×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 20

Lesson 20

---סיפור מוזר----

כשהדלת נפתחה לא ראיתי שום דבר, אבל שמעתי משהו. שמעתי כאילו מישהו אמר. "מיאו". אבל הייתי בטוח שלא היה לי חתול בבית כשיצאתי! "מה נסגר?" חשבתי לעצמי. היה לי רעיון אחד, אבל לא הייתי בטוח בו. חשבתי "אולי החלון נפתח כשלא הייתי בבית והחתול נכנס דרך החלון הפתוח?" יכול להיות, אבל מוזר, כי אני גר בקומה שמינית... חיפשתי את החתול בכל מקום, קראתי אלי, אפילו שמתי לו קצת חלב, אבל החתול לא בא. רק נשמע "מיאו" עצוב, לא ידוע מאיפה. אכלתי ארוחת ערב, שתיתי קפה, ראיתי חדשות בטלוויזיה, ועדיין לפעמים נשמע "מיאו" מאיפשהו. "אני אמצא אותך!" חשבתי. חיפשתי בכל הבית ו... מצאתי משהו! אבל לא את החתול, מצאתי... פלאפון! פלאפון של בת הדודה הקטנה שלי שביקרה אצלי אתמול! והפלאפון הזה עשה "מיאו" במקום צילצול! כנראה שבת הדודה חיפשה אותו כל הזמן הזה והתקשרה אליו, מקווה לשמוע אותו ולמצוא אותו בבית. "מיאו", אמר הפלאפון, כאילו מסכים. אז עניתי... :)

Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 20 Lektion 20 Lesson 20 Lección 20 Leçon 20 Lesson 20 レッスン 20 제20과 Lekcja 20 Lição 20 Урок 20 Lektion 20 Урок 20

---סיפור מוזר---- --- A short story --- ---historia rara---- ---histoire bizarre---- ---סיפור מוזר---- --- Furcsa történet ---- --- História Estranha ----

כשהדלת נפתחה לא ראיתי שום דבר, אבל שמעתי משהו. Als die Tür aufging, sah ich nichts, aber ich hörte etwas. As if it was a non-seeing, I did not see anything, but I heard something. Cuando se abrió la puerta no vi nada, pero escuché algo. Quando a porta se abriu, não vi nada, mas ouvi algo. Когда дверь открылась, я ничего не увидел, но что-то услышал. שמעתי כאילו מישהו אמר. Ich hörte, als ob jemand sagte. I heard him saying, "Mayo". Escuché como si alguien dijera. שמעתי כאילו מישהו אמר. Úgy hallottam, mintha valaki mondta. Ouvi como se alguém tivesse dito. "מיאו". I had a shame that I did not have a daughter when I was out! "maullar". "מיאו". "Miau". אבל הייתי בטוח שלא היה לי חתול בבית כשיצאתי! Aber ich war mir sicher, dass ich keine Katze im Haus hatte, als ich ging! "What is up? ¡Pero estaba segura de que no tenía ningún gato en casa cuando me fui! אבל הייתי בטוח שלא היה לי חתול בבית כשיצאתי! De biztos voltam benne, hogy nincs macskám otthon, amikor távoztam! Mas tinha certeza de que não tinha um gato em casa quando saí! Но я был уверен, что у меня не было кошки в доме, когда я вышел! "מה נסגר?" "Was ist los?" "* I thought to my self. "¿Qué pasa?" "Mi újság?" "O que se passa?" "Как жизнь?" חשבתי לעצמי. Ich dachte mir. I sat down to myself. Pensé dentro de mí. Eu refleti para mim mesmo. Я подумал про себя. היה לי רעיון אחד, אבל לא הייתי בטוח בו. Ich hatte eine Idee, war mir aber nicht sicher. I had one idea, but I was not sure of it. Tenía una idea, pero no estaba seguro de ella. Eu tinha uma ideia, mas não tinha certeza. У меня была одна идея, но я не был уверен. חשבתי "אולי החלון נפתח כשלא הייתי בבית והחתול נכנס דרך החלון הפתוח?" Ich dachte: „Vielleicht wurde das Fenster geöffnet, als ich nicht zu Hause war, und die Katze ist durch das offene Fenster hineingekommen?“ I thought, "Maybe the window opened when I was not home and the cat came in through the open window?" Pensé: "¿Tal vez la ventana se abrió cuando yo no estaba en casa y el gato entró por la ventana abierta?" Arra gondoltam: "Talán kinyílt az ablak, amikor nem voltam otthon, és a macska bejött a nyitott ablakon keresztül?" Pensei: "Talvez a janela se abriu quando eu não estava em casa e o gato entrou pela janela aberta?" יכול להיות, אבל מוזר, כי אני גר בקומה שמינית... חיפשתי את החתול בכל מקום, קראתי אלי, אפילו שמתי לו קצת חלב, אבל החתול לא בא. Es könnte sein, aber es ist seltsam, weil ich im achten Stock wohne ... Ich habe überall nach der Katze gesucht, nach mir gerufen, ihr sogar etwas Milch hingegeben, aber die Katze ist nicht gekommen. It may be, but strange, because I live on the eighth floor ... I looked for the cat everywhere, called to me, even put some milk in it, but the cat did not come. Podría ser, pero es raro, porque vivo en el octavo piso... Busqué al gato por todos lados, me llamé, incluso le puse un poco de leche, pero el gato no vino. Lehet, de furcsa, mert a nyolcadik emeleten éltem ... Mindenhol kerestem a macskát, felhívtam, még tejet kaptál, de a macska nem jött. Pode ser, mas estranho, porque moro no oitavo andar ... procurei o gato em todos os lugares, me ligou, até me deu leite, mas o gato não veio. Может быть, но странно, потому что я живу на восьмом этаже ... Я везде искал кота, я звонил, я даже давал ему немного молока, но кот не пришел. רק נשמע "מיאו" עצוב, לא ידוע מאיפה. Nur ein trauriges „Miauen“ ist zu hören, unbekannt woher. Only sounds "sad" Miao, not known where. Sólo se escuchó un triste "maullido" del que se desconoce de dónde. Csak a szomorú "miau" szomorúnak hangzik, honnan nem ismeretes. Apenas sons "miau" tristes, desconhecidos de onde. Просто звучит грустно "мяу", неизвестно где. אכלתי ארוחת ערב, שתיתי קפה, ראיתי חדשות בטלוויזיה, ועדיין לפעמים נשמע "מיאו" מאיפשהו. Ich aß zu Abend, trank Kaffee, schaute mir die Nachrichten im Fernsehen an und trotzdem hörte ich manchmal irgendwo ein „Miauen“. I had dinner, drank coffee, watched TV news, and still sometimes heard "meow" from somewhere. Cené, tomé café, vi las noticias en la televisión y, a veces, todavía escuché un "maullido" de alguna parte. Vacsoraztam, kávét ittam, televíziós híreket néztem, és még mindig olykor hallottam valahova a miau hangját. Jantei, tomei café, assisti notícias na TV e ainda às vezes ouvia "miar" de algum lugar. Я ужинал, пил кофе, смотрел новости по телевизору и до сих пор иногда слышал «мяу» откуда-то. "אני אמצא אותך!" "Ich werde dich finden!" "I'll find you!" "¡Te encontraré!" "Meg foglak találni!" "Vou te encontrar!" "Я найду тебя!" חשבתי. Ich dachte. I thought. Pensé. Eu pensei. חיפשתי בכל הבית ו... מצאתי משהו! Ich habe das ganze Haus durchsucht und ... etwas gefunden! I searched all over the house and ... I found something! Busqué por toda la casa y... ¡encontré algo! Eu procurei por toda a casa e ... encontrei algo! Я обыскал весь дом и ... нашел что-то! אבל לא את החתול, מצאתי... פלאפון! Aber nicht die Katze, ich habe... ein Handy gefunden! But not the cat, I found ... cell phones! Pero el gato no, encontré... ¡un móvil! De nem a macskát, hanem ... Pelephone! Mas não o gato, achei ... Pelephone! פלאפון של בת הדודה הקטנה שלי שביקרה אצלי אתמול! Handy meiner kleinen Cousine, die mich gestern besucht hat! My little cousin's cell phone that visited me yesterday! Celular de mi prima pequeña que me visitó ayer! Az unokatestvérem mobiltelefonja, amelyet tegnap meglátogattam! O celular do meu primo que visitei ontem! Мобильный телефон моего двоюродного брата, который посетил меня вчера! והפלאפון הזה עשה "מיאו" במקום צילצול! Und dieses Handy „miaute“, anstatt zu klingeln! And this cell phone did "Miao" instead of ringing! ¡Y este celular "maulló" en lugar de sonar! És ez a mobiltelefon csengetés helyett "miau" csinált! E esse celular "miou" em vez de tocar! И этот сотовый телефон сделал «мяу» вместо мелодии звонка! כנראה שבת הדודה חיפשה אותו כל הזמן הזה והתקשרה אליו, מקווה לשמוע אותו ולמצוא אותו בבית. Anscheinend suchte Shabbat Doda die ganze Zeit nach ihm und rief ihn an, in der Hoffnung, ihn zu hören und zu Hause zu finden. Apparently the cousin had been looking for him all this time and calling him, hoping to hear him and find him at home. Úgy tűnik, hogy Sabbath néni egész idő alatt őt kereste, és felhívta, remélve, hogy meghallja és otthon megtalálja. Aparentemente, tia Sabbath estava procurando por ele o tempo todo e ligou para ele, esperando ouvi-lo e encontrá-lo em casa. Видимо, двоюродный брат искал его все это время и звонил ему, надеясь услышать его и найти его дома. "מיאו", אמר הפלאפון, כאילו מסכים. "Miao," said the cell phone, as if agreeing. - Miau - mondta a mobiltelefon, mintha egyetért volna. "Miau", disse o celular, como se quisesse concordar. אז עניתי... :) So I answered ... :) Entonces respondí... :) Então eu respondi ... :) Так я и ответил ... :)

Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context