×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 45 - טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים

א) טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים.

הוא היה צריך לעצור כדי להסתכל במפה שלו.

הוא היה אמור ללכת לכיוון מערב, אבל הוא לא מזהה שום דבר במפה.

אילו הוא היה הולך לכיוון מערב,הוא כבר היה אמור להגיע לאגם.

הוא חושב שאולי הוא הלך לכיוון צפון במקום.

הוא רוצה להשתמש במפה שבטלפון שלו כדי לבדוק, אבל בעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים.

טוני מחליט להקים מחנה ללילה.

אולי אם הוא ישן קצת, הוא יהיה מסוגל להבין הכל מחר.

ב) טיילתי בהרים במשך שלושה ימים כאשר הייתי צריך לעצור כדי להסתכל במפה שלי.

הייתי אמור ללכת לכיוון מערב, אבל לא זיהיתי שום דבר במפה.

אילו הייתי הולך לכיוון מערב, כבר הייתי אמור להגיע לאגם.

חשבתי שאולי הלכתי לכיוון צפון במקום.

הייתי רוצה להשתמש במפה שבטלפון שלי כדי לבדוק, אבל בעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים.החלטתי להקים מחנה ללילה.

אולי אם אשן קצת, אני אהיה מסוגל להבין הכל מחר.

הנה כמה שאלות, תוכלו לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות:

א) (1) טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים. כמה זמן טוני מטייל בהרים? טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים.

(2) הוא היה חייב לעצור כדי להסתכל במפה שלו. למה טוני היה חייב לעצור? הוא היה חייב לעצור כדי להסתכל במפה שלו.

(3) הוא היה אמור ללכת לכיוון מערב. לאיזה כיוון טוני היה אמור ללכת? הוא היה אמור ללכת לכיוון מערב.

(4) אילו הוא היה הולך לכיוון מערב, הוא כבר היה אמור להגיע לאגם. מה היה אמור לקרות אילו טוני היה הולך לכיוון מערב? הוא היה אמור להגיע לאגם אילו הוא היה הולך לכיוון מערב.

ב) (5) חשבתי שאולי הלכתי לכיוון צפון במקום. לאיזה כיוון חשבתי שאולי הלכתי? חשבתי שאולי הלכתי לכיוון צפון במקום.

(6) הייתי רוצה להשתמש במפה של הטלפון שלי כדי לבדוק, אבל בעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים. מדוע לא היית יכול להשתמש במפה של הטלפון שלך? בגלל שבעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים.

(7) החלטתי להקים מחנה ללילה. מה החלטת לעשות? החלטתי להקים מחנה ללילה.

(8) אולי אם אשן קצת, אני אוכל להבין את הכל מחר. אם היית ישן קצת, מתי היית יכול להבין את הכל? אם אשן קצת אני אוכל להבין את הכל מחר.


א) טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים. A) Tony has been hiking in the mountains for three days. a) Tony ha estado caminando en las montañas durante tres días. a) Tony ha fatto un'escursione in montagna per tre giorni. a) Tony está caminhando nas montanhas há três dias. А) Тони три дня гулял по горам.

הוא היה צריך לעצור כדי להסתכל במפה שלו. He had to stop to look at his map. Tuvo que detenerse para mirar su mapa. Il dut s'arrêter pour regarder sa carte. Dovette fermarsi a guardare la sua mappa. Ему пришлось остановиться, чтобы взглянуть на свою карту.

הוא היה אמור ללכת לכיוון מערב, אבל הוא לא מזהה שום דבר במפה. He was supposed to go west, but he does not recognize anything on the map. Se suponía que se dirigía al oeste, pero no ve nada en el mapa. Doveva essere diretto a ovest, ma non vede nulla sulla mappa. Он должен был пойти на запад, но на карте ничего не узнает.

אילו הוא היה הולך לכיוון מערב,הוא כבר היה אמור להגיע לאגם. Had he been heading west, he would have already reached the lake. Si hubiera ido al oeste, ya debería haber llegado al lago. Se fosse andato a ovest, a quest'ora avrebbe dovuto raggiungere il lago. Если бы он направлялся на запад, он бы уже достиг озера.

הוא חושב שאולי הוא הלך לכיוון צפון במקום. He thinks maybe he went north instead. Él piensa que puede haber ido al norte en su lugar. Pensa che invece potrebbe essere andato a nord. Ele acha que pode ter ido para o norte. Он думает, что вместо этого он отправился на север.

הוא רוצה להשתמש במפה שבטלפון שלו כדי לבדוק, אבל בעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים. He wants to use the map on his phone to check, but the trip leaflet says there will be no reception in the mountains. Quiere usar el mapa de su teléfono para verificar, pero el folleto del viaje dice que no habrá cobertura en las montañas. Il veut utiliser la carte de son téléphone pour vérifier, mais le dépliant du voyage indique qu'il n'y aura pas de réception dans les montagnes. Vuole controllare con la mappa del cellulare, ma il depliant del viaggio dice che in montagna non c'è ricezione. Он хочет использовать карту на своем телефоне, чтобы проверить, но в путевке сказано, что в горах не будет приема.

טוני מחליט להקים מחנה ללילה. Tony decides to set up camp for the night. Tony decide montar un campamento para pasar la noche. Tony decide di accamparsi per la notte. Тони решает разбить лагерь на ночь.

אולי אם הוא ישן קצת, הוא יהיה מסוגל להבין הכל מחר. Maybe if he slept a little, he would be able to figure everything out tomorrow. Tal vez si duerme un poco, mañana podrá resolverlo todo. Peut-être que s'il dormait un peu, il pourrait tout comprendre demain. Forse se dorme un po', domani riuscirà a capire tutto. Talvez se ele dormir um pouco, consiga resolver tudo amanhã. Может, если бы он немного поспал, он бы завтра во всем разобрался.

ב) טיילתי בהרים במשך שלושה ימים כאשר הייתי צריך לעצור כדי להסתכל במפה שלי. B) I hiked in the mountains for three days when I had to stop to look at my map. b) Estuve caminando en las montañas durante tres días cuando tuve que detenerme para mirar mi mapa. b) Stavo facendo un'escursione in montagna da tre giorni quando mi sono dovuto fermare per guardare la mia mappa. Б) Я гулял по горам три дня, когда мне пришлось остановиться, чтобы посмотреть на карту.

הייתי אמור ללכת לכיוון מערב, אבל לא זיהיתי שום דבר במפה. I was supposed to go west, but I did not recognize anything on the map. Se suponía que debía ir al oeste, pero no vi nada en el mapa. Dovevo andare a ovest, ma non ho visto nulla sulla mappa. Eu deveria ir para o oeste, mas não vi nada no mapa. Я должен был идти на запад, но ничего не узнал на карте.

אילו הייתי הולך לכיוון מערב, כבר הייתי אמור להגיע לאגם. If I had gone west, I would have reached the lake. Si hubiera ido al oeste, ya debería haber llegado al lago. Se fossi andato a ovest, a quest'ora avrei già raggiunto il lago. Se eu tivesse ido para o oeste, eu já deveria ter chegado ao lago agora. Если бы я пошел на запад, я бы уже достиг озера.

חשבתי שאולי הלכתי לכיוון צפון במקום. I thought maybe I was heading north instead. Achei que poderia ter ido para o norte.

הייתי רוצה להשתמש במפה שבטלפון שלי כדי לבדוק, אבל בעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים.החלטתי להקים מחנה ללילה. أرغب في استخدام الخريطة الموجودة على هاتفي للتحقق ، لكن كتيب الرحلة ذكر أنه لن يكون هناك استقبال في الجبال ، فقررت إقامة مخيم ليلاً. I would like to use the map on my phone to check, but the trip leaflet said there would be no absorption in the mountains. I decided to set up camp for the night. Я хотел бы использовать карту на моем телефоне, чтобы проверить, но в путевом листе говорилось, что в горах не будет поглощения, я решил разбить лагерь на ночь.

אולי אם אשן קצת, אני אהיה מסוגל להבין הכל מחר. Maybe if I sleep a little, I'll be able to figure it all out tomorrow. Tal vez si duermo un poco, podré resolverlo todo mañana. Может быть, если я немного посплю, то смогу во всем разобраться завтра.

הנה כמה שאלות, תוכלו לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות: Here are some questions you can try to answer or just listen to the answers:

א) (1) טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים. A) (1) Tony has been hiking in the mountains for three days. כמה זמן טוני מטייל בהרים? How long does Tony hike in the mountains? טוני מטייל בהרים כבר שלושה ימים. Tony has been hiking in the mountains for three days.

(2) הוא היה חייב לעצור כדי להסתכל במפה שלו. (2) He had to stop to look at his map. (2) Dovette fermarsi a guardare la sua mappa. למה טוני היה חייב לעצור? Why did Tony have to stop? הוא היה חייב לעצור כדי להסתכל במפה שלו. He had to stop to look at his map.

(3) הוא היה אמור ללכת לכיוון מערב. (3) He was to go west. לאיזה כיוון טוני היה אמור ללכת? Which direction was Tony supposed to go? Da che parte doveva andare Tony? הוא היה אמור ללכת לכיוון מערב. He was supposed to go west.

(4) אילו הוא היה הולך לכיוון מערב, הוא כבר היה אמור להגיע לאגם. (4) Had he been heading west, he would have already reached the lake. (4) Se fosse andato a ovest, a quest'ora avrebbe dovuto raggiungere il lago. מה היה אמור לקרות אילו טוני היה הולך לכיוון מערב? What would have happened if Tony had gone west? Cosa sarebbe successo se Tony fosse andato a ovest? Что бы произошло, если бы Тони отправился на запад? הוא היה אמור להגיע לאגם אילו הוא היה הולך לכיוון מערב. He was supposed to reach the lake if he were going west. Он должен был добраться до озера, если собирался идти на запад.

ב) (5) חשבתי שאולי הלכתי לכיוון צפון במקום. B) (5) I thought I might have headed north instead. לאיזה כיוון חשבתי שאולי הלכתי? Which direction did I think I might have gone? חשבתי שאולי הלכתי לכיוון צפון במקום. I thought maybe I was heading north instead.

(6) הייתי רוצה להשתמש במפה של הטלפון שלי כדי לבדוק, אבל בעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים. (6) I would like to use the map of my phone to check, but the trip leaflet said there would be no reception in the mountains. (6) Vorrei controllare tramite la mappa del mio cellulare, ma sulla brochure del viaggio c'è scritto che in montagna non c'è ricezione. (6) Я хотел бы использовать карту своего телефона, чтобы проверить, но в путевом листе говорилось, что в горах не будет приема. מדוע לא היית יכול להשתמש במפה של הטלפון שלך? Why could not you use the map of your phone? Perché non puoi usare la mappa del tuo telefono? Почему вы не могли использовать карту своего телефона? בגלל שבעלון הטיול נאמר שלא תהיה קליטה בהרים. Because the trip leaflet said there would be no absorption in the mountains. Потому что в путевке говорилось, что в горах поглощения не будет.

(7) החלטתי להקים מחנה ללילה. (7) I decided to set up camp for the night. (7) Я решил разбить лагерь на ночь. מה החלטת לעשות? What did you decide to do? Что вы решили делать? החלטתי להקים מחנה ללילה. I decided to set up camp for the night.

(8) אולי אם אשן קצת, אני אוכל להבין את הכל מחר. (8) Maybe if I sleep a little, I can figure it all out tomorrow. (8) Может, если посплю, завтра все пойму. אם היית ישן קצת, מתי היית יכול להבין את הכל? If you slept a little, when would you be able to understand everything? Se riuscissi a dormire un po', quando riusciresti a capire tutto? Если бы вы немного поспали, когда бы вы смогли все понять? אם אשן קצת אני אוכל להבין את הכל מחר. If I sleep a little I can understand everything tomorrow. Se dormo un po', domani potrò risolvere tutto.