×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 5 - זהו סיפור על יוסי ושלי

א. זהו סיפור על יוסי ושלי.

יוסי לומד בתיכון.

יש לו הרבה שיעורים.

שלי היא סטודנטית באוניברסיטה.

גם לה יש הרבה שיעורים.

יוסי לא אוהב שיעורים.

הוא אוהב לשחק במחשב שלו.

שלי אוהבת לקרוא ולכתוב.

היא מכינה שיעורים כל יום.

שלי היא אחותו הגדולה של יוסי.

היא תמיד גורמת לו להכין שיעורים.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי יוסי.

אני לומד בתיכון.

יש לי הרבה שיעורים.

שלי היא סטודנטית באוניברסיטה.

גם לה יש הרבה שיעורים.

אני לא אוהב שיעורים.

אני אוהב לשחק במחשב שלי.

שלי אוהבת לקרוא ולכתוב.

היא מכינה שיעורים כל יום.

שלי היא אחותי הגדולה.

היא תמיד גורמת לי להכין שיעורים.

שאלות

הנה מספר שאלות. תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

1) יוסי הוא תלמיד תיכון.

האם יוסי הוא תלמיד תיכון?

כן, יוסי הוא תלמיד תיכון.

2) ליוסי יש הרבה שיעורים.

האם ליוסי יש הרבה שיעורים?

כן, ליוסי יש הרבה שיעורים.

3) שלי היא סטודנטית באוניברסיטה.

האם שלי היא תלמידת תיכון?

לא, שלי אינה תלמידת תיכון.

היא סטודנטית באוניברסיטה.

4) יוסי אוהב לשחק במחשב שלו.

האם יוסי אוהב לשחק במחשב שלו?

כן, יוסי אוהב לשחק במחשב שלו.

5) שלי אוהבת לקרוא ולכתוב.

האם שלי אוהבת לראות סרטים?

לא, שלי אוהבת לקרוא ולכתוב.

6) שלי מכינה שיעורים כל יום.

האם שלי מכינה שיעורים כל יום?

כן, שלי מכינה שיעורים כל יום.

7) שלי היא אחותו הגדולה של יוסי. האם יוסי ושלי הם קרובי משפחה?

כן, יוסי ושלי הם קרובי משפחה.

שלי היא אחותו הגדולה של יוסי.

8) שלי גורמת ליוסי להכין שיעורים כל יום.

האם שלי גורמת ליוסי להכין שיעורים?

כן, שלי גורמת ליוסי להכין שיעורים כל יום.

א. זהו סיפור על יוסי ושלי. و. هذه قصة عني وعن يوسي. A) Dies ist eine Geschichte über Johannes und meine. A) Let's hear the story of Jon who is in high school. A) Esta es una historia sobre Juan y la mía. A) C'est une histoire sur Julien et la mienne. A. Ez egy történet Yossiról és magamról. A) Questa è la storia di Gianni e Chiara che hanno molti compiti. A) これはヨッシーと私の話です。 A) 이것은 요시와 나의 이야기입니다. A) Dit is een verhaal over Jon en de mijne. EN. Dette er en historie om Yossi og meg. A) Essa é a história dos irmãos João e Clara e seus deveres de casa. A) Это история о Иван и моей. A) Det här är en historia om Johan och mina. 一种。这是一个关于 Yossi 和我的故事。

יוסי לומד בתיכון. يوسي في المدرسة الثانوية. Johannes besucht ein Gymnasium. Jon is in high school. Juan está en el instituto. Julien est élève dans un lycée. Gianni è alle scuole superiori. ジョン は 高校生 です 。 준호는 고등학교에 다녀요. Jon zit op de middelbare school. Yossi går på videregående. João está no ensino médio. Иван - в старшей школе. Johan pluggar på gymnasiet. Yossi 在读高中。

יש לו הרבה שיעורים. لديه الكثير من الدروس. Er bekommt immer viele Hausaufgaben. He has lots of homework. Tiene muchos deberes. Il a beaucoup de devoirs. Lui ha molti compiti. 彼 は 宿題 が たくさん あります 。 그는 숙제가 많아요. Hij heeft veel huiswerk. Han har mye lærdom. Ele tem muito dever de casa. У него - большое домашнее задание. Han har mycket läxor. 他有很多教训。

שלי היא סטודנטית באוניברסיטה. شيلي طالبة جامعية. Lena ist Studentin. Clare is a university student. Clara es una estudiante universitaria. Claire est étudiante à l'université. Chiara è una studentessa universitaria. クレア は 大学生 です 。 윤아는 대학생이에요. Eva zit op de universiteit. Clara é uma estudante universitária. Клавдия- студентка университета. Kristina är universitetsstudent. 雪莱是一名大学生。

גם לה יש הרבה שיעורים. لديها أيضا الكثير من الدروس. Sie bekommt auch viele Hausaufgaben. She has lots of homework, too. Ella también tiene muchos deberes. Elle a aussi beaucoup de devoirs. Anche lei ha molti compiti. 彼女 も 宿題 が たくさん あります 。 그녀도 숙제가 많아요. Zij heeft ook veel huiswerk. Ela também tem muito dever de casa. У неё - тоже большое домашнее задание. Hon har också många läxor. 她也有很多教训。

יוסי לא אוהב שיעורים. يوسي لا يحب الدروس. Johannes macht seine Hausaufgaben nicht gerne. Jon does not like homework. A Juan no le gustan los deberes. Julien n'aime pas les devoirs. A Gianni non piacciono i compiti. ジョン は 宿題 が 好き では ありません 。 준호는 숙제를 안 좋아해요. Jon houdt niet van huiswerk. João não gosta de dever de casa. Иван не любит выполнять домашнее задание . Johan gillar inte läxor. Yossi 不喜欢上课。

הוא אוהב לשחק במחשב שלו. يحب اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به. Er spielt lieber Computerspiele. He likes to play on his computer. A él le gusta jugar con su ordenador. Il aime jouer sur son ordinateur. A lui piace giocare al suo computer. 彼 は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 그는 컴퓨터로 노는 것을 좋아해요. Hij zit graag op zijn computer. Ele gosta de jogar no computador dele. Он любит играть на компьютере. Han gillar att spela på sin dator. 他喜欢玩电脑。

שלי אוהבת לקרוא ולכתוב. مني يحب القراءة والكتابة. Lena mag Lesen und Schreiben. Clare likes reading and writing. A Clara le gusta leer y escribir. Claire aime lire et écrire. A Chiara piace leggere e scrivere. クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 윤아는 독서와 글쓰기를 좋아해요. Eva vindt lezen en schrijven leuk. Clara gosta de ler e escrever. Клавдия любит читать и писать. Kristina gillar att läsa och skriva. 我喜欢阅读和写作。

היא מכינה שיעורים כל יום. إنها تقوم بإعداد الدروس كل يوم. Sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. She does her homework every day. Ella hace sus deberes todos los días. Elle fait ses devoirs tous les jours. Minden nap órákat készít. Lei fa i suoi compiti tutti i giorni. 彼女 は 毎日 宿題 を します 。 그녀는 숙제를 매일 해요. Ze maakt elke dag haar huiswerk. Ela faz o dever de casa dela todos os dias. Она выполняет домашнее задание каждый день. Hon gör sina läxor varje dag. 她每天都备课。

שלי היא אחותו הגדולה של יוסי. شيلي هي الأخت الكبرى ليوسي. Lena ist Johannes' große Schwester. Clare is Jon's older sister. Clara es la hermana mayor de Juan. Claire est la grande sœur de Julien. Shelly Yossi nővére. Chiara è la sorella maggiore di Gianni. クレア は ジョン の お姉さん です 。 윤아는 준호의 누나예요. Eva is Jons oudere zus. Clara é a irmã mais velha de João. Клавдия- старшая сестра Ивана. Kristina är Johans storasyster. 雪莱是尤西的姐姐。

היא תמיד גורמת לו להכין שיעורים. هي دائما تجعله يحضر الدروس. Sie bringt ihn immer dazu, seine Hausaufgaben zu machen. She always makes him do his homework. Ella siempre le obliga a hacer sus deberes. Elle lui fait toujours faire ses devoirs. Mindig házi feladatot készít neki. Lei lo costringe sempre a fare i suoi compiti. 彼女 は 彼 の 宿題 を いつも 彼 に させて います 。 그녀는 항상 준호가 숙제를 하게 시켜요. Ze zorgt er altijd voor dat hij zijn huiswerk maakt. Ela sempre faz João fazer seu dever de casa. Она всегда заставляет его выполнять его домашнее задание. Hon ser till att han gör sina läxor. 她 经常 催 他 做 作业 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי יוסי. ب. هذه هي نفس القصة، ولكن هذه المرة يرويها يوسي. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von Yossi erzählt. B) Now let's hear the same story told by Jon. B) Ahora, escuchemos la misma historia contada por Juan. B) C'est la même histoire, mais cette fois, elle est racontée par Julien. B) Questa è la stessa storia raccontata da Gianni. B) これは同じ話ですが、今回はヨッシによって語られています。 B) 이제 준호의 입장에서 이야기를 들려드릴게요. B) Dit is hetzelfde verhaal, maar dit keer wordt het verteld door Jon. B) Agora a mesma história contada por João. Б) Это та же история, но на этот раз ей рассказывает Иван. B) Det här är samma historia, men den här gången berättas det av Johan. B) 这是同一个故事,但是这次是尤西讲述的。

אני לומד בתיכון. أدرس في المدرسة الثانوية. Ich besuche ein Gymnasium. I am in high school. Estoy en el instituto. Je suis élève dans un lycée. Io vado alle scuole superiori. 私 は 高校生 です。 저는 고등학교에 다녀요. Ik zit op de middelbare school. Eu estou no ensino médio. Я- в старшей школе. Jag pluggar på gymnasiet. 我 在 上 中学 。

יש לי הרבה שיעורים. لدي الكثير من الدروس. Ich bekomme immer viele Hausaufgaben. I have lots of homework. Tengo muchos deberes. J'ai beaucoup de devoirs. Ho molti compiti. 私 は 宿題 が たくさん あります 。 저는 숙제가 많아요. Ik heb veel huiswerk. Eu tenho muito dever de casa. У меня- большое домашнее задание. Jag har mycket läxor. 我 有 很 多 家庭 作业 。

שלי היא סטודנטית באוניברסיטה. شيلي طالبة جامعية. Lena ist Studentin. Clare is a university student. Clara es una estudiante universitaria. Claire est étudiante à l'université. Chiara è una studentessa universitaria. クレア は 大学生 です 。 윤아누나는 대학생이에요. Eva zit op de universiteit. Clara é uma estudante universitária. Клавдия- студентка университета. Kristina är universitetsstudent. 克莱儿 是 个 大学生 。

גם לה יש הרבה שיעורים. لديها أيضا الكثير من الدروس. Sie bekommt auch viele Hausaufgaben. She has lots of homework, too. Ella tiene muchos deberes también. Elle a aussi beaucoup de devoirs. Anche lei ha molti compiti. 彼女 も 宿題 が たくさん あります 。 누나도 숙제가 많아요. Zij heeft ook veel huiswerk. Ela também tem muito dever de casa. У неё - тоже большое домашнее задание. Hon har också många läxor. 她 也 有 很 多 作业 。

אני לא אוהב שיעורים. أنا لا أحب الدروس. Ich mache meine Hausaufgaben nicht gerne. I do not like homework. No me gustan los deberes. Je n'aime pas les devoirs. A me non piacciono i compiti. 私 は 宿題 が 好き では ありません 。 저는 숙제를 안 좋아해요. Ik hou niet van huiswerk. Eu não gosto de aulas. Я не люблю выполнять домашнее задание . Jag gillar inte läxor. 我 不 喜欢 做 家庭 作业 。

אני אוהב לשחק במחשב שלי. أحب اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. Ich spiele lieber Computerspiele. I like to play on my computer. Me gusta jugar con mi ordenador. J'aime jouer sur mon ordinateur. A me piace giocare con il mio computer. 私 は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 저는 컴퓨터로 노는 것을 좋아해요. Ik zit graag op mijn computer. Eu gosto de jogar em meu computador. Я люблю играть на компьютере. Jag gillar att spela på min dator. 我 很 喜欢 玩 电脑 。

שלי אוהבת לקרוא ולכתוב. مني يحب القراءة والكتابة. Lena mag Lesen und Schreiben. Clare likes reading and writing. A Clara le gusta leer y escribir. Claire aime lire et écrire. A Chiara piace leggere e scrivere. クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 윤아누나는 독서와 글쓰기를 좋아해요. Eva vindt lezen en schrijven leuk. Clara gosta de ler e escrever. Клавдия любит читать и писать. Kristina gillar att läsa och skriva. 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

היא מכינה שיעורים כל יום. إنها تقوم بإعداد الدروس كل يوم. Sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. She does her homework every day. Ella hace sus deberes todos los días. Elle fait ses devoirs tous les jours. Lei fa i suoi compiti tutti i giorni. 彼女 は 毎日 宿題 を します 。 누나는 숙제를 매일 해요. Ze maakt elke dag haar huiswerk. Ela faz o dever de casa dela todos os dias. Она выполняет домашнее задание каждый день. Hon gör sina läxor varje dag. 她 每天 都 会 做 作业 。

שלי היא אחותי הגדולה. شيلي هي أختي الكبرى. Lena ist meine große Schwester. She is my older sister. Clara es mi hermana mayor. Claire est ma grande sœur. Chiara è la mia sorella maggiore. クレア は 私 の お姉さん です 。 윤아누나는 제 친누나예요. Eva is mijn oudere zus. Clara é minha irmã mais velha. Клавдия- моя старшая сестра. Kristina är min storasyster. 克莱儿 是 我 的 姐姐 。

היא תמיד גורמת לי להכין שיעורים. إنها تجعلني دائمًا أقوم بإعداد الدروس. Sie bringt mich immer dazu, meine Hausaufgaben zu machen. She always makes me prepare lessons. Ella siempre me obliga a hacer mis deberes. Elle me fait toujours faire mes devoirs. Lei mi costringe sempre a fare i miei compiti. 彼女 は 彼 の 宿題 を いつも 彼 に させて います 。 누나는 항상 제가 숙제를 하게 시켜요. Ze zorgt er altijd voor dat ik mijn huiswerk maak. Ela sempre me faz fazer meu dever de casa. Она всегда заставляет меня выполнять моё домашнее задание. Hon ser till att jag gör mina läxor. 她 经常 催 我 做 作业 。

שאלות اسئله Fragen: Questions Preguntas: Questions : Domande: 質問 : 질문: Vragen: Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. وهنا بعض الأسئلة. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen. Agora vou fazer algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。 תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. يمكنك محاولة الإجابة عليها، أو مجرد الاستماع إلى الإجابات. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Je kunt proberen ze te beantwoorden, of gewoon luisteren naar de antwoorden. Você responder ou simplesmente escutar as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

1) יוסי הוא תלמיד תיכון. 1) يوسي طالب في المدرسة الثانوية. 1) Johannes besucht ein Gymnasium. 1) Yossi is a high school student. 1) Juan es un estudiante de instituto. 1) Julien est élève dans un lycée. 1) Gianni è uno studente alle scuole superiori. 1) ジョン は 高校生 です 。 1) 요시는 고등학생입니다. 1) Jon zit op de middelbare school. 1) João é um estudante de ensino médio. 1) Иван ученик старшей школы. 1) Johan går på gymnasiet. 1) 约翰 是 一 个 中学生 。

האם יוסי הוא תלמיד תיכון? هل يوسي طالب في المدرسة الثانوية؟ Besucht Johannes eine Hauptschule? Is Yossi a high school student? ¿Es Juan un estudiante de instituto? Julien est-il élève dans un lycée? Gianni è uno studente alle scuole superiori? ジョン は 高校生 です か ? 요시가 고등학생입니까? Zit Jon op de middelbare school? João é um estudante de ensino médio? Иван ученик старшей школы? Går Johan på gymnasiet? 约翰 是 一 个 中学生 吗 ?

כן, יוסי הוא תלמיד תיכון. نعم، يوسي طالب في المدرسة الثانوية. Nein, Johannes besucht keine Hauptschule, er besucht ein Gymnasium. Yes, Yossi is a high school student. Sí, Juan es un estudiante de instituto. Oui, Julien est élève dans un lycée. Si, Gianni è uno studente alle scuole superiori. はい 、 ジョン は 高校生 です 。 예, Yossi는 고등학생입니다. Ja, Jon zit op de middelbare school. Sim, João é um estudante de ensino médio. Да, Иван ученик старшей школы. Ja, Johan går på gymnasiet. 是 的 , 约翰 是 一 个 中学生 。

2) ליוסי יש הרבה שיעורים. 2) لدى يوسي الكثير من الدروس. 2) Er bekommt immer viele Hausaufgaben. 2) Yossi has a lot of lessons. 2) Juan tiene muchos deberes. 2) Julien a beaucoup de devoirs. 2) Gianni ha molti compiti. 2) ジョン は 宿題 が たくさん あります 。 2) 요시에는 많은 교훈이 있습니다. 2) Jon heeft veel huiswerk. 2) João tem muito dever de casa. 2) У Ивана -большое домашнее задание. 2) Johan har många läxor. 2) 约翰 有 很 多 家庭 作业 。

האם ליוסי יש הרבה שיעורים? هل لدى يوسي دروس كثيرة؟ Bekommt Johannes viele Hausaufgaben? Does Yossi have a lot of lessons? ¿Tiene Juan muchos deberes? Julien a-t-il beaucoup de devoirs ? Gianni ha molti compiti? ジョン は 宿題 が たくさん あります か ? 요시에는 많은 교훈이 있습니까? Heeft Jon veel huiswerk? João tem muito dever de casa? У Ивана большое домашнее задание? Har Johan många läxor? 约翰 有 很 多 家庭 作业 吗 ?

כן, ליוסי יש הרבה שיעורים. نعم، يوسي لديه الكثير من الدروس. Ja, Johannes bekommt immer viele Hausaufgaben. Yes, Yossi has a lot of lessons. Sí, Juan tiene muchos deberes. Oui, Julien a beaucoup de devoirs. Si, Gianni ha molti compiti. はい 、 ジョン は 宿題 が たくさん あります 。 예, 요시에는 많은 교훈이 있습니다. Ja, Jon heeft veel huiswerk. Sim, João tem muito dever de casa. Да,у Ивана большое домашнее задание. Ja, Johan har många läxor. 是 的 , 约翰 有 很 多 家庭 作业 。

3) שלי היא סטודנטית באוניברסיטה. 3) شيلي طالبة جامعية. 3) Lena ist Studentin. 3) Sheli is a university student. 3) Clara es una estudiante universitaria. 3) Claire est étudiante à l'université. 3) Chiara è una studentessa universitaria. 3) クレア は 大学生 です 。 3) Shelley는 대학생입니다. 3) Eva zit op de universiteit. 3) Clara é uma estudante universitária. 3) Клавдия- студентка университета. 3) Kristina är universitetsstudent. 3) 克莱儿 是 个 大学生 。

האם שלי היא תלמידת תיכון? هل ابني طالب في المدرسة الثانوية؟ Geht Lena noch in die Schule? Is Sheli a high school student? ¿Es Clara una estudiante de instituto? Claire est-elle élève dans un lycée ? Chiara è una studentessa alle scuole superiori? クレア は 高校生 です か ? 내 고등학생입니까? Zit Eva op de middelbare school? Clara é uma estudante de ensino médio? Клавдия ученица старшей школы? Går Kristina på gymnasiet? 克莱儿 是 一 个 中学生 吗 ?

לא, שלי אינה תלמידת תיכון. لا، شيلي ليست طالبة في المدرسة الثانوية. Nein, ich bin kein Gymnasiast. No, Sheli is not a high school student. No, Clara no es una estudiante de instituto. Non, Claire n'est pas élève dans un lycée. No, Chiara non è una studentessa alle scuole superiori. いいえ 、 クレア は 高校生 では ありません 。 아니요, 저는 고등학생이 아닙니다. Nee, Eva zit niet op de middelbare school. Não, Clara não é uma estudante de ensino médio. Нет, Клавдия - не ученица старшей школы. Nej, Kristina går inte på gymnasiet. 不 , 克莱儿 不 是 个 中学生 。

היא סטודנטית באוניברסיטה. هي طالبة جامعية. Lena ist Studentin. She is a university student. Es una estudiante universitaria. Elle est étudiante à l'université. Lei è una studentessa universitaria. 彼女 は 大学生 です 。 그녀는 대학생입니다. Ze zit op de universiteit. Ela é uma estudante universitária. Она- студентка университета. Hon är universitetsstudent. 她 是 一 个 大学生 。

4) יוסי אוהב לשחק במחשב שלו. 4) يحب يوسي اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به. 4) Johannes spielt gerne Computerspiele. 4) Yossi loves to play on his computer. 4) A Juan le gusta jugar con su ordenador. 4) Julien aime jouer sur son ordinateur. 4) A Gianni piace giocare al suo computer. 4) ジョン は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 4) 요시는 자신의 컴퓨터에서 놀고 싶어합니다. 4) Jon zit graag op de computer. 4) João gosta de jogar no computador dele. 4) Иван любит играть на своём компьютере. 4) Johan gillar att spela på sin dator. 4) 约翰 很 喜欢 玩 电脑 。

האם יוסי אוהב לשחק במחשב שלו? هل يحب يوسي اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به؟ Spielt Johannes gerne Computerspiele? Does Yossi love to play on his computer? ¿Le gusta a Juan jugar con su ordenador? Julien aime-t-il jouer sur son ordinateur ? A Gianni piace giocare al suo computer? ジョン は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です か ? 요씨는 자신의 컴퓨터에서 노는 것을 좋아합니까? Zit Jon graag op de computer? João gosta de jogar no computador dele? Иван любит играть на своём компьютере? Gillar Johan att spela på sin dator? 约翰 喜欢 玩 电脑 吗 ?

כן, יוסי אוהב לשחק במחשב שלו. نعم، يوسي يحب اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به. Ja, Johannes spielt gerne Computerspiele. Yes, Yossi loves to play on his computer. Sí, a Juan le gusta jugar con su ordenador. Oui, Julien aime jouer sur son ordinateur. Si, a Gianni piace giocare al suo computer. はい 、 ジョン は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 예, 요시는 자신의 컴퓨터에서 놀고 싶어합니다. Ja, Jon zit graag op de computer. Sim, João gosta de jogar no computador dele. Да, Иван любит играть на своём компьютере. Ja, Johan gillar att spela på sin dator. 是 的 , 约翰 喜欢 玩 电脑 。

5) שלי אוהבת לקרוא ולכתוב. 5) شيلي يحب القراءة والكتابة. 5) Lena mag Lesen und Schreiben. 5) Sheli loves to read and write. 5) A Clara le gusta leer y escribir. 5) Claire aime lire et écrire. 5) Az olvasás és írás szerelme. 5) A Chiara piace leggere e scrivere. 5) クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 5) 나는 읽고 쓰는 것을 좋아한다. 5) Eva vindt lezen en schrijven leuk. 5) Clara gosta de ler e escrever. 5) Клавдия любит читать и писать. 5) Kristina gillar att läsa och att skriva. 5) 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

האם שלי אוהבת לראות סרטים? هل يحب شيلي مشاهدة الأفلام؟ Schaut Lena gerne Filme? Does Sheli love to watch movies? ¿Le gusta a Clara ver películas? Claire aime-t-elle regarder des films ? A Chiara piace guardare film? クレア は 映画 を 見る こと が 好き です か ? 내 영화를보고 싶어합니까? Vindt Eva het leuk om films te kijken? Clara gosta de assistir a filmes? Клавдия любит смотреть фильмы? Gillar Kristina att se på film? 克莱儿 喜欢 看 电影 吗 ?

לא, שלי אוהבת לקרוא ולכתוב. لا، أنا أحب القراءة والكتابة. Nein, Lena mag Lesen und Schreiben. No, Clare likes reading and writing. No, a Clara le gusta leer y escribir. Non, Claire aime lire et écrire. No, a Chiara piace leggere e scrivere. いいえ 、 クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 아니요, 내 글을 읽고 쓰는 것을 좋아합니다. Nee, Eva vindt lezen en schrijven leuk. Não, Clara gosta de ler e escrever. Нет, Клавдия любит читать и писать. Nej, hon gillar att läsa och skriva. 不 , 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

6) שלי מכינה שיעורים כל יום. 6) تقوم شيلي بإعداد الدروس كل يوم. 6) Lena macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. 6) Clare does her homework every day. 6) Clara hace sus deberes todos los días. 6) Claire fait ses devoirs tous les jours. 6) Chiara fa i suoi compiti tutti i giorni. 6) クレア は 毎日 宿題 を します 。 6) 광산은 매일 수업을 준비합니다. 6) Eva maakt elke dag haar huiswerk. 6) Clara faz o dever de casa dela todos os dias. 6) Клавдия выполняет её домашнее задание каждый день. 6) Kristina gör sina läxor varje dag. 6) 克莱儿 每天 都 会 做 作业 。

האם שלי מכינה שיעורים כל יום? هل أقوم بإعداد الدروس كل يوم؟ Macht Lena ihre Hausaufgaben jeden Tag? Does Clare do her homework every day? ¿Hace Clara sus deberes todos los días? Claire fait-elle ses devoirs tous les jours ? Chiara fa i suoi compiti tutti i giorni? クレア は 毎日 宿題 を します か ? Shelley는 매일 수업을 준비합니까? Maakt Eva elke dag haar huiswerk? Clara faz o dever de casa dela todos os dias? Клавдия выполняет её домашнее задание каждый день? Gör Kristina sina läxor varje dag? 克莱儿 每天 都 会 做 作业 吗 ?

כן, שלי מכינה שיעורים כל יום. نعم، تقوم شيلي بإعداد الدروس كل يوم. Ja, sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. Yes, Clare does her homework every day. Sí, Clara hace sus deberes todos los días. Oui, Claire fait ses devoirs tous les jours. Si, Chiara fa i suoi compiti tutti i giorni. はい 、 クレア は 毎日 宿題 を します 。 그렇습니다 Shelley는 매일 수업을 준비합니다. Ja, Eva maakt elke dag haar huiswerk. Sim, Clara faz o dever de casa dela todos os dias. Да, Клавдия выполняет её домашнее задание каждый день. Ja, Kristina gör sina läxor varje dag. 是 的 , 克莱儿 每天 都 会 做 作业 。

7) שלי היא אחותו הגדולה של יוסי. 7) شيلي هي الأخت الكبرى ليوسي. 7) Lena ist Johannes' große Schwester. 7) Clare is Jon's older sister. 7) Clara es la hermana mayor de Juan. 7) Claire est la grande sœur de Julien. 7) Chiara è la sorella maggiore di Gianni. 7) クレア は ジョン の お姉さん です 。 7) Shelly는 Yossi의 언니입니다. 7) Eva is Jons oudere zus. 7) Clara é a irmã mais velha de João. 7) Клавдия- старшая сестра Ивана. 7) Kristina är Johans syster. 7) 克莱儿 是 约翰 的 姐姐 。 האם יוסי ושלי הם קרובי משפחה? هل يوسي وشيلي أقارب؟ Sind Lena und Johannes verwandt? Are Jon and Clare related? ¿Son Juan y Clara parientes? Julien et Claire ont-ils un lien de parenté ? Yossi és az enyém rokonai? Gianni è Chiara sono parenti? ジョン と クレア は 関係 が あります か ? 요시와 셸리 친척입니까? Zijn Jon en Eva familie van elkaar? João e Clara são parentes? Иван и Клавдия родственники? Är Kristina och Johan släkt med varandra? 克莱儿 和 约翰 有 关系 吗 ?

כן, יוסי ושלי הם קרובי משפחה. نعم، يوسي وأنا أقارب. Ja, Lena und Johannes sind verwandt. Yes, Jon and Clare are related. Sí, Juan y Clara son parientes. Oui, Julien et Claire ont un lien de parenté. Si, Gianni e Chiara sono parenti. はい 、 ジョン と クレア は 関係 が あります 。 예, 요시와 내 친척입니다. Ja, Jon en Eva zijn familie van elkaar. Sim, João e Clara são parentes. Да, Иван и Клавдия родственники. Ja, Kristina och Johan är släkt. 是 的 , 克莱儿 和 约翰 有 关系 。

שלי היא אחותו הגדולה של יוסי. شيلي هي الأخت الكبرى ليوسي. Lena ist Johannes' große Schwester. Clare is Jon's older sister. Clara es la hermana mayor de Juan. Claire est la grande sœur de Julien. Chiara è la sorella maggiore di Gianni. クレア は ジョン の お姉さん です 。 셸리는 요시의 누나입니다. Eva is Jons oudere zus. Clara é a irmã mais velha de João. Клавдия - старшая сестра Ивана. Kristina är Johans storasyster. 克莱儿 是 约翰 的 姐姐 。

8) שלי גורמת ליוסי להכין שיעורים כל יום. 8) شيلي تجعل يوسي يعد الدروس كل يوم. 8) Lena bringt Johannes immer dazu, seine Hausaufgaben zu machen. 8) Clare makes Jon do his homework every day. 8) Clara obliga a Juan a hacer sus deberes todos los días. 8) Claire fait faire ses devoirs à Julien tous les jours. 8) Chiara costringe Gianni a fare i suoi compiti tutti i giorni. 8) クレア は 毎日 宿題 を ジョン に させます 。 8) Shelly는 매일 수업을 준비합니다. 8) Eva zorgt ervoor dat Jon elke dag zijn huiswerk maakt. 8) Clara faz João fazer o dever de casa dele todos os dias. 8) Клавдия заставляет Ивана выполнять его домашнее задание каждый день. 8) Kristina ser till att Johan gör sina läxor varje dag. 8) 克莱儿 每天 都 催 约翰 做 作业 。

האם שלי גורמת ליוסי להכין שיעורים? هل تجعل شيلي يوسي يعد الدروس؟ Bringt Lena Johannes immer dazu, seine Hausaufgaben zu machen? Does Clare make Jon do his homework? ¿Obliga Clara a Juan a hacer sus deberes? Claire fait-elle faire ses devoirs à Julien ? Chiara costringe Gianni a fare i suoi compiti? クレア は ジョン の 宿題 を 彼 に させます か ? 요시가 수업을 준비하게합니까? Zorgt Eva ervoor dat Jon zijn huiswerk maakt? Clara faz João fazer o dever de casa dele? Клавдия заставляет Ивана выполнять его домашнее задание ? Ser Kristina till att Johan gör sina läxor varje dag? 克莱儿 会 每天 催 约翰 做 作业 吗 ?

כן, שלי גורמת ליוסי להכין שיעורים כל יום. نعم، شيلي تجعل يوسي يعد الدروس كل يوم. Ja, Lena bringt Johannes jeden Tag dazu, seine Hausaufgaben zu machen. Yes, Clare makes Jon do his homework every day. Sí, Clara obliga a Juan a hacer sus deberes todos los días. Oui, Claire fait faire ses devoirs à Julien tous les jours. Si, Chiara costringe Gianni a fare i suoi compiti tutti i giorni. はい 、 クレア は 毎日 ジョン の 宿題 を 彼 に させます 。 네, 요시가 매일 수업을 준비하게합니다. Ja, Eva zorgt ervoor dat Jon elke dag zijn huiswerk maakt. Sim, Clara faz João fazer o dever de casa dele todos os dias. Да, Клавдия заставляет Ивана выполнять его домашнее задание каждый день. Ja, Kristina ser till att Johan gör sina läxor varje dag. 是 的 , 克莱儿 每天 都 会 催 约翰 做 作业 。