×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, 14

14

* שלומי! שלום שלום! איפה אתה עכשיו? בעבודה? החברים שלנו באים היום בערב, אתה זוכר? אני מקווה שאתה בא בזמן. אתה יכול לנסות לבוא לא מאוחר? מה? אתה מקווה? גם אני מקווה... יש זמן, אין זמן - לא משנה - בבקשה, שלומי, כולם רוצים לראות אותך! אז אני מחכה לך בשש, בסדר?

שלום! כאן שלומי מחשבים, במה אוכל* לעזר? אינטרנט לא עובד? אנסה לעזר. רגע. אני משנה פה משהו... זהו, שניתי! אנסה, כן, תודה. כן, גם מחר זה צריך לעבד וגם מחרתים. כן-כן. כן. נקוה לטוב. תודה ולהתראות!

14 Lektion 14 Lesson 14 Lección 14 Leçon 14 Lezione 14 レッスン 14 Les 14 Lekcja 14 Lição 14 Урок 14 Lektion 14 Ders 14 14 第14課

*** שלומי! *** Shlomi! * ¡mi paz! * mój pokój! *** minha paz! שלום שלום! Hello Hello! ¡Hola hola! Cześć cześć! Olá Olá! איפה אתה עכשיו? Where are you now? ¿Dónde estás ahora? Gdzie jesteś teraz? Onde você está agora? Где вы сейчас? בעבודה? auf Arbeit? At work? ¿en el trabajo? w pracy? No trabalho? החברים שלנו באים היום בערב, אתה זוכר? Unsere Freunde kommen heute Abend, erinnerst du dich? Our friends come in tonight, do you remember? Nuestros amigos vendrán esta noche, ¿recuerdas? Nasi przyjaciele przyjeżdżają dziś wieczorem, pamiętasz? Nossos amigos vêm hoje à noite, lembra? Наши друзья придут сегодня вечером, помнишь? Arkadaşlarımız bu gece geliyor, unuttun mu? אני מקווה שאתה בא בזמן. Ich hoffe, du kommst pünktlich. I hope that you will come on time Espero que llegues a tiempo. Mam nadzieję, że przyjdziesz na czas. Espero que você chegue a tempo. Надеюсь, ты придешь вовремя. Umarım zamanında gelirsin. אתה יכול לנסות לבוא לא מאוחר? Können Sie versuchen, nicht zu spät zu kommen? Can you try not to come late ¿Puedes intentar no llegar tarde? Czy możesz spróbować się nie spóźnić? Você pode tentar chegar tarde? Попробуй не опоздать? Geç gelmeyi deneyebilir misin? מה? what? ¿qué? Co? אתה מקווה? hoffst du? Do you hope ¿esperas masz nadzieję Você espera ты надеешься umut ediyor musun? גם אני מקווה... יש זמן, אין זמן - לא משנה - בבקשה, שלומי, כולם רוצים לראות אותך! Ich hoffe auch... es ist Zeit, es ist keine Zeit – egal – bitte, Friede, alle wollen dich sehen! I hope too... there is time, there is no time - it doesn't matter - please, Shlomi, everyone wants to see you! Yo también espero... hay tiempo, no hay tiempo - no importa - por favor, paz, ¡todos quieren verte! Ja też mam nadzieję... jest czas, nie ma czasu - nieważne - proszę, pokój, wszyscy chcą się z tobą zobaczyć! Espero que sim também ... Há tempo, não há tempo - não importa - por favor, Shlomi, todo mundo quer vê-lo! Я тоже надеюсь... есть время, нет времени - не беда - пожалуйста, мир, все хотят тебя видеть! Ayrıca umarım ... zaman vardır, zaman yok - önemli değil - lütfen Shlomi, herkes seni görmek istiyor! אז אני מחכה לך בשש, בסדר? Also warte ich um sechs auf dich, okay? So I'm waiting for you at six, okay? Así que te espero a las seis, ¿de acuerdo? Więc poczekam na ciebie o szóstej, dobrze? Então, eu estou esperando por você às seis, ok? Так что я буду ждать тебя в шесть, хорошо? Yani seni altıda bekliyorum, tamam mı?

שלום! כאן שלומי מחשבים, במה אוכל* לעזר?   אינטרנט לא עובד? אנסה לעזר. רגע. אני משנה פה משהו... זהו, שניתי! אנסה, כן, תודה. כן, גם מחר זה צריך לעבד וגם מחרתים. כן-כן. כן. נקוה לטוב. תודה ולהתראות! Hallo! Hallo Computer hier, wie kann ich* helfen? (*wird dazu in der Lage sein) Internet funktioniert nicht? Ich werde versuchen zu helfen. Moment. Ich verändere hier etwas... Das ist es, ich habe mich verändert! Ich werde es versuchen, ja, danke. Ja, es sollte auch morgen und übermorgen bearbeitet werden. Ja ja. Ja. Sauber für immer. Danke und tschüss! Erklärungen_und_Übungen https://thehebrewhub.com/grammar-in-context *** ¡Hola! Hola computadoras, ¿en qué puedo* ayudar? (*podrá) ¿Internet no funciona? Trataré de ayudar. momento. Estoy cambiando algo aquí... ¡Ya está, he cambiado! Lo intentaré, sí, gracias. Sí, debería tramitarse mañana también y pasado mañana. Sí Sí. Sí. Limpiar para siempre. ¡Gracias y adiós! Explicaciones_y_ejercicios https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Cześć! Witam komputery, jak mogę* pomóc? (*będzie mógł) Internet nie działa? postaram się pomóc. za chwilę. Zmieniam coś tutaj... To wszystko, zmieniłem się! Spróbuję, tak, dzięki. Tak, powinien zostać rozpatrzony również jutro i pojutrze. Tak tak. Tak. Oczyść na dobre. Dziękuję i do widzenia! Wyjaśnienia_i_ćwiczenia https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Paz! Aqui, Shlomi Computers, o que posso * ajudar? (* será capaz de) Internet não está funcionando? Eu tentarei ajudar. momento. Estou mudando alguma coisa aqui ... É isso, meu segundo! Vou tentar sim, obrigado. Sim, amanhã também tem que funcionar e também depois. Sim Sim. Sim. Vamos esperar pelo melhor. Obrigado e adeus! Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Привет! Привет, компьютеры, чем я могу* помочь? (*смогу) Интернет не работает? Я постараюсь помочь. момент. Я тут что-то меняю... Всё, я изменился! Я попробую, да, спасибо. Да, его надо обработать и завтра, и послезавтра. Да Да. Да. Чистота навсегда. Спасибо и до свидания! Объяснения_и_упражнения https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Привіт! Привіт, комп’ютери, як я можу* допомогти? (*зможу) Інтернет не працює? Я постараюся допомогти. момент. Я тут щось міняю... От і все, я змінився! Я спробую, так, дякую. Так, і завтра, і післязавтра має бути оброблено. Так Так. Так. Чистий назавжди. Дякую і допобачення! Пояснення_і_вправи https://thehebrewhub.com/grammar-in-context