×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 29 - זהו סיפור על עידו ובישול הפסטה

א. זהו סיפור על עידו ובישול הפסטה.

עידו ילמד לבשל.

הוא ילמד מתכון חדש מהאינטרנט.

הוא ינסה להכין פסטה.

הוא יקנה הרבה ירקות עבור הפסטה.

הוא יקנה פטריות, פלפלים וכמה עגבניות.

הוא יקנה הבוקר גם הרבה אטריות.

הוא יאכל שקית שלמה של אטריות.

אחר כך הוא יכין את רוטב הפסטה.

אבל עידו לא ידע איך להכין את רוטב הפסטה.

הוא יסתכל שוב במתכון באינטרנט.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי עידו.

למדתי לבשל.

למדתי מתכון חדש מהאינטרנט.

ניסיתי להכין פסטה.

קניתי הרבה ירקות עבור הפסטה.

קניתי פטריות, פלפלים וכמה עגבניות.

קניתי הבוקר גם הרבה אטריות.

אכלתי שקית שלמה של אטריות.

אחר כך הייתי צריך להכין את רוטב הפסטה.

אבל שכחתי איך מכינים את רוטב הפסטה.

הסתכלתי שוב במתכון באינטרנט.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

א. 1) עידו ילמד לבשל.

מה ילמד עידו?

עידו ילמד לבשל.

2) עידו ילמד מתכון חדש מהאינטרנט.

איפה ילמד עידו מתכון חדש?

הוא ילמד מתכון חדש מהאינטרנט.

3) הוא ינסה להכין פסטה.

מה הוא ינסה להכין?

הוא ינסה להכין פסטה.

4) עידו יקנה הרבה ירקות.

מה יקנה עידו?

עידו יקנה הרבה ירקות.

5) עידו יקנה פטריות, פלפלים ועגבניות.

איזה ירקות יקנה עידו?

הוא יקנה פטריות, פלפלים ועגבניות.

ב. 6) הוא קנה את האטריות הבוקר.

מתי הוא קנה את האטריות?

הוא קנה את האטריות הבוקר.

7) הוא אכל הרבה אטריות.

כמה אטריות הוא אכל?

הוא אכל הרבה אטריות.

8) אחר כך הוא היה צריך להכין את רוטב הפסטה.

מה הוא היה צריך לעשות אחר כך?

אחר כך הוא היה צריך להכין את רוטב הפסטה.

9) הוא שכח איך מכינים את רוטב הפסטה.

האם הוא זכר איך מכינים את רוטב הפסטה?

לא, הוא שכח איך מכינים אותו.

10) הוא הסתכל שוב במתכון באינטרנט.

איפה הוא הסתכל שוב במתכון?

הוא הסתכל שוב במתכון באינטרנט.


א. זהו סיפור על עידו ובישול הפסטה. A) Dies ist eine Geschichte über das Kochen von Lukas und Pasta. A) Now let's hear the story of Layne. A) Esta es la historia de Layne, un hombre que quiere aprender a cocinar. A) Voici l'histoire de Philippe, Philippe ne sait pas cuisiner. A) Questa è la storia di Layne che vuole imparare a cucinare. A) これは、イドとパスタ料理の話です。 A) 이도와 파스타 요리에 관한 이야기입니다. A) Esta é uma história sobre Mauricio e culinária de massas. A) Это история об идо и приготовлении пасты. A) Det här är en berättelse om Ido och matlagning av pasta. A) 这是关于伊豆和面食烹饪的故事。

עידו ילמד לבשל. Lukas wird lernen, wie man kocht. Ido will learn to cook. Layne quiere aprender a cocinar. Philippe veut apprendre à cuisiner. Layne imparerà come cucinare. レイン は 料理 の 仕方 を 学ぶ つもり です 。 준기는 요리를 배울 것입니다. Mauricio vai aprender a cozinhar. Коля будет учиться готовить. Lucas kommer lära sig att laga mat. 雷恩 将要 去 学习 如何 做饭 。

הוא ילמד מתכון חדש מהאינטרנט. Er wird ein neues Rezept aus dem Internet lernen. He'll learn a new recipe from the internet. Él aprenderá una nueva receta por Internet. Il apprendra une nouvelle recette sur internet. Imparerà una nuova ricetta presa su internet. 彼 は インターネット から 新しい レシピ を 学ぶ つもり です 。 준기는 인터넷에서 새로운 요리법을 배울 것입니다. Ele vai aprender uma nova receita da internet. Он выучит новый рецепт в интернете. Han kommer lära sig ett nytt recept från internet. 他 要 去 从 互联网 学习 一个 新 的 食谱 。

הוא ינסה להכין פסטה. Er wird versuchen, Pasta zuzubereiten. He will try to make pasta. Él hará pasta. Il essaiera de faire des pâtes. Proverà a cucinare la pasta. 彼 は パスタ を 作って みます 。 준기는 파스타를 만들려고 할 것입니다. Ele vai tentar fazer massas. Он попробует приготовить пасту. Han kommer försöka att laga pasta. 他 将 会 去 尝试 做 意大利 面。

הוא יקנה הרבה ירקות עבור הפסטה. Er wird viel Gemüse für die Pasta kaufen. He will buy many vegetables for the pasta. Él comprará muchas verduras para la pasta. Il achètera beaucoup de légumes pour les pâtes. Comprerà diverse verdure per la pasta. 彼 は パスタ 用 に たくさんの 野菜 を 買います 。 준기는 파스타를 만들기 위해 많은 야채를 살 것입니다. Ele vai comprar muitos legumes para a massa. Он купит много овощей для пасты. Han kommer köpa många grönsaker till pastan. 他 将 会 去 买 许多 做 意大利 面 需要 的 蔬菜 。

הוא יקנה פטריות, פלפלים וכמה עגבניות. Er wird Pilze, Paprika und Tomaten kaufen. He'll buy some mushrooms, some peppers, and some tomatoes. Él comprará algunos champiñones, algunos pimientos y algunos tomates. Il achètera quelques champignons, quelques poivrons et quelques tomates. Comprerà un po' di funghi, dei peperoni e alcuni pomodori. 彼 は マッシュルーム 、 ピーマン 、 そして トマト を いくつか 買います 。 준기는 버섯, 피망, 토마토를 살 것입니다. Ele vai comprar alguns cogumelos, algumas pimentas e alguns tomates. Он купит немного грибов, перцев и томатов. Han kommer köpa några svampar, några paprikor och några tomater. 他会 买 一些 蘑菇 , 一些 胡椒 和 一些 番茄 。

הוא יקנה הבוקר גם הרבה אטריות. Er wird heute Morgen auch viele Nudeln kaufen. He'll also buy lots of pasta noodles this morning. Él también comprará mucha pasta en la mañana. Il achètera aussi beaucoup de nouilles ce matin. Questa mattina, comprerà anche molti spaghetti. 彼 は また 今朝 パスタ の 麺 を 大量に 買う 予定 です 。 준기는 오늘 아침에 파스타 면도 많이 살 것입니다. Ele também vai comprar muita massa de macarrão esta manhã. Он также купит спагетти этим утром. Han kommer också att köpa en massa pasta nudlar på morgonen. 今天 早上 , 他 还 会 去 买 很多 意大利 面 。

הוא יאכל שקית שלמה של אטריות. سيأكل كيسًا كاملاً من المعكرونة. Er wird sich eine ganze Tüte Pasta-Nudeln besorgen. He'll have one whole bag of pasta noodles. Él tendrá un paquete entero de pasta. Il aura un sachet rempli de nouilles. Si cucinerà una intera confezione di spaghetti. 彼 は 一つ の カバン 全部 に 入れる ぐらい の パスタ 麺 を 買う でしょう 。 준기는 파스타 면을 한 가득 가질 것입니다. Ele terá um saco inteiro de massas. Он приготовит целый пакет спагетти. Han kommer ha en hel påse med pasta nudlar. 他 将 会 有 一 整袋 意大利 面 。

אחר כך הוא יכין את רוטב הפסטה. Dann wird er die Nudelsauce machen. Then, he will make the pasta sauce. Luego, él hará la salsa para la pasta. Puis il fera la sauce pour les pâtes. Poi farà il sugo per la pasta. 次に 、 彼 は パスタ の ソース を 買います 。 그리고 나서 준기는 파스타 소스를 만들 것입니다. Então, ele vai fazer o molho de macarrão. Затем он приготовит соус для пасты. Sen kommer han göra pastasåsen. 然后 , 他会 去 做 意大利 面酱 。

אבל עידו לא ידע איך להכין את רוטב הפסטה. Aber Lukas wird nicht wissen, wie man die Nudelsauce zubereitet. But Layne won't know how to make the pasta sauce. Pero Layne no recuerda cómo hacer la salsa para la pasta. Mais Philippe ne saura pas comment faire la sauce pour les pâtes. Ma Layne non saprà come cucinare il sugo per la pasta. しかし レイン は パスタ ソース の 作り 方 を 知りません 。 하지만 준기는 파스타 소스를 어떻게 만드는지 모를 것입니다. Mas Mauricio não sabe como fazer o molho de massas. Но Коля не знает, как готовить соус для пасты. Men Lucas kommer inte veta hur man göra pastasåsen. 但是 雷恩 会 不 知道 如何 制作 意大利 面酱 。

הוא יסתכל שוב במתכון באינטרנט. Er wird sich das Rezept noch einmal im Internet ansehen. He'll look at the recipe online again. Él revisará de nuevo la receta por Internet. Il regardera à nouveau la recette en ligne. Guarderà di nuovo la ricetta su internet. 彼 は もう 一度 オンライン の レシピ を 見ます 。 준기는 온라인에서 요리법을 다시 볼 것입니다. Ele vai olhar para a receita on-line novamente. Он снова посмотрит рецепт в интернете. Han kommer att titta på receptet igen. 他会 再次 去 网上 查看 食谱 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי עידו. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von Lukas erzählt. B) Now let's hear Layne tell the story. B) Esta es la misma historia contada por Layne. B) Voici la même histoire, depuis le point de vue de Philippe. B) Questa è la stessa storia raccontata da Layne. B) これは同じ話ですが、今回はイドによって語られます。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 Ido가 들었습니다. B) Esta é a mesma história, mas desta vez é contada por Mauricio. Б) Это та же история, но на этот раз ее рассказывает Коля. B) Det här är samma historia, men den här gången berättas det av Ido. B) 这是同一个故事,但是这次是伊多讲述的。

למדתי לבשל. Ich habe gelernt, wie man kocht. I was learning how to cook. Yo quiero aprender a cocinar. J'apprenais à cuisiner. Stavo imparando a cucinare. 私 は 料理 の 仕方 を 学びました 。 저는 요리를 배우고 있었습니다. Eu estava aprendendo a cozinhar. Я учился готовить. Jag lärde mig att laga mat. 那时 我 正在 学习 如何 做饭。

למדתי מתכון חדש מהאינטרנט. Ich habe ein neues Rezept aus dem Internet gelernt. I was learning a new recipe from the internet. Yo aprendo una nueva receta por Internet. J'apprenais une nouvelle recette trouvée sur internet. Stavo imparando una nuova ricetta su internet. 私 は インターネット から 新しい レシピ を 学びました 。 저는 인터넷에서 새로운 요리법을 배우고 있었습니다. Eu estava aprendendo uma nova receita da internet. Я выучил новый рецепт в интернете. Jag lärde mig ett nytt recept från internet. 我 那时 正在 网上 学习 一个 新 的 食谱 。

ניסיתי להכין פסטה. Ich habe versucht, Pasta zuzubereiten. I was trying to make pasta. Yo haré pasta. J'essayais de faire des pâtes. Stavo provando a cucinare la pasta. 私 は パスタ を 作って みました 。 저는 파스타를 만들려고 하고 있었습니다. Eu estava tentando fazer massas. Я пытался приготовить пасту. Jag försökte att laga pasta. 我 那时 正 尝试 着 去 做 意大利 面 。

קניתי הרבה ירקות עבור הפסטה. Ich habe viel Gemüse für die Pasta gekauft. I bought many vegetables for the pasta. Compré muchas verduras para la pasta. J'avais acheté beaucoup de légumes pour les pâtes. Ho comprato diverse verdure per la pasta. 私 は パスタ 用 に たくさんの 野菜 を 買いました 。 저는 파스타를 만들기 위해 많은 야채를 샀습니다. Eu comprei muitos legumes para o macarrão. Я купил много овощей для пасты. Jag köpte många grönsaker till pastan. 我 买好 了 用来 做 意大利 面 的 蔬菜 。

קניתי פטריות, פלפלים וכמה עגבניות. Ich habe Pilze, Paprika und Tomaten gekauft. I bought some mushrooms, some peppers, and some tomatoes. Compré algunos champiñones, algunos pimientos y algunos tomates. J'avais acheté quelques champignons, quelques poivrons et quelques tomates. Ho comprato un po' di funghi, dei peperoni, e alcuni pomodori. 私 は マッシュルーム 、 ピーマン 、 そして トマト を いくつか 買いました 。 저는 버섯, 피망, 토마토를 샀습니다. Eu comprei alguns cogumelos, algumas pimentas, e alguns tomates. Я купил немного грибов, перцев и томатов. Jag köpte några svampar, några paprikor och några tomater. 我 买 了 一些 蘑菇 , 一些 胡椒 和 一些 番茄 。

קניתי הבוקר גם הרבה אטריות. Ich habe heute Morgen auch viele Nudeln besorgt. I also bought lots of pasta noodles this morning. También compré mucha pasta esta mañana. J'avais aussi acheté beaucoup de nouilles ce matin. Ho comprato anche molti spaghetti questa mattina. 私 は また 今朝 パスタ の 麺 を 大量に 買いました 。 저는 오늘 아침에 파스타 면도 많이 샀습니다. Eu também comprei lotes de massas macarrão esta manhã. Я также купил спагетти этим утром. Jag köpte också en massa pasta nudlar i morse. 今天 早上 我 也 买 了 很多 意大利 面 。

אכלתי שקית שלמה של אטריות. Ich hatte eine ganze Tüte Pasta-Nudeln. I had one whole bag of pasta noodles. Tengo un paquete entero de pasta. J'avais un sachet rempli de nouilles. Ho cucinato un'intera confezione di spaghetti. 私 は 一 つ の カバン 全部 に 入れる ぐらい の パスタ 麺 を 買いました 。 저는 파스타 면을 한 가득 갖고 있었습니다. Eu tinha um saco inteiro de massas macarrão. Я съел целый пакет лапши. Jag hade en hel påse med pasta nudlar. 我 有 了 一 整袋 意大利 面 然后 。

אחר כך הייתי צריך להכין את רוטב הפסטה. Dann musste ich die Nudelsauce machen. Then, I had to make the pasta sauce. Después haré la salsa para la pasta. Puis j'ai dû faire la sauce pour les pâtes. Poi ho dovuto fare il sugo per la pasta. 次に 、 私 は パスタ の ソース を 買う 必要 が ありました 。 그리고 나서 저는 파스타 소스를 만들어야 했습니다. Então, eu tive que fazer o molho de massa. Затем я должен был приготовить соус для пасты. Sen behövde jag göra pastasåsen. 我 必须 要 去 做 意大利 面酱 。

אבל שכחתי איך מכינים את רוטב הפסטה. Aber ich habe vergessen, wie man die Nudelsauce macht. But I forgot how to make the pasta sauce. Pero no recuerdo cómo hacer la salsa para la pasta. Mais j'avais oublié comment faire la sauce pour les pâtes. Ma ho dimenticato come fare il sugo per la pasta. しかし 私 は パスタ ソース の 作り 方 を 忘れました 。 하지만 저는 파스타 소스를 어떻게 만드는지 잊어버렸습니다. Mas eu esqueci como fazer o molho de massas. Но я забыл, как готовить соус для пасты. Men jag glömde hur man gör pastasåsen. 但 我 忘 了 如何 做 意大利 面酱 。

הסתכלתי שוב במתכון באינטרנט. Ich wollte mir das Rezept noch einmal im Internet ansehen. I was going to look at the recipe online again. Revisaré de nuevo la receta por Internet. J'allais regarder la recette en ligne à nouveau. Avrei guardato di nuovo la ricetta su internet. 私 は もう 一 度 オンライン の レシピ を 見る 予定 でした 。 저는 온라인에서 요리법을 다시 보려고 했습니다. Eu estava indo para olhar para a receita on-line novamente. Я снова собирался посмотреть рецепт в интернете. Jag skulle titta på receptet online igen. 于是 我 再次 上网 查看 了 食谱 。

שאלות Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

א. 1) עידו ילמד לבשל. A) 1) Lukas wird lernen, wie man kocht. A) 1) Layne will learn how to cook. A) 1) Layne quiere aprender a cocinar. A) 1) Philippe va apprendre à cuisiner. A) 1) Layne imparerà a cucinare. A ) 1) レイン は 料理 の 仕方 を 学ぶ つもり です 。 A) 1) 준기는 요리를 배울 것입니다. A) 1) Mauricio vai aprender a cozinhar. А) 1) Коля будет учиться готовить. A) 1) Lucas kommer lära sig att laga mat. A) 1) 雷恩 将要 去 学习 如何 做饭 。

מה ילמד עידו? Was wird Lukas lernen? What will Layne learn? ¿Qué quiere Layne aprender? Que va apprendre Philippe ? Cosa imparerà Layne? レイン は 何 を 学びます か ? 준기는 무엇을 배울 것인가요? O que Mauricio aprenderá? Чему будет учиться Коля? Vad kommer Lucas lära sig? 雷恩 将要 去学 什么 ?

עידו ילמד לבשל. Lukas wird lernen, wie man kocht. Layne will learn how to cook. Layne quiere aprender a cocinar. Philippe va apprendre à cuisiner. Layne imparerà a cucinare. レイン は 料理 の 仕方 を 学ぶ つもり です 。 준기는 요리를 배울 것입니다. Mauricio vai aprender a cozinhar. Коля будет учиться готовить. Lucas kommer lära sig att laga mat. 雷恩 将要 去 学习 如何 做饭 。

2) עידו ילמד מתכון חדש מהאינטרנט. 2) Lukas wird ein neues Rezept aus dem Internet erlernen. 2) Layne will learn a new recipe from the internet. 2) Layne aprenderá una nueva receta por Internet. 2) Philippe va apprendre une nouvelle recette sur internet. 2) Layne imparerà una nuova ricetta da internet. 2) レイン は インターネット から 新しい レシピ を 学ぶ つもり です 。 2) 준기는 인터넷에서 새로운 요리법을 배울 것입니다. 2) Mauricio vai aprender uma nova receita da internet. 2) Коля выучит новый рецепт в интернете. 2) Lucas kommer lära sig ett nytt recept från internet. 2) 雷恩 将要 从 网上 学习 一个 新 的 食谱 。

איפה ילמד עידו מתכון חדש? Von woher wird Lukas ein neues Rezept erlernen? Where will Layne learn a new recipe? ¿Dónde aprenderá Layne una nueva receta? Où va Philippe apprendre une nouvelle recette ? Layne, dove imparerà la nuova ricetta? レイン は どこ で 新しい レシピ を 学びます か ? 준기는 어디서 새로운 요리법을 배울 것인가요? Onde Mauricio aprenderá uma nova receita? Где Коля выучит новый рецепт? Var kommer Lucas lära sig ett nytt recept? 雷恩 要 从 哪里 学习 新 的 食谱 ?

הוא ילמד מתכון חדש מהאינטרנט. Er wird ein neues Rezept aus dem Internet erlernen. He will learn a new recipe from the internet. Él aprenderá una nueva receta por Internet. Il apprendra une nouvelle recette sur internet. Imparerà la nuova ricetta da internet. 彼 は インターネット から 新しい レシピ を 学ぶ つもり です 。 준기는 인터넷에서 새로운 요리법을 배울 것입니다. Ele vai aprender uma nova receita da internet. Коля выучит новый рецепт в интернете. Han kommer lära sig ett nytt recept från internet. 他 将要 从 网上 学习 一个 新 的 食谱 。

3) הוא ינסה להכין פסטה. 3) Er wird versuchen, Nudeln zuzubereiten. 3) He will try to make pasta. 3) Él hará pasta. 3) Il essaiera de faire des pâtes. 3) Proverà a cucinare la pasta. 3) 彼 は パスタ を 作って みます 。 3) 준기는 파스타를 만들려고 할 것입니다. 3) Ele vai tentar fazer massas. 3) Он попробует приготовить пасту. 3) Han kommer försöka att laga pasta. 3) 他 要 去 尝试 去 做 意大利 面 。

מה הוא ינסה להכין? Was wird er versuchen zuzubereiten? What will he try to make? ¿Qué hará Layne? Que va-t-il essayer de faire ? Cosa proverà a cucinare? 彼 は 何 を 作って みます か ? 준기는 무엇을 만들려고 할 것인가요? O que ele vai tentar fazer? Что он попробует приготовить? Vad ska han försöka laga? 他 要 去 尝试 去 做 什么 ?

הוא ינסה להכין פסטה. Er wird versuchen, Nudeln zu zuzubereiten. He will try to make pasta. Layne hará pasta. Il essaiera de faire des pâtes. Proverà a cucinare la pasta. 彼 は パスタ を 作って みます 。 준기는 파스타를 만들려고 할 것입니다. Ele vai tentar fazer massas. Он попробует приготовить пасту. Han kommer försöka att laga pasta. 他 要 去 尝试 去 做 意大利 面 。

4) עידו יקנה הרבה ירקות. 4) Lukas wird viel Gemüse kaufen. 4) Layne will buy many vegetables. 4) Layne comprará muchas verduras. 4) Philippe achètera beaucoup de légumes. 4) Layne comprerà molte verdure. 4) レイン は たくさんの 野菜 を 買います 。 4) 준기는 많은 야채를 살 것입니다. 4) Mauricio vai comprar muitos legumes. 4) Коля купит много овощей. 4) Lucas kommer köpa många grönsaker. 4) 雷恩 将要 去 买 很多 蔬菜 。

מה יקנה עידו? Was wird Lukas kaufen? What will Layne buy? ¿Qué comprará Layne? Que va acheter Philippe ? Cosa comprerà Layne? レイン は 何 を 買います か ? 준기는 무엇을 살 것인가요? O que Mauricio comprará? Что купит Коля? Vad kommer Lucas köpa? 雷恩 将要 去 去 买 什么 ?

עידו יקנה הרבה ירקות. Lukas wird viel Gemüse kaufen. Layne will buy many vegetables. Layne comprará muchas verduras. Philippe achètera beaucoup de légumes. Layne comprerà molte verdure. レイン は たくさん の 野菜 を 買います 。 준기는 많은 야채를 살 것입니다. Mauricio vai comprar muitos legumes. Коля купит много овощей. Lucas kommer köpa många grönsaker. 雷恩 将要 去 买 很多 蔬菜 。

5) עידו יקנה פטריות, פלפלים ועגבניות. 5) Lukas wird Pilze, Paprika und Tomaten kaufen. 5) Layne will buy mushrooms, peppers, and tomatoes. 5) Layne comprará champiñones, pimientos y tomates. 5) Philippe achètera des champignons, des poivrons et des tomates. 5) Layne comprerà funghi, peperoni e pomodori. 5) レイン は マッシュルーム 、 ピーマン 、 そして トマト を いくつか 買います 。 5) 준기는 버섯, 피망, 토마토를 살 것입니다. 5) Mauricio vai comprar cogumelos, pimentas e tomates. 5) Коля купит грибы, перцы и томаты. 5) Lucas kommer köpa svampar, paprikor och tomater. 5) 雷恩 将要 去 买 蘑菇 , 胡椒 和 番茄 。

איזה ירקות יקנה עידו? Welche Art von Gemüse wird Lukas kaufen? What kind of vegetables will Layne buy? ¿Cuáles son las verduras que comprará Layne? Quels types de légumes va acheter Philippe ? Che tipo di verdure comprerà Layne? レイン は 何の 野菜 を 買います か ? 준기는 어떤 야채를 살 것인가요? Que tipo de legumes Mauricio vai comprar? Какие овощи купит Коля? Vilken sorts grönsaker kommer Lucas köpa? 雷恩 要 去 买 什么 蔬菜 ?

הוא יקנה פטריות, פלפלים ועגבניות. Er wird Pilze, Paprika und Tomaten kaufen. He will buy mushrooms, peppers, and tomatoes. Él comprará champiñones, pimientos y tomates. Il achètera des champignons, des poivrons et des tomates. Comprerà funghi, peperoni e pomodori. 彼 は マッシュルーム 、 ピーマン 、 そして トマト を 買います 。 준기는 버섯, 피망, 토마토를 살 것입니다. Ele vai comprar cogumelos, pimentas e tomates. Он купит грибы, перцы и томаты. Han kommer köpa svampar, paprikor och tomater. 他 将要 去 买 蘑菇 , 胡椒 和 番茄 。

ב. 6) הוא קנה את האטריות הבוקר. B) 6) Er hat heute Morgen die Nudeln gekauft. B) 6) He bought the pasta noodles this morning. B) 6) Layne compró el paquete de pasta en la mañana. B) 6) Il a acheté les nouilles ce matin. B) 6) Ha comprato gli spaghetti questa mattina. B) 6) 彼 は 今朝 パスタ の 麺 を 買いました 。 B) 6) 준기는 오늘 아침에 파스타 면을 샀습니다. B) 6) Ele comprou o macarrão esta manhã. Б) 6) Он купил спагетти этим утром. B) 6) Han köpte pasta nudlarna i morse. B) 6) 他 今天 早上 买 了 意大利 面 的 面条 。

מתי הוא קנה את האטריות? Wann hat er die Nudeln gekauft? When did he buy the pasta noodles? ¿Cuándo compró Layne el paquete de pasta? Quand a-t-il acheté les nouilles ? Quando ha comprato gli spaghetti? 彼 は いつ パスタ の 麺 を 買いました か ? 준기는 언제 파스타 면을 샀나요? Quando ele comprou o macarrão? Когда он купил спагетти? När köpte han pasta nudlarna? 他 什么 时候 买 了 意大利 面 的 面条 ?

הוא קנה את האטריות הבוקר. Er hat heute Morgen die Nudeln gekauft. He bought the pasta noodles this morning. Él compró el paquete de pasta en la mañana. Il a acheté les nouilles ce matin. Ha comprato gli spaghetti questa mattina. 彼 は 今朝 パスタ の 麺 を 買いました 。 준기는 오늘 아침에 파스타 면을 샀습니다. Ele comprou o macarrão esta manhã. Он купил спагетти этим утром. Han köpte pasta nudlarna i morse. 他 今天 早上 买 了 意大利 面 的 面条 。

7) הוא אכל הרבה אטריות. 7) Er hatte viele Nudeln bekommen. 7) He had lots of pasta noodles. 7) Layne tenía un paquete entero de pasta. 7) Il avait beaucoup de nouilles. 7) Ha cucinato molti spaghetti. 7) 彼 は 大量の パスタ 麺 を 買いました 。 7) 준기는 파스타 면을 많이 갖고 있었습니다. 7) Ele tinha muitas massas de macarrão. 7) Он приготовил целый пакет спагетти. 7) Han hade en massa pasta nudlar. 7) 他 那时 有 很多 意大利 面 的 面条 。

כמה אטריות הוא אכל? Wie viele Nudeln hatte er? How many pasta noodles did he have? ¿Cuánto tenía él de pasta? Combien de nouilles avait-il ? Quanta pasta ha cucinato? 彼 は どの ぐらい パスタ を 買いました か ? 준기는 파스타 면을 얼마나 갖고 있었나요? Quanto macarrão ele tinha? Он приготовил целый пакет спагетти? Hur många pasta nudlar hade han? 他 那时 有 多少 意大利 面 的 面条 ?

הוא אכל הרבה אטריות. Er hatte viele Nudeln. He had lots of pasta noodles. Él tenía un paquete entero de pasta. Il avait beaucoup de nouilles. Ha cucinato molti spaghetti. 彼 は 大量の パスタ 麺 を 買いました 。 준기는 파스타 면을 많이 갖고 있었습니다. Ele tinha muitas de massas de macarrão. Да, он приготовил целый пакет спагетти. Han hade en massa pasta nudlar. 他 那时 有 很多 意大利 面 的 面条 。

8) אחר כך הוא היה צריך להכין את רוטב הפסטה. 8) Dann musste er die Nudelsauce machen. 8) He had to make the pasta sauce then. 8) Después Layne hará la salsa para la pasta. 8) Il avait donc dû faire la sauce pour les pâtes. 8) Poi ha dovuto fare il sugo per la pasta. 8) 彼 は 次に パスタ の ソース を 買う 必要 が ありました 。 8) 그리고 나서 준기는 파스타 소스를 만들어야 했습니다. 8) Ele tinha que fazer o molho de massa, em seguida. 8) Затем он должен был приготовить соус для пасты. 8) Då behövde han göra pasta såsen. 8) 之后 他 必须 去 做 意大利 面酱 。

מה הוא היה צריך לעשות אחר כך? Was musste er dann tun? What did he have to do then? ¿Qué hará Layne después? Qu'avait-il donc dû faire ? Poi, cosa ha dovuto fare? 彼 は 次に 何 を する 必要 が ありました か ? 그리고 나서 준기는 무엇을 해야 했나요? O que ele tinha que fazer então? Что затем он должен был приготовить? Vad behövde han göra då? 之后 , 他 必须 要 去 做 什么 ?

אחר כך הוא היה צריך להכין את רוטב הפסטה. Dann musste er die Nudelsauce machen. He had to make the pasta sauce then. Después él hará la salsa para la pasta. Il avait donc dû faire la sauce pour les pâtes. Poi ha dovuto fare il sugo per la pasta. 彼 は 次に パスタ の ソース を 買う 必要 が ありました 。 그리고 나서 준기는 파스타 소스를 만들어야 했습니다. Ele tinha que fazer o molho de macarrão. Затем он должен был приготовить соус для пасты. Då behövde han göra pasta såsen. 之后 他 必须 去 做 意大利 面酱。

9) הוא שכח איך מכינים את רוטב הפסטה. 9) Er vergaß, wie man die Nudelsauce macht. 9) He forgot how to make the pasta sauce. 9) Layne no recuerda cómo hacer la salsa para la pasta. 9) Mais il avait oublié comment faire la sauce pour les pâtes. 9) Ha dimenticato come fare il sugo per la pasta. 9) 彼 は パスタ ソース の 作り 方 を 忘れました 。 9) 준기는 파스타 소스를 어떻게 만드는지 잊어버렸습니다. 9) Ele esqueceu como fazer o molho de massas. 9) Он забыл, как готовить соус для пасты. 9) Han glömde hur man gör pasta såsen. 9) 他 那时 忘 了 如何 做 意大利 面酱 。

האם הוא זכר איך מכינים את רוטב הפסטה? Kann er sich daran erinnern, wie man die Nudelsauce macht? Can he remember how to make the pasta sauce? ¿Recuerda Layne cómo hacer la salsa para la pasta? Se souvient-il de comment faire la sauce pour les pâtes ? Si è ricordato come fare il sugo per la pasta? 彼 は パスタ ソース の 作り 方 を 覚えて います か ? 준기는 파스타 소스를 어떻게 만드는지 기억할 수 있나요? Ele pode lembrar como fazer o molho de macarrão? Он помнил, как готовить соус для пасты? Minns han hur man gör pastasåsen? 那时 , 他 能 记得 如何 制作 意大利 面酱 吗 ?

לא, הוא שכח איך מכינים אותו. Nein, er hat vergessen, wie man sie macht. No, he forgot how to make it. No, él no recuerda cómo hacer la salsa para la pasta. Non, il a oublié comment la faire. No si è dimenticato come farlo. いいえ 、 彼 は その 作り 方 を 忘れました 。 아니요, 준기는 어떻게 만드는지 잊어버렸습니다. Não, ele esqueceu como fazê-lo. Нет, он забыл, как его готовить. Nej, han har glömt hur man gör den. 不 , 那时 他 忘 了 怎么 做 。

10) הוא הסתכל שוב במתכון באינטרנט. 10) Er wollte sich das Rezept im Internet ansehen. 10) He was going to look at the recipe online. 10) Layne revisará de nuevo la receta por Internet. 10) Il allait regarder la recette en ligne à nouveau. 10) Avrebbe guardato la ricetta su internet. 10) 彼 は オンライン の レシピ を 見る 予定 でした 。 10) 준기는 온라인에서 요리법을 보려고 했습니다. 10) Ele estava indo para olhar para a receita on-line. 10) Он собирался посмотреть рецепт в интернете. 10) Han skulle titta på receptet på nätet. 10) 他 那时 打算 要 去 上网 查看 食谱 。

איפה הוא הסתכל שוב במתכון? Wo sollte er sich das Rezept ansehen? Where was he going to look at the recipe? ¿Dónde revisará Layne la receta? Où allait-il regarder la recette ? Dove avrebbe guardato la ricetta? 彼 は どこ で その レシピ を 見る 予定 でした か ? 준기는 어디서 요리법을 보려고 했나요? Onde ele estava indo olhar à receita? Где он собирался посмотреть рецепт? Var skulle han titta på receptet? 那时 , 他 打算 去 哪里 查看 食谱 ?

הוא הסתכל שוב במתכון באינטרנט. Er wollte sich das Rezept im Internet ansehen. He was going to look at the recipe online. Él revisará de nuevo la receta por Internet. Il allait regarder la recette en ligne. Avrebbe guardato la ricetta su internet. 彼 は オンライン の レシピ を 見る 予定 でした 。 준기는 온라인에서 요리법을 보려고 했습니다. Ele estava indo para olhar à receita on-line. Он собирался посмотреть рецепт в интернете. Han skulle titta på receptet på nätet. 他 那时 打算 要 去 网上 查看 食谱 。