×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 17

Lesson 17

*

ביורוקרטיה :) (מונולוג)

אבל אמרתם לי שזה מספיק! ביקשתם את הטופס הזה? קיבלתם אותו! לא אמרתם לי שצריך עוד משהו. תחשבו אתם עכשיו מה לעשות. אני לא יודע. מה זאת אומרת: זאת הבעיה שלי? זה לא! אתם לא הסברתם טוב! מה שלא תגידו, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא הולך מפה. אל תגידי לי מה לעשות! מה? לא נכון! לא, אני לא הולך לשם! לא רחוק? מה אמרתם, איפה? בסדר... תכתבו, בבקשה. תכתבו לי את הכתובת. אני אלך. אבל זה לא בסדר.

* - תגידי, את תוכלי לשבת בחנות במקומי כמה שעות? - רגע, ומה אם יבואו אנשים ויבקשו משהו שאני לא יודעת? מה אעשה אם ישאלו אותי שאלות? מה אם הם ידברו על דברים טכניים שאני לא מבינה? - תגידי להם שיחכו, תגידי ששלומי יבוא עוד מעט, שהוא יבוא ויסביר הכל ויעזור לכולם, רק שלא ילכו, שיחכו קצת! Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 17 Lektion 17 Lesson 17 Lección 17 Leçon 17 レッスン 17 Les 17 Lekcja 17 Lição 17 Урок 17 Lektion 17 Урок 17

*** *** ***

ביורוקרטיה :) (מונולוג) Bureaucracy :) (monologue) Burocracia :) (monólogo) Burocracia :) (Monólogo) Бюрократия :) (монолог)

אבל אמרתם לי שזה מספיק! Aber du hast mir gesagt, dass es genug ist! But you told me it was enough! ¡Pero me dijiste que era suficiente! Mas você me disse que é o suficiente! Но ты сказал мне, что этого достаточно! ביקשתם את הטופס הזה? Haben Sie dieses Formular angefordert? Did you request this form? ¿Solicitó este formulario? Você solicitou este formulário? Вы запросили эту форму? קיבלתם אותו! Du hast es! You got it! ¡Lo entendiste! Você entendeu! Ты понял! לא אמרתם לי שצריך עוד משהו. Du hast mir nicht gesagt, dass du noch etwas brauchst. You did not tell me we needed anything else. No me dijiste que necesitabas nada más. Você não me disse que eu precisava de mais nada. Вы не сказали мне, что мне нужно больше ничего. תחשבו אתם עכשיו מה לעשות. Überlegen Sie jetzt, was zu tun ist. Think with them now what to do. Piensa ahora qué hacer. Most gondolkodj azon, mit tegyél. Pense agora o que fazer. Теперь подумай, что делать. אני לא יודע. I do not know. No lo sé. Eu não sei. Я не знаю. מה זאת אומרת: זאת הבעיה שלי? Was meinst du mit: Das ist mein Problem? What do you mean: this is my problem? ¿Qué quieres decir con: este es mi problema? Mit értesz: Ez az én problémám? O que você quer dizer: este é o meu problema? Что вы имеете в виду: это моя проблема? זה לא! Es ist nicht! It is not! ¡No lo es! Não é! Это не! אתם לא הסברתם טוב! Du hast es nicht gut erklärt! You did not explain them well! ¡No te explicaste bien! Nem magyaráztál jól! Você não explicou bem! Вы не объяснили хорошо! מה שלא תגידו, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא הולך מפה. Was auch immer Sie sagen, tun Sie, was Sie wollen, ich werde hier nicht weggehen. Whatever you say, do what you want, I will not go away. Digas lo que digas, haz lo que quieras, no me voy de aquí. O que quer que você diga, faça o que quiser, eu não vou embora. Что ни говори, делай, что хочешь, я не уйду. אל תגידי לי מה לעשות! Sag mir nicht, was ich tun soll! Do not tell me what to do! ¡No me digas qué hacer! Ne mondd, mit tegyek! Não me diga o que fazer! Не говори мне что делать! מה? what? ¿qué? que? что? לא נכון! Nicht wahr! Not true! ¡No es verdad! Não é verdade! Не правда! לא, אני לא הולך לשם! Nein, da gehe ich nicht hin! No, I'm not going there! ¡No, no voy a ir allí! Não, eu não vou lá! Нет, я не пойду туда! לא רחוק? nicht weit? not far? ¿no lejos? não longe? недалеко? מה אמרתם, איפה? Was hast du gesagt, wo? What did you say, where? ¿Qué dijiste, dónde? Mit mondtál hol? O que você disse, onde? Что ты сказал, где? בסדר... תכתבו, בבקשה. OK... schreiben Sie bitte. All right ... write it, please. Vale... escribe, por favor. Oké ... írj, kérlek. Certo... escreva, por favor. Хорошо ... напиши, пожалуйста. תכתבו לי את הכתובת. Schreiben Sie mir die Adresse. Write me the address. Escríbeme la dirección. Írja nekem a címet. Escreva-me o endereço. Напиши мне адрес. אני אלך. Ich werde gehen. I will go. Voy a ir. Menni fogok. Eu vou. Я пойду. אבל זה לא בסדר. Aber das ist falsch. But that's not right. Pero eso está mal. Mas isso não está certo. Но это не правильно.

*** - תגידי, את תוכלי לשבת בחנות במקומי כמה שעות? - רגע, ומה אם יבואו אנשים ויבקשו משהו שאני לא יודעת? מה אעשה אם ישאלו אותי שאלות? מה אם הם ידברו על דברים טכניים שאני לא מבינה? - תגידי להם שיחכו, תגידי ששלומי יבוא עוד מעט, שהוא יבוא ויסביר הכל ויעזור לכולם, רק שלא ילכו, שיחכו קצת! Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context *** * - Dime, ¿podrías sentarte en la tienda en mi casa unas horas? - Espera, ¿y si viene gente y me pregunta algo que no sé? ¿Qué haré si me hacen preguntas? ¿Y si hablan de cosas técnicas que no entiendo? - Diles que esperen, diles que Shlomi vendrá pronto, que vendrá y les explicará todo y ayudará a todos, simplemente no vayas, ¡espera un poco! Explicaciones_y_ejercicios https://thehebrewhub.com/grammar-in-context *** - Mondja, ülhet néhány órát a boltban? - Várj egy percet, és mi van, ha az emberek jönnek és kérdeznek valamit, amit nem tudok? Mit tegyek, ha kérdéseket tesznek fel nekem? Mi van, ha műszaki dolgokról beszélnek, amelyeket nem értek? - Mondja meg nekik, hogy várjanak meg, mondják, hogy Shlomi hamarosan jön, hogy eljön és elmagyaráz mindent, és mindenkinek segít, csak ne menj, várj egy kicsit! Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context *** - Diga, você pode sentar em uma loja local por algumas horas? - Espere, e se as pessoas vierem e perguntarem algo que eu não sei? O que farei se me fizerem perguntas? E se eles falarem sobre coisas técnicas que eu não entendo? - Diga para eles esperarem, diga que Shlomi virá logo, que ele virá explicar tudo e ajudar a todos, só para eles não irem, esperem um pouco! Explicações_e_exercícios https://thehebrewhub.com/grammar-in-context *** - Скажи, ты можешь сидеть в местном магазине несколько часов? - Подождите, что если люди придут и попросят что-то, чего я не знаю? Что я буду делать, если мне будут заданы вопросы? Что если они говорят о технических вещах, которые я не понимаю? - Скажи им подождать, скажи им, что Шломи скоро придет, что он придет и все объяснит и поможет всем, просто чтобы они не уходили, подожди немного! Пояснения и упражнения https://thehebrewhub.com/grammar-in-context