×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 35 - לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר

א) לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר.

ואז, הוא קיבל כלב בשם מקס.

הבן שלי אהב את מקס מאוד.

מקס היה כלב קטן וחמוד.

כשהוא היה גור הוא אהב לרוץ ולשחק.

הבן שלי ומקס תמיד היו משחקים ביחד.

מקס אהב להתלכלך.

לכן הבן שלי ניקה אותו לעיתים קרובות וגזר את שיערו הארוך והמלוכלך.

מקס חי זמן רב.

הוא היה בן חמש עשרה שנים כשהוא נפטר.

ב) בשנה הבאה אקבל כלב.

השם של הכלב שלי יהיה מקס.

אני אוהב את מקס מאוד.

הוא יהיה כלב קטן וחמוד.

כשיהיה גור, מקס יאהב לרוץ ולשחק הרבה.

מקס ואני תמיד נשחק ביחד.

קרוב לודאי שמקס יתלכלך הרבה.

לכן אני אנקה אותו לעיתים קרובות ואגזור את שיערו הארוך והמלוכלך.

מקס יחיה זמן רב.

קרוב לודאי שהוא יהיה בסביבות גיל חמש עשרה שנים כשהוא ילך לעולמו.

הנה מספר שאלות, תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

(1) לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר. מה אף פעם לא היה לבן שלי? לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר.

(2) ואז הוא קיבל כלב בשם מקס. מה היה שם הכלב? שמו של הכלב היה מקס.

(3) מקס היה כלב קטן וחמוד. האם מקס היה כלב גדול? לאף מקס לא היה כלב גדול. הוא היה כלב קטן.

(4) מקס אהב לרוץ ולשחק כשהוא היה גור. מה מקס אהב לעשות? מקס אהב לרוץ ולשחק כשהוא היה גור.

(5) מקס והבן שלי תמיד ישחקו ביחד. האם הבן שלי ישחק עם מקס? כן, הבן שלי ומקס תמיד ישחקו ביחד.

(6) קרוב לודאי שמקס יתלכלך הרבה. מה יעשה מקס? קרוב לודאי שמקס יתלכלך הרבה.

(7) הבן שלי ינקה את מקס לעיתים קרובות. האם אמו של בני תנקה את מקס? לא, היא לא. הבן שלי ינקה את מקס לעיתים קרובות.


א) לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר. A) My son has never had a dog before. a) Mi hijo nunca ha tenido un perro antes. a) Mio figlio non ha mai avuto un cane prima. a) Meu filho nunca teve um cachorro antes. А) У моего сына никогда не было собаки.

ואז, הוא קיבל כלב בשם מקס. ثم حصل على كلب اسمه ماكس. Then, he got a dog named Max. Luego, consiguió un perro llamado Max. Poi ha preso un cane di nome Max. Потом у него появилась собака по имени Макс.

הבן שלי אהב את מקס מאוד. My son loved Max very much. Mi hijo amaba mucho a Max. Mio figlio amava moltissimo Max. Meu filho amava muito o Max. Мой сын очень любил Макса.

מקס היה כלב קטן וחמוד. Max was a cute little dog. Max era un lindo perrito. Max era un cagnolino carino. Max era um cachorrinho fofo. Макс был милой маленькой собачкой.

כשהוא היה גור הוא אהב לרוץ ולשחק. عندما كان جروًا كان يحب الركض واللعب. Als Welpe liebte er es zu rennen und zu spielen. When he was a puppy he loved to run and play. Cuando era un cachorro le encantaba correr y jugar. Quand il était chiot, il aimait courir et jouer. Quando era cucciolo amava correre e giocare. Quando ele era um filhote, ele adorava correr e brincar. Когда он был щенком, он любил бегать и играть.

הבן שלי ומקס תמיד היו משחקים ביחד. My son and Max have always been playing together. Mi hijo y Max siempre jugaban juntos. Mio figlio e Max giocavano sempre insieme. Meu filho e Max sempre jogavam juntos. Мой сын и Макс всегда играли вместе.

מקס אהב להתלכלך. Max liked to get dirty. A Max le encantaba ensuciarse. A Max piaceva sporcarsi. Макс любил пачкаться.

לכן הבן שלי ניקה אותו לעיתים קרובות וגזר את שיערו הארוך והמלוכלך. لهذا كان ابني ينظفه كثيرًا ويقص شعره الطويل والمتسخ. So my son cleaned it often and cut his long, dirty hair. Así que mi hijo lo limpiaba a menudo y le cortaba el pelo largo y sucio. Quindi mio figlio lo puliva spesso e gli tagliava i lunghi capelli sporchi. Поэтому мой сын часто чистил его и стриг длинные грязные волосы.

מקס חי זמן רב. Max has lived a long time. Max vivió mucho tiempo. Max visse a lungo. Max viveu muito tempo. Макс прожил долгое время.

הוא היה בן חמש עשרה שנים כשהוא נפטר. He was fifteen years old when he died. Tenía quince años cuando murió. Il avait quinze ans lorsqu'il mourut. Aveva quindici anni quando morì. Ele tinha quinze anos quando morreu. Ему было пятнадцать лет, когда он умер.

ב) בשנה הבאה אקבל כלב. B) Next year I will get a dog. b) El próximo año tendré un perro. b) L'anno prossimo prenderò un cane. b) No próximo ano eu vou ter um cachorro. б) В следующем году я заведу собаку.

השם של הכלב שלי יהיה מקס. My dog's name will be Max. El nombre de mi perro será Max. Il nome del mio cane sarà Max. O nome do meu cachorro será Max. Мою собаку зовут Макс.

אני אוהב את מקס מאוד. I love Max very much. Mi piace molto Max. Eu gosto muito do Max. Мне очень нравится Макс.

הוא יהיה כלב קטן וחמוד. He will be a cute little dog. Sarà un simpatico cagnolino. Ele vai ser um cachorrinho fofo. Он будет милой собачкой.

כשיהיה גור, מקס יאהב לרוץ ולשחק הרבה. When he's a puppy, Max will love to run and play a lot. Когда Макс будет щенком, он будет любить много бегать и играть.

מקס ואני תמיד נשחק ביחד. Max and I always play together. Max e eu sempre jogamos juntos. Мы с Максом всегда играем вместе.

קרוב לודאי שמקס יתלכלך הרבה. من المحتمل أن يتسخ ماكس كثيرًا. Max wird wahrscheinlich viel schmutzig werden. Max will probably get dirty a lot. Max probabilmente si sporcherà parecchio. Max provavelmente vai se sujar muito. Макс, вероятно, сильно испачкается.

לכן אני אנקה אותו לעיתים קרובות ואגזור את שיערו הארוך והמלוכלך. So I will clean it often and cut out his long, dirty hair. Вот почему я часто убираю его и стригу его длинные грязные волосы.

מקס יחיה זמן רב. Max will live a long time. Max vivrà a lungo. Max viverá muito tempo. Макс проживет долго.

קרוב לודאי שהוא יהיה בסביבות גיל חמש עשרה שנים כשהוא ילך לעולמו. يكاد يكون من المؤكد أنه سيكون في الخامسة عشرة من عمره عندما يموت. He will probably be around the age of fifteen when he passes away. Quasi sicuramente avrà circa quindici anni quando morirà. Ele quase certamente terá cerca de quinze anos quando morrer. Когда он умрет, ему почти наверняка будет около пятнадцати лет.

הנה מספר שאלות, תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Here are some questions, you can try to answer them, or just listen to the answers. Aqui estão algumas perguntas, você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вот несколько вопросов, вы можете попытаться ответить на них или просто послушать ответы.

(1)  לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר. (1) My son has never had a dog before. מה אף פעם לא היה לבן שלי? What has never been to my son? O que meu filho nunca teve? לבן שלי אף פעם לא היה כלב בעבר. My son has never had a dog before. Meu filho nunca teve um cachorro antes.

(2) ואז הוא קיבל כלב בשם מקס. (2) Then he got a dog named Max. (2) Então ele tem um cachorro chamado Max. מה היה שם הכלב? What was the name of the dog? Qual era o nome do cachorro? שמו של הכלב היה מקס. The dog's name was Max. O nome do cachorro era Max.

(3) מקס היה כלב קטן וחמוד. (3) Max was a cute little dog. (3) Max era um cachorrinho fofo. האם מקס היה כלב גדול? Was Max a big dog? לאף מקס לא היה כלב גדול. Nein, Max hatte einen großen Hund. None of Max had a big dog. Não, Max tinha um cachorro grande. Ни у кого из Макса не было большой собаки. הוא היה כלב קטן. He was a little dog. Ele era um cachorro pequeno.

(4) מקס אהב לרוץ ולשחק כשהוא היה גור. (4) Max loved to run and play when he was a puppy. (4) Max adorava correr e brincar quando era filhote. מה מקס אהב לעשות? What did Max like to do? O que Max gostava de fazer? מקס אהב לרוץ ולשחק כשהוא היה גור. Max loved to run and play when he was a puppy.

(5) מקס והבן שלי תמיד ישחקו ביחד. (5) Max and my son will always play together. (5) Max e mio figlio giocheranno sempre insieme. (5)Макс и мой сын всегда будут играть вместе. האם הבן שלי ישחק עם מקס? Will my son play with Max? כן, הבן שלי ומקס תמיד ישחקו ביחד. Yes, my son and Max will always play together.

(6) קרוב לודאי שמקס יתלכלך הרבה. (6) Max is likely to get a lot dirty. (6) Макс может сильно испачкаться. מה יעשה מקס? What will Max do? קרוב לודאי שמקס יתלכלך הרבה. Max will probably get dirty a lot. Max provavelmente vai se sujar muito.

(7) הבן  שלי ינקה את מקס לעיתים קרובות. (7) My son will clean Max often. (7) Meu filho vai limpar o Max com frequência. (7) Мой сын будет часто чистить Макса. האם אמו של בני תנקה את מקס? Wird Bennys Mutter Max putzen? Will my son's mother clean up Max? A mãe de Benny vai limpar Max? Мать моего сына уберет Макса? לא, היא לא. no she is not. Não, ela não é. הבן שלי ינקה את מקס לעיתים קרובות. Mein Sohn putzt Max oft. My son will clean up Max often. Mi hijo limpia a Max a menudo. Meu filho limpa Max com frequência. Мой сын будет часто убирать Макса.