×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 26 - זהו סיפור על אלי שעושה סדר

א. זהו סיפור על אלי שעושה סדר.

אלי ינקה את החדר שלו.

יש לו הרבה דברים לעשות.

קודם כל הוא ישים את הבגדים המלוכלכים שלו בערימה.

אחר כך הוא יכבס את הבגדים שלו במכונת הכביסה.

הוא גם ינקה מתחת למיטה שלו.

הוא ימצא הרבה צעצועים מתחת למיטה.

הוא ישים את כל הצעצועים שלו בארון.

בסוף הוא ינקה את שולחן הכתיבה שלו

ויניח את דברי בית הספר על שולחן הכתיבה שלו.

הוא חושב שאמו תהיה מרוצה מאוד.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי אלי.

ניקיתי את החדר שלי.

היו לי הרבה דברים לעשות.

קודם כל שמתי את הבגדים המלוכלכים שלי בערימה.

אחר כך כיבסתי את הבגדים שלי במכונת הכביסה.

ניקיתי גם מתחת למיטה שלי.

מצאתי הרבה צעצועים מתחת למיטה.

שמתי את כל הצעצועים בארון.

בסוף ניקיתי את שולחן הכתיבה שלי

והנחתי את דברי בית הספר על שולחן הכתיבה שלי.

חשבתי שאמי תהיה מרוצה מאוד.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

א. 1) אלי ינקה את החדר שלו.

מה יעשה אלי?

הוא ינקה את החדר שלו.

2) לאלי יש הרבה דברים לעשות.

האם יש לו מעט דברים לעשות?

לא, אין לו מעט דברים לעשות.

יש לו הרבה דברים לעשות.

3) קודם כל הוא ישים את הבגדים המלוכלכים שלו בערימה.

מה הוא יעשה קודם כל?

קודם כל הוא ישים את הבגדים המלוכלכים שלו בערימה.

4) אחר כך הוא יכבס את הבגדים שלו במכונת הכביסה.

מה הוא יעשה אחר כך?

אחר כך הוא יכבס את הבגדים שלו במכונת הכביסה.

5) אלי גם ינקה מתחת למיטה שלו.

מה עוד יעשה אלי?

אלי גם ינקה מתחת למיטה שלו.

ב. 6) אלי מצא הרבה צעצועים מתחת למיטה שלו.

מה מצא אלי מתחת למיטה שלו?

הוא מצא הרבה צעצועים מתחת למיטה שלו.

7) אלי שם את כל הצעצועים שלו בארון.

איפה שם אלי את הצעצועים?

הוא שם את כל הצעצועים בארון.

8) בסוף אלי ניקה את שולחן הכתיבה שלו והניח עליו את דברי בית הספר.

מה עשה אלי בסוף?

בסוף אלי ניקה את שולחן הכתיבה שלו והניח עליו את דברי בית הספר.

9) אלי חשב שאמו תהיה מרוצה מאוד.

מה חשב אלי שתרגיש אמו?

אלי חשב שאמו תהיה מרוצה מאוד.


א. זהו סיפור על אלי שעושה סדר. A) Dies ist eine Geschichte, in der Alex Ordnung schafft. A) Now here's the story of Alex. A) Esta es la historia de Alex A) Ceci est l'histoire d'Alex. Alex fait du ménage. A) Questa è la storia di Alex che deve pulire la sua stanza. A) これは、エリが秩序を作ることについての物語です。 A) 엘리가 질서를 만드는 이야기입니다. A) Esta é uma história sobre Alex fazendo pedidos. A) Это история Лёша , делающего заказ. A) Det här är en historia om att Eli gör ordning. A) 这是伊莱下达命令的故事。

אלי ינקה את החדר שלו. Alex wird sein Zimmer aufräumen. Alex will clean his room. Alex va a limpiar su habitación. Alex va nettoyer sa chambre. Alex pulirà la sua stanza. アレックス は 部屋 を 掃除 します 。 영수는 방을 청소할 것입니다. Alex vai limpar seu quarto. Лёша будет наводить порядок в своей комнате. Ulf ska städa sitt rum. 艾利克斯 要 去 清理 他 的 房间 。

יש לו הרבה דברים לעשות. Er hat viele Dinge zu tun. He has many things to do. Él tiene que hacer muchas cosas. Il a beaucoup de choses à faire. Ha molte cose da fare. 彼 は たくさんの こと を します 。 영수는 할 일이 많습니다. Ele tem muitas coisas para fazer. У него много дел. Han har många saker att göra. 他 有 很多 事情 要 做 。

קודם כל הוא ישים את הבגדים המלוכלכים שלו בערימה. Zuerst wird er seine schmutzige Kleidung auf einen Haufen legen. First, he will put his dirty clothes in a pile. Primero, él pondrá su ropa sucia a un lado. D'abord, il va faire une pile avec ses vêtements sales. Come prima cosa, metterà I suoi panni sporchi in un mucchio. 最初に 、 彼 は 汚い 洋服 を 山積み に します 。 먼저, 영수는 빨랫감을 모을 것입니다. Primeiro, ele vai colocar suas roupas sujas em uma pilha. Сначала он соберет свою грязную одежду в кучу. Först kommer han lägga sina smutsiga kläder i en hög. 首先 , 他 将 会 把 脏 的 衣服 放成 一堆 。

אחר כך הוא יכבס את הבגדים שלו במכונת הכביסה. Dann wird er seine Kleidung mit der Waschmaschine waschen. Then, he will wash his clothes in the washing machine. Después, él lavará su ropa en la lavadora. Ensuite, il lavera ses vêtements dans la machine à laver. Poi laverà i suoi panni in lavatrice. そして 、 洗濯機 で 洋服 を 洗濯 します 。 그리고 영수는 세탁기로 빨래를 할 것입니다. Então, ele vai lavar suas roupas na máquina de lavar. Затем он постирает свою одежду в стиральной машине. Sen kommer han tvätta sina kläder i tvättmaskinen. 然后 他会 去 用 洗衣机 洗衣服 。

הוא גם ינקה מתחת למיטה שלו. Er wird auch unter seinem Bett sauber machen. He will also clean under his bed. Él también va a limpiar debajo de su cama. Il nettoiera aussi sous son lit. Pulirà anche sotto il suo letto. 彼 は また 、 ベッド の 下 も 掃除 します 。 영수는 침대 밑도 청소할 것입니다. Ele também vai limpar debaixo da cama. Он также наведет порядок под своей кроватью. Han kommer städa under sin säng också. 他 还 会 去 清扫 他床 的 底下 。

הוא ימצא הרבה צעצועים מתחת למיטה. Er wird viele Spielsachen unter dem Bett finden. He will find many toys under the bed. Él encontrará muchos juguetes debajo de su cama. Il trouvera beaucoup de jouets sous son lit. Troverà diversi giocattoli sotto il suo letto. 彼 は ベッド の 下 に たくさんの おもちゃ を 見つけます 。 영수는 침대 밑에서 장난감을 많이 찾아낼 것입니다. Ele vai encontrar muitos brinquedos debaixo da cama. Он найдет много игрушек под кроватью. Han kommer hitta många leksaker under sängen. 他会 在 床 下 找到 许多 的 玩具 。

הוא ישים את כל הצעצועים שלו בארון. Er wird alle seine Spielsachen in den Schrank legen. He will put all of his toys in the closet. Él pondrá todos sus juguetes en el armario. Il mettra tous ses jouets dans le placard. Metterà tutti i suoi giochi nel ripostiglio. 彼 は タンス の 中 に すべて の おもちゃ を しまいます 。 영수는 모든 장난감을 벽장에 넣을 것입니다. Ele vai colocar todos os seus brinquedos no armário. Он уберет все свои игрушки в шкаф. Han kommer lägga alla sina leksaker i garderoben. 他会 将 所有 的 玩具 都 放在 衣柜 里 。

בסוף הוא ינקה את שולחן הכתיבה שלו Schließlich wird er seinen Schreibtisch aufräumen. Finally, he will clean up his desk. Finalmente, él limpiará su escritorio. Pour finir, il nettoiera son bureau. Alla fine pulirà la sua scrivania. とうとう 彼 は 机 を きれいに します 。 마지막으로, 영수는 책상을 정리할 것입니다. Finalmente, ele vai limpar sua mesa. Напоследок он наведет порядок на своем письменном столе. Tillsist, kommer han rensa på sitt skrivbord. 最后 , 他会 去 清理 他 的 桌子 。

ויניח את דברי בית הספר על שולחן הכתיבה שלו. ويضع أوراق المدرسة على مكتبه. Und er wird seine Schulaufgaben auf den Schreibtisch legen. And put his school work on his desk. Y pondrá su trabajo de la escuela sobre el escritorio. Et il mettra son travail scolaire sur son bureau. E riporrà i suoi compiti di scuola sulla scrivania. そして 机 に 学校 の 宿題 を おきます 。 그리고 학교 숙제를 책상에 올려놓을 것입니다. E colocar o trabalho da escola em sua mesa. И положит свою домашнюю работу на письменный стол. Och lägga sitt skolarbete på sitt skrivbord. 并且 会 把 他 的 学校 的 作业 放在 桌子 上 。

הוא חושב שאמו תהיה מרוצה מאוד. Er glaubt, dass seine Mutter sehr glücklich sein wird. He thinks his Mom will be very happy. Él piensa que su mamá se sentirá muy feliz. Il pense que sa mère sera très heureuse. Pensa che la mamma sarà molto contenta. 彼 は お母さん が とても 幸せだろう と 考えます 。 영수는 엄마가 기뻐할 것이라고 생각합니다. Ele acha que sua mãe ficará muito feliz. Он думает, что мама будет рада. Han tror hans mamma kommer bli mycket glad. 他 认为 他 的 妈妈 会 很 开心 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי אלי. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von Alex erzählt. B) Now let's hear from Alex. B) Ahora la misma historia contada por Alex. B) Ceci est la même histoire, depuis le point de vue d'Alex. B) Questa è la stessa storia raccontata da Alex. B) これは同じ話ですが、今回はエリによって語られます。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 Eli가 이야기합니다. B) Esta é a mesma história, mas desta vez é contada por Alex. Б) Это та же самая история, но на этот раз ей рассказывает Лёша. B) Det är samma historia, men den här gången berättas det av Eli. B) 这是同样的故事,但是这次是伊莱(Eli)讲的。

ניקיתי את החדר שלי. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. I was cleaning my room. Yo estaba limpiando mi habitación. Je nettoyais ma chambre. Stavo pulendo la mia stanza. 私 は 部屋 を 掃除 して いました 。 저는 방을 청소하고 있었습니다. Eu estava limpando meu quarto. Я наводил порядок в своей комнате. Jag städade mitt rum. 那时 , 我 正在 清理 我 的 房间 。

היו לי הרבה דברים לעשות. Ich hatte viele Dinge zu tun. I had many things to do. Yo tenía que hacer muchas cosas. J'avais beaucoup de choses à faire. Avevo molte cose da fare. 私 は たくさんの こと を しました 。 저는 할 일이 많이 있었습니다. Eu tinha muitas coisas para fazer. У меня было много дел. Jag hade många saker att göra. 我 有 很多 的 事情 要 做 。

קודם כל שמתי את הבגדים המלוכלכים שלי בערימה. Zuerst habe ich meine schmutzige Kleidung auf einen Haufen gelegt. First, I put my dirty clothes in a pile. Primero, puse mi ropa sucia a un lado. D'abord, j'ai fait une pile avec mes vêtements sales. Prima ho messo i miei panni sporchi in un mucchio. 最初に 、 私 は 汚い 洋服 を 山積み に しました 。 먼저, 저는 빨랫감을 모았습니다. Primeiro, coloquei minhas roupas sujas em uma pilha. Сначала я собрал свою грязную одежду в кучу. Först la jag mina smutsiga kläder i en hög. 首先 , 我 把 脏 的 衣服 放成 了 一堆 。

אחר כך כיבסתי את הבגדים שלי במכונת הכביסה. Dann habe ich meine Kleider in der Waschmaschine gewaschen. Then, I washed my clothes in the washing machine. Después, lavé mi ropa en la lavadora. Ensuite, j'ai lavé mes vêtements dans la machine à laver. Poi ho lavato i miei panni in lavatrice. そして 、 洗濯機 で 洋服 を 洗濯 しました 。 그리고 세탁기로 빨래를 했습니다. Então, eu lavei minhas roupas na máquina de lavar. Затем я постирал свою одежду в стиральной машине. Sen tvättade jag mina kläder i tvättmaskinen. 然后 , 我用 洗衣机 洗 了 我 的 衣服 。

ניקיתי גם מתחת למיטה שלי. Ich habe auch unter meinem Bett sauber gemacht. I also cleaned under my bed. También limpié debajo de mi cama. J'ai aussi nettoyé sous mon lit. Ho pulito anche sotto il mio letto. 私 は また 、 ベッド の 下 も 掃除 しました 。 침대 밑도 청소하였습니다. Eu também limpei debaixo da minha cama. Я также навел порядок под своей кроватью. Jag städade under min säng också. 我 也 清理 了 我 床 的 下面 。

מצאתי הרבה צעצועים מתחת למיטה. Ich fand viele Spielsachen unter dem Bett. I was finding many toys under the bed. Encontré muchos juguetes debajo de mi cama. Je trouvais beaucoup de jouets sous le lit. Trovavo molti giochi sotto il letto. 私 は ベッド の 下 に たくさんの おもちゃ を 見つけました 。 침대 밑에서 많은 장난감을 찾아내고 있었습니다. Eu estava encontrando muitos brinquedos debaixo da cama. Я находил много игрушек под кроватью. Jag hittade många leksaker under sängen. 当时 , 我 在 床 底下 发现 了 很多 玩具 。

שמתי את כל הצעצועים בארון. Ich habe alle Spielsachen in den Schrank gelegt. I put all of the toys in the closet. Puse todos los juguetes en el armario. J'ai mis tous mes jouets dans le placard. Ho riposto tutti I giocattoli nel ripostiglio. 私 は タンス の 中 に すべて の おもちゃ を しまいました 。 저는 모든 장난감을 벽장에 넣었습니다. Coloquei todos os brinquedos no armário. Я убрал все игрушки в шкаф. Jag la alla leksakerna i garderoben. 我 把 所有 的 玩具 都 放在 了 衣柜 里 。

בסוף ניקיתי את שולחן הכתיבה שלי Schließlich habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt. Finally, I cleaned up my desk. Finalmente, limpié mi escritorio. Pour finir, j'ai nettoyé mon bureau. Alla fine ho pulito la mia scrivania. とうとう 私 は 机 を きれいに しました 。 마지막으로 저는 책상을 정리했습니다. Finalmente, eu limpei minha mesa. Напоследок я навел порядок на своем письменном столе. Tillsist, rensade jag på mitt skrivbord. 最后 , 我 清理 了 我 的 桌子 。

והנחתי את דברי בית הספר על שולחן הכתיבה שלי. Und meine Schulaufgaben auf meinen Schreibtisch gelegt. And put my school work on my desk. Y puse mi trabajo de la escuela sobre mi escritorio. Et j'ai mis mon travail scolaire dans mon bureau. E messo I miei compiti di scuola sulla scrivania. そして 机 に 学校 の 宿題 を おきました 。 그리고 학교 숙제를 책상에 올려놓았습니다. E coloque o trabalho da minha escola na minha mesa. И положил свою домашнюю работу на письменный стол. Och la mitt skolarbete på mitt skrivbord. 并且 把 我 的 学校 的 作业 放在 了 上面 。

חשבתי שאמי תהיה מרוצה מאוד. Ich dachte, dass meine Mutter sehr glücklich sein würde. I was thinking my Mom would be very happy. Yo pienso que mi mamá se sentirá muy feliz. Je me disais que ma mère serait très heureuse. Pensavo che mia madre sarebbe stata molto contenta. 私 は お母さん が とても 幸せだろう と 考えました 。 저는 엄마가 기뻐할 것이라고 생각하고 있었습니다. Eu estava pensando que minha mãe ficaria muito feliz. Я думал, что мама будет рада. Jag trodde min mamma skulle bli mycket glad. 那时 我 想 我 妈妈 一定 会 很 开心 。

שאלות Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

א. 1) אלי ינקה את החדר שלו. A) 1) Alex wird sein Zimmer sauber machen. A) 1) Alex will clean his room. A) 1) Alex va a limpiar su habitación. A) 1) Alex va nettoyer sa chambre. A) 1) Alex pulirà la sua stanza. A ) 1) アレックス は 部屋 を 掃除 します 。 A) 1) 영수는 방을 청소할 것입니다. A) 1) Alex vai limpar o seu quarto. А) 1) Лёша будет наводить порядок в своей комнате. A) 1) Ulf ska städa sitt rum. A) 1)艾利克斯 将要 去 清理 他 的 房间 。

מה יעשה אלי? Was wird Alex tun? What will Alex do? ¿Qué va a hacer Alex? Qu'est-ce qu'Alex va faire ? Cosa farà Alex? アレックス は 何 を します か ? 영수는 무엇을 할 것인가요? O que Alex fará? Что будет делать Лёша? Vad ska Ulf göra? 艾 历克斯 要 去 做 什么 ?

הוא ינקה את החדר שלו. Er wird sein Zimmer sauber machen. He will clean his room. Él va a limpiar su habitación. Il va nettoyer sa chambre. Alex pulirà la sua stanza. 彼 は 部屋 を 掃除 します 。 영수는 방을 청소할 것입니다. Ele vai limpar o seu quarto. Он будет наводить порядок в своей комнате. Han ska städa sitt rum. 他会 去 清理 他 的 房间 。

2) לאלי יש הרבה דברים לעשות. 2) Alex hat viele Dinge zu tun. 2) Alex has many things to do. 2) Alex tiene muchas cosas que hacer. 2) Alex a beaucoup de choses à faire. 2) Alex ha molte cose da fare. 2) アレックス は たくさんの こと を します 。 2) 영수는 할 일이 많습니다. 2) Alex tem muitas coisas para fazer. 2) У Лёши много дел. 2) Ulf har många saker att göra. 2) 艾利克斯 将要 有 很多 事情 去 做 。

האם יש לו מעט דברים לעשות? Hat er nur ein paar Dinge zu tun? Does he have a few things to do? ¿Tiene Alex algunas cosas que hacer? Est-ce qu'il a peu de choses à faire ? Ha poche cose da fare? 彼 は いくつか の こと を します か ? 영수는 할 일이 적은가요? Ele tem uma coisa para fazer? У Лёши не много дел? Har han några få saker att göra? 他 要 去 做 的 事情 很少 吗 ?

לא, אין לו מעט דברים לעשות. Nein, er hat nicht nur ein paar Dinge zu tun. No, he does not have a few things to do. No, él no tiene algunas cosas que hacer. Non, il n'a pas peu de choses à faire. No, non ha poche cose da fare. いいえ 、 彼 は いくつか の こと を しません 。 아니요, 영수는 할 일이 적지 않습니다. Não, ele não tem uma coisa para fazer. Нет, ему нечего делать. Nej, han har inte några få saker att göra. 不 , 他 要 去 做 的 事情 不少 。

יש לו הרבה דברים לעשות. Er hat viele Dinge zu tun. He has many things to do. Él tiene muchas cosas que hacer. Il a beaucoup de choses à faire. Ha molte cose da fare. 彼 は たくさんの こと を します 。 영수는 할 일이 많습니다. Ele tem muitas coisas para fazer. У Лёши много дел. Han har många saker att göra. 他 有 很多 事情 去 做 。

3) קודם כל הוא ישים את הבגדים המלוכלכים שלו בערימה. 3) Zuerst wird er seine schmutzige Kleidung auf einen Haufen legen. 3) First, he will put his dirty clothes in a pile. 3) Primero, él pondrá su ropa sucia a un lado. 3) D'abord, il va faire une pile avec ses vêtements sales. 3) Prima, riunirà tutti i suoi panni sporchi. 3) 最初に 、 彼 は 汚い 洋服 を 山積み に します 。 3) 먼저, 영수는 빨랫감을 모을 것입니다. 3) Primeiro, ele vai colocar suas roupas sujas em uma pilha. 3) Сначала он соберет свою грязную одежду в кучу. 3) Först kommer han lägga sina smutsiga kläder i en hög. 3)首先 , 他 要 去 把 脏 衣服 放成 一堆 。

מה הוא יעשה קודם כל? Was wird er zuerst tun? What will he do first? ¿Qué hará Alex primero? Que va-t-il d'abord faire ? Cosa farà per prima cosa? 最初に 彼 は 何 を します か ? 영수는 먼저 무엇을 할까요? O que ele fará primeiro? Что он сделает сначала? Vad kommer han göra först? 他 首先 要 去 做 什么 ?

קודם כל הוא ישים את הבגדים המלוכלכים שלו בערימה. Zuerst wird er seine schmutzige Kleidung auf einen Haufen legen. First, he will put his dirty clothes in a pile. Primero, él pondrá su ropa sucia a un lado. D'abord, il va faire une pile avec ses vêtements sales. Prima riunirà tutti I suoi panni sporchi. 最初に 、 彼 は 汚い 洋服 を 山積み に します 。 영수는 먼저 빨랫감을 모을 것입니다. Primeiro, ele vai colocar suas roupas sujas em uma pilha. Сначала он соберет свою грязную одежду в кучу. Först kommer han lägga sina smutsiga kläder i en hög. 首先 , 他 要 去 把 脏 衣服 放成 一堆 。

4) אחר כך הוא יכבס את הבגדים שלו במכונת הכביסה. 4) Dann wird er seine Kleidung mit der Waschmaschine waschen. 4) Then, he will wash his clothes in the washing machine. 4) Después, él lavará su ropa en la lavadora. 4) Ensuite, il lavera ses vêtements dans la machine à laver. 4) Poi, laverà i suoi panni in lavatrice. 4) そして 、 洗濯機 で 洋服 を 洗濯 します 。 4) 그리고 나서 영수는 세탁기로 빨래를 할 것입니다. 4) Em seguida, ele vai lavar suas roupas na máquina de lavar. 4) Затем он постирает свою одежду в стиральной машине. 4) Sen kommer han tvätta sina kläder i tvättmaskinen. 4)然后 , 他 将 会 用 洗衣机 去 洗 他 的 衣服 。

מה הוא יעשה אחר כך? Was wird er dann tun? Then, what will he do? ¿Qué hará Alex después? Ensuite, que va-t-il faire ? Poi cosa farà? そして 彼 は 何 を します か ? 그리고나서 영수는무엇을 할까요? Então, o que ele fará? Что он сделает затем? Vad kommer han göra sen? 然后 , 他 要 去 做 什么 ?

אחר כך הוא יכבס את הבגדים שלו במכונת הכביסה. Dann wird er seine Kleidung mit der Waschmaschine waschen. Then, he will wash his clothes in the washing machine. Después, él lavará su ropa en la lavadora. Ensuite, il lavera ses vêtements dans la machine à laver. Poi laverà i suoi panni in lavatrice. そして 、 洗濯機 で 洋服 を 洗濯 します 。 그리고나서 영수는 세탁기로 빨래를 할 것입니다. Então, ele vai lavar suas roupas na máquina de lavar. Затем он постирает свою одежду в стиральной машине. Sen kommer han tvätta sina kläder i tvättmaskinen. 然后 , 他 将 会 用 洗衣机 去 洗 他 的 衣服 。

5) אלי גם ינקה מתחת למיטה שלו. 5) Alex wird auch unter seinem Bett sauber machen. 5) Alex will also clean under his bed. 5) Alex también va a limpiar debajo de su cama. 5) Alex nettoiera aussi sous son lit. 5) Alex pulirà anche sotto il suo letto. 5) アレックス は また 、 ベッド の 下 も 掃除 します 。 5) 영수는 침대 밑도 청소할 것입니다. 5) Alex também vai limpar debaixo de sua cama. 5) Лёша также наведет порядок под своей кроватью. 5) Ulf kommer städa under sin säng också. 5)艾利克斯 还要 去 清理 他 的 床 底下 。

מה עוד יעשה אלי? Was wird Alex sonst noch tun? What else will Alex do? ¿Qué más hará Alex? Qu'est-ce qu'Alex va faire d'autre ? Cosa farà d'altro, Alex? アレックス は 他 に 何 を します か ? 영수는 무엇도 할까요? O que mais Alex fará? Что еще сделает Лёша? Vad mer kommer Ulf göra? 艾利克斯 还要 去 做 什么 ?

אלי גם ינקה מתחת למיטה שלו. Alex wird auch unter seinem Bett sauber machen. Alex will also clean under his bed. Alex también va a limpiar debajo de su cama. Alex nettoiera aussi sous son lit. Alex pulirà inoltre sotto il suo letto. アレックス は また 、 ベッド の 下 も 掃除 します 。 영수는 침대 밑도 청소할 것입니다. Alex também vai limpar debaixo da sua cama. Лёша также наведет порядок под своей кроватью. Ulf kommer städa under sin säng också. 艾利克斯 还要 去 清理 他 的 床 底下 。

ב. 6) אלי מצא הרבה צעצועים מתחת למיטה שלו. B) 6) Alex fand viele Spielzeuge unter seinem Bett. B) 6) Alex was finding many toys under his bed. B) 6) Alex encontró muchos juguetes debajo de su cama. B) 6) Alex trouvait beaucoup de jouets sous son lit. B) 6) Alex trovava molti giochi sotto il suo letto. B ) 6) アレックス は ベッド の 下 に たくさんの おもちゃ を 見つけました 。 B) 6) 영수는 침대 밑에서 장난감을 많이 찾아내고 있었습니다. B) 6) Alex estava encontrando muitos brinquedos debaixo de sua cama. Б) 6) Лёша находил много игрушек под своей кроватью. B) 6) Ulf hittade många leksaker under sin säng. B) 6)艾利克斯 那时 在 床 底下 找到 了 许多 玩具 。

מה מצא אלי מתחת למיטה שלו? Was hat Alex unter seinem Bett gefunden? What was Alex finding under his bed? ¿Qué encontró Alex debajo de su cama? Qu'est-ce qu'Alex trouvait sous son lit ? Cosa trovava, Alex, sotto il suo letto? アレックス は ベッド の 下 に 何 を 見つけました か ? 영수는 침대 밑에서 무엇을 찾아내고 있었을까요? O que Alex encontrava debaixo da cama? Что находил Лёша под своей кроватью? Vad hittade Ulf under sin säng? 艾利克斯 那时 在 床 底下 找到 了 什么 ?

הוא מצא הרבה צעצועים מתחת למיטה שלו. Er fand viele Spielsachen unter seinem Bett. He was finding many toys under his bed. Él encontró muchos juguetes debajo de su cama. Il trouvait beaucoup de jouets sous son lit. Trovava molti giochi sotto il suo letto. 彼 は ベッド の 下 に たくさんの おもちゃ を 見つけました 。 영수는 침대 밑에서 장난감을 많이 찾아내고 있었습니다. Ele estava encontrando muitos brinquedos debaixo de sua cama. Он находил много игрушек под своей кроватью. Han hittade många leksaker under sin säng. 他 那时 在 床 下 找到 了 许多 玩具 。

7) אלי שם את כל הצעצועים שלו בארון. 7) Alex legte alle Spielsachen in den Schrank. 7) Alex put all of the toys in the closet. 7) Alex puso los juguetes en el armario. 7) Alex a mis tous les jouets dans le placard. 7) Alex ha messo tutti i suoi giochi nel ripostiglio. 7) アレックス は タンス に すべて の おもちゃ を しまいました 。 7) 영수는 모든 장난감을 벽장에 넣었습니다. 7) Alex colocou todos os brinquedos no armário. 7) Лёша убрал все игрушки в шкаф. 7) Ulf la alla leksaker i garderoben. 7)艾利克斯 把 所有 的 玩具 都 放在 了 衣柜 里 。

איפה שם אלי את הצעצועים? Wo legte er die Spielsachen hin? Where did he put the toys? ¿Dónde puso Alex los juguetes? Où a-t-il mis les jouets ? Dove ha messo i giochi? 彼 は おもちゃ を どこ に しまいました か ? 영수는 어디에 모든 장난감을 넣었을까요? Onde ele colocou os brinquedos? Куда он убрал игрушки? Var la han leksakerna? 他 把 玩具 放在 了 哪里 ?

הוא שם את כל הצעצועים בארון. Er legte alle Spielsachen in den Schrank. He put all of the toys in the closet. Él puso los juguetes en el armario. Il a mis tous les jouets dans le placard. Ha messo tutti i suoi giochi nel ripostiglio. 彼 は タンス に すべて の おもちゃ を しまいました 。 영수는 모든 장난감을 벽장에 넣었습니다. Ele colocou todos os brinquedos no armário. Он убрал все игрушки в шкаф. Han la alla leksaker i garderoben. 他 把 所有 玩具 都 放在 了 衣柜 里 。

8) בסוף אלי ניקה את שולחן הכתיבה שלו והניח עליו את דברי בית הספר. 8) Schließlich räumte Alex seinen Schreibtisch auf und legte dort seine Schulaufgaben hin. 8) Finally, Alex cleaned up his desk and put his school work there. 8) Finalmente, Alex limpió su escritorio y puso su trabajo de la escuela allí. 8) Pour finir, Alex a nettoyé son bureau et y a mis son travail scolaire. 8) Alla fine Alex ha pulito la sua scrivania riponendoci i suoi compiti di scuola. 8) とうとう アレックス は 机 を きれいに し 、 そこ に 学校 の 宿題 を おきました 。 8) 마지막으로 영수는 책상을 정리하고 거기에 학교 숙제를 올려 놓았습니다. 8) Finalmente, Alex limpou sua mesa e colocou seu dever de escola lá. 8) Напоследок Лёша навел порядок на своем письменно столе и положил на него домашнюю работу. 8) Tillslut rensade Ulf upp på sitt skrivbord och la sitt skolarbete där. 8)最后 , 艾利克斯 清理 了 桌子 , 把 学校 的 作业 放在 了 那里 。

מה עשה אלי בסוף? Was hat Alex schließlich getan? What did Alex do finally? ¿Qué hizo Alex finalmente? Qu'a fait Alex pour finir ? Alla fine cosa ha fatto Alex? アレックス は とうとう 何 を しました か ? 영수는 마지막으로 무엇을 했나요? O que Alex fez finalmente? Что сделал Лёша напоследок? Vad gjorde Ulf tillslut? 艾利克斯 最后 做 了 什么 ?

בסוף אלי ניקה את שולחן הכתיבה שלו  והניח עליו את דברי בית הספר. Schließlich räumte Alex seinen Schreibtisch auf und legte dort seine Schulaufgaben hin. Finally, Alex cleaned up his desk and put his school work there. Finalmente, Alex limpió su escritorio y puso su trabajo de la escuela allí. Pour finir, Alex a nettoyé son bureau et y a mis son travail scolaire. Alla fine, Alex ha pulito la sua scrivania riponendoci i suoi compiti di scuola. とうとう アレックス は 机 を きれいに し 、 そこ に 学校 の 宿題 を おきました 。 마지막으로 영수는 책상을 정리하고 거기에 학교 숙제를 올려 놓았습니다. Finalmente, Alex limpou sua mesa e colocou seu trabalho de escola lá. Напоследок Лёша навел порядок на своем письменно столе и положил на него домашнюю работу. Tillslut rensade Ulf upp på sitt skrivbord och la sitt skolarbete där. 最后 , 艾利克斯 清理 了 桌子 , 把 学校 的 作业 放在 了 那里 。

9) אלי חשב שאמו תהיה מרוצה מאוד. 9) Alex dachte, dass seine Mutter sehr glücklich sein würde. 9) Alex was thinking his Mom would be very happy. 9) Alex piensa que su mamá se sentirá muy feliz. 9) Alex se disait que sa mère serait très heureuse. 9) Alex pensava che sua mamma sarebbe stata molto contenta. 9) アレックス は お母さん が 幸せだろう と 考えました 。 9) 영수는 엄마가 매우 기뻐할 것이라고 생각하고 있었습니다. 9) Alex estava pensando que sua mãe ficaria muito feliz. 9) Лёша думал, что его мама будет рада. 9) Ulf trodde att hans mamma skulle bli väldigt glad. 9)艾利克斯 那时 认为 他 的 妈妈 会 很 开心 。

מה חשב אלי שתרגיש אמו? Was dachte Alex, was seine Mutter sein würde? What was Alex thinking his Mom would feel? ¿Qué piensa Alex de su mamá? Que pensait Alex de la réaction de sa mère ? Alex, cosa pensava che sua mamma sarebbe stata? アレックス は お母さん が どんな 気持ち か と 考えました か ? 영수는 엄마가 어떨 것이라고 생각하고 있었나요? O que Alex achava que sua mãe sentiria? Что думал Лёша? Hur trodde Ulf att hans mamma skulle känna sig? 艾利克斯 那时 认为 他 的 妈妈 会 有 怎样 的 感觉 ?

אלי חשב שאמו תהיה מרוצה מאוד. Alex dachte, dass seine Mutter sehr glücklich sein würde. Alex was thinking his Mom would be very happy. Alex piensa que su mamá se sentirá muy feliz. Alex se disait que sa mère serait très heureuse. Alex pensava che sua mamma sarebbe stata molto contenta. アレックス は お母さん が 幸せだろう と 考えました 。 영수는 엄마가 매우 기뻐할 것이라고 생각하고 있었습니다. Alex estava pensando que sua mãe ficaria muito feliz. Лёша думал, что мама будет рада. Ulf trodde att hans mamma skulle bli väldigt glad. 艾利克斯 那时 认为 他 的 妈妈 会 很 开心 。