×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 55 - על מנת לקנות בית חדש הם חוסכים כסף כבר שנים

א) סאלי וג'ורג' רוצים לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלהם מתבגרים.

לרוע המזל, זה קשה לקנות בית חדש בגלל שעלות הדיור עלתה מהר יותר מההכנסות של אנשים.

על מנת לקנות בית חדש הם חוסכים כסף כבר שנים.

אם הם רוצים לקנות בית משפחתי יחיד, הם יהיו צריכים לגור רחוק מהעיר.

זה אומר שהנסיעה למקום העבודה של שניהם תהיה ארוכה.

הם הסתכלו על דירות אבל הן היו קטנות מדי או שהן היו בשכונות שהם לא אהבו.

הם מבינים שאפילו ששניהם עובדים קשה מאוד ולא מבזבזים כסף בצורה לא חכמה, הם עדיין לא יכולים להרשות לעצמם את הבית שהם רוצים.

בשלב מסוים הם חשבו לשכור בית, אבל הם באמת הרגישו שהם רוצים שיהיה להם בית משלהם.

לבסוף הם החליטו לעבור לעיירה קטנה יותר.

הם הרגישו שהם יכולים לחיות שם חיים פשוטים יותר וליהנות מחיי משפחה טובים יותר.

ב) רצינו לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלנו התבגרו.

לרוע המזל, זה נהיה קשה לקנות בית חדש בגלל שעלות הדיור עלתה מהר יותר מההכנסות שלנו.

על מנת לקנות בית חדש, חסכנו כסף במשך שנים.

אם היינו רוצים לקנות בית משפחתי יחיד, היינו צריכים לגור רחוק מהעיר.

זה היה אומר שהנסיעה למקום העבודה של שנינו הייתה ארוכה.

הסתכלנו על דירות אבל הן היו קטנות מדי או שהן היו בשכונות שלא אהבנו.

הבנו שאפילו ששנינו עבדנו קשה מאוד ולא בזבזנו כסף בצורה לא חכמה, עדיין לא יכולנו להרשות לעצמנו את הבית שרצינו.

בשלב מסוים חשבנו לשכור בית, אבל באמת הרגשנו שהעדפנו שיהיה לנו בית משלנו.

לבסוף החלטנו לעבור לעיירה קטנה יותר.

הרגשנו שאנחנו יכולים לחיות שם חיים פשוטים יותר וליהנות מחיי משפחה טובים יותר.

וכעת כמה שאלות על הסיפור.

אתם יכולים לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות.

א) (1) סאלי וג'ורג' רוצים לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלהם מתבגרים. מדוע סאלי וג'ורג' רוצים לקנות בית חדש? הם רוצים לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלהם מתבגרים.

(2) הם חוסכים כסף כבר הרבה שנים. כמה זמן סאלי וג'ורג' חוסכים כסף? הם חוסכים כסף כבר הרבה שנים.

(3) אם הם רוצים לקנות בית משפחתי יחיד, הם יהיו צריכים לגור רחוק מהעיר. מה היה קורה אם הם היו קונים בית משפחתי יחיד? הם היו צריכים לגור רחוק מהעיר.

(4) הם הסתכלו על דירות אבל הן היו קטנות מדי או בשכונה שהם לא אהבו. מדוע הם לא אוהבים את הדירות שהם הסתכלו עליהן? הם לא אהבו את הדירות שהם הסתכלו עליהן בגלל שהן היו קטנות מדי או בשכונה שהם לא אהבו.

ב) (1) רצינו לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלנו התבגרו. מה רצינו לעשות? רציתם לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלכם התבגרו.

(2) בשלב מסוים חשבנו לשכור בית. על מה חשבתם בשלב מסוים? בשלב מסוים חשבתם לשכור בית.

(3) אנחנו באמת הרגשנו שהעדפנו שיהיה לנו בית משלנו. מה הרגשנו שהעדפנו שיהיה לנו? הרגשתם שהעדפתם שיהיה לכם בית משלכם.

(4) לבסוף החלטנו לעבור לעיירה קטנה יותר. מה החלטנו לבסוף? לבסוף החלטתם לעבור לעיירה קטנה יותר.


א) סאלי וג'ורג' רוצים לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלהם מתבגרים. A) Sally and George want to buy a new home because their two children are growing up. a) Sally et George veulent acheter une nouvelle maison parce que leurs deux enfants grandissent. A) Sally e George querem comprar uma nova casa porque seus dois filhos estão crescendo. А) Салли и Джордж хотят купить новый дом, потому что их двое детей растут.

לרוע המזל, זה קשה לקנות בית חדש בגלל שעלות הדיור עלתה מהר יותר מההכנסות של אנשים. لسوء الحظ ، من الصعب شراء منزل جديد لأن تكلفة السكن ارتفعت بشكل أسرع من دخل الناس. Unfortunately, it is difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than people's incomes. Malheureusement, il est difficile d'acheter une nouvelle maison parce que le coût du logement a augmenté plus rapidement que les revenus des gens. Infelizmente, é difícil comprar uma casa nova porque o custo da habitação aumentou mais rapidamente do que a renda das pessoas. К сожалению, купить новый дом сложно, потому что стоимость жилья росла быстрее, чем доходы людей.

על מנת לקנות בית חדש הם חוסכים כסף כבר שנים. In order to buy a new home, they have been saving money for years. Pour acheter une nouvelle maison, ils économisent de l'argent depuis des années. Para comprar uma nova casa, eles estão economizando dinheiro há anos. Чтобы купить новый дом, они годами копили деньги.

אם הם רוצים לקנות בית משפחתי יחיד, הם יהיו צריכים לגור רחוק מהעיר. If they want to buy a single family home, they will have to live far from the city. S'ils veulent acheter une maison unifamiliale, ils devront habiter loin de la ville. Se quiserem comprar uma casa unifamiliar, terão de viver longe da cidade. Если они хотят купить дом на одну семью, им придется жить вдали от города.

זה אומר שהנסיעה למקום העבודה של שניהם תהיה ארוכה. This means that the trip to both of them's workplace will be long. Cela signifie que le trajet jusqu'au lieu de travail pour l'un et l'autre sera long. Isso significa que a viagem até o local de trabalho de ambos será longa. А это значит, что поездка на работу обоих будет долгой.

הם הסתכלו על דירות אבל הן היו קטנות מדי או שהן היו בשכונות שהם לא אהבו. They looked at apartments but they were too small or they were in neighborhoods they did not like. Ils ont regardé des appartements mais ils étaient trop petits ou ils se trouvaient dans des quartiers qu'ils n'aimaient pas. Eles olharam para apartamentos, mas eram muito pequenos ou estavam em bairros que não gostavam. Они смотрели на квартиры, но они были слишком маленькими или находились в районах, которые им не нравились.

הם מבינים שאפילו ששניהם עובדים קשה מאוד ולא מבזבזים כסף בצורה לא חכמה, הם עדיין לא יכולים להרשות לעצמם את הבית שהם רוצים. إنهم يدركون أنه على الرغم من أنهما يعملان بجد ولا ينفقان المال بشكل غير حكيم ، إلا أنهما لا يزالان غير قادرين على شراء المنزل الذي يريدانه. They understand that even though they both work very hard and do not spend money wisely, they still cannot afford the house they want. Ils se rendent compte que même s'ils travaillent tous les deux très dur et ne dépensent pas d'argent à la légère, ils ne peuvent toujours pas s'offrir la maison qu'ils veulent. Eles entendem que, embora ambos trabalhem muito e não gastem dinheiro com sabedoria, eles ainda não podem comprar a casa que desejam. Они понимают, что, хотя они оба очень много работают и не тратят деньги с умом, они все равно не могут позволить себе дом, который им нужен.

בשלב מסוים הם חשבו לשכור בית, אבל הם באמת הרגישו שהם רוצים שיהיה להם בית משלהם. في مرحلة ما فكروا في استئجار منزل ، لكنهم شعروا حقًا أنهم يريدون امتلاك منزل خاص بهم. At one point they thought of renting a house, but they really felt they wanted to have their own house. À un moment donné, ils ont pensé à louer une maison, mais ils ont vraiment senti qu'ils voulaient avoir leur propre maison. A certa altura pensaram em alugar uma casa, mas realmente sentiram que queriam ter sua própria casa. В какой-то момент они подумали об аренде дома, но действительно почувствовали, что хотят иметь собственный дом.

לבסוף הם החליטו לעבור לעיירה קטנה יותר. They finally decided to move to a smaller town. Finalement, ils ont décidé de déménager dans une petite ville. Eles finalmente decidiram se mudar para uma cidade menor. В конце концов они решили переехать в меньший город.

הם הרגישו שהם יכולים לחיות שם חיים פשוטים יותר וליהנות מחיי משפחה טובים יותר. They felt they could live a simpler life there and enjoy a better family life. Ils ont estimé qu'ils pourraient y vivre une vie plus simple et profiter d'une meilleure vie de famille. Eles sentiram que poderiam viver uma vida mais simples lá e desfrutar de uma vida familiar melhor. Они чувствовали, что могут жить там более простой жизнью и наслаждаться лучшей семейной жизнью.

ב) רצינו לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלנו התבגרו. B) We wanted to buy a new home because our two children had grown up. Б) Мы хотели купить новый дом, потому что двое наших детей выросли.

לרוע המזל, זה נהיה קשה לקנות בית חדש בגלל שעלות הדיור עלתה מהר יותר מההכנסות שלנו. Unfortunately, it is becoming difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than our income. Desafortunadamente, se ha vuelto difícil comprar una casa nueva porque el costo de la vivienda ha aumentado más rápido que nuestros ingresos. К сожалению, становится сложно купить новый дом, потому что стоимость жилья росла быстрее, чем наши доходы.

על מנת לקנות בית חדש, חסכנו כסף במשך שנים. In order to buy a new home, we saved money for years. Чтобы купить новый дом, мы копили деньги годами.

אם היינו רוצים לקנות בית משפחתי יחיד, היינו צריכים לגור רחוק מהעיר. If we wanted to buy a single family home, we would have to live far from the city. Если бы мы хотели купить дом на одну семью, нам пришлось бы жить далеко от города.

זה היה אומר שהנסיעה למקום העבודה של שנינו הייתה ארוכה. That would mean the trip to both of us's workplaces was long. Isso significaria que a viagem para os locais de trabalho de nós dois seria longa. Это означало, что поездка на работу к нам обоим будет долгой.

הסתכלנו על דירות אבל הן היו קטנות מדי או שהן היו בשכונות שלא אהבנו. We looked at apartments but they were too small or they were in neighborhoods we did not like. Мы смотрели на квартиры, но они были слишком малы или находились в районах, которые нам не нравились.

הבנו שאפילו ששנינו עבדנו קשה מאוד ולא בזבזנו כסף בצורה לא חכמה, עדיין לא יכולנו להרשות לעצמנו את הבית שרצינו. We realized that even though we both worked very hard and did not waste money wisely, we still could not afford the house we wanted. Мы поняли, что, хотя мы оба очень много работали и не тратили деньги разумно, мы все равно не могли позволить себе дом, который хотели.

בשלב מסוים חשבנו לשכור בית, אבל באמת הרגשנו שהעדפנו שיהיה לנו בית משלנו. At one point we thought of renting a house, but we really felt we preferred to have our own house. В какой-то момент мы думали арендовать дом, но на самом деле чувствовали, что предпочли бы иметь собственный дом.

לבסוף החלטנו לעבור לעיירה קטנה יותר. We finally decided to move to a smaller town. Наконец мы решили переехать в город поменьше.

הרגשנו שאנחנו יכולים לחיות שם חיים פשוטים יותר וליהנות מחיי משפחה טובים יותר. We felt we could live a simpler life there and enjoy a better family life. Мы чувствовали, что могли бы жить там более простой жизнью и наслаждаться лучшей семейной жизнью.

וכעת כמה שאלות על הסיפור. And now some questions about the story. Y ahora algunas preguntas sobre la historia.

אתם יכולים לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות. You can try to answer them or simply listen to the answers.

א) (1) סאלי וג'ורג' רוצים לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלהם מתבגרים. A) (1) Sally and George want to buy a new home because their two children are growing up. A) (1) Sally e George querem comprar uma nova casa porque seus dois filhos estão crescendo. А) (1) Салли и Джордж хотят купить новый дом, потому что у них подрастают двое детей. מדוע סאלי וג'ורג' רוצים לקנות בית חדש? Why do Sally and George want to buy a new home? הם רוצים לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלהם מתבגרים. They want to buy a new home because their two children are growing up.

(2) הם חוסכים כסף כבר הרבה שנים. (2) They have been saving money for many years. כמה זמן סאלי וג'ורג' חוסכים כסף? How long does Sally and George save money? הם חוסכים כסף כבר הרבה שנים. They have been saving money for many years.

(3) אם הם רוצים לקנות בית משפחתי יחיד, הם יהיו צריכים לגור רחוק מהעיר. (3) If they want to buy a single family home, they will have to live far from the city. (3) Если они хотят купить дом на одну семью, им придется жить далеко от города. מה היה קורה אם הם היו קונים בית משפחתי יחיד? What would happen if they were buying a single family home? Что произойдет, если они купят дом на одну семью? הם היו צריכים לגור רחוק מהעיר. They had to live far from the city. Им приходилось жить далеко от города.

(4) הם הסתכלו על דירות אבל הן היו קטנות מדי או בשכונה שהם לא אהבו. (4) They looked at apartments but they were too small or in a neighborhood they did not like. מדוע הם לא אוהבים את הדירות שהם הסתכלו עליהן? Why do they not like the apartments they looked at? Почему им не нравятся квартиры, которые они посмотрели? הם לא אהבו את הדירות שהם הסתכלו עליהן בגלל שהן היו קטנות מדי או בשכונה שהם לא אהבו. They did not like the apartments they were looking at because they were too small or in a neighborhood they did not like. Им не нравились квартиры, на которые они смотрели, потому что они были слишком малы или находились в нелюбимом районе.

ב) (1) רצינו לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלנו התבגרו. B) (1) We wanted to buy a new home because our two children had grown up. Б) (1) Мы хотели купить новый дом, потому что двое наших детей выросли. מה רצינו לעשות? What did we want to do? רציתם לקנות בית חדש בגלל ששני הילדים שלכם התבגרו. You wanted to buy a new home because your two children grew up.

(2) בשלב מסוים חשבנו לשכור בית. (2) At one point we thought of renting a house. (2) В какой-то момент мы подумали арендовать дом. על מה חשבתם בשלב מסוים? What did you think of at one point? בשלב מסוים חשבתם לשכור בית. At one point you thought of renting a house. В какой-то момент вы подумали об аренде дома.

(3) אנחנו באמת הרגשנו שהעדפנו שיהיה לנו בית משלנו. (3) We really felt we preferred to have our own home. (3) Мы действительно чувствовали, что предпочли бы иметь собственный дом. מה הרגשנו שהעדפנו שיהיה לנו? What did we feel we preferred to have? הרגשתם שהעדפתם שיהיה לכם בית משלכם. You felt you preferred to have your own home.

(4) לבסוף החלטנו לעבור לעיירה קטנה יותר. (4) We finally decided to move to a smaller town. (4) В конце концов мы решили переехать в город поменьше. מה החלטנו לבסוף? What did we finally decide? Что мы в итоге решили? לבסוף החלטתם לעבור לעיירה קטנה יותר. You finally decided to move to a smaller town. Вы, наконец, решили переехать в небольшой город.