×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 27 - זהו סיפור על שלומי והטיול שלו

א. זהו סיפור על שלומי והטיול שלו.

שלומי יצא לטיול.

אבל אין לו הרבה כסף.

אז הוא יסע למקום זול.

הוא תמיד יוצא מהמדינה כשהוא נוסע לטייל.

אז הפעם הוא יסע לקנדה.

שלומי הוא מארצות-הברית.

אז קנדה קרובה מאוד.

שלומי ישהה בקנדה רק כמה ימים.

הוא יהיה בעיר גדולה

ויצלם שם הרבה.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי שלומי.

תכננתי לצאת לטיול.

אבל לא היה לי הרבה כסף.

אז תכננתי לנסוע למקום זול.

אני תמיד יוצא מהמדינה כשאני נוסע לטייל.

אז הפעם התכוונתי לנסוע לקנדה.

אני מארצות-הברית.

אז קנדה קרובה מאוד.

התכוונתי לשהות בקנדה רק כמה ימים.

אבל התכוונתי להיות בעיר גדולה

ולצלם שם הרבה.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

א. 1) שלומי יצא לטיול.

מה שלומי יעשה?

שלומי יצא לטיול.

2) לשלומי אין הרבה כסף.

איזו בעייה יש לשלומי?

לשלומי אין הרבה כסף.

3) הוא יסע למקום זול.

מה יעשה שלומי בגלל שאין לו הרבה כסף?

הוא יסע למקום זול.

4) שלומי תמיד יוצא מהמדינה כשהוא נוסע לטייל.

מה עושה שלומי תמיד כשהוא נוסע לטייל?

שלומי תמיד יוצא מהמדינה כשהוא נוסע לטייל.

ב. 5) הפעם הוא תכנן לנסוע לקנדה.

בגלל שהוא תמיד יוצא מהמדינה, לאן תכנן שלומי לנסוע הפעם?

הפעם הוא תכנן לנסוע לקנדה.

6) שלומי הוא מארצות הברית.

מאיפה שלומי?

שלומי הוא מארצות הברית.

7) שלומי תכנן להישאר בקנדה רק כמה ימים.

כמה זמן תכנן שלומי להישאר בקנדה?

שלומי תכנן להישאר בקנדה רק כמה ימים.

8) הוא תכנן להישאר בעיר גדולה.

באיזו עיר תכנן שלומי להישאר?

הוא תכנן להישאר בעיר גדולה.

9) שלומי תכנן לצלם שם הרבה.

מה תכנן שלומי לעשות שם?

שלומי תכנן לצלם שם הרבה.


א. זהו סיפור על שלומי והטיול שלו. A) Dies ist eine Geschichte über Bastian und seine Reise. A) Now we will hear the story about Bill who will go on a trip. A) Esta es la historia de Bill, un hombre que se va de viaje. A) Ceci est l'histoire de Guillaume, Guillaume est un voyageur. A) Questa è la storia di Bill che va in gita. A) これはシュロミと彼の旅についての物語です。 A) 이것은 Shlomi와 그의 여행에 관한 이야기입니다. A) Esta é uma história sobre Felipe e sua viagem. A) Это история о Сергее и его путешествии. A) Det här är en berättelse om Shlomi och hans resa. A) 这是一个关于Shlomi及其旅途的故事。

שלומי יצא לטיול. Bastian wird eine Reise machen. Bill will go on a trip. Bill se va de viaje. Guillaume va partir en voyage. Bill andrà in viaggio. ビル は 旅行 に 行く 予定 です 。 민수는 여행을 갈 것입니다. Felipe vai fazer uma viagem. Сергей отправится в путешествие. Sven ska åka på en resa. 比尔 将要 去 旅行 。

אבל אין לו הרבה כסף. Er hat allerdings nicht viel Geld. He doesn't have much money. Aunque él no tiene mucho dinero. Par contre, il n'a pas beaucoup d'argent. Però, non ha molti soldi. けれども 彼 は あまり お 金 を 持って いません 。 그런데 민수는 돈이 많이 없습니다. Ele não tem muito dinheiro. Хотя у него не много денег. Men han har inte mycket pengar. 尽管 他 没有 多少钱 。

אז הוא יסע למקום זול. Also wird er irgendwo hingehen, wo es preiswert ist. Though so he will go somewhere cheap. Entonces irá a algún lugar más económico. Donc il va devoir choisir une destination peu chère. Quindi andrà in un posto economico. それ で 彼 は どこ か 安い ところ に いく でしょう 。 그래서 싼 곳으로 갈 것입니다. Então ele vai para um lugar barato. Поэтому он поедет туда, где дёшево. Sedan reser han till ett billigt ställe. 所以 他会 去 些 便宜 的 地方 。

הוא תמיד יוצא מהמדינה כשהוא  נוסע לטייל. Er verlässt immer das Land, wenn er reist. He always leaves the country when he travels. Él siempre sale del país cuando viaja. Il quitte toujours le pays lorsqu'il voyage. Va sempre all'estero quando viaggia. 彼 は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 민수는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. Ele sempre sai do país quando viaja. Он всегда уезжает из страны, когда путешествует. Han lämnar alltid landet när han går en promenad. 他 旅行 一般 都 是 出国 旅行 。

אז הפעם הוא יסע לקנדה. Also wird er diesmal nach Kanada gehen. So this time he will go to Canada. Y esta vez, él irá a Canadá. Alors cette fois, il ira en Belgique. Quindi questa volta, andrà in Canada. それ で 今回 は 、 彼 は カナダ に 行く 予定 です 。 그래서 이번에는 일본으로 갈 것입니다. Desta vez, ele vai para o Canadá. В этот раз он поедет в Россию. Så den här gången åker han till Kanada. 所以 这 一次 , 他 要 去 加拿大 。

שלומי הוא מארצות-הברית. Bastian kommt aus den Vereinigten Staaten. Bill is from the United States. Bill es de los Estados Unidos. Guillaume est Français. Bill viene dagli Stati Uniti. ビル は アメリカ 出身 です 。 민수는 한국 사람입니다. Felipe é dos Estados Unidos. Сергей живет в Беларуси. Shlomi är från USA. 比尔 来自 美国 。

אז קנדה קרובה מאוד. Kanada ist also ganz in der Nähe. So Canada is very close. Y Canadá está muy cerca. Donc la Belgique est très proche. Quindi il Canada è molto vicino. だから カナダ は とても 近い です 。 그래서 일본은 매우 가깝습니다. Então o Canadá está muito perto. А Россия находиться рядом. Så Kanada är väldigt nära. 所以 加拿大 是 很 近 的 。

שלומי ישהה בקנדה רק כמה ימים. Bastian wird nur für ein paar Tage in Kanada bleiben. Bill will only stay in Canada for a few days. Bill estará en Canadá solo por unos días. Guillaume ne restera en Belgique que quelques jours. Bill starà in Canada solo per qualche giorno. ビル は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 です 。 민수는 일본에서 며칠만 있을 것입니다. Felipe só vai ficar no Canadá por alguns dias. Он проведёт в России лишь несколько дней. Shlomi kommer bara att vara i Kanada några dagar. 比尔 只会 在 加拿大 待 几天 。

הוא יהיה בעיר גדולה Er wird in einer Großstadt sein. He will stay in a big city. Él se quedará en una ciudad grande. Il ira dans une grande ville. Starà in una grande città. 彼 は 大 都市 に 滞在 する でしょう 。 민수는 큰 도시에 있을 것입니다. Ele vai ficar em uma cidade grande. Он остановится в большом городе. Han kommer att vara i en storstad 他会 待 在 一个 大城市 。

ויצלם שם הרבה. Und er wird dort viele Fotos machen. And he will take lots of pictures there. Y tomará muchas fotos allí. Et il prendra beaucoup de photos là-bas. E lì, farà molte foto. そして 彼 は そこ で たくさんの 写真 を 撮る でしょう 。 그리고 민수는 거기서 사진을 많이 찍을 것입니다. E ele vai tirar muitas fotos lá. И он сделает там много фотографий. Och han kommer att fotografera mycket där. 并且 他会 在 那里 拍 很多 照片 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי שלומי. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von Bastian erzählt. B) Now let's hear the story told by Bill. B) Ahora la misma historia contada por Bill. B) Voici la même histoire, depuis le point de vue de Guillaume B) Questa è la stessa storia raccontata da Bill B) これは同じ話ですが、今回はShlomiが語っています。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 Shlomi가 이야기합니다. B) Esta é a mesma história, mas desta vez é contada por Felipe. Б) Та же самая история, но рассказанная уже самим Сергеем о его путешествии. B) Det här är samma historia, men den här gången berättas det av Shlomi. B) 这是相同的故事,但是这次是由Shlomi讲述的。

תכננתי לצאת לטיול. Ich hatte vor, eine Reise zu machen. I was planning to go on a trip. Yo planeo ir de viaje. Je prévoyais de partir en voyage. Stavo pianificando di fare un viaggio. 私 は 旅行 に 行く 計画 を しました 。 저는 여행을 계획하고 있었습니다. Eu estava planejando ir a uma viagem. Я планировал отправиться в путешествие. Jag planerade en resa. 我 那时 正在 筹划 旅行。

אבל לא היה לי הרבה כסף. Aber ich hatte nicht viel Geld. I didn't have much money. Aunque no tengo mucho dinero. Par contre, je n'avais pas beaucoup d'argent. Però non avevo molti soldi. けれども 私 は あまり お 金 を 持って いません でした 。 그런데 저는 돈이 많이 없었습니다. Eu não tinha muito dinheiro. Хотя у меня было не много денег. Men jag hade inte mycket pengar. 尽管 当时 我 没有 多少钱 。

אז תכננתי לנסוע למקום זול. Also hatte ich vor, irgendwo hinzugehen, wo es preiswert ist. So, I was planning to go somewhere cheap. Entonces planeo ir a un lugar económico. Donc, je prévoyais de choisir une destination peu chère. Così ho pensato di andare in un posto economico. それ で 私 は どこ か 安い ところ に 行く 計画 を しました 。 그래서 저는 싼 곳으로 가기로 계획하고 있었습니다. Então, eu estava planejando ir a algum lugar barato. Поэтому я планировал поехать туда, где дешево. Så jag planerade att åka till en billig plats. 因此 , 我 打算 去 便宜 的 地方 。

אני תמיד יוצא מהמדינה כשאני  נוסע לטייל. Ich verlasse immer das Land, wenn ich reise. I always leave the country when I travel. Yo siempre salgo del país cuando viajo. Je quitte toujours le pays lorsque je voyage. Vado sempre all'estero quando viaggio. 私 は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 저는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. Eu sempre saio do país quando viajo. Я всегда уезжаю из страны, когда путешествую. Jag lämnar alltid landet när jag reser. 我 旅行 一般 都 是 出国 旅行 所以 那 一次 。

אז הפעם התכוונתי לנסוע לקנדה. Also wollte ich diesmal nach Kanada gehen. So this time, I was going to go to Canada. Y esta vez iré a Canadá. Alors cette fois, j'irai en Belgique. Così, questa volta sarei andato in Canada. それ で 今回 は 、 私 は カナダ に 行く 計画 を しました 。 그래서 이번에는 일본으로 가려고 했습니다. Então desta vez, eu estava indo para o Canadá. В этот раз я собирался поехать в Россию. Så den här gången skulle jag resa till Kanada. 我要 去 加拿大 。

אני מארצות-הברית. Ich bin aus den Vereinigten Staaten. I'm from the United States. Yo soy de los Estados Unidos. Je suis Français. Io vivo negli Stati Uniti. 私 は アメリカ 出身 です 。 저는 한국 사람입니다. Eu sou dos Estados Unidos. Я живу в Беларуси. Jag är från USA. 我 来自 美国 ,因此 加拿大 很近 。

אז קנדה קרובה מאוד. Kanada ist also ganz in der Nähe. So Canada is very close. Y Canadá está muy cerca. Donc la Belgique est très proche. Quindi il Canada è molto vicino. だから カナダ は とても 近い です 。 그래서 일본은 매우 가깝습니다. Então o Canadá está muito perto. А Россия находиться рядом. Så Kanada är väldigt nära. 我 那时 打算 只 在 加拿大 呆 几天 。

התכוונתי לשהות בקנדה רק כמה ימים. Ich wollte nur für ein paar Tage in Kanada sein. I was only going to stay in Canada for a few days. Yo planeo estar en Canadá solo por unos días. Je n'allais rester en Belgique que quelques jours. Sarei stato in Canada solo per qualche giorno. 私 は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 でした 。 저는 일본에서 며칠만 있으려고 했습니다. Eu só ia ficar no Canadá por alguns dias. Я собирался провести в России лишь несколько дней. Jag skulle stanna i Kanada bara några dagar. 但 我 打算 要 待 在 一个 大城市 ,

אבל התכוונתי להיות בעיר גדולה Aber ich wollte in einer Großstadt sein. But I was going to stay in a big city. Pero voy a estar en una ciudad grande. Mais j'allais aller dans une grande ville. Ma sarei stato in una grande città. しかし 私 は 大 都市 に 滞在 する 予定 でした 。 그러나 저는 큰 도시에 있으려고 했습니다. Mas eu estava indo para ficar em uma cidade grande. Я собирался остановиться в большом городе. Men jag skulle vara i en storstad 并且 我会 在 那里 拍 很多 照片 。

ולצלם שם הרבה. Und ich wollte dort viele Fotos machen. And I was going to take lots of pictures there. Yo tomaré muchas fotos allí. Et j'allais prendre beaucoup de photos là-bas. E lì avrei fatto molte foto. そして 私 は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした 。 그리고 저는 거기서 사진을 많이 찍으려고 했습니다. E eu ia tirar muitas fotos lá. И я собирался сделать там много фотографий. Och fotografera mycket där. 在那里拍很多照片。

שאלות Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 Perguntas: Вопросы. Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

א. 1) שלומי יצא לטיול. A) 1) Bastian wird eine Reise machen. A) 1) Bill will go on a trip. A) 1) Bill se va de viaje. A) 1) Guillaume va partir en voyage. A) 1) Bill andrà in viaggio. A) 1) ビル は 旅行 に 行く 予定 です 。 A) 1) 민수는 여행을 갈 것입니다. A) 1) Felipe vai em uma viagem. A) 1) Сергей отправится в путешествие. A) 1) Sven ska åka på en resa. A) 1) 比尔 要 去 旅行 。

מה שלומי יעשה? Was wird Bastian tun? What will Bill do? ¿Qué va hacer Bill? Que va faire Guillaume? Cosa farà Bill? ビル は 何 を する 予定 です か ? 민수는 무엇을 할 것인가요? O que fará Felipe? Что будет делать Сергей? Vad ska Sven göra? 比尔 要 做 什么 ?

שלומי יצא לטיול. Bastian wird eine Reise machen. Bill will go on a trip. Bill se va de viaje. Guillaume va partir en voyage. Bill andrà in viaggio. ビル は 旅行 に 行く 予定 です 。 민수는 여행을 갈 것입니다. Felipe vai fazer uma viagem. Сергей отправится в путешествие. Sven ska åka på en resa. 比尔 要 去 旅行 。

2) לשלומי אין הרבה כסף. 2) Bastian hat nicht viel Geld. 2) Bill doesn't have much money. 2) Bill no tiene mucho dinero. 2) Guillaume n'a pas beaucoup d'argent. 2) Bill non ha molti soldi. 2) ビル は あまり お 金 を 持って いません 。 2) 민수는 돈이 많이 없습니다. 2) Felipe não tem muito dinheiro. 2) У Сергея не много денег. 2) Sven har inte så mycket pengar. 2) 比尔 没有 多少钱 。

איזו בעייה יש לשלומי? Aber welches Problem hat Bastian? What problem does Bill have, though? ¿Qué problema tiene Bill? Quel problème a Guillaume? Che problema ha Bill, però? ビル は 何の 問題 を 抱えて います か ? 민수는 무엇이 문제인가요? Mas qual é o problema de Felipe? Какая проблема у Сергея? Men vad har Sven för problem? 比尔 遇到 什么 问题 了 呢 ?

לשלומי אין הרבה כסף. Bastian hat nicht viel Geld. Bill doesn't have much money. Bill no tiene mucho dinero. Guillaume n'a pas beaucoup d'argent. Bill non ha molti soldi. ビル は あまり お 金 を 持って いません 。 민수는 돈이 많이 없습니다. Felipe não tem muito dinheiro. У Сергея не много денег. Sven har inte så mycket pengar. 比尔 没有 多少钱 。

3) הוא יסע למקום זול. 3) Er wird irgendwo hingehen, wo es preiswert ist. 3) He will go somewhere cheap. 3) Él irá a un lugar económico. 3) Donc il va choisir une destination peu chère. 3) Andrà in qualche posto economico. 3) 彼 は どこ か 安い 所 に 行く でしょう 。 3) 민수는 싼 곳으로 갈 것입니다. 3) Ele vai para algum lugar barato. 3) Он поедет туда, где дёшево. 3) Han ska åka någonstans där det är billigt. 3) 他会 去 便宜 的 地方 。

מה יעשה שלומי בגלל שאין לו הרבה כסף? Was wird Bastian tun, weil er nicht viel Geld hat? What will Bill do because he doesn't have much money? ¿Qué hará Bill porque no tiene mucho dinero? Que va faire Guillaume, car il n'a pas beaucoup d'argent? Cosa farà Bill dato che non ha molti soldi? ビル は あまり お 金 を 持って いない ため 何 を します か ? 민수는 돈이 없어서 무엇을 할 것인가요? O que fará Felipe porque ele não tem muito dinheiro? Что будет делать Сергей, если у него не много денег? Vad ska Sven göra, då han inte har så mycket pengar? 因为 他 没有 多少钱 , 所以 比尔 会 怎么 做 ?

הוא יסע למקום זול. Er wird irgendwo hingehen, wo es preiswert ist. He will go somewhere cheap. Él irá a un lugar económico. Il va choisir une destination peu chère. Andrà in qualche posto economico. 彼 は どこ か 安い 所 に 行く でしょう 。 민수는 싼 곳으로 갈 것입니다. Ele vai para um lugar barato. Он поедет туда, где дёшево. Han ska åka någonstans där det är billigt. 他会 去 便宜 的 地方 。

4) שלומי תמיד יוצא מהמדינה כשהוא נוסע לטייל. 4) Bastian verlässt immer das Land, wenn er reist. 4) Bill always leaves the country when he travels. 4) Bill siempre sale del país cuando viaja. 4) Guillaume quitte toujours le pays lorsqu'il voyage. 4) Bill lascia sempre il Paese quando viaggia. 4) ビル は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 4) 민수는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. 4) Felipe sempre sai do país quando viaja. 4) Сергей всегда уезжает из страны, когда путешествует. 4) Sven lämnar alltid landet när han reser. 4) 比尔 一般 都 是 出国 旅行 。

מה עושה שלומי תמיד כשהוא נוסע לטייל? Was macht Bastian immer, wenn er reisen geht? What does Bill always do when he travels? ¿Qué hace siempre Bill cuando viaja? Que fait toujours Guillaume lorsqu'il voyage? Cosa fa sempre Bill quando viaggia? ビル は 旅行 する とき いつも 何 を します か ? 민수는 여행을 갈 때마다 항상 무엇을 하나요? O que Felipe sempre faz quando viaja? Что всегда делает Сергей, когда путешествует? Vad gör Sven varje gång han reser? 比尔 一般 都 是 怎么 旅行 ?

שלומי תמיד יוצא מהמדינה כשהוא נוסע לטייל. Bastian verlässt immer das Land, wenn er reisen geht. Bill always leaves the country when he travels. Bill siempre sale del país cuando viaja. Guillaume quitte toujours le pays lorsqu'il voyage. Bill lascia sempre il Paese quando viaggia. ビル は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 민수는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. Felipe sempre sai do país quando viaja. Сергей всегда уезжает из страны, когда путешествует. Sven lämnar alltid landet när han reser. 比尔 一般 都 是 出国 旅行 。

ב. 5) הפעם הוא תכנן לנסוע לקנדה. B) 5) Diesmal wollte er nach Kanada gehen. B) 5) This time, he was going to go to Canada. B) 5) Esta vez Bill irá a Canadá. B) 5) Cette fois, il allait aller en Belgique. B) 5) Questa volta sarebbe andato in Canada. B) 5) 今回 彼 は カナダ に 行く こと に しました 。 B) 5) 이번에민수는 일본으로 가려고 했습니다. B) 5) Desta vez, ele iria para o Canadá. Б) 5) В этот раз он собирался поехать в Россию. B) 5) Den här gången skulle han åka till Kanada. B) 5) 这 一次 , 他 要 去 加拿大 。

בגלל שהוא תמיד יוצא מהמדינה, לאן תכנן שלומי לנסוע הפעם? Weil er immer das Land verlässt, wohin wollte Bastian diesmal hingehen? Because he always leaves the country, where was Bill going to go this time? Bill siempre sale del país, ¿a dónde irá esta vez? Car il quitte toujours le pays lorsqu'il voyage,où allait se rendre Guillaume cette fois? Dato che lascia sempre il Paese, dove sarebbe andato questa volta? ビル は いつも 国 を 出る ため 、 今回 は どこ に 行く こと に しました か ? 민수는 항상 해외로 가기 때문에 이번에 민수는 어디로 가려고 했을까요? Porque ele sempre sai do país, onde Felipe estava indo desta vez? Так как он всегда уезжает из страны, куда он собирался поехать в этот раз? Eftersom han alltid lämnade landet, vart skulle Sven åka den här gången? 因为 他 总是 出国 旅行 , 所以 比尔 这 一次 要 去 哪里 ?

הפעם הוא תכנן לנסוע לקנדה. Diesmal wollte er nach Kanada gehen. This time, he was going to go to Canada. Esta vez, Bill irá a Canadá. Cette fois, il allait aller en Belgique. Questa volta, sarebbe andato in Canada. 今回 彼 は カナダ に 行く こと に しました 。 이번에민수는 일본으로 가려고 했습니다. Desta vez, ele iria para o Canadá. В этот раз он собирался поехать в Россию. Den här gången skulle han åka till Kanada. 这 一次 , 他 要 去 加拿大 。

6) שלומי הוא מארצות הברית. 6) Bastian kommt aus den Vereinigten Staaten. 6) Bill is from the United States. 6) Bill es de los Estados Unidos. 6) Guillaume est Français. 6) Bill viene dagli Stati Uniti. 6) ビル は アメリカ 出身 です 。 6) 민수는 한국 사람입니다. 6) Felipe é dos Estados Unidos. 6) Сергей живет в Беларуси. 6) Sven är från Förenta Staterna. 6) 比尔 来自 美国 。

מאיפה שלומי? Woher kommt Bastian? Where is Bill from? ¿De dónde es Bill? D'où vient Guillaume? Da dove viene Bill? ビル は どこ 出身 です か ? 민수는 어느 나라 사람인가요? De onde é Felipe? Где живет Сергей? Var kommer Sven ifrån? 比尔 从 哪里 来 ?

שלומי הוא מארצות הברית. Bastian kommt aus den Vereinigten Staaten. Bill is from the United States. Bill es de los Estados Unidos. Guillaume est Français. Bill viene dagli Stati Uniti. ビル は アメリカ 出身 です。 민수는 한국 사람입니다. Felipe é dos Estados Unidos. Сергей живет в Беларуси. Sven är från Förenta Staterna. 比尔 来自 美国 。

7) שלומי תכנן להישאר בקנדה רק כמה ימים. 7) Bastian wollte nur für ein paar Tage in Kanada bleiben. 7) Bill was only going to stay in Canada for a few days. 7) Bill estará en Canadá solo unos días. 7) Guillaume n'allait rester en Belgique que quelques jours. 7) Bill sarebbe stato in Canada per pochi giorni. 7) ビル は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 でした 。 7) 민수는 일본에 며칠 동안만 있으려고 했습니다. 7) Felipe só iria ficar no Canadá por alguns dias. 7) Сергей собирался провести в России лишь несколько дней. 7) Sven skulle bara stanna i Kanada några dagar. 7) 比尔 那时 只 打算 在 加拿大 呆 几天 。

כמה זמן תכנן שלומי להישאר בקנדה? Wie lange wollte Bastian in Kanada bleiben? How long was Bill going to stay in Canada? ¿Cuánto tiempo estará Bill en Canadá? Combien de temps Guillaume allait-il rester en Belgique? Per quanto tempo Bill sarebbe stato in Canada? ビル は どの ぐらい カナダ に 滞在 する 予定 でした か ? 민수는 일본에 얼마 동안 있으려고 했나요? Por quanto tempo Felipe ficaria no Canadá? Сколько дней собирался провести Сергей в России? Hur länge skulle Sven stanna i Kanada? 比尔 那时 打算 要 在 加拿大 待 多久 ?

שלומי תכנן להישאר בקנדה רק כמה ימים. Bastian wollte nur für ein paar Tage in Kanada sein. Bill was going to stay in Canada only for a few days. Bill estará en Canadá solo unos días. Guillaume n'allait rester en Belgique que quelques jours. Bill sarebbe stato in Canada solo per pochi giorni. ビル は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 でした 。 민수는 일본에 며칠 동안만 있으려고 했습니다. Felipe iria ficar no Canadá apenas por alguns dias. Сергей собирался провести в России лишь несколько дней. Sven skulle bara stanna i Kanada några dagar. 比尔 那时 只 打算 在 加拿大 呆 几天 。

8) הוא תכנן להישאר בעיר גדולה. 8) Er wollte in einer Großstadt bleiben. 8) He was going to stay in a big city. 8) Él estará en una ciudad grande. 8) Il allait aller dans une grande ville. 8) Sarebbe stato in una grande città. 8) 彼 は 大きな 都市 に 滞在 する 予定 でした 。 8) 민수는 큰 도시에 있으려고 했습니다. 8) Ele ia ficar em uma cidade grande. 8) Он собирался остановиться в большом городе. 8) Han skulle vara i en stor stad. 8) 他 那时 打算 要 待 在 一个 大城市 。

באיזו עיר תכנן שלומי להישאר? In welcher Art von Stadt wollte Bastian bleiben? What kind of city was Bill going to stay in? ¿En qué tipo de ciudad estará Bill? Dans quel genre de ville allait aller Guillaume? In che tipo di città sarebbe stato Bill? ビル は どんな 都市 に 滞在 する 予定 でした か ? 민수는 어떤 도시에 있으려고 했나요? Em que tipo de cidade Felipe ia ficar? В каком городе собирался остановиться Сергей? I vilken typ av stad skulle han vara? 比尔 那时 打算 待 在 一个 什么样 的 城市 ?

הוא תכנן להישאר בעיר גדולה. Er wollte in einer Großstadt bleiben. He was going to stay in a big city. Él estará en una ciudad grande. Il allait aller dans une grande ville. Sarebbe stato in una grande città. 彼 は 大きな 都市 に 滞在 する 予定 でした 。 민수는 큰 도시에 있으려고 했습니다. Ele ia ficar em uma cidade grande. Он собирался остановиться в большом городе. Han skulle vara i en stor stad. 他 那时 打算 待 在 一个 大城市 。

9) שלומי תכנן לצלם שם הרבה. 9) Bastian wollte dort viele Fotos machen. 9) Bill was going to take lots of pictures there. 9) Bill tomará muchas fotos allí. 9) Et il allait prendre beaucoup de photos là-bas. 9) Bill avrebbe scattato molte fotografie là. 9) ビル は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした 。 9) 민수는 사진을 많이 찍으려고 했습니다. 9)Felipe ia tirar fotos lá. 9) Сергей собирался сделать там много фотографий. 9) Sven skulle ta en massa bilder där. 9) 比尔 那时 打算 在 那里 拍摄 很多 照片 。

מה תכנן שלומי לעשות שם? Was wollte Bastian dort machen? What was Bill going to do there? ¿Qué hará Bill allí? Qu'allait faire Guillaume là-bas? Che cosa avrebbe fatto Bill là? ビル は そこ で 何 を する 予定 でした か ? 민수는 무엇을 하려고 했나요? O que Felipe ia fazer lá? Что собирался сделать там Сергей? Vad skulle Sven göra där? 比尔 那时 打算 要 去 做 什么 ?

שלומי תכנן לצלם שם הרבה. Bastian wollte dort viele Fotos machen. Bill was going to take lots of pictures there. Bill tomará muchas fotos allí. Guillaume allait prendre beaucoup de photos là-bas. Bill avrebbe scattato molte fotografie là. ビル は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした。 민수는 사진을 많이 찍으려고 했습니다. Felipe ia tirar fotos lá. Сергей собирался сделать там много фотографий. Sven skulle ta en massa bilder där. 比尔 那时 打算 在 那里 拍 很多 照片 。