×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 18

Lesson 18

* כן, אמא מי זה היה? לא יודעת, חברה שלך מה היא רצתה? לא יודעת, היא לא אמרה. נו, באמת, מה היא כן אמרה? שהיא תתקשר אליך שוב, זה הכל

* סיפור מוזר!* איש מפוזר קם בבוקר, חיפש מכנסיים, - לא מצא, חיפש משקפיים – לא מצא. הוא שם מעיל ויצא לרחוב. חשב שהלך לעבודה, אבל מצא את עצמו בפארק. לא היו לו משקפיים, אז הוא לא ידע איפה הוא. חשב לכתוב לעצמו מכתב, שבו הוא יבקש את עצמו למצוא אותו, אבל לא זכר את הכתובת. חשב: מה לעשות? קנה הרבה בלונים וטָס איתם הביתה. מה אתם חושבים, הוא ימצא את הבית שלו? * תשב פה ותכתוב את השם ואת האימייל שלך כאן. לא יכול לכתוב בעברית עדיין? המזכירה תעזור לך. רק תגיד לה מה לכתוב והיא תכתוב את הכל. הפגישה תתחיל עוד מאט. אל תדאג, המזכירה תגיד לך מתי מתחילים. בהצלחה! Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 18 Lektion 18 Lesson 18 Lección 18 Leçon 18 レッスン 18 제18과 Les 18 Lekcja 18 Lição 18 Урок 18 Ders 18 Урок 18

*** כן, אמא מי זה היה? * Ja, Mutter, wer war das? *** Yes, Mom Who was that? *Sí mamá, ¿quién era? *** Sim, mãe, quem era? *** Да, мама, кто это был? לא יודעת, חברה שלך מה היא רצתה? Ich weiß nicht, was wollte dein Freund? Don't know, your girlfriend, what did she want? No sé, ¿qué quería tu amigo? Não sei, sua namorada o que ela queria? Не знаешь, твоя подруга, чего она хотела? לא יודעת, היא לא אמרה. Ich weiß es nicht, das hat sie nicht gesagt. I do not know, she did not say. No lo sé, ella no lo dijo. Eu não sei, ela não disse. נו, באמת, מה היא כן אמרה? Nun, wirklich, was hat sie gesagt? Well, really, what did she say? Bueno, en serio, ¿qué dijo ella? Bem, realmente, o que ela disse? Ну, правда, что она сказала? שהיא תתקשר אליך שוב, זה הכל Sie wird dich noch einmal anrufen, das ist alles She'll call you again, that's all Ella te volverá a llamar, eso es todo. Que ela vai te ligar de novo, isso é tudo Что она тебе позвонит снова, вот и все

*** סיפור מוזר!*** איש מפוזר קם בבוקר, חיפש מכנסיים, - לא מצא, חיפש משקפיים – לא מצא. *Seltsame Geschichte!* Ein verstreuter Mann stand morgens auf, suchte nach einer Hose, - nicht gefunden, suchte nach einer Brille - nicht gefunden. *** A scattered man got up in the morning, looked for trousers, - could not find, looked for glasses - could not find. * ¡Extraña historia!* Un hombre disperso se levantó por la mañana, buscó pantalones, - no encontró, buscó gafas - no encontró. *** Estranha história *** Um homem disperso levantou-se de manhã, procurou calças, - não encontrou, procurou óculos - não encontrou. *** Странная история! *** Рассеянный мужчина встал утром, искал штаны, - не нашел, искал очки - не нашел. הוא שם מעיל ויצא לרחוב. Er zog einen Mantel an und ging auf die Straße. He put on a coat and went out into the street. Se puso un abrigo y salió a la calle. Vestiu um casaco e saiu para a rua. Он надел пальто и вышел на улицу. חשב שהלך לעבודה, אבל מצא את עצמו בפארק. Er dachte, er ginge zur Arbeit, fand sich aber im Park wieder. He thought he'd gone to work, but found himself in the park. Pensó que iba a trabajar, pero se encontró en el parque. Pensei que ele fosse trabalhar, mas se viu no parque. Думал, он пошел на работу, но оказался в парке. לא היו לו משקפיים, אז הוא לא ידע איפה הוא. Er hatte keine Brille und wusste daher nicht, wo er war. He did not have glasses, so he did not know where he was. No tenía gafas, por lo que no sabía dónde estaba. Ele não tinha óculos, então não sabia onde estava. У него не было очков, поэтому он не знал, где он. חשב לכתוב לעצמו מכתב, שבו הוא יבקש את עצמו למצוא אותו, אבל לא זכר את הכתובת. Er dachte darüber nach, sich selbst einen Brief zu schreiben, in dem er sich fragen würde, ob er ihn finden könne, aber er erinnerte sich nicht an die Adresse. He thought of writing himself a letter, in which he would ask himself to find it, but he could not remember the address. Pensó en escribirse una carta en la que se pediría encontrarlo, pero no recordaba la dirección. Pensou em escrever uma carta para si mesmo, na qual se pediria para encontrá-la, mas não se lembrava do endereço. Он думал написать письмо, попросив его найти его, но не запомнил адрес. חשב: מה לעשות? Er dachte: Was tun? He thought: What to do? Pensó: ¿qué hacer? Pensamento: O que fazer? קנה הרבה בלונים וטָס איתם הביתה. Kaufen Sie viele Luftballons und fliegen Sie damit nach Hause. He bought a lot of balloons and flew home with them. Compra muchos globos y vuela a casa con ellos. Compre muitos balões e voe para casa com eles. Купите много воздушных шаров и полетите домой с ними. מה אתם חושבים, הוא ימצא את הבית שלו? *** תשב פה ותכתוב את השם ואת האימייל שלך כאן. לא יכול לכתוב בעברית עדיין? המזכירה תעזור לך. רק תגיד לה מה לכתוב והיא תכתוב את הכל. הפגישה תתחיל עוד מאט. אל תדאג, המזכירה תגיד לך מתי מתחילים. בהצלחה! Was denkst du, wird er sein Zuhause finden? * Setzen Sie sich hier hin und geben Sie hier Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie können noch nicht auf Hebräisch schreiben? Die Sekretärin wird Ihnen helfen. Sagen Sie ihr einfach, was sie schreiben soll, und sie wird alles schreiben. Das Treffen wird langsam beginnen. Machen Sie sich keine Sorgen, die Sekretärin wird es Ihnen sagen, wenn es losgeht. Erfolgreich! What do you think, he'll find his house? ¿Qué piensas, encontrará su hogar? * Siéntate aquí y escribe aquí tu nombre y correo electrónico. ¿Aún no sabes escribir en hebreo? La secretaria te ayudará. Simplemente dile qué escribir y ella lo escribirá todo. La reunión comenzará lentamente. No te preocupes, la secretaria te avisará cuando empiecen. ¡Exitosamente! O que você acha, ele vai encontrar sua casa? *** Sente-se aqui e escreva seu nome e e-mail aqui. Ainda não sabe escrever em hebraico? O secretário irá ajudá-lo. Apenas diga a ela o que escrever e ela escreverá tudo. A sessão iniciará outro tapete. Não se preocupe, o secretário lhe dirá quando começar. Com sucesso! Как вы думаете, найдет ли он свой дом? * Сядьте здесь и напишите здесь свое имя и адрес электронной почты. Еще не умеете писать на иврите? Секретарь вам поможет. Просто скажите ей, что написать, и она все напишет. Встреча начнется медленно. Не волнуйтесь, секретарь сообщит вам, когда они начнутся. удачи! Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Explanations_and_exercises https://hebrewcrashcourse.com/welcome Explicações_e_exercícios https://thehebrewhub.com/grammar-in-context