×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Prep) שיעור מספר 1: איך אני נולדתי

(Prep) שיעור מספר 1: איך אני נולדתי

ברוכים הבאים לשיעור עברית "איך אני נולדתי" מתוך הספר "מטבח משפחתי" שכתב גיל חובב שיעור מספר 1 המילון שלנו מילים חדשות שצריך לדעת לפני ששומעים את הסיפור. שימו לב, המילים באות כמו בסיפור. קשורה, קשורה ל... קשור - מהמילה "קשר". התינוק קשור מאוד לאימא שלו. הוא לא יכול בלי אימא, הוא צריך אותה כל הזמן. קשור, קשורה ל..., קשורה נייר, הרבה ניירות כותבים ומציירים על נייר. עושים ספרים ועיתונים מנייר. נייר, ניירות, נייר שטויות, שטות אחת nonsense ,דבר לא חשוב, לא חכם. אל תשמעו אותו, הוא תמיד מדבר שטויות. שטויות, שטות, שטויות ישקרו, לשקר ל... להגיד דבר שהוא לא אמת. כאשר פינוקיו שיקר, האף שלו גדל. ישקרו, לשקר ל..., ישקרו מאחר, לאחר ל... להגיע מאוחר. הסטודנט איחר לכיתה וסיפר לכולם שהאוטובוס הגיע מאוחר. מאחר, לאחר ל..., מאחר ברח, לברוח מ... לרוץ ממישהו או ממשהו. החתול בורח מהכלב כי הוא פוחד. הגנב ברח מהשוטרים. ברח, לברוח מ..., ברח פחדן איש שכל הזמן פוחד. הוא פוחד כל הזמן, הוא פחדן. פחדן, פחדן, פחדן תקשיב, להקשיב ל... לשמוע. הישראלים מקשיבים לחדשות ברדיו כי הם רוצים לדעת מה חדש, מה קורה בעולם. תקשיב, להקשיב ל..., תקשיב מתלוננת, להתלונן על לדבר על דבר שלא טוב לנו. לכעוס על דבר שלא טוב לנו. - אוי, הראש כואב לי, גם הרגליים כואבות לי וקשה לי ללכת. - את כל הזמן מתלוננת. כל הזמן לא טוב לך. מה את חושבת, לי לא כואב? אבל אני לא מתלונן, אני לא מדבר על זה. מתלוננת, להתלונן על, מתלוננת מלאך ангел ,angel מלאך, מלאך, מלאך כנף, כנפיים לציפור יש כנפיים, כך היא יכולה לעוף. גם למלאך יש כנפיים. כנף, כנפיים, כנף חיבקתי, לחבק לשים ידיים מסביב למישהו שאוהבים אותו. חיבקתי, לחבק, חיבקתי נישקתי, לנשק לתת נשיקה למישהו. אני אוהבת אותו, כל פעם שאני רואה אותו, אני מחבקת אותו ומנשקת אותו. נישקתי, לנשק, נישקתי מאמין, להאמין ל... הוא אף פעם לא אומר את האמת, הוא תמיד משקר ולכן אני לא מאמין לו. אף אחד לא מאמין לו. מאמין, להאמין ל..., מאמין מצוין! עכשיו, תחזרו יחד איתי על המילים החדשות: דוגמה: קשורה _ קשורה אתם מוכנים? נייר _ שטויות _ ישקרו _ מאחר _ ברח _ פחדן _ תקשיב _ מתלוננת _ מלאך _ כנף _ חיבקתי _ נישקתי _ מאמין _ כל הכבוד!

(Prep) שיעור מספר 1: איך אני נולדתי (Prep) Lesson number 1: How I was born (準備) レッスン番号 1: 私がどのように生まれたか (Подготовительный) Урок № 1: Как я родился (准备)第一课:我是如何出生的

ברוכים הבאים לשיעור עברית "איך אני נולדתי" מתוך הספר "מטבח משפחתי" שכתב גיל חובב שיעור מספר 1 המילון שלנו מילים חדשות שצריך לדעת לפני ששומעים את הסיפור. Welcome to the Hebrew lesson "How I was Born" from the book "Family Kitchen" written by Gil Hovav Lesson number 1 Our dictionary new words to know before you hear the story. Добро пожаловать на урок иврита «Как я родился» из книги «Семейная кухня», написанной Гилом Ховавом. Урок № 1 В нашем словаре новые слова, которые нужно знать, прежде чем услышать рассказ. שימו לב, המילים באות כמו בסיפור. Notice that the words come as in the story. קשורה, קשורה ל... קשור - מהמילה "קשר". Related, related to ... related - from the word "contact". Родственные, связанные с ... связанными - от слова «узел». התינוק קשור מאוד לאימא שלו. The baby is very attached to his mother. הוא לא יכול בלי אימא, הוא צריך אותה כל הזמן. He can not do without a mother, he needs her all the time. Он не может обойтись без матери, он нуждается в ней все время. קשור, קשורה ל..., קשורה נייר, הרבה ניירות כותבים ומציירים על נייר. Tied, tied to ..., tied to paper, many papers are written and drawn on paper. Привязаны, привязаны к ..., привязаны к бумаге, многие бумаги написаны и нарисованы на бумаге. עושים ספרים ועיתונים מנייר. Make books and papers from paper. Они делают книги и газеты из бумаги. נייר, ניירות, נייר שטויות, שטות אחת nonsense ,דבר לא חשוב, לא חכם. Paper, papers, crap paper, nonsense nonsense, nothing important, not smart. Бумага, бумаги, дерьмовая бумага, глупости ерунды, ничего важного, не умные. אל תשמעו אותו, הוא תמיד מדבר שטויות. Don't hear him, he always talks nonsense. שטויות, שטות, שטויות ישקרו, לשקר ל... להגיד דבר שהוא לא אמת. Nonsense, nonsense, lies, lying to ... saying something that is not true. Ерунда, ерунда, ложь, ложь, чтобы ... сказать что-то, что не соответствует действительности. כאשר פינוקיו שיקר, האף שלו גדל. When Pinocchio lied, his nose grew. Когда Буратино солгал, его нос вырос. ישקרו, לשקר ל..., ישקרו מאחר, לאחר ל... להגיע מאוחר. Will lie, lie to ..., lie because, after ... to arrive late. Будет лгать, лгать, лгать, потому что после ... опоздать. הסטודנט איחר לכיתה וסיפר לכולם שהאוטובוס הגיע מאוחר. The student was late for class and told everyone that the bus had arrived late. Студент опоздал на урок и сказал всем, что автобус опоздал. מאחר, לאחר ל..., מאחר ברח, לברוח מ... לרוץ ממישהו או ממשהו. Because, after ..., because he ran away, to run away from ... run from someone or something. החתול בורח מהכלב כי הוא פוחד. The cat escapes from the dog because he is scared. Кошка убегает от собаки, потому что он напуган. הגנב ברח מהשוטרים. The thief fled the police. ברח, לברוח מ..., ברח פחדן איש שכל הזמן פוחד. Flee, run away ..., a coward ran away a man who was always afraid. Беги, убегай ..., трус сбежал от человека, который всегда боялся. הוא פוחד כל הזמן, הוא פחדן. He's scared all the time, he's a coward. Он все время напуган, он трус. פחדן, פחדן, פחדן תקשיב, להקשיב ל... לשמוע. Coward, coward, coward Listen, listen to ... hear. Трус, трус, трус Слушай, слушай ... слушай. הישראלים מקשיבים לחדשות ברדיו כי הם רוצים לדעת מה חדש, מה קורה בעולם. Israelis listen to the news on the radio because they want to know what's new, what's going on in the world. Израильтяне слушают новости по радио, потому что хотят знать, что нового, что происходит в мире. תקשיב, להקשיב ל..., תקשיב מתלוננת, להתלונן על לדבר על דבר שלא טוב לנו. Listen, listen to ..., listen complain, complain about talking about something that is not good for us. Слушай, слушай ..., слушай, жалуйся, жалуйся на то, что говоришь о чем-то, что нам не подходит. לכעוס על דבר שלא טוב לנו. To be angry at something that is not good for us. Злиться на что-то, что не хорошо для нас. - אוי, הראש כואב לי, גם הרגליים כואבות לי וקשה לי ללכת. - Oh, my head hurts, my legs hurt, too, and it's hard for me to walk. «О, у меня болит голова, у меня болят ноги, и мне трудно ходить». - את כל הזמן מתלוננת. - You're constantly complaining. כל הזמן לא טוב לך. Not always good for you. Не всегда хорошо для тебя. מה את חושבת, לי לא כואב? What do you think, doesn't it hurt me? אבל אני לא מתלונן, אני לא מדבר על זה. But I'm not complaining, I'm not talking about it. מתלוננת, להתלונן על, מתלוננת מלאך ангел ,angel מלאך, מלאך, מלאך כנף, כנפיים לציפור יש כנפיים, כך היא יכולה לעוף. Complains, complains about, complains angel angel, angel angel, angel, wing angel, wings The bird has wings so it can fly. Пожаловаться, пожаловаться, пожаловаться ангел ангел, ангел ангел, ангел, крыло ангела, крылья птицы имеют крылья, чтобы она могла летать. גם למלאך יש כנפיים. The angel also has wings. כנף, כנפיים, כנף חיבקתי, לחבק לשים ידיים מסביב למישהו שאוהבים אותו. Wing, wing, wing I embraced, hug and put hands around someone who loves him. Крыло, крылья, крыло я обнимаю, обнимаю и обнимаю руками того, кто его любит. חיבקתי, לחבק, חיבקתי נישקתי, לנשק לתת נשיקה למישהו. I hugged, hugged, hugged I kissed, kissed and kissed someone. Я обнял, обнял, обнял, поцеловал, поцеловал кого-то. אני אוהבת אותו, כל פעם שאני רואה אותו, אני מחבקת אותו ומנשקת אותו. I love him, every time I see him, I hug him and kiss him. נישקתי, לנשק, נישקתי מאמין, להאמין ל... הוא אף פעם לא אומר את האמת, הוא תמיד משקר ולכן אני לא מאמין לו. I kissed, kissed, kissed believe, believe ... He never tells the truth, he always lies and so I don't believe him. Я целовал, целовал, целовал, верил, верил ... Он никогда не говорит правду, он всегда лжет, и поэтому я не верю ему. אף אחד לא מאמין לו. No one believes him. Никто ему не верит. מאמין, להאמין ל..., מאמין מצוין! Believe, believe in ..., excellent believe! Верь, верь ... Верь! עכשיו, תחזרו יחד איתי על המילים החדשות: דוגמה: קשורה _____ קשורה אתם מוכנים? Now, come back with me on the new words: Example: Related _____ related Do you ready? Теперь вернитесь со мной на новые слова: Пример: Связанный _____ связанный Вы готовы? נייר _____ שטויות _____ ישקרו _____ מאחר _____ ברח _____ פחדן _____ תקשיב _____ מתלוננת _____ מלאך _____ כנף _____ חיבקתי _____ נישקתי _____ מאמין _____ כל הכבוד! Paper _____ nonsense _____ will lie _____ since _____ ran away _____ cowardly _____ listen _____ complain _____ angel _____ wing _____ I hug _____ kissed _____ believe _____ well done! Бумага _____ ерунда _____ _____ _____ с тех пор, как _____ сбежал _____ трус _____ слушал _____ заявитель _____ ангел _____ крыло _____ обнял _____ поцеловал _____ считает _____ молодцом!