אנאן, ראש האו"ם לשעבר: "או"ם שמום, אבל בלי האו"ם לא היה לישראל כלום." And this is what Kofi Annan, the former UN chief, said: "The United Nations is desolate, but without the UN, Israel would have nothing." И это то, что Кофи Аннан, бывший глава ООН, сказал: «Организация Объединенных Наций пустынна, но без ООН у Израиля не будет ничего».