×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 19

Lesson 19

אני אוהב ללמוד שפות! שפת האם שלי – אנגלית*, אבל היום אני מדבר גם צרפתית וגם ספרדית!

בשנה שעברה הייתי לומד מילים חדשות כל יום, הייתי קורא הרבה ספרים בשפות שאני לומד, הייתי רואה סרטים, שומע רדיו, ולומד מילים משירים והייתי עושה את הכל בשביל לדבר יום יום בשפות שאני לומד!

השנה הייתי רוצה להתחיל ללמוד סינית, אבל אני לא יודע איך ואיפה להתחיל. שמעתי שסינית – שפה קשה. הייתי שמח לדבר עם מישהו שלמד סינית ויודע מה צריך לעשות וממה להתחיל.

גם שמעתי שיש אתר טוב באינטרנט בשם italki ואומרים שיש שם מורים טובים! כדאי לנסות למצוא שם מורה, מה אתם אומרים?

Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 19 Lektion 19 Lesson 19 Lección 19 Leçon 19 Lezione 19 レッスン 19 Les 19 Lekcja 19 Lição 19 Урок 19 Lektion 19 Ders 19 Урок 19 第 19 课

אני אוהב ללמוד שפות! Ich liebe es, Sprachen zu lernen! I love to learn languages! ¡Me encanta aprender idiomas! Adoro aprender idiomas! Я люблю изучать языки! שפת האם שלי – אנגלית*, אבל היום אני מדבר גם צרפתית וגם ספרדית! Meine Muttersprache ist Englisch*, aber heute spreche ich sowohl Französisch als auch Spanisch! My native language - English *, but today I speak both French and Spanish! Mi lengua materna es el inglés*, ¡pero hoy hablo francés y español! Anyanyelvem angol *, de ma franciául és spanyolul is beszélek! Minha língua materna - inglês *, mas hoje eu falo francês e espanhol! Мой родной язык английский*, но сегодня я говорю и по-французски, и по-испански!

בשנה שעברה הייתי לומד מילים חדשות כל יום, הייתי קורא הרבה ספרים בשפות שאני לומד, הייתי רואה סרטים, שומע רדיו, ולומד מילים משירים והייתי עושה את הכל בשביל לדבר יום יום בשפות שאני לומד! Letztes Jahr lernte ich jeden Tag neue Wörter, ich las viele Bücher in den Sprachen, die ich lerne, ich schaute Filme, hörte Radio und lernte Wörter aus Liedern und ich tat alles, um jeden Tag in der Sprache zu sprechen Sprachen, die ich lerne! Last year I would learn new words every day, I would read a lot of books in the languages I study, I would watch movies, listen to radio, learn words from songs and I would do anything to speak everyday in the languages I study! El año pasado aprendería palabras nuevas todos los días, leería muchos libros en los idiomas que estoy aprendiendo, miraría películas, escucharía la radio y aprendería palabras de canciones y haría todo lo posible para hablar todos los días en el Idiomas que estoy aprendiendo! Tavaly minden nap új szavakat tanulnék, sok könyvet olvastam azokon a nyelveken, melyeket tanultam, filmeket néztem, rádiót hallgattam, dalokból szavakat tanultam, és bármit megtennék, hogy mindennapi nyelveken beszéljek. No ano passado, eu aprendia novas palavras todos os dias, lia muitos livros nas línguas que aprendia, assistia filmes, ouvia rádio e aprendia palavras com músicas e fazia qualquer coisa para falar todos os dias nas línguas que aprendia! В прошлом году я выучил новые слова каждый день, я читал много книг на языках, которые я изучал, я смотрел фильмы, слушал радио и учил тексты песен, и я делал бы все, чтобы каждый день говорить на тех языках, которые я изучаю!

השנה הייתי רוצה להתחיל ללמוד סינית, אבל אני לא יודע איך ואיפה להתחיל. Dieses Jahr würde ich gerne anfangen, Chinesisch zu lernen, weiß aber nicht, wie und wo ich anfangen soll. This year I would like to start learning Chinese, but I do not know how and where to start. Este año me gustaría empezar a aprender chino, pero no sé cómo ni por dónde empezar. Ebben az évben szeretnék elkezdeni a kínai nyelvtanulást, de nem tudom, hogyan és hol kezdjem. Este ano eu gostaria de começar a aprender chinês, mas não sei como e por onde começar. В этом году я хотел бы начать изучать китайский язык, но я не знаю, как и с чего начать. שמעתי שסינית – שפה קשה. I heard that Chinese was a difficult language. Escuché que el chino es un idioma difícil. Ouvi falar chinês - um idioma difícil. Я слышал, что китайский – сложный язык. הייתי שמח לדבר עם מישהו שלמד סינית ויודע מה צריך לעשות וממה להתחיל. Ich würde gerne mit jemandem sprechen, der Chinesisch gelernt hat und weiß, was zu tun ist und wo man anfangen soll. I would like to talk to someone who has learned Chinese and knows what to do and what to start with. Me encantaría hablar con alguien que haya estudiado chino y sepa qué hacer y por dónde empezar. Szeretnék beszélni valakivel, aki megtanulta kínaiul és tudja, mit kell tennie és mit kell kezdenie. Eu adoraria conversar com alguém que aprendeu chinês e sabe o que fazer e o que começar. Я хотел бы поговорить с кем-то, кто изучил китайский язык и знает, что делать и с чего начать.

גם שמעתי שיש אתר טוב באינטרנט בשם italki ואומרים שיש שם מורים טובים! Ich habe auch gehört, dass es im Internet eine gute Website namens italki gibt und es heißt, dass es dort gute Lehrer gibt! I also heard that there is a good website on the Internet called italki and say there are good teachers there! ¡También escuché que hay un buen sitio web en Internet llamado italki y dicen que allí hay buenos profesores! Azt is hallottam, hogy van egy jó, italki nevű weboldal az interneten, és azt mondják, hogy vannak jó tanárok! Também ouvi dizer que existe um bom site na internet chamado italki e digo que existem bons professores lá! Я также слышал, что в интернете есть хороший сайт под названием italki, и они говорят, что там есть хорошие учителя! כדאי לנסות למצוא שם מורה, מה אתם אומרים? Du solltest versuchen, dort einen Lehrer zu finden, was sagst du? You should try to find a teacher there, what do you say? Deberías intentar buscar un profesor allí, ¿qué dices? Meg kell próbálnia ott tanárt találni, mit mond? Você deve tentar encontrar um professor lá, o que você diz? Вы должны попытаться найти там учителя, что вы скажете? Ви повинні спробувати знайти там учителя, що ви скажете?

Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Explanations_and_exercises https://hebrewcrashcourse.com/welcome Explicações_e_exercícios https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Объяснения_и_упражнения https://thehebrewhub.com/grammar-in-context