×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 12

Lesson 12

* שלומי מדבר עם החברה שלו. החברה אמרת: שלומי, אתה מדבר רק על כסף! זה לא בסדר. אני לא אוהבת לדבר על כסף. זה לא מעניין. אני רוצה לטייל ולעשות חיים.

שלומי אומר: אבל רינה, איך אפשר לטייל אם אין לך כסף! רינה אומרת: נו... אין לי כסף, אבל יש לי את שלומי. :)

* שלום. קוראים לי בת-שבע. אבל אני לא באמת בת שבע. :) בת כמה אני? מממ... אני לא רוצה להגיד... בסדר, בת עשרים, אני בת עשרים אם אתם שואלים. יש לי חיים מעניינים. מה אני עושה? אני עושה רק את מה שאני אוהבת. זה הפרינציפ שלי. אמא שלי אומרת: בת-שבע, מה את עושה עם החיים שלך? את צריכה ללמוד, את צריכה לעבוד. אבל אני קוראת, מציירת, מטיילת ומשחקת עם הכלב שלי. החיים שלי מעניינים מאוד. אני אוהבת את החיים שלי עכשיו. * כשלמדתי אנגלית לא למדתי עם ספרים. שחקתי במשחקי מחשב ואז נסעתי לארצות הברית ופשוט דברתי עם אנשים. חשבתי שאלמד סינית בדרך הזאת, אבל לא מצאתי במה לשחק ועם מי לדבר... ספרתי לחבר שלי והוא פתאום אומר לי – מה הבעיה? אני אדבר אתך*! שאלתי "מה?! אתה יודע סינית?" "עכשו לא, עוד לא! אבל נלמד ביחד ונדבר ביחד!" Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 12 Lektion 12 Lesson 12 Lección 12 درس 12 Leçon 12 レッスン 12 제12과 Les 12 Leksjon 12 Lekcja 12 Lição 12 Урок 12 Ders 12 Урок 12

*** שלומי מדבר עם החברה שלו. * Shlomi spricht mit seiner Freundin. *** Shlomi speaks to his girlfriend. * Shlomi está hablando con su novia. * Shlomi snakker med kjæresten sin. *** Shlomi fala com sua namorada. * Шломи разговаривает со своей девушкой. החברה אמרת: שלומי, אתה מדבר רק על כסף! Die Freundin sagte: Hallo, du redest nur über Geld! The girlfriend said: Shlomi, you are talking only about money! La novia dijo: ¡Hola, solo estás hablando de dinero! شرکت گفت: شلومی، تو فقط از پول حرف میزنی! Kjæresten sa: Hei, du snakker kun om penger! A empresa disse: Shlomi, você está falando apenas de dinheiro! Подруга сказала: Привет, ты говоришь только о деньгах! זה לא בסדר. Das ist falsch. This is not good Esto está mal. Isto está errado. Это не правильно. אני לא אוהבת לדבר על כסף. Ich rede nicht gern über Geld. I don't like talking about money. No me gusta hablar de dinero. Eu não gosto de falar sobre dinheiro. Я не люблю говорить о деньгах. זה לא מעניין. It's not interesting. No es interesante. to nie jest interesujące. Não é interessante. Это не интересно. אני רוצה לטייל ולעשות חיים. Ich möchte reisen und ein Leben haben. I want to travel and have fun. Quiero viajar y tener una vida. Chcę podróżować i mieć życie. Eu quero viajar e ganhar a vida. Я хочу путешествовать и жить. Gezmek ve yaşamak istiyorum.

שלומי אומר: אבל רינה, איך אפשר לטייל אם אין לך כסף! Shlomi sagt: Aber Rina, wie kannst du reisen, wenn du kein Geld hast! Shlomi says: But Rina, how can you travel if you have no money! Shlomi dice: Pero Rina, ¿cómo puedes viajar si no tienes dinero? Shlomi mówi: Ale Rina, jak możesz podróżować, jeśli nie masz pieniędzy! Shlomi diz: Mas Rina, como você pode viajar se não tem dinheiro! Шломи говорит: Но Рина, как ты можешь путешествовать, если у тебя нет денег! רינה אומרת: נו... אין לי כסף, אבל יש לי את שלומי. Rina sagt: Nun ja... ich habe kein Geld, aber ich habe Frieden. Rina says: Well ... I have no money, but I have Shlomi. Rina dice: Bueno... no tengo dinero, pero tengo paz. Rina mówi: Cóż... Nie mam pieniędzy, ale mam spokój. Rina diz: Bem ... eu não tenho dinheiro, mas tenho Shlomi. Рина говорит: Ну... Денег у меня нет, зато есть покой. :) :) :) :)

*** שלום. * Hallo. *** Peace. * Cześć. *** Olá. קוראים לי בת-שבע. Mein Name ist Batsheva. My name is Batsheva. Mi nombre es Batsheva. Nazywam się Batszewa. Meu nome é Batsheva. Меня зовут Батшева. אבל אני לא באמת בת שבע. Aber ich bin nicht wirklich sieben Jahre alt. But I'm not really seven. Pero en realidad no tengo siete años. Ale tak naprawdę nie mam siedmiu lat. Mas eu realmente não tenho sete anos. Но на самом деле мне не семь лет. :) בת כמה אני? :) Wie alt bin ich? How old am I? :) ¿Qué edad tengo? :) Ile mam lat? :) Quantos anos eu tenho? :) Сколько мне лет? מממ... אני לא רוצה להגיד... בסדר, בת עשרים, אני בת עשרים אם אתם שואלים. Mmm... ich möchte nicht sagen... ok, zwanzig Jahre alt, ich bin zwanzig, wenn du fragst. Mmm ... I do not want to say ... okay, twenty, I'm twenty if you ask. Mmm... no quiero decir... ok, veinte años, tengo veinte si me preguntas. Mmm... Nie chcę powiedzieć... ok, dwadzieścia lat, mam dwadzieścia, jeśli pytasz. Hmmm... eu não quero dizer... OK, vinte, eu tenho vinte se você perguntar. Ммм... Я не хочу говорить... хорошо, двадцать лет, мне двадцать, если вы спросите. יש לי חיים מעניינים. I have an interesting life. Tengo una vida interesante. Mam ciekawe życie. Eu tenho uma vida interessante. У меня интересная жизнь. מה אני עושה? Was tue ich? what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? co ja robię? O que eu estou fazendo? что я делаю? אני עושה רק את מה שאני אוהבת. Ich mache nur das, was ich liebe. I do only what I like Solo hago lo que amo. Robię tylko to, co kocham. Eu só faço o que eu amo. Я делаю только то, что люблю. זה הפרינציפ שלי. Das ist mein Prinzip. This is my principle. Este es mi principio. To jest moja zasada. Esse é o meu princípio. Это мой принцип. אמא שלי אומרת: בת-שבע, מה את עושה עם החיים שלך? Meine Mutter sagt: Batsheva, was machst du mit deinem Leben? My mother says: Batsheva, what do you do with your life? Mi madre dice: Batsheva, ¿qué estás haciendo con tu vida? Moja mama mówi: Batszewo, co ty robisz ze swoim życiem? Minha mãe diz: Batsheva, o que você está fazendo com sua vida? Мама говорит: Батшева, что ты делаешь со своей жизнью? את צריכה ללמוד, את צריכה לעבוד. Du musst lernen, du musst arbeiten. You have to learn, you have to work Tienes que estudiar, tienes que trabajar. Musisz się uczyć, musisz pracować. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Вам нужно учиться, вам нужно работать. אבל אני קוראת, מציירת, מטיילת ומשחקת עם הכלב שלי. Aber ich lese, zeichne, reise und spiele mit meinem Hund. But I'm reading, drawing, walking and playing with my dog. Pero leo, dibujo, viajo y juego con mi perro. Ale czytam, rysuję, podróżuję i bawię się z moim psem. Mas eu leio, pinto, ando e brinco com meu cachorro. Но я читаю, рисую, путешествую и играю со своей собакой. החיים שלי מעניינים מאוד. My life is very interesting. Mi vida es muy interesante. Moje życie jest bardzo interesujące. Minha vida é muito interessante. Моя жизнь очень интересна. אני אוהבת את החיים שלי עכשיו. *** כשלמדתי אנגלית לא למדתי עם ספרים. שחקתי במשחקי מחשב ואז נסעתי לארצות הברית ופשוט דברתי עם אנשים. חשבתי שאלמד סינית בדרך הזאת, אבל לא מצאתי במה לשחק ועם מי לדבר... ספרתי לחבר שלי והוא פתאום אומר לי – מה הבעיה? אני אדבר אתך*! שאלתי "מה?! אתה יודע סינית?" "עכשו לא, עוד לא! אבל נלמד ביחד ונדבר ביחד!" Ich liebe mein Leben jetzt. * Als ich Englisch lernte, lernte ich nicht mit Büchern. Ich habe Computerspiele gespielt und bin dann in die USA gegangen und habe einfach mit Leuten geredet. Ich dachte, ich würde auf diese Weise Chinesisch lernen, aber ich konnte nichts zum Spielen und niemanden finden, mit dem ich reden konnte ... Ich erzählte es meinem Freund und er sagte plötzlich zu mir: „Was ist das Problem?“ Ich werde mit dir reden*! Ich fragte: „Was?! Kannst du Chinesisch?“ „Nicht jetzt, noch nicht! Aber wir werden zusammen lernen und miteinander reden!“ I love my life now. * When I learned English I didn't learn with books. I played computer games and then I went to the United States and just talked to people. I thought I would learn Chinese this way, but I couldn't find anything to play with and no one to talk to... I told my friend and he suddenly says to me - what's the problem? I will talk to you*! I asked "What?! Do you know Chinese?" "Not now, not yet! But we will study together and talk together!" Amo mi vida ahora. * Cuando aprendí inglés no aprendí con libros. Jugué juegos de computadora y luego fui a los Estados Unidos y hablé con la gente. Pensé que aprendería chino de esta manera, pero no encontraba nada con lo que jugar ni nadie con quien hablar... Le dije a mi amigo y de repente me dice: ¿cuál es el problema? Hablaré contigo*! Le pregunté "¡¿Qué?! ¿Sabes chino?" "¡No ahora, todavía no! ¡Pero estudiaremos juntos y hablaremos juntos!" Teraz kocham swoje życie. * Kiedy uczyłem się angielskiego, nie uczyłem się z książek. Grałem w gry komputerowe, a potem pojechałem do Stanów Zjednoczonych i po prostu rozmawiałem z ludźmi. Myślałem, że w ten sposób nauczę się chińskiego, ale nie mogłem znaleźć niczego do zabawy ani nikogo do rozmowy... Powiedziałem koleżance, a on nagle mówi do mnie - w czym problem? Porozmawiam z tobą*! Zapytałem „Co?! Znasz chiński?” „Jeszcze nie teraz, jeszcze nie! Ale będziemy się razem uczyć i rozmawiać!” Eu amo minha vida agora. *** Quando aprendi inglês não estudava com livros. Joguei jogos de computador e depois fui para os Estados Unidos e conversei com as pessoas. Achei que aprenderia chinês assim, mas não consegui encontrar com quem brincar e com quem falar... Contei ao meu amigo e ele de repente me disse - qual é o problema? Eu falo com você*! Eu perguntei "O quê?! Você sabe chinês?" "Agora não, ainda não! Mas vamos aprender juntos e conversar juntos!" Я люблю свою жизнь сейчас. * Когда я учил английский, я не учился по книгам. Я играл в компьютерные игры, а потом поехал в США и просто разговаривал с людьми. Я думал, что таким образом выучу китайский, но я не нашел, с чем поиграть и не с кем поговорить... Я сказал своему другу, и он вдруг говорит мне - в чем проблема? Я поговорю с тобой*! Я спросил: «Что?! Ты знаешь китайский язык?» "Не сейчас, еще нет! Но мы будем учиться вместе и говорить вместе!" Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Wyjaśnienia_i_ćwiczenia https://thehebrewhub.com/grammar-in-context