×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 28 - זהו סיפור על שולי והטיול שלה

א. זהו סיפור על שולי והטיול שלה.

שולי עומדת לבקר במדינה חדשה.

היא חייבת לתכנן את הטיול שלה במדינה החדשה.

היא רוצה לטייל במדינה ברכבת.

קודם כל היא תיסע לעיר גדולה.

אחר כך היא תבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר.

לאחר מכן היא תיסע לכפר במכונית.

שם היא תצלם הרבה תמונות.

היא רוצה להראות לחבריה את התמונות שלה.

אחרי הטיול היא תעלה את התמונות לרשת.

היא מקווה שהחיבור לאיטנרנט יהיה טוב.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי שולי.

ביקרתי במדינה חדשה.

הייתי חייבת לתכנן את הטיול במדינה החדשה.

רציתי לטייל במדינה ברכבת.

קודם כל רציתי לנסוע לעיר גדולה.

אחר כך התכוונתי לבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר.

לאחר מכן רציתי לנסוע לכפר במכונית.

שם התכוונתי לצלם הרבה תמונות.

רציתי להראות לחבריי את התמונות שלי.

אחרי הטיול התכוונתי להעלות את התמונות לרשת.

קיוויתי שהחיבור לאיטנרנט יהיה טוב.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

א. 1) שולי תבקר במדינה חדשה.

מה שולי תעשה?

היא תבקר במדינה חדשה.

2) שולי חייבת לתכנן את הטיול שלה במדינה.

מה שולי חייבת לעשות?

היא חייבת לתכנן את הטיול שלה במדינה.

3) שולי רוצה לטייל במדינה ברכבת.

איך שולי רוצה לטייל?

היא רוצה לטייל במדינה ברכבת.

4) קודם כל שולי תיסע לעיר גדולה.

לאן היא תיסע קודם כל?

קודם כל היא תיסע לעיר גדולה.

5) שולי תבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר.

מה היא תעשה בעיר?

היא תבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר.

ב. 6) היא התכוונה לנסוע לכפר במכונית.

איך היא התכוונה לנסוע לכפר?

היא התכוונה לנסוע לכפר במכונית.

7) היא התכוונה לצלם שם הרבה.

כמה תמונות היא התכוונה לצלם?

היא התכוונה לצלם שם הרבה תמונות.

8) היא התכוונה להראות את התמונות שלה לחבריה.

למי היא התכוונה להראות את התמונות שלה?

היא התכוונה להראות את התמונות שלה לחבריה.

9) היא התכוונה להעלות כל תמונה לרשת לאחר הטיול.

מתי היא התכוונה להעלות את התמונות שלה לרשת?

היא התכוונה להעלות את התמונות שלה לרשת לאחר הטיול.

10) היא קיוותה שהחיבור לאינטרנט יהיה טוב.

למה היא קיוותה?

היא קיוותה שהחיבור לאינטרנט יהיה טוב.

א. זהו סיפור על שולי והטיול שלה. A) Dies ist eine Geschichte über Stella und ihre Reise. A) Story is about Stella, a woman who likes to travel. A) Esta es la historia de Estela, una mujer que visitará un país nuevo. A) Ceci est l'histoire de Laura, Laura est une voyageuse. A) Questa è la storia di Stella che vuole visitare un Nuovo Paese. A) これは、エッジと彼女の旅行についての物語です。 A) 이것은 Edge와 그녀의 여행에 관한 이야기입니다. A) Esta é uma história sobre Estela e sua viagem. A) Это история об Таня и ее путешествии. A) Det här är en berättelse om Shuli och hennes resa. A) 这是关于埃奇和她的旅行的故事。

שולי עומדת לבקר במדינה חדשה. شولي على وشك زيارة بلد جديد. Stella wird ein neues Land besuchen. Stella will visit a new country. Estela visitará un país nuevo. Laura va visiter un nouveau pays. Stella visiterà un nuovo Paese. ステラ は 新しい 国 を 訪れる でしょう 。 서현이는 새로운 나라를 방문할 것입니다. Estela vai visitar um novo país. Таня посетит новую страну. Sara kommer att besöka ett nytt land. 丝黛拉 将要 去 一个 新 的 国家 旅游 。

היא חייבת לתכנן את הטיול שלה במדינה החדשה. يجب أن تخطط لرحلتها في البلد الجديد. Sie muss ihre Reise durch das neue Land planen. She must plan her trip around the new country. Ella debe planear su viaje al nuevo país. Elle doit prévoir son voyage à travers le pays. Deve pianificare il suo viaggio intorno al paese. 彼女 は 新しい 国 の 周り の 旅行 を 計画 する 必要 が あります 。 서현이는 새로운 나라의 여행 계획을 짜야 합니다. Ela deve planejar sua viagem pelo novo país. Она должна спланировать свою поездку по новой стране. Hon måste planera sin resa i det nya landet. 她 必须 安排 好 在 这个 新 国家 周游 的 行程 。

היא רוצה לטייל במדינה ברכבת. إنها تريد السفر إلى البلاد بالقطار. Sie will mit dem Zug durch das Land reisen. She wants to travel around the country by train. Ella quiere viajar en tren alrededor del país. Elle veut voyager à travers ce pays en train. Vuole viaggiare intorno al paese in treno. 彼女 は 電車 で その 国 の 周り を 旅行 したい です 。 서현이는 기차를 타고 그 나라를 여행하고 싶습니다. Ela quer viajar pelo país de trem. Она хочет путешествовать по стране на поезде. Hon vill resa runt i landet på tåg. 她 想 乘火车 去 周游 这个 国家 。

קודם כל היא תיסע לעיר גדולה. Zuerst wird zu einer Großstadt reisen. First, she will go to a big city. Primero, ella irá a una ciudad grande. D'abord, elle ira dans une grande ville. Per prima cosa, andrà in una grande città. 最初 、 彼女 は 大きな 都市 に 行く でしょう 。 먼저, 서현이는 큰 도시에 갈 것입니다. Primeiro, ela irá para uma cidade grande. Сначала она поедет в большой город. Först kommer hon åka till en stor stad. 首先 , 她 将 会 到 一个 大城市 。

אחר כך היא תבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר. Dann wird sie einige berühmte Orte in der Stadt besuchen. Then, she'll visit some famous places in the city. Después, ella visitará algunos sitios famosos dentro de la ciudad. Puis, elle visitera quelques endroits célèbres dans la ville. Poi visiterà alcuni luoghi famosi in città. 次に 彼女 は その 都市 の 有名な 場所 を いくつか 訪れる でしょう 。 그리고 서현이는 그 도시의 유명한 장소들을 가 볼 것입니다. Então, ela vai visitar alguns lugares famosos da cidade. Затем она посетит некоторые известные места в городе. Sen kommer hon besöka några kända platser i staden. 然后 , 她 会 去 这个 城市 的 一些 著名 的 地方 玩 。

לאחר מכן היא תיסע לכפר במכונית. وبعد ذلك سوف تذهب إلى القرية بالسيارة. Danach wird sie mit dem Auto aufs Land fahren. After that, she'll go to the country by car. Ella recorrerá en auto el país. Après cela, elle ira à la campagne en voiture. Dopo di ciò, andrà in campagna in auto. その後 、 彼女 は 車 で その 国 に 行く でしょう 。 그 다음에는 차로 시골에 갈 것입니다. Depois disso, ela vai para o país de carro. После этого она поедет за город на машине. Efter det kommer hon åka ut på landet med bil. 那 之后 , 她 会 开车 去 那个 国家 。

שם היא תצלם הרבה תמונות. Dort wird sie viele Fotos machen. There, she'll take many pictures. Allí tomará muchas fotos. Là-bas, elle prendra beaucoup de photos. Là, scatterà molte fotografie. そこ で 、 彼女 は たくさん 写真 を 撮る でしょう 。 거기서 사진을 많이 찍을 것입니다. Lá, ela vai tirar muitas fotos. Там она сделает много фотографий. Där kommer hon ta många bilder. 在 那里 , 她 会 拍摄 很多 照片 。

היא רוצה להראות לחבריה את התמונות שלה. Sie will ihre Bilder ihren Freunden zeigen. She wants to show her pictures to her friends. Ella quiere mostrar las fotos a sus amigos. Elle veut montrer ses photos à ses amies. Vuole mostrare le sue fotografie agli amici. 彼女 は 友達 に 写真 を 見せたい です 。 서현이는 친구들에게 사진들을 보여주고 싶습니다. Ela quer mostrar suas fotos para seus amigos. Она хочет показать фотографии своим друзьям. Hon vill visa sina bilder för sina vänner. 她 想 向 她 的 朋友 们 展示 她 的 照片 。

אחרי הטיול היא תעלה את התמונות לרשת. بعد الرحلة ، ستقوم بتحميل الصور على الويب. Nach ihrer Reise wird sie jedes ihrer Bilder ins Internet stellen. After her trip, she'll show each of her pictures online. Después del viaje, ella publicará las fotos en Internet. Après son voyage, elle montrera chacune de ses photos en ligne. Dopo il suo viaggio, mostrerà ogni sua foto online. 旅行 の 後 、 彼女 は オンライン に それぞれ の 写真 を 載せる でしょう 。 여행이 끝나면 서현이는 각 사진들을 온라인에 올릴 것입니다. Após sua viagem, ela mostrará cada uma de suas fotos on-line. После поездки она загрузит все фотографии в интернет. Efter hennes resa, kommer hon visa alla sina bilder på nätet. 在 旅行 结束 之后 , 她 会 在 网上 展示 她 的 每张 照片 。

היא מקווה שהחיבור לאיטנרנט יהיה טוב. Sie hofft, dass die Internetverbindung gut ist. She hopes the internet connection will be good. Ella espera que la conexión a Internet sea buena. Elle espère que la connexion internet sera bonne. Spera che la connessione internet sia buona. 彼女 は インターネット 通信 が 良い こと を 願って います 。 서현이는 인터넷 연결이 좋기를 바랍니다. Ela espera que a conexão com a internet seja boa. Она надеется, что подключение к интернету будет хорошим. Hon hoppas att internet uppkopplingen kommer vara bra. 她 希望 那时 互联网 的 连接 会 很 好 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי שולי. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von Stella erzählt. B) Next the same story but told by Stella. B) Esta es la misma historia contada por Estela. B) Voici la même histoire, depuis le point de vue de Laura. B) Questa è la stessa storia, raccontata da Stella. B) これは同じ話ですが、今回はシュリによって語られます。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 Shuli에 의해 나레이션됩니다. B) Esta é a mesma história, mas desta vez é narrada por Estela. Б) Это та же история, но на этот раз она рассказана Таня. B) Det är samma historia, men den här gången berättas det av Shuli. B) 这是同一个故事,但是这次是舒莉讲述的。

ביקרתי במדינה חדשה. لقد زرت بلدا جديدا. Ich war in einem neuen Land. I was visiting a new country. Yo estaba visitando un país nuevo. J'allais visiter un nouveau pays. Stavo per visitare un nuovo Paese. 私 は 新しい 国 を 訪れました 。 저는 새로운 나라를 방문하고 있었습니다. Eu estava visitando um novo país. Я посещала новую страну. Jag besökte ett nytt land. 我 那时 正在 一个 新 的 国家 旅游 。

הייתי חייבת לתכנן את הטיול במדינה החדשה. Ich musste eine Reise durch das neue Land planen. I had to plan a trip around the new country. Yo planeé un viaje alrededor del nuevo país. Je devais prévoir mon voyage à travers le pays. Ho dovuto pianificare il viaggio intorno al paese. 私 は 新しい 国 の 周り の 旅行 を 計画 する 必要 が ありました 。 저는 새로운 나라 여행의 계획을 짜야 했습니다. Eu tive que planejar uma viagem ao redor do novo país. Я должна была спланировать поездку по новой стране. Jag behövde planera en resa runt i det nya landet. 我 当时 必须 要 安排 好 在 这个 新 国家 周游 的 行程 。

רציתי לטייל במדינה ברכבת. Ich wollte mit dem Zug durch das Land reisen. I was wanting to travel around the country by train. Yo viajé en tren alrededor del país. Je voulais voyager à travers ce pays en train. Volevo viaggiare intorno al paese in treno. 私 は 電車 で その 国 の 周り を 旅行 し たかった のです 。 저는 기차를 타고 그 나라를 여행하고 싶었습니다. Eu estava querendo viajar pelo país de trem. Я хотела путешествовать по стране на поезде. Jag ville resa runt i landet på tåg. 我 想 乘火车 去 周游 这个 国家 。

קודם כל רציתי לנסוע לעיר גדולה. Zuerst wollte ich zu einer Großstadt reisen. First, I was going to go to a big city. Primero, visitaré una ciudad grande. D'abord, j'allais aller dans une grande ville. Per prima cosa, sarei andato in una grande città. 最初 、 私 は 大きな 都市 に 行く 予定 でした 。 먼저, 저는 큰 도시에 가려고 했습니다. Primeiro, eu ia para uma cidade grande. Сначала я собиралась поехать в большой город. Först skulle jag åka till en stor stad. 首先 , 我 打算 要 先 去 一个 大城市 。

אחר כך התכוונתי לבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר. Dann wollte ich einige berühmte Orte in der Stadt besuchen. Then, I was going to visit some famous places in the city. Después, visitaré algunos lugares famosos dentro de la ciudad. Puis, j'allais visiter quelques endroits célèbres dans la ville. Poi avrei visitato alcuni luoghi famosi in città. 次に 私 は その 都市 の 有名な 場所 を いくつか 訪れる 予定 でした 。 그리고 그 도시의 유명한 장소들을 가보려고 했습니다. Então, eu estava indo visitar alguns lugares famosos na cidade. Затем я собиралась посетить некоторые известные места в городе. Sen skulle jag besöka några kända platser i staden. 然后 , 我 打算 去 参观 城里 的 一些 着 名 的 地方 。

לאחר מכן רציתי לנסוע לכפר במכונית. بعد ذلك أردت الذهاب إلى القرية بالسيارة. Danach wollte ich mit dem Auto aufs Land fahren. After that, I was going to go to the country by car. Yo recorreré en auto el país. Après cela, j'allais aller à la campagne en voiture. Dopo di ciò, sarei andata in campagna in auto. その後 、 私 は 車 で その 国 に 行く 予定 でした 。 그 다음에는 차로 시골에 가려고 했습니다. Depois disso, eu iria para o país de carro. После этого я собиралась поехать за город на машине. Efter det skulle jag åka ut på landet med bil. 那 之后 , 我 打算 开车 去 那个 国家 。

שם התכוונתי לצלם הרבה תמונות. Dort wollte ich viele Fotos machen. There, I was going to take many pictures. Allí tomaré muchas fotos. Là-bas, j'allais prendre beaucoup de photos. Là, avrei scattato molte fotografie. そこ で 、 私 は たくさん 写真 を 撮る 予定 でした 。 거기서 사진을 많이 찍으려고 했습니다. Lá, eu ia tirar muitas fotos. Там я собиралась сделать много фотографий. Där skulle jag ta många bilder. 当时 在 那里 , 我 打算 要 拍 很多 照片。

רציתי להראות לחבריי את התמונות שלי. Ich wollte meine Bilder meinen Freunden zeigen. I was wanting to show my pictures to my friends. Yo mostraré las fotos a mis amigos. J'avais envie de montrer les photos à mes amis. Avrei voluto mostrare le mie fotografie agli amici. 私 は 友達 に 写真 を 見せ たかった のです 。 저는 친구들에게 사진을 보여주고 싶었습니다. Eu queria mostrar minhas fotos para meus amigos. Я хотела показать фотографии своим друзьям. Jag ville visa mina bilder för mina vänner. 因为 我 想 向 我 的 朋友 们 展示 我 的 照片 。

אחרי הטיול התכוונתי להעלות את התמונות לרשת. Nach meiner Reise wollte ich jedes meiner Bilder ins Internet stellen. After my trip, I was going to show each of my pictures online. Después de mi viaje, publicaré las fotos en Internet. Après mon voyage j'allais montrer chacune de mes photos en ligne. Dopo il mio viaggio, avrei mostrato ogni mia foto online. 旅行 の 後 、 私 は オンライン に それぞれ の 写真 を 載せ たかった のでした 。 여행이 끝나면 각 사진들을 온라인에 올리려고 했습니다. Depois da minha viagem, eu ia mostrar cada uma das minhas fotos on-line. После поездки я собиралась загрузить свои фотографии в интернет. Efter mina resa, skulle jag visa alla mina bilder på nätet. 在 旅行 结束 之后 , 我 将 在 网上 展示 我 的 每 一张 照片 。

קיוויתי שהחיבור לאיטנרנט יהיה טוב. Ich hoffte, dass die Internetverbindung gut sein würde. I was hoping the internet connection would be good. Yo espero que la conexión a Internet sea buena. J'espérais que la connexion internet serait bonne. Speravo che la connessione internet sarebbe stata buona. 私 は インターネット 通信 が 良い こと を 願って いました 。 저는 인터넷 연결이 좋기를 바랐습니다. Eu espero que a conexão da internet seja boa. Я надеялась, что подключение к интернету будет хорошим. Jag hoppades att internet uppkopplingen skulle vara bra. 那时 我 希望 互联网 连接 会 很 好 。

שאלות Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

א. 1) שולי תבקר במדינה חדשה. A) 1) Stella wird ein neues Land besuchen. A) 1) Stella will visit a new country. A) 1) Estela visitará un país nuevo. A) 1) Laura va visiter un nouveau pays. A) 1) Stella visiterà un nuovo Paese. A ) 1) ステラ は 新しい 国 を 訪れる でしょう 。 A) 1) 서현이는 새로운 나라를 방문할 것입니다. A) 1) Estela vai visitar um novo país. А) 1) Таня посетит новую страну. A) 1) Sara ska besöka ett nytt land. A) 1)丝黛拉 将要 去 一个 新 的 国家 。

מה שולי תעשה? Was wird Stella tun? What will Stella do? ¿Qué hará Estela? Que va faire Laura ? Cosa farà Stella? ステラ は 何 を する の でしょう か ? 서현이는 무엇을 할 것인가요? O que Estela fará? Что будет делать Таня? Vad ska Sara göra? 丝黛拉要 去 做 什么 ?

היא תבקר במדינה חדשה. Sie wird ein neues Land besuchen. She will visit a new country. Ella visitará un país nuevo. Elle va visiter un nouveau pays. Visiterà un nuovo Paese. 彼女 は 新しい 国 を 訪れる でしょう 。 서현이는 새로운 나라를 방문할 것입니다. Ela vai visitar um novo país. Она посетит новую страну. Hon ska besöka ett nytt land. 她 将要 去 一个 新 的 国家 。

2) שולי חייבת לתכנן את הטיול שלה במדינה. 2) Stella muss ihre Reise durch das Land planen. 2) Stella must plan her trip around the country. 2) Estela deberá planear su viaje al nuevo país. 2) Laura doit prévoir son voyage à travers le pays. 2) Stella deve pianificare il suo viaggio intorno al paese. 2) ステラ は その 国 の 周り の 旅行 を 計画 する 必要 が あります 。 2) 서현이는 여행 계획을 짜야 합니다. 2) Estela deve planejar sua viagem pelo país. 2) Таня должна спланировать свою поездку по новой стране. 2) Sara måste planera sin resa runt landet. 2)丝黛拉 必须 去 做 周游 那个 国家 的 计划 。

מה שולי חייבת לעשות? Was muss Stella tun? What must Stella do? ¿Qué deberá hacer Estela? Que doit faire Laura ? Cosa deve fare Stella? ステラ は 何 を する 必要 が あります か ? 서현이는 무엇을 해야 하나요? O que Estela deve fazer? Что должна сделать Таня? Vad måste Sara göra? 丝黛拉 必须 去 做 什么 ?

היא חייבת לתכנן את הטיול שלה במדינה. Sie muss ihre Reise durch das Land planen. She must plan her trip around the country. Ella deberá planear su viaje al nuevo país. Elle doit prévoir son voyage à travers le pays. Deve pianificare il suo viaggio intorno al paese. 彼女 は その 国 の 周り の 旅行 を 計画 する 必要 が あります 。 서현이는 여행 계획을 짜야 합니다. Ela deve planejar sua viagem pelo país. Она должна спланировать свою поездку по новой стране. Hon måste planera sin resa runt landet. 她 必须 去 做 周游 那个 国家 的 计划 。

3) שולי רוצה לטייל במדינה ברכבת. 3) Stella will mit dem Zug durch das Land reisen. 3) Stella wants to travel around the country by train. 3) Estela quiere viajar en tren alrededor del país. 3) Laura veut voyager à travers ce pays en train. 3) Stella vuole viaggiare intorno al paese in treno. 3) ステラ は 電車 で その 国 の 周り を 旅行 したい です 。 3) 서현이는 기차를 타고 그 나라를 여행하고 싶습니다. 3) Estela quer viajar pelo país de trem. 3) Таня хочет путешествовать по стране на поезде. 3) Sara vill resa runt i landet på tåg. 3)丝黛拉想 乘坐 火车 去 周游 那个 国家 。

איך שולי רוצה לטייל? Wie will Stella reisen? How does Stella want to travel? ¿Cómo quiere viajar Estela? Comment Laura veut-elle voyager ? Come vuole viaggiare Stella? ステラ は どの よう に 旅行 したい です か ? 서현이는 어떻게 여행을 하고 싶나요? Como Estela quer viajar? Как хочет путешествовать Таня по стране? Hur vill Sara resa? 丝黛拉要 怎么 去 旅行 ?

היא רוצה לטייל במדינה ברכבת. Sie will mit dem Zug durch das Land reisen. She wants to travel around the country by train. Ella quiere viajar en tren alrededor del país. Elle veut voyager à travers ce pays en train. Vuole viaggiare intorno al paese in treno. 彼女 は 電車 で その 国 の 周り を 旅行 したい です。 서현이는 기차를 타고 그 나라를 여행하고 싶습니다. Ela quer viajar pelo país de trem. Она хочет путешествовать по стране на поезде. Hon vill resa runt i landet på tåg. 她 想 乘火车 去 周游 那个 国家 。

4) קודם כל שולי תיסע לעיר גדולה. 4) Stella wird zuerst zu einer Großstadt reisen. 4) Stella will go to a big city first. 4) Primero, Estela irá a una ciudad grande. 4) D'abord, Laura ira dans une grande ville. 4) Stella per prima cosa andrà in una grande città. 4) ステラ は 最初に 大き な 都市 に 行く でしょう 。 4) 서현이는 큰 도시에 먼저 갈 것입니다. 4) Estela irá primeiro para uma cidade grande. 4) Сначала Таня поедет в большой город. 4) Sara ska åka till en stor stad först. 4)丝黛拉要 先 去 一个 大城市 。

לאן היא תיסע קודם כל? Wo wird sie zuerst hingehen? Where will she go first? ¿A dónde irá primero Estela? Où ira-t-elle d'abord ? Dove andrà per prima cosa? 彼女 は 最初に どこ に 行く でしょう か ? 서현이는 어디에 먼저 갈 것인가요? Aonde ela vai primeiro? Куда сначала поедет Таня? Vart ska hon åka först? 她 要 先 去 哪里 ?

קודם כל היא תיסע לעיר גדולה. Sie wird zuerst zu einer Großstadt reisen. She will go to a big city first. Primero, ella irá a una ciudad grande. Elle ira dans une grande ville d'abord. Andrà per prima cosa in una grande città. 彼女 は 最初に 大き な 都市 に 行く でしょう 。 서현이는 큰 도시에 먼저 갈 것입니다. Ela vai para uma cidade grande primeiro. Сначала она поедет в большой город. Hon ska åka till en stor stad först. 她 要 先 去 一个 大城市 。

5) שולי תבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר. 5) Stella wird einige berühmte Orte in der Stadt besuchen. 5) Stella will visit some famous places in the city. 5) Estela visitará algunos sitios famosos dentro de la ciudad. 5) Laura visitera quelques endroits célèbres dans la ville. 5) Stella visiterà alcuni luoghi famosi in città. 5) ステラ は その 都市 の 有名 な 場所 を いくつか 訪れる でしょう 。 5) 서현이는 그 도시의 유명한 장소들을 가 볼 것입니다. 5) Estela vai visitar alguns lugares famosos da cidade. 5) Таня посетит некоторые известные места в городе. 5) Sara ska besöka några kända platser i staden. 5)丝黛拉 将 去 参观 那个 城市 的 一些 著名 的 地方 。

מה היא תעשה בעיר? Was wird sie in der Stadt tun? What will she do in the city? ¿Qué hará Estela dentro de la ciudad? Que va faire Laura dans la ville ? Cosa farà in città? 彼女 は その 都市 で 何 を する でしょう か ? 서현이는 그 도시에서 무엇을 할 것인가요? O que ela vai fazer na cidade? Что будет делать Таня в городе? Vad ska hon göra i staden? 她 将 在 那个 城里 做 什么 ?

היא תבקר בכמה מקומות מפורסמים בעיר. Sie wird einige berühmte Orte in der Stadt besuchen. She will visit some famous places in the city. Ella visitará algunos sitios famosos dentro de la ciudad. Laura visitera quelques endroits célèbres dans la ville. Visiterà alcuni luoghi famosi in città. 彼女 は その 都市 の 有名 な 場所 を いくつか 訪れる でしょう 。 서현이는 그 도시의 유명한 장소들을 가 볼 것입니다. Ela vai visitar alguns lugares famosos da cidade. Она посетит некоторые известные места в городе. Hon ska besöka några kända platser i staden. 她 将 去 参观 那个 城里 的 一些 著名 的 地方 。

ב. 6) היא התכוונה לנסוע לכפר במכונית. B) 6) Sie hatte vor mit dem Auto aufs Land zu fahren. B) 6) She was going to go to the country by car. B) 6) Estela recorrerá en auto el país. B) 6) Elle allait aller à la campagne en voiture. B) 6) Sarebbe andata in campagna in auto. B) 6) 彼女 は 車 で その 国 に 行く 予定 でした 。 B) 6) 서현이는 차로 시골에 가려고 했습니다. B) 6) Ela iria para o país de carro. Б) 6) Она собиралась поехать за город на машине. B) 6) Hon skulle åka ut på landet med bil. B) 6) 她 那时 打算 开车 去 那个 国家 。

איך היא התכוונה לנסוע לכפר? Wie wollte sie aufs Land fahren? How was she going to go to the country? ¿Cómo recorrerá Estela el país? Comment allait-elle aller à la campagne ? Come sarebbe andata in campagna? 彼女 は どの よう に その 国 に 行く 予定 でした か ? 서현이는 어떻게 시골에 가려고 했나요? Como ela iria para o país? На чем она собиралась поехать за город? Hur skulle hon åka ut på landet? 她 那时 打算 怎么 去 那个 国家 ?

היא התכוונה לנסוע לכפר במכונית. Sie wollte mit dem Auto aufs Land fahren. She was going to go to the country by car. Ella recorrerá en auto el país. Elle allait aller à la campagne en voiture. Sarebbe andata in campagna in auto. 彼女 は 車 で その 国 に 行く 予定 でした 。 서현이는 차로 시골에 가려고 했습니다. Ela iria para o país de carro. Она собиралась поехать за город на машине. Hon skulle åka ut på landet med bil. 她 那时 打算 开车 去 那个 国家 。

7) היא התכוונה לצלם שם הרבה. 7) Sie wollte dort viele Fotos machen. 7) She was going to take many pictures there. 7) Estela tomará muchas fotos allí. 7) Elle allait prendre beaucoup de photos là-bas. 7) Avrebbe scattato molte fotografie là. 7) 彼女 は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした 。 7) 서현이는 거기서 사진을 많이 찍으려고 했습니다. 7) Ela ia tirar muitas fotos lá. 7) Она собиралась сделать там много фотографий. 7) Hon skulle ta många bilder där. 7) 她 那时 打算 在 那里 拍 很多 照片 。

כמה תמונות היא התכוונה לצלם? Wie viele Fotos wollte sie dort machen? How many pictures was going to take there? ¿Tomará Estela muchas fotos? Combien de photos allait-elle prendre là-bas ? Quante fotografie avrebbe scattato là? 彼女 は そこ で 何 枚 ぐらい 写真 を 撮る 予定 でした か ? 서현이는 사진을 얼마나 찍으려고 했나요? Quantas fotos ela ia tirar lá? Сколько фотографий она собиралась там сделать? Hur många bilder skulle hon ta där? 她 那时 打算 在 那里 拍 多少 照片 ?

היא התכוונה לצלם שם הרבה תמונות. Sie wollte dort viele Fotos machen. She was going to take many pictures there. Sí, Estela tomará muchas fotos allí. Elle allait prendre beaucoup de photos là-bas. Avrebbe scattato molte fotografie là. 彼女 は そこ で たくさん の 写真 を 撮る 予定 でした 。 서현이는 거기서 사진을 많이 찍으려고 했습니다. Ela ia tirar muitas fotos lá. Она собиралась сделать там много фотографий. Hon skulle ta många bilder där. 她 那时 打算 在 那里 拍 很多 照片 。

8) היא התכוונה להראות את התמונות שלה לחבריה. 8) Sie wollte ihre Bilder ihren Freunden zeigen. 8) She was wanting to show her pictures to her friends. 8) Estela mostrará las fotos a sus amigos. 8) Elle voulait montrer ses photos à ses amies. 8) Avrebbe voluto mostrare le sue fotografie agli amici. 8) 彼女 は 友達 に 写真 を 見せたかった の でした 。 8) 서현이는 사진을 친구들에게 보여주고 싶었습니다. 8) Ela estava querendo mostrar suas fotos para seus amigos. 8) Она хотела показать фотографии своим друзьям. 8) Hon ville visa sina bilder för sina vänner. 8) 她 那时 想 把 她 的 照片 展示 给 她 的 朋友 。

למי היא התכוונה להראות את התמונות שלה? Wer wollte ihre Bilder ihren Freunden zeigen? Who was wanting to show her pictures to? ¿A quién mostrará Estela las fotos? À qui voulait-elle montrer ses photos ? A chi avrebbe voluto mostrare le sue fotografie? 彼女 は 誰 に 写真 を 見せたかった の です か ? 서현이는 누구에게 사진을 보여주고 싶었나요? Quem estava querendo mostrar suas fotos? Кому она хотела показать фотографии? Vem ville hon visa sina bilder för? 她 那时 想 把 照片 展示 给 谁 ?

היא התכוונה להראות את התמונות שלה לחבריה. Sie wollte ihre Bilder ihren Freunden zeigen. She was wanting to show her pictures to her friends. Ella mostrará las fotos a sus amigos. Elle voulait montrer ses photos à ses amies. Avrebbe voluto mostrare le sue fotografie agli amici. 彼女 は 友達 に 写真 を 見せたかった の でした 。 서현이는 사진을 친구들에게 보여주고 싶었습니다. Ela estava querendo mostrar suas fotos para seus amigos. Она хотела показать фотографии своим друзьям. Hon ville visa sina bilder för sina vänner. 她 那时 想 把 她 的 照片 展示 给 她 的 朋友 。

9) היא התכוונה להעלות כל תמונה לרשת לאחר הטיול. 9) Sie wollte jedes ihrer Bilder nach ihrer Reise ins Internet stellen. 9) She was going to show each of her pictures online after her trip. 9) Después del viaje, Estela publicará las fotos en Internet. 9) Elle allait montrer chacune de ses photos en ligne après son voyage. 9) Avrebbe mostrato ogni sua foto online dopo il viaggio. 9) 彼女 は 旅行 の 後 オンライン に それぞれ の 写真 を 載せる 予定 でした 。 9) 서현이는 여행이 끝나고 사진들을 온라인에 올리려고 했습니다. 9) Ela ia mostrar cada uma de suas fotos on-line depois de sua viagem. 9) После поездки она собиралась загрузить свои фотографии в интернет. 9) Hon skulle visa alla sina bilder på nätet efter sin resa. 9) 她 那时 打算 在 旅行 结束 后 在 网上 展示 每张 照片 。

מתי היא התכוונה להעלות את התמונות שלה לרשת? Wann wollte sie ihre Bilder ins Internet stellen? When was she going to show her pictures online? ¿Cuándo publicará Estela las fotos en Internet? Quand allait-elle montrer ses photos en ligne ? Quando avrebbe mostrato le sue fotografie online? 彼女 は いつ オンライン に 彼女 の 写真 を 載せる 予定 でした か ? 서현이는 언제 사진들을 온라인에 올리려고 했나요? Quando ela iria mostrar suas fotos on-line? Когда она собиралась загрузить фотографии в интернет? När skulle hon visa sina bilder på nätet? 她 那时 打算 什么 时候 在 网上 展示 她 的 照片 ?

היא התכוונה להעלות את התמונות שלה לרשת לאחר הטיול. Sie wollte jedes ihrer Bilder nach ihrer Reise ins Internet stellen. She was going to show each of her pictures online after her trip. Después del viaje, Estela publicará las fotos en Internet. Elle allait montrer chacune de ses photos en ligne après son voyage. Avrebbe mostrato ogni sua foto online dopo il viaggio. 彼女 は 旅行 の 後 オンライン に それぞれ の 写真 を 載せる 予定 でした 。 서현이는 여행이 끝나고 사진들을 온라인에 올리려고 했습니다. Ela estava indo para mostrar cada uma das suas imagens on-line após a sua viagem. Она собиралась загрузить свои фотографии в интернет после поездки. Hon skulle visa alla sina bilder på nätet efter sin resa. 她 那时 打算 在 旅行 结束 后 在 网上 展示 每张 照片 。

10) היא קיוותה שהחיבור לאינטרנט יהיה טוב. 10) Sie hoffte, dass die Internetverbindung gut sein würde. 10) She was hoping the internet connection would be good. 10) Estela espera que la conexión a Internet sea buena. 10) Elle espérait que la connexion internet serait bonne. 10) Sperava che la connessione Internet sarebbe stata buona. 10) 彼女 は インターネット の 通信 が 良い こと を 願って いました 。 10) 서현이는 인터넷 연결이 좋기를 바랐습니다. 10) Ela estava esperando a conexão à Internet seria boa. 10) Она надеялась, что подключение к интернету будет хорошим. 10) Hon hoppades att internet uppkopplingen skulle vara bra. 10) 她 那时 希望 互联网 连接 会 很 好 。

למה היא קיוותה? Was hoffte sie? What was she hoping for? ¿Qué espera Estela? Qu'espérait-elle ? Che cosa sperava? 彼女 は 何 を 願って いました か ? 서현이는 무엇을 바랐나요? O que ela estava esperando? На что она надеялась? Vad hoppades hon på? 她 那时 希望 什么 ?

היא קיוותה שהחיבור לאינטרנט יהיה טוב. Sie hoffte, dass die Internetverbindung gut sein würde. She was hoping the internet connection would be good. Ella espera que la conexión a Internet sea buena. Elle espérait que la connexion internet serait bonne. Sperava che la connessione Internet sarebbe stata buona. 彼女 は インターネット の 通信 が 良い こと を 願って いました 。 서현이는 인터넷 연결이 좋기를 바랐습니다. Ela estava esperando que a conexão com a internet fosse boa. Она надеялась, что подключение к интернету будет хорошим. Hon hoppades att internet uppkopplingen skulle vara bra. 她 那时 希望 互联网 连接 会 很 好 。