×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 43 - בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר

א) בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר.

יש לו מערכת שעות מאוד עמוסה.

אורך כל השיעורים שלו הוא תשעים דקות.

וכל ימי השבוע שלו מלאים.

אין לו הרבה זמן פנוי בערבים ואין לו בכלל זמן פנוי בימי שני.

למרות זאת, אין לו שיעורים בכלל בסופי שבוע.

לכן צריך להיות לו מעט זמן לראות את החברים שלו אז.

למרות שעדיין יש לו מעט זמן בשביל עצמו, רוב הזמן שלו יהיה בשביל ללמוד.

ב) הסתכלתי על מערכת השעות שלי לבית הספר.

הייתה לי מערכת שעות מאוד עמוסה.

אורך כל השיעורים שלי היה תשעים דקות וכל ימי השבוע שלי היו מלאים.

לא היה לי הרבה זמן פנוי בערבים, ולא היה לי בכלל זמן פנוי בימי שני.

למרות זאת, לא היו לי שיעורים בכלל בסופי שבוע.

לכן היה לי מעט זמן לראות את החברים שלי אז.

למרות שעדיין היה לי מעט זמן בשביל עצמי, רוב הזמן שלי היה בשביל ללמוד.

הנה כמה שאלות.

אתם יכולים לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות.

א) (1) בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר. על מה בן מסתכל? בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר.

(2) אורך כל השיעורים שלו הוא תשעים דקות. מהו אורך כל השיעורים שלו? אורך כל השיעורים שלו הוא תשעים דקות.

(3) לבן אין הרבה זמן פנוי בערבים. כמה זמן פנוי יש לבן בערבים? לבן אין הרבה זמן פנוי בערבים.

(4) לבן אין בכלל שיעורים בסופי שבוע. האם יש לבן שיעורים בסופי שבוע? לא, לבן אין בכלל שיעורים בסופי שבוע.

ב) (5) מערכת השעות שלו הייתה מאוד עמוסה. כמה עמוסה הייתה מערכת השעות שלו? מערכת השעות שלו הייתה מאוד עמוסה.

(6) כל ימי השבוע של בן היו מלאים. כמה מימיי השבוע של בן היו מלאים? כל ימי השבוע של בן היו מלאים.

(7) לבן לא היה בכלל זמן פנוי בימי שני. כמה זמן פנוי היה לבן בימי שני? לבן לא היה בכלל זמן פנוי בימי שני.

(8) לבן היה מעט זמן לראות את החברים שלו. האם לבן היה זמן לראות את החברים שלו? כן, לבן היה מעט זמן לראות את החברים שלו.


א) בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר. A) Ben looks at his school schedule. a) Ben mira su horario escolar. a) Ben guarda l'orario scolastico. А) Бен смотрит на свою систему часов в школе.

יש לו מערכת שעות מאוד עמוסה. It has a very busy hours system. Tiene una agenda muy ocupada. Ha un programma molto intenso. У него очень напряженная система часов.

אורך כל השיעורים שלו הוא תשעים דקות. The length of all his lessons is ninety minutes. La duración de todas sus lecciones es de noventa minutos. La durée de toutes ses leçons est de quatre-vingt-dix minutes. La durata di tutte le sue lezioni è di novanta minuti. Продолжительность всех его уроков - девяносто минут.

וכל ימי השבוע שלו מלאים. And all his days of the week are full. Y todos los días de su semana están llenos. Et tous les jours de sa semaine sont remplis. E tutti i giorni della sua settimana sono pieni. И все его дни недели полны.

אין לו הרבה זמן פנוי בערבים ואין לו בכלל זמן פנוי בימי שני. He does not have much free time in the evenings and has no free time at all on Mondays. No tiene mucho tiempo libre por las tardes y no tiene nada de tiempo libre los lunes. Il n'a pas beaucoup de temps libre le soir et il n'a pas du tout de temps libre le lundi. Non ha molto tempo libero la sera e non ne ha affatto il lunedì. Ele não tem muito tempo livre à noite e não tem nenhum tempo livre às segundas-feiras. У него мало свободного времени по вечерам, а по понедельникам его совсем нет.

למרות זאת, אין לו שיעורים בכלל בסופי שבוע. Despite this, he has no classes at all on weekends. Aun así, no tiene clases los fines de semana. Même ainsi, il n'a pas cours du tout le week-end. Anche così, non ha lezioni nei fine settimana. Несмотря на это, по выходным у него вообще нет занятий.

לכן צריך להיות לו מעט זמן לראות את החברים שלו אז. So he should have some time to see his friends then. Por lo tanto, debería tener poco tiempo para ver a sus amigos entonces. Il devrait donc avoir peu de temps pour voir ses amis alors. Quindi in quel momento dovrebbe avere poco tempo per vedere i suoi amici. Portanto, ele deve ter pouco tempo para ver seus amigos então. Значит, тогда у него должно быть время, чтобы увидеть своих друзей.

למרות שעדיין יש לו מעט זמן בשביל עצמו, רוב הזמן שלו יהיה בשביל ללמוד. على الرغم من أنه لا يزال لديه القليل من الوقت لنفسه ، إلا أن معظم وقته سيكون للدراسة. Although he still has little time for himself, most of his time will be for studying. Aunque todavía tiene un poco de tiempo para sí mismo, la mayor parte de su tiempo será para estudiar. Bien qu'il ait encore peu de temps pour lui, la plupart de son temps sera consacré aux études. Anche se ha ancora un po' di tempo per sé, la maggior parte del tempo lo dedicherà allo studio. Хотя у него все еще мало времени на себя, большая часть его времени будет посвящена учебе.

ב) הסתכלתי על מערכת השעות שלי לבית הספר. B) I looked at my system of hours for school. b) Miré el horario de mi escuela. b) Olhei para o meu horário escolar. б) Я посмотрел на школьное расписание.

הייתה לי מערכת שעות מאוד עמוסה. I had a very busy hours system. У меня была очень напряженная система часов.

אורך כל השיעורים שלי היה תשעים דקות וכל ימי השבוע שלי היו מלאים. كانت جميع دروسي مدتها تسعون دقيقة وكانت كل أيام الأسبوع ممتلئة. The length of all my classes was ninety minutes and all my days of the week were full. Все мои занятия длились девяносто минут, и все мои дни недели были заполнены.

לא היה לי הרבה זמן פנוי בערבים, ולא היה לי בכלל זמן פנוי בימי שני. لم يكن لدي الكثير من وقت الفراغ في المساء ، ولم يكن لدي أي وقت فراغ على الإطلاق أيام الاثنين. I did not have much free time in the evenings, and I did not have any free time on Mondays. Eu não tinha muito tempo livre à noite, e não tinha nenhum tempo livre às segundas-feiras.

למרות זאת, לא היו לי שיעורים בכלל בסופי שבוע. ومع ذلك ، لم يكن لدي أي دروس على الإطلاق في عطلات نهاية الأسبوع. Even so, I had no classes at all on the weekends. Mesmo assim, eu não tinha aulas nos finais de semana. Несмотря на это, по выходным у меня вообще не было занятий.

לכן היה לי מעט זמן לראות את החברים שלי אז. لذلك كان لدي القليل من الوقت لرؤية أصدقائي في ذلك الوقت. So I had little time to see my friends back then. Quindi allora avevo poco tempo per vedere i miei amici. Так что у меня тогда было мало времени, чтобы увидеться с друзьями.

למרות שעדיין היה לי מעט זמן בשביל עצמי, רוב הזמן שלי היה בשביל ללמוד. Although I still had some time for myself, most of my time was for studying. Embora eu ainda tivesse um pouco de tempo para mim, a maior parte do meu tempo era gasto estudando. Хотя у меня еще оставалось немного времени для себя, большую часть времени я тратил на учебу.

הנה כמה שאלות. Here are some questions.

אתם יכולים לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות. You can try to answer them or just listen to the answers.

א) (1) בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר. A) (1) A son looks at his system of hours for school. על מה בן מסתכל? What is Ben looking at? O que Ben está olhando? בן מסתכל על מערכת השעות שלו לבית הספר. Ben looks at his school schedule. Ben olha para o horário escolar.

(2) אורך כל השיעורים שלו הוא תשעים דקות. (2) The length of all his lessons is ninety minutes. (2) A duração de todas as suas aulas é de noventa minutos. מהו אורך כל השיעורים שלו? What is the length of all his classes? Qual é a duração de todas as suas aulas? Какова продолжительность всех его уроков? אורך כל השיעורים שלו הוא תשעים דקות. The length of all his lessons is ninety minutes. A duração de todas as suas aulas é de noventa minutos.

(3) לבן אין הרבה זמן פנוי בערבים. (3) White does not have much free time in the evenings. כמה זמן פנוי יש לבן בערבים? How much free time does White have in the evenings? Quanto tempo livre Ben tem à noite? לבן אין הרבה זמן פנוי בערבים. White does not have much free time in the evenings. Ben não tem muito tempo livre à noite.

(4) לבן אין בכלל שיעורים בסופי שבוע. (4) White has no weekends at all. (4) Ben não tem aulas nos finais de semana. האם יש לבן שיעורים בסופי שבוע? Does White have classes on the weekends? Ben tem aulas nos fins de semana? לא, לבן אין בכלל שיעורים בסופי שבוע. No, White has no classes at all on weekends. Não, Ben não tem aulas nos finais de semana.

ב) (5) מערכת השעות שלו הייתה מאוד עמוסה. B) (5) His hours system was very busy. б) (5) Его график был очень загружен. כמה עמוסה הייתה מערכת השעות שלו? How busy was his hours system? Quão ocupada estava sua agenda? מערכת השעות שלו הייתה מאוד עמוסה. His hours system was very busy. Sua agenda estava muito ocupada.

(6) כל ימי השבוע של בן היו מלאים. (6) All the days of Ben's week were full. (6)Все дни недели Бена были полны. כמה מימיי השבוע של בן היו מלאים? How many days of Ben's week were full? Сколько дней в неделе Бен был заполнен? כל ימי השבוע של בן היו מלאים. All of Ben's weekdays were full. Все будни Бена были заняты.

(7) לבן לא היה בכלל זמן פנוי בימי שני. (7) White had no free time at all on Mondays. כמה זמן פנוי היה לבן בימי שני? How much free time was white on Mondays? Сколько свободного времени было у Бена по понедельникам? לבן לא היה בכלל זמן פנוי בימי שני. White had no free time at all on Mondays.

(8) לבן היה מעט זמן לראות את החברים שלו. (8) White had little time to see his friends. (8) Ben ha avuto poco tempo per vedere i suoi amici. (8) У Бена было мало времени, чтобы увидеться со своими друзьями. האם לבן היה זמן לראות את החברים שלו? Did White have time to see his friends? כן, לבן היה מעט זמן לראות את החברים שלו. Yes, White had some time to see his friends.