×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 57 - ביל שונא להיתקע בפקקים

א) ביל שונא להיתקע בפקקים, במיוחד בדרך הלוך וחזור מהעבודה.

הוא חושב שדרך אחת להפחית את הפקקים היא לחלוק רכב עם מישהו אחר, מאחר ופירוש הדבר הוא שיהיו פחות רכבים על הכביש.

נסיעה משותפת החלה לראשונה לפני כמה עשורים אבל אנשים רבים התנגדו לכך בעיקר בגלל שהם אהבו את הפרטיות שלהם בזמן הנהיגה.

אנשים מסוימים אולי גם דאגו לכמה בטוח זה יהיה לנסוע ברכבים שאנשים זרים נוהגים בהם.

בערים מסוימות, יש נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר.

רק רכבים עם שניים, שלושה או יותר אנשים יכולים לנסוע בנתיבים האלה.

נסיעה משותפת יכולה לעזור לכם להגיע לעבודה יותר מהר אבל היא דורשת מאנשים לשנות חלק מההרגלים שלהם.

במהלך השנים האחרונות נסיעה משותפת גדלה, בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו.

נסיעה משותפת יכולה לחסוך לנוסעים זמן וכסף, אבל אולי אפילו יותר חשוב מכך, היא טובה לסביבה.

ב) פעם שנאתי להיתקע בפקקים, במיוחד בדרך הלוך וחזור מהעבודה.

חשבתי שדרך אחת להפחית את הפקקים הייתה לחלוק רכב עם מישהו אחר, מאחר ופירוש הדבר שיהיו פחות רכבים על הכביש.

נסיעה משותפת החלה לראשונה כמה עשורים קודם לכן אבל אנשים רבים התנגדו לכך בעיקר בגלל שהם אהבו את הפרטיות שלהם בזמן נהיגה.

גם אני דאגתי מעט לכמה בטוח זה יהיה אם הייתי נוסע ברכב שאנשים זרים נוהגים בו.

בערים מסוימות, כבר היו נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר.

רק רכבים עם שניים, שלושה או יותר אנשים יכלו לנסוע בנתיבים האלה.

אהבתי את הטרנד הזה.

נסיעה משותפת עזרה לי להגיע לעבודה מהר יותר, אבל היא דרשה ממני לשנות כמה הרגלים.

במהלך השנים האחרונות נסיעה משותפת גדלה, בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו.

נסיעה משותפת חסכה לנוסעים, כמוני, זמן וכסף, אבל אולי אפילו יותר חשוב, היא הייתה טובה לסביבה.

וכעת כמה שאלות על הסיפור.

א) (1) ביל שונא להיתקע בפקקים, במיוחד בדרך הלוך וחזור מהעבודה. מתי ביל שונא במיוחד פקקים? הוא שונא במיוחד פקקים בדרך הלוך וחזור מהעבודה.

(2) הוא חושב שדרך אחת להפחית את הפקקים היא לחלוק רכב עם מישהו אחר. מה היא דרך אחת שביל חושב שיכולה להפחית את הפקקים? הוא חושב שדרך אחת להפחית את הפקקים היא לחלוק רכב עם מישהו אחר.

(3) לחלוק רכב עם מישהו אחר פירושו פחות רכבים על הכביש. האם לחלוק רכב עם מישהו אחר פירושו פחות או יותר רכבים על הכביש? לחלוק רכב עם מישהו אחר פירושו פחות רכבים על הכביש.

(4) נסיעה משותפת החלה לראשונה כמה עשורים קודם לכן. האם נסיעה משותפת החלה בשנים האחרונות? לא, נסיעה משותפת החלה לראשונה כמה עשורים קודם לכן.

ב) (1) גם אני דאגתי מעט לכמה בטוח זה יהיה אם הייתי נוסע ברכב שאנשים זרים נוהגים בו. איך הרגשתי בנוגע לנסיעה ברכב שאנשים זרים נוהגים בו? הייתי מעט מודאג בנוגע לנסיעה ברכב שאנשים זרים נוהגים בו.

(2) בערים מסוימות, כבר היו נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר. מה כבר היה בערים מסוימות? בערים מסוימות כבר היו נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר.

(3) רק רכבים עם שניים, שלושה או יותר אנשים יכלו לנסוע בנתיבים האלה. כמה אנשים יכולים להיות ברכבים שנוסעים בנתיבים האלה? רכבים שנוסעים בנתיבים האלה חייבים שיהיו בהם שניים, שלושה או יותר אנשים.

(4) במהלך השנים האחרונות נסיעה משותפת גדלה, בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו. מדוע נסיעה משותפת גדלה במהלך השנים האחרונות? היא גדלה בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו.

א) ביל שונא להיתקע בפקקים, במיוחד בדרך הלוך וחזור מהעבודה. A) Bill hates getting stuck in traffic jams, especially on the way back and forth from work. a) Bill déteste rester coincé dans les embouteillages, surtout sur le chemin du travail. a) Bill odia rimanere bloccato nel traffico, soprattutto mentre va e torna dal lavoro. a) Bill odeia ficar preso no trânsito, especialmente no caminho de e para o trabalho. А) Билл ненавидит застревать в пробках, особенно по дороге с работы и обратно.

הוא חושב שדרך אחת להפחית את הפקקים היא לחלוק רכב עם מישהו אחר, מאחר ופירוש הדבר הוא שיהיו פחות רכבים על הכביש. يعتقد أن إحدى طرق تقليل الاختناقات المرورية هي مشاركة السيارة مع شخص آخر ، لأن هذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من السيارات على الطريق. Seiner Meinung nach besteht eine Möglichkeit, Staus zu reduzieren, darin, ein Auto mit jemand anderem zu teilen, da dann weniger Autos auf der Straße unterwegs sind. He thinks one way to reduce traffic jams is to share a car with someone else, since that means there will be fewer vehicles on the road. Il pense qu'une façon de réduire les embouteillages est de partager une voiture avec quelqu'un d'autre, car cela signifie qu'il y aura moins de voitures sur la route. Secondo lui, un modo per ridurre gli ingorghi è condividere l'auto con qualcun altro, poiché ciò significa che ci saranno meno auto sulla strada. Он считает, что один из способов уменьшить количество пробок - разделить машину с кем-то еще, поскольку это означает, что на дороге будет меньше машин.

נסיעה משותפת החלה לראשונה לפני כמה עשורים אבל אנשים רבים התנגדו לכך בעיקר בגלל שהם אהבו את הפרטיות שלהם בזמן הנהיגה. Carpooling first started a few decades ago but many people objected to it mainly because they loved their privacy while driving. Il car pooling è iniziato alcuni decenni fa, ma molte persone si sono opposte principalmente perché amavano la privacy durante la guida. Совместное использование автомобилей впервые началось несколько десятилетий назад, но многие люди возражали против этого в основном потому, что им нравилось уединение во время вождения.

אנשים מסוימים אולי גם דאגו לכמה בטוח זה יהיה לנסוע ברכבים שאנשים זרים נוהגים בהם. قد يشعر بعض الأشخاص بالقلق أيضًا بشأن مدى أمان السفر في مركبات يقودها غرباء. Some people may also have worried about how safe it would be to drive vehicles that strangers drive. Alcune persone potrebbero anche essersi preoccupate di quanto sarebbe sicuro viaggiare su veicoli guidati da sconosciuti. Некоторые люди, возможно, также беспокоились о том, насколько безопасно будет водить незнакомые автомобили.

בערים מסוימות, יש נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר. In some cities, there are special lanes for shared commuting on the highway. In alcune città ci sono corsie speciali per il car pooling sull'autostrada. В некоторых городах есть специальные полосы для совместного проезда по шоссе.

רק רכבים עם שניים, שלושה או יותר אנשים יכולים לנסוע בנתיבים האלה. Only vehicles with two, three or more people can travel on these lanes. Seuls les véhicules de deux, trois personnes ou plus peuvent circuler sur ces voies. Su queste corsie possono circolare solo veicoli con due, tre o più persone. По этим полосам могут передвигаться только автомобили с двумя, тремя и более людьми.

נסיעה משותפת יכולה לעזור לכם להגיע לעבודה יותר מהר אבל היא דורשת מאנשים לשנות חלק מההרגלים שלהם. يمكن أن تساعدك مشاركة السيارات في العمل بشكل أسرع ولكنها تتطلب من الأشخاص تغيير بعض عاداتهم. Traveling together can help you get to work faster but it requires people to change some of their habits. Il car pooling può aiutarti ad arrivare al lavoro più velocemente, ma richiede che le persone modifichino alcune delle loro abitudini. Путешествие вместе может помочь вам быстрее приступить к работе, но требует от людей изменения некоторых своих привычек.

במהלך השנים האחרונות נסיעה משותפת גדלה, בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו. Over the last few years co-driving has grown, because traffic jams have only gotten worse. Negli ultimi anni il car pooling è aumentato, perché gli ingorghi sono solo peggiorati. За последние несколько лет увеличилось количество совместного вождения, потому что пробки только ухудшились.

נסיעה משותפת יכולה לחסוך לנוסעים זמן וכסף, אבל אולי אפילו יותר חשוב מכך, היא טובה לסביבה. Traveling together can save passengers time and money, but perhaps even more importantly, it is good for the environment. Il carpooling può far risparmiare tempo e denaro ai passeggeri ma, cosa forse ancora più importante, fa bene all’ambiente. Совместное путешествие может сэкономить время и деньги пассажиров, но, что еще более важно, это полезно для окружающей среды.

ב) פעם שנאתי להיתקע בפקקים, במיוחד בדרך הלוך וחזור מהעבודה. B) I once hated getting stuck in traffic jams, especially on the way back and forth from work. b) Odiavo restare bloccato nel traffico, soprattutto mentre andavo e tornavo dal lavoro. Б) Когда-то я ненавидел застревать в пробках, особенно по дороге с работы и обратно.

חשבתי שדרך אחת להפחית את הפקקים הייתה לחלוק רכב עם מישהו אחר, מאחר ופירוש הדבר שיהיו פחות רכבים על הכביש. اعتقدت أن إحدى الطرق لتقليل الاختناقات المرورية هي مشاركة السيارة مع شخص آخر ، لأن ذلك يعني عددًا أقل من السيارات على الطريق. I thought one way to reduce traffic jams was to share a car with someone else, since that would mean fewer vehicles on the road. Я думал, что один из способов уменьшить пробки - это разделить машину с кем-то еще, поскольку это будет означать, что на дороге будет меньше машин.

נסיעה משותפת החלה לראשונה כמה עשורים קודם לכן אבל אנשים רבים התנגדו לכך בעיקר בגלל שהם אהבו את הפרטיות שלהם בזמן נהיגה. A shared ride first started a few decades earlier but many people objected to it mainly because they loved their privacy while driving. Il car pooling è iniziato qualche decennio prima, ma molte persone si sono opposte principalmente perché amavano la privacy durante la guida. Совместная поездка впервые началась несколькими десятилетиями ранее, но многие люди возражали против этого в основном потому, что им нравилось уединение во время вождения.

גם אני דאגתי מעט לכמה בטוח זה יהיה אם הייתי נוסע ברכב שאנשים זרים נוהגים בו. I was also a little worried about how safe it would be if I were driving a car that strangers drive. Ero anche un po' preoccupato di quanto sarebbe stato sicuro viaggiare in un'auto guidata da sconosciuti. Eu também estava um pouco preocupado com o quão seguro seria se eu estivesse viajando em um carro dirigido por estranhos. Я также немного беспокоился о том, насколько безопасно будет, если я буду вести машину, за рулем которой управляют незнакомцы.

בערים מסוימות, כבר היו נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר. In some cities, there were already special lanes for shared travel on the highway. Em algumas cidades, já havia faixas especiais para caronas nas rodovias. В некоторых городах уже были выделены полосы для совместного проезда по шоссе.

רק רכבים עם שניים, שלושה או יותר אנשים יכלו לנסוע בנתיבים האלה. Only vehicles with two, three or more people could travel on these lanes. По этим полосам могли передвигаться только автомобили с двумя, тремя и более людьми.

אהבתי את הטרנד הזה. I loved this trend. Ho adorato questa tendenza. Мне очень понравился этот тренд.

נסיעה משותפת עזרה לי להגיע לעבודה מהר יותר, אבל היא דרשה ממני לשנות כמה הרגלים. Traveling together helped me get to work faster, but it required me to change some habits. Совместные путешествия помогли мне быстрее приступить к работе, но потребовали от меня изменить некоторые привычки.

במהלך השנים האחרונות נסיעה משותפת גדלה, בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו. Over the last few years co-driving has grown, because traffic jams have only gotten worse. За последние несколько лет количество совместного вождения увеличилось, так как пробки только ухудшились.

נסיעה משותפת חסכה לנוסעים, כמוני, זמן וכסף, אבל אולי אפילו יותר חשוב, היא הייתה טובה לסביבה. Traveling together saved passengers, like me, time and money, but perhaps even more importantly, it was good for the environment. Il carpooling ha fatto risparmiare ai passeggeri, come me, tempo e denaro, ma, cosa forse ancora più importante, ha fatto bene all’ambiente. Совместное путешествие сэкономило таким пассажирам, как я, время и деньги, но, что еще более важно, это было полезно для окружающей среды.

וכעת כמה שאלות על הסיפור. And now some questions about the story. E agora algumas perguntas sobre a história. А теперь несколько вопросов по сюжету.

א) (1) ביל שונא להיתקע בפקקים, במיוחד בדרך הלוך וחזור מהעבודה. A) (1) Bill hates getting stuck in traffic jams, especially on the way back and forth from work. A) (1) Билл ненавидит застревать в пробках, особенно по дороге с работы и обратно. מתי ביל שונא במיוחד פקקים? When does Bill especially hate traffic jams? Когда Билл особенно ненавидит пробки? הוא שונא במיוחד פקקים בדרך הלוך וחזור מהעבודה. He especially hates traffic jams on the way back and forth from work. Особенно он ненавидит пробки по дороге с работы и обратно.

(2) הוא חושב שדרך אחת להפחית את הפקקים היא לחלוק רכב עם מישהו אחר. (2) He thinks one way to reduce traffic jams is to share a car with someone else. (2) Он считает, что один из способов уменьшить количество пробок - это разделить машину с кем-то другим. מה היא דרך אחת שביל חושב שיכולה להפחית את הפקקים? What is one way a trail thinks it can reduce traffic jams? Qual é uma maneira que Bill acha que poderia reduzir os engarrafamentos? Что, по мнению тропы, может уменьшить заторы на дорогах? הוא חושב שדרך אחת להפחית את הפקקים היא לחלוק רכב עם מישהו אחר. He thinks one way to reduce traffic jams is to share a car with someone else. Ele acha que uma maneira de reduzir os engarrafamentos é dividir o carro com outra pessoa. Он считает, что один из способов уменьшить пробки - это разделить машину с кем-то другим.

(3) לחלוק רכב עם מישהו אחר פירושו פחות רכבים על הכביש. (3) Sharing a vehicle with someone else means fewer vehicles on the road. (3) Condividere un'auto con qualcun altro significa meno veicoli sulla strada. (3) Совместное использование транспортного средства с кем-либо означает меньшее количество транспортных средств на дороге. האם לחלוק רכב עם מישהו אחר פירושו פחות או יותר רכבים על הכביש? Does sharing a car with someone else mean fewer or more vehicles on the road? Означает ли совместное использование машины с кем-то больше или меньше машин на дороге? לחלוק רכב עם מישהו אחר פירושו פחות רכבים על הכביש. Sharing a car with someone else means fewer vehicles on the road. Если вы делите машину с кем-то еще, значит, на дороге будет меньше машин.

(4) נסיעה משותפת החלה לראשונה כמה עשורים קודם לכן. (4) Joint travel first began several decades earlier. (4) Il pendolarismo è iniziato qualche decennio prima. (4) O deslocamento começou algumas décadas antes. (4) Совместные путешествия впервые начались несколькими десятилетиями ранее. האם נסיעה משותפת החלה בשנים האחרונות? Has a joint trip started in recent years? Началась ли совместная поездка в последние годы? לא, נסיעה משותפת החלה לראשונה כמה עשורים קודם לכן. No, a joint trip first started a few decades earlier. Нет, совместная поездка началась несколькими десятилетиями ранее.

ב) (1) גם אני דאגתי מעט לכמה בטוח זה יהיה אם הייתי נוסע ברכב שאנשים זרים נוהגים בו. B) (1) I too was a little worried about how safe it would be if I were driving a vehicle driven by strangers. Б) (1) Я тоже немного беспокоился о том, насколько безопасно будет, если я буду водить автомобиль, которым управляют незнакомцы. איך הרגשתי בנוגע לנסיעה ברכב שאנשים זרים נוהגים בו? How did I feel about driving a car that strangers drive? Como me senti ao dirigir um carro dirigido por estranhos? Как я себя чувствовал, когда водил чужую машину? הייתי מעט מודאג בנוגע לנסיעה ברכב שאנשים זרים נוהגים בו. I was a little worried about driving a car that strangers drive. Я немного волновался из-за того, что водил чужую машину.

(2) בערים מסוימות, כבר היו נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר. (2) In some cities, there were already special lanes for shared travel on the highway. (2) В некоторых городах уже были выделены полосы для совместного проезда по шоссе. מה כבר היה בערים מסוימות? What has been happening in some cities? Что происходило в некоторых городах? בערים מסוימות כבר היו נתיבים מיוחדים לנסיעה משותפת על הכביש המהיר. Some cities already had special lanes for shared commuting on the highway. В некоторых городах уже были специальные полосы для проезда по шоссе.

(3) רק רכבים עם שניים, שלושה או יותר אנשים יכלו לנסוע בנתיבים האלה. (3) Only vehicles with two, three or more people could travel on these lanes. (3) По этим полосам могут передвигаться только автомобили с двумя, тремя и более людьми. כמה אנשים יכולים להיות ברכבים שנוסעים בנתיבים האלה? How many people can be in the vehicles traveling on these lanes? Сколько человек может находиться в транспортных средствах, движущихся по этим полосам? רכבים שנוסעים בנתיבים האלה חייבים שיהיו בהם שניים, שלושה או יותר אנשים. Vehicles traveling on these lanes must have two, three or more people in them. Os veículos que trafegam nessas faixas devem ter duas, três ou mais pessoas. В транспортных средствах, движущихся по этим полосам, должно находиться два, три и более человека.

(4) במהלך השנים האחרונות נסיעה משותפת גדלה, בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו. (4) Over the last few years co-driving has increased, because traffic jams have only gotten worse. (4) Nos últimos anos, a carona aumentou, porque os engarrafamentos só pioraram. (4) За последние несколько лет увеличилось количество совместного вождения, потому что пробки только ухудшились. מדוע נסיעה משותפת גדלה במהלך השנים האחרונות? Why has shared travel grown over the last few years? Почему совместные поездки выросли за последние несколько лет? היא גדלה בגלל שפקקי התנועה רק הלכו והחמירו. It grew because traffic jams only got worse. Он вырос, потому что пробки только усилились.