×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 22 - זהו סיפור על גילי והרופא

א. זהו סיפור על גילי והרופא.

גילי לא מרגישה טוב.

יש לה כאב ראש והגרון שלה כואב.

היא גם מתעטשת הרבה.

היא מחליטה ללכת לרופא.

היא מספרת לרופא איך היא מרגישה.

הרופא אומר לגילי שהיא מצוננת.

גילי מבקשת מהרופא תרופות.

הרופא אומר שגילי לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות.

במקום זאת, הרופא אומר לגילי לישון ולשתות מים.

גילי לא מרגישה טוב יותר כשהיא יוצאת מהרופא.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי גילי.

לא הרגשתי טוב.

היה לי כאב ראש והגרון שלי כאב.

גם התעטשתי הרבה.

החלטתי ללכת לרופא.

סיפרתי לרופא איך אני מרגישה.

הרופא אמר לי שאני מצוננת.

ביקשתי מהרופא תרופות.

הרופא אמר שאני לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות.

במקום זאת, הרופא אמר לי לישון ולשתות מים.

לא הרגשתי טוב יותר כשיצאתי מהרופא.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

א. 1) גילי לא מרגישה טוב.

האם גילי מרגישה טוב?

לא, היא לא מרגישה טוב.

2) לגילי יש כאב ראש והגרון שלה כואב.

מה יש לגילי?

יש לה כאב ראש והגרון שלה כואב.

3) גילי מתעטשת הרבה.

מה גילי עושה הרבה?

היא מתעטשת הרבה.

4) גילי מחליטה ללכת לרופא.

מה מחליטה גילי?

היא מחליטה ללכת לרופא.

5) גילי מספרת לרופא איך היא מרגישה.

מה היא מספרת לרופא?

היא מספרת לרופא איך היא מרגישה.

ב. 6) הרופא אומר לגילי שהיא מצוננת.

מה אמר הרופא לגילי?

הרופא אמר לה שהיא מצוננת.

7) הרופא אמר לגילי שהיא לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות.

האם הרופא אמר שגילי צריכה תרופות?

לא, הרופא אמר שגילי לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות.

8) במקום זאת הרופא אמר לגילי לישון ולשתות מים.

מה אמר הרופא לגילי לעשות במקום זאת?

במקום זאת הרופא אמר לגילי לישון ולשתות מים.

9) גילי לא הרגישה טוב יותר כשיצאה מהרופא.

האם גילי הרגישה טוב יותר כשיצאה מהרופא?

לא, גילי לא הרגישה טוב יותר כשיצאה מהרופא.


א. זהו סיפור על גילי והרופא. A) Dies ist eine Geschichte über mein Emma und den Arzt. A) This story is about a woman called Emma who is not well. A) Esta es la historia de Emma, una mujer que no se sentía bien. A) Ceci est l'histoire de Julie, Julie est malade. A) Questa è la storia di Emma che non si sente molto bene. A) これは私の年齢と医者についての話です。 A) 이것은 내 나이와 의사에 관한 이야기입니다. A) Esta é uma história sobre a minha idade e o médico. A) Это история о моем возрасте и докторе. A) Det här är en berättelse om min ålder och läkaren. A) 这是一个关于我的年龄和医生的故事。

גילי לא מרגישה טוב. Emma geht es nicht so gut. Emma isn't feeling very well. Emma no se siente muy bien. Julie ne se sent pas très bien. Emma non si sente bene. エマ は 体調 が よく ありません 。 엠마는 몸이 좋지 않습니다. Amanda não está se sentindo muito bem. Эмме нездоровится. Sofie mår inte så bra. 艾玛 感觉 不太 舒服 。

יש לה כאב ראש והגרון שלה כואב. Sie hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. She has a headache and a sore throat. Ella tiene dolor de cabeza y de garganta. Elle a un mal de tête et un mal de gorge. Ha mal di testa e mal di gola. 彼女 は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 그녀는 두통과 인후통을 느낍니다. Ela está com uma dor de cabeça e com dor de garganta. У неё болят голова и горло. Hon har huvudvärk och ont i halsen. 她 头痛 , 喉咙痛 。

היא גם מתעטשת הרבה. Sie niest auch viel. She is also sneezing a lot. Ella también está estornudando mucho. Elle éternue aussi beaucoup. Starnutisce molto. 彼女 は また くしゃみ を たくさん します 。 또한 그녀는 재채기를 많이 합니다. Ela também está espirrando muito. Она также много чихает. Hon nyser mycket också. 她 在 打 很多 喷嚏 。

היא מחליטה ללכת לרופא. Sie beschließt, zum Arzt zu gehen. She decides to go to the doctor. Ella decide ir a ver al doctor. Elle décide d'aller voir le médecin. Decide di andare dal dottore. 彼女 は 医者 に 診て もらう こと に します 。 그녀는 병원에 가기로 결정합니다. Ela decidiu ir ver um médico. Она решает пойти к врачу. Hon bestämmer sig för att gå till doktorn. 她 决定 去 看 医生 。

היא מספרת לרופא איך היא מרגישה. Sie sagt dem Arzt, wie sie sich fühlt. She tells the doctor how she feels. Ella le dice al doctor cómo se siente. Elle dit au médecin comment elle se sent. Spiega al dottore come si sente. 彼女 は 医者 に どのような 体調 か を 伝えます 。 그녀는 의사에게 그녀가 어떻게 느끼는지 설명합니다. Ela diz para o médico com ela se sente. Она рассказывает доктору, как себя чувствует. Hon berättar för doktorn hur hon mår. 她 告诉 医生 她 的 感觉 。

הרופא אומר לגילי שהיא מצוננת. Der Arzt sagt zu Emma, dass sie eine Erkältung hat. The doctor tells Emma she has a cold. El doctor le dice a Emma que tiene un resfriado. Le docteur dit à Julie qu'elle a un rhume. Il dottore dice a Emma che ha il raffreddore. 医者 は エマ が 風邪 を 引いて いる と 伝えます 。 의사는 그녀가 감기에 걸렸다고 말합니다. Amanda pede para o médico algum tipo de remédio. Доктор говорит Эмме, что она простудилась. Doktorn berättar för Sofie att hon är förkyld. 医生 告诉 艾玛 她 感冒 了 。

גילי מבקשת מהרופא תרופות. Emma bittet den Arzt um einige Medikamente. Emma asks the doctor for some medicine. Emma le pregunta al doctor por medicamento. Julie demande au médecin des médicaments. Emma chiede al dottore alcune medicine. エマ は 医者 に 薬 を お 願い します 。 엠마는 의사에게 약 처방을 요청합니다. O médico diz para Amanda que não. Эмма просит доктора выписать ей лекарство. Sofie ber doktorn om medicin. 艾玛请 医生 给 点药 。

הרופא אומר שגילי לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות. Der Arzt sagt, Emma braucht keine Medikamente für eine Erkältung. The doctor says Emma doesn't need medicine for a cold. El doctor le dice a Emma que no necesita medicamento para un resfriado. Le docteur dit à Julie qu'elle n'a pas besoin de médicaments pour un rhume. Il dottore dice a Emma che non servono medicine per il raffreddore. 医者 は エマ に 風邪 の ため に は 薬 は 必要 ない と 言います 。 의사는 엠마에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말합니다. E necessário remédio para um resfriado. Доктор говорит, что Эмме не нужно лекарство от простуды. Doktorn säger att Sofie inte behöver medicin för en förkylning. 医生 说 艾玛 不 需要 感冒药 。

במקום זאת, הרופא אומר לגילי לישון ולשתות מים. Der Arzt sagt Emma, sie solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. The doctor tells Emma to sleep and drink water instead. El doctor le dice a Emma que debería dormir y beber agua. Le docteur dit à Julie de plutôt dormir et boire de l'eau. Il dottore dice a Emma di dormire e bere acqua. 医者 は エマ に 代わり に 寝て お 水 を 飲む ように と 伝えます 。 대신에 의사는 엠마에게 자고 물을 마시라고 말합니다. Em vez disso, o médico diz para Amanda ir dormir e beber agua. Вместо этого доктор рекомендует Эмме сон и тёплое питьё. Doktorn säger till Sofie att sova och dricka vatten istället. 医生 反而 告诉 艾玛要 睡觉 和 喝水 。

גילי לא מרגישה טוב יותר כשהיא יוצאת מהרופא. Emma fühlt sich nicht besser, als sie den Arzt verlässt. Emma isn't feeling better when she leaves the doctor. Emma aún no se siente bien cuando se despide del doctor. Julie ne se sent pas mieux une fois partie de chez le docteur. Emma non si sente meglio dopo aver lasciato lo studio del dottore. エマ は 医者 の 所 を 出る とき に は もっと 体調 が 良く なく なった 。 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느낍니다. Amanda não está se sentindo melhor quando ela vai embora. Эмме не стало лучше после посещения врача. Sofie mår inte bättre när hon går från doktorn. 爱玛 离开 医生 时 没有 感觉 好些 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי גילי. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie nach meinem Emma erzählt. B) Now Emma tells the story. B) A continuación la historia contada por Emma. B) Voici la même histoire depuis le point de vue de Julie. B) Questa è la stessa storia raccontata da Emma. B) これは同じ話ですが、今回は私の年齢によって語られます。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 내 나이가 들었습니다. B) Esta é a mesma história, mas desta vez é contada pela minha idade. Б) Это та же история, но на этот раз она рассказана моим возрастом. B) Det är samma historia, men den här gången berättas det av Gili. B) 这是同一个故事,但是这次是我的年龄。

לא הרגשתי טוב. Ich fühlte mich nicht sehr wohl. I didn't feel very well. Yo no me sentía muy bien. Je ne me sentais pas très bien. Non mi sentivo molto bene. 私 は 体調 が よく ありません 。 저는 몸이 좋지 않았습니다. Eu não estava me sentindo muito bem. Мне нездоровилось. Jag mådde inte så bra. 我感觉不好。

היה לי כאב ראש והגרון שלי כאב. Ich hatte Kopfschmerzen und Halsschmerzen. I had a headache and a sore throat. Yo tenía dolor de cabeza y de garganta. J'avais un mal de tête et un mal de gorge. Avevo mal di testa e mal di gola. 私 は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 저는 두통과 인후통을 느꼈습니다. Eu estava com dor de cabeça e dor de garganta. У меня болели голова и горло. Jag hade huvudvärk och ont i halsen. 我 头痛 , 喉咙痛 。

גם התעטשתי הרבה. Ich habe auch viel geniest. I was also sneezing a lot. Yo también estaba estornudando mucho. J'éternuais aussi beaucoup. Starnutivo molto. 私 は また くしゃみ を たくさん します 。 또한 저는 재채기를 많이 하고 있었습니다. Eu também estava espirrando muito. Я также много чихал. Jag nyste mycket också. 我 在 打 很多 喷嚏 。

החלטתי ללכת לרופא. Ich beschloss, zum Arzt zu gehen. I decided to go to the doctor. Yo decidí ir a ver al doctor. J'ai décidé d'aller voir le médecin. Ho deciso di andare dal dottore. 私 は 医者 に 診て もらう こと に します 。 저는 병원에 가기로 결정했습니다. Eu decidi ir ao médico. Я решил пойти к врачу. Jag bestämde mig för att gå till doktorn. 我 决定 去 看 医生 。

סיפרתי לרופא איך אני מרגישה. Ich sagte dem Arzt, wie ich mich fühle. I told the doctor how I felt. Le dije al doctor cómo me sentía. J'ai dit au médecin comment je me sentais. Ho detto al dottore come mi sentivo. 私 は 医者 に どのような 体調 か を 伝えます 。 저는 의사에게 제가 어떻게 느끼는지 설명했습니다. Eu disse ao médico como me sentia. Я рассказал доктору, как себя чувствую. Jag berättade för doktorn hur jag mådde. 我 告诉 医生 我 的 感觉 。

הרופא אמר לי שאני מצוננת. Der Arzt sagte mir, dass ich eine Erkältung habe. The doctor told me I had a cold. El doctor me dijo que tenía un resfriado. Le docteur m'a dit que j'avais un rhume. Il dottore mi ha detto che avevo il raffreddore. 医者 は 私 が 風邪 を 引いて いる と 伝えます 。 의사는 제가 감기에 걸렸다고 말했습니다. O médico me disse que eu estava com frio. Доктор сказал мне, что я простудился. Doktorn berättade för mig att jag var förkyld. 医生 告诉 我 感冒 了 。

ביקשתי מהרופא תרופות. Ich habe den Arzt um Medikamente gebeten. I asked the doctor for some medicine. Le pregunté al doctor por medicamento. J'ai demandé au médecin des médicaments. Ho chiesto al dottore di darmi qualche medicinale. 私 は 医者 に 薬 を お 願い します 。 저는 의사에게 약 처방을 요청했습니다. Eu pedi o médico algum remédio. Я попросил доктора выписать мне лекарство. Jag bad doktorn om medicin. 我 请 医生 给 点药 。

הרופא אמר שאני לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות. Der Arzt sagte, ich brauche für eine Erkältung keine Medikamente. The doctor said I didn't need medicine for a cold. El doctor dijo que yo no necesitaba medicamento para un resfriado. Le docteur m'a dit que je n'avais pas besoin de médicaments pour un rhume. Il dottore ha detto che non servono medicinali per il raffreddore. 医者 は 私 に 風邪 の ため に は 薬 は 必要 ない と 言います 。 의사는 저에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말했습니다. O médico disse que eu não precisava de remédio para um resfriado. Доктор сказал, что мне не нужно лекарство от простуды. Doktorn sa till mig att jag inte behöver medicin för en förkylning. 医生 说 我 不 需要 感冒药 。

במקום זאת, הרופא אמר לי לישון ולשתות מים. Der Arzt sagte mir, ich solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. The doctor told me to sleep and drink water instead. El doctor me dijo que debería dormir y beber agua. Le docteur m'a dit de plutôt dormir et boire de l'eau. Il dottore mi ha detto invece di dormire e bere acqua. 医者 は 私 に 代わり に 寝て お 水 を 飲む ように と 伝えます 。 대신에 의사는 저에게 자고 물을 마시라고 말했습니다. Em vez disso, o médico me disse para dormir e beber agua. Вместо этого доктор порекомендовал мне сон и тёплое питьё. Doktorn sa till mig att sova och dricka vatten istället. 医生 反而 告诉 我要 睡觉 和 喝水 。

לא הרגשתי טוב יותר כשיצאתי מהרופא. Mir ging es nicht besser, als ich den Arzt verließ. I didn't feel better when I left the doctor. Yo aún no me siento bien cuando me despido del doctor. Je ne me sentais pas mieux une fois parti de chez le docteur. Non mi sono sentita meglio quando ho lasciato lo studio del dottore. 私 は 医者 の 所 を 出る とき に は もっと 体調 が 良く なく なりました 。 저는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느꼈습니다. Não me senti melhor quando saí do médico. Мне не стало лучше после посещения врача. Jag mådde inte bättre när jag gick från doktorn. 当 我 离开 医生 时 我 没有 感觉 好些 。

שאלות Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

א. 1) גילי לא מרגישה טוב. A) 1) Emma geht es nicht gut. A) 1) Emma isn't feeling well. A) 1) Emma no se siente bien. A) 1) Julie ne se sent pas très bien. A) 1) Emma non si sente bene. A ) 1) エマ は 体調 が よく ありません 。 A) 1) 엠마는 몸이 좋지 않습니다 . A) 1)Amanda não está se sentindo muito bem. А) 1) Эмме нездоровится. A) 1) Sofie mår inte bra. A) 1) 艾玛 感觉 不 舒服 。

האם גילי מרגישה טוב? Geht es Emma gut? Is Emma feeling well? ¿Emma se siente bien? Julie se sent elle bien ? Emma si sente bene? エマ は 体調 が 良い です か ? 엠마는 몸이 괜찮다고 느낍니까? Amanda está se sentindo bem? Эмма чувствует себя хорошо? Mår Sofie bra? 艾玛 感觉 好 吗 ?

לא, היא לא מרגישה טוב. Nein, es geht ihr nicht gut. No, she isn't feeling well. No, Emma no se siente bien. Non, Julie ne se sent pas bien. No, non si sente bene. いいえ 、 彼女 は 体調 が よく ありません 。 아니요, 그녀는 몸이 좋지 않습니다. Não, ela não está se sentindo bem. Нет, Эмме нездоровится. Nej, hon mår inte bra. 不 , 她 感觉 不 舒服 。

2) לגילי יש כאב ראש והגרון שלה כואב. 2) Emma hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. 2) Emma has a headache and a sore throat. 2) Emma tiene dolor de cabeza y de garganta. 2) Julie a un mal de tête et un mal de gorge. 2) Emma ha mal di testa e mal di gola. 2) エマ は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 2) 엠마는 두통과 인후통을 느낍니다. 2)Amanda está com dor de cabeça e dor de garganta. 2) У Эммы болят голова и горло. 2) Sofie har huvudvärk och ont i halsen. 2) 艾玛 头痛 和 喉咙痛 。

מה יש לגילי? Was hat sie denn? What does she have? ¿Qué tiene Emma? Qu'est-ce qu'a Julie ? Che cosa si sente? 彼女 は どんな 症状 が あります か ? 그녀는 무엇을 느낍니까? Como ela está? Что болит Эмме? Vad har hon? 她 得 了 什么 病 ?

יש לה כאב ראש והגרון שלה כואב. Sie hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. She has a headache and a sore throat. Emma tiene dolor de cabeza y de garganta. Elle a un mal de tête et un mal de gorge. Emma ha mal di testa e mal di gola. 彼女 は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 그녀는 두통과 인후통을 느낍니다. Ela está com dor de cabeça e com dor de garganta. Ей болят голова и горло. Hon har huvudvärk och ont i halsen. 她 头痛 , 喉咙痛 。

3) גילי מתעטשת הרבה. 3) Emma niest viel. 3) Emma is sneezing a lot. 3) Emma está estornudando mucho. 3) Julie éternue beaucoup. 3) Emma starnutisce spesso. 3) エマ は くしゃみ を たくさん します 。 3) 엠마는 재채기를 많이 합니다. 3) Amanda está espirrando muito. 3) Эмма много чихает. 3) Sofie nyser ofta. 3) 艾玛 在 打 很多 喷嚏 。

מה גילי עושה הרבה? Was tut Emma sehr oft? What is Emma doing a lot? ¿Qué está haciendo Emma? Qu'est-ce que Julie fait beaucoup ? Cosa, fa spesso, Emma? エマ は 何 を たくさん します か ? 그녀는 무엇을 많이 합니까? O que Amanda está fazendo muito? Что делает Эмма много? Vad gör Sofie ofta? 艾玛 在 做 什么 ?

היא מתעטשת הרבה. Sie niest viel. She is sneezing a lot. Emma está estornudando mucho. Elle éternue beaucoup. Lei starnutisce spesso. 彼女 は くしゃみ を たくさん します 。 그녀는 재채기를 많이 합니다. Ela está espirrando muito. Она много чихает. Hon nyser ofta. 她 在 打 很多 喷嚏 。

4) גילי מחליטה ללכת לרופא. 4) Emma beschließt, zum Arzt zu gehen. 4) Emma decides to go to the doctor. 4) Emma decide ir a ver al doctor. 4) Julie décide d'aller voir le médecin. 4) Emma decide di andare dal dottore. 4) エマ は 医者 に 診て もらう こと に します 。 4) 엠마는 병원에 가기로 결정합니다. 4) Amanda decidiu ir ao médico. 4) Эмма решает пойти к врачу. 4) Sofie bestämmer sig för att gå till doktorn. 4) 艾玛 决定 去 看 医生 。

מה מחליטה גילי? Was beschließt Emma zu tun? What does Emma decide to do? ¿Qué decide Emma hacer? Qu'est-ce que Julie décide de faire ? Cosa decide di fare, Emma? エマ は 何 を して もらう こと に します か ? 엠마는 무엇을 하기로 결정합니까? O que Amanda decidiu fazer? Что решает Эмма сделать? Vad bestämmer sig Sofie för att göra? 艾玛 决定 做 什么 ?

היא מחליטה ללכת לרופא. Sie beschließt, zum Arzt zu gehen. She decides to go to the doctor. Emma decide ir a ver al doctor. Elle décide d'aller voir le médecin. Decide di andare dal dottore. 彼女 は 医者 に 診て もらう こと に します 。 그녀는 병원에 가기로 결정합니다. Ela decidiu ir ao médico. Она решает пойти к доктору. Hon bestämmer sig för att gå till doktorn. 她 决定 去 看 医生 。

5) גילי מספרת לרופא איך היא מרגישה. 5) Emma sagt dem Arzt, wie sie sich fühlt. 5) Emma tells the doctor how she feels. 5) Emma le dice al doctor cómo se siente. 5) Julie dit au médecin comment elle se sent. 5) Emma dice al dottore come si sente. 5) エマ は 医者 に 彼女 が どのような 体調 か 伝えます 。 5) 엠마는 의사에게 그녀가 어떻게 느끼는지 설명합니다. 5) Amanda diz ao médico como ela se sente. 5) Эмма рассказывает врачу о своём самочувствии. 5) Sofie berättar för doktorn hur hon mår. 5) 艾玛 告诉 医生 她 的 感觉 。

מה היא מספרת לרופא? Was sagt sie dem Arzt? What does she tell the doctor? ¿Qué le dice Emma al doctor? Que dit-elle au médecin ? Cosa dice al dottore? 彼女 は 医者 に 何 を 伝えます か ? 그녀는 의사에게 무엇을 설명합니까? O que ela diz ao médico? Что Эмма рассказывает врачу? Vad berättar hon för doktorn? 她 告诉 医生 什么 ?

היא מספרת לרופא איך היא מרגישה. Sie sagt dem Arzt, wie sie sich fühlt. She tells the doctor how she feels. Emma le dice al doctor cómo se siente. Elle dit au médecin comment elle se sent. Lei dice al dottore come si sente. 彼女 は 医者 に 彼女 が どのような 体調 か を 伝えます 。 그녀는 의사에게 그녀가 어떻게 느끼는지 설명합니다. Ela diz ao médico como ela se sente. Она рассказывает врачу о своём самочувствии. Hon berättar för doktorn hur hon mår. 她 告诉 医生 她 的 感觉 。

ב. 6) הרופא אומר לגילי שהיא מצוננת. B) 6) Der Arzt sagte zu Emma, dass sie eine Erkältung hat. B) 6) The doctor told Emma that she has a cold. B) 6) El doctor le dice a Emma que tiene un resfriado. B) 6) Le docteur a dit à Julie qu'elle avait un rhume. B) 6) Il dottore dice a Emma che ha il raffreddore. B) 6) 医者 は エマ が 風邪 を 引いて いる と 伝え ました 。 B) 6) 의사는 엠마에게 그녀가 감기에 걸렸다고 말했습니다. B) 6) O médico disse para Amanda que ela está resfriada. Б) 6) Врач сказал Эмме, что она простудилась. B) 6) Doktorn berättade för Sofie att hon är förkyld. B) 6) 医生 告诉 艾玛 她 感冒 了 。

מה אמר הרופא לגילי? Was sagte der Arzt zu Emma? What did the doctor tell Emma? ¿Qué le dice el doctor a Emma? Qu'a dit le docteur à Julie ? Che cosa dice il dottore a Emma? 医者 は エマ に 何 を 伝え ました か ? 의사는 엠마에게 뭐라고 말했습니까? O que o médico disse a Amanda? Что доктор сказал Эмме? Vad berättade doktorn för Sofie? 医生 告诉 艾玛 什么 ?

הרופא אמר לה שהיא מצוננת. Der Arzt sagte ihr, dass sie eine Erkältung hat. The doctor told her that she has a cold. El doctor le dice a Emma que tiene un resfriado. Le docteur a dit à Julie qu'elle avait un rhume. Il dottore le dice che ha il raffreddore. 医者 は 彼女 に 風邪 を 引いて いる と 伝え ました 。 의사는 그녀에게 그녀가 감기에 걸렸다고 말했습니다. O médico disse para ela que ela está resfriada. Доктор сказал ей, что она простудилась. Doktorn berättade för henne att hon är förkyld. 医生 告诉 她 说 她 感冒 了 。

7) הרופא אמר לגילי שהיא לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות. 7) Der Arzt sagte zu Emma, dass sie für eine Erkältung keine Medikamente braucht. 7) The doctor said Emma didn't need medicine for a cold. 7) El doctor le dice a Emma que no necesita medicamento para un resfriado. 7) Le docteur a dit à Julie qu'elle n'avait pas besoin de médicaments pour un rhume. 7) Il dottore ha detto a Emma che non le servono le medicine per il raffreddore. 7) 医者 は エマ に 風邪 の ため に は 薬 は 必要 ない と 言いました 。 7) 의사는 엠마에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말했습니다. 7) O médico disse que a Amanda não precisava de remédio para um resfriado. 7) Врач сказал Эмме, что ей не нужны лекарства от простуды. 7) Doktorn sa att hon inte behöver medicin för en förkylning. 7) 医生 说 艾玛 不 需要 感冒药 。

האם הרופא אמר שגילי צריכה תרופות? Hat der Arzt gesagt, dass Emma Medikamente braucht? Did the doctor say Emma needs medicine? ¿El doctor le dice a Emma que necesita medicamento? Est-ce que le docteur a dit à Julie qu'elle avait besoin de médicaments ? Il dottore ha detto a Emma che le servono le medicine? 医者 は エマ に 薬 は 必要 だ と 言いました か? 의사가 엠마에게 약이 필요하다고 말했습니까? O médico disse que a Amanda precisa de remédio? Врач сказал, что Эмме нужны лекарства? Sa doktorn att Sofie behöver medicin? 医生 说 艾玛 需要 吃药 吗 ?

לא, הרופא אמר שגילי לא צריכה תרופות בשביל ההצטננות. Nein, der Arzt sagte, Emma braucht keine Medikamente für eine Erkältung. No, the doctor said Emma didn't need medicine for a cold. No, el doctor le dice a Emma que no necesita medicamento para un resfriado. Non, le docteur a dit à Julie qu'elle n'avait pas besoin de médicaments pour un rhume. No, il dottore ha detto a Emma che non le servono le medicine per il raffreddore. いいえ 、 医者 は エマ に 風邪 の ため には 薬 は 必要 ない と 言いました 。 아니요, 의사는 엠마에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말했습니다. Não, o médico disse que a Amanda não precisa de remédio para um resfriado. Нет, врач сказал, что Эмме не нужны лекарства от простуды. Nej, doktorn sa att Sofie inte behövde medicin för en förkylning. 不 , 医生 说 艾玛 不 需要 感冒药 。

8) במקום זאת הרופא אמר לגילי לישון ולשתות מים. 8) Der Arzt sagte Emma, sie solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. 8) The doctor told Emma to sleep and drink water instead. 8) El doctor le dice a Emma que debería dormir y beber agua. 8) Le docteur a dit à Julie de plutôt dormir et boire de l'eau. 8) Il dottore, invece, ha detto a Emma di dormire e bere acqua. 8) 代わり に 医者 は エマ に 寝て 水 を 飲む ように と 伝えました 。 8) 대신에 의사는 엠마에게 자고 물을 마시라고 말했습니다. 8) O médico disse para Amanda dormir e beber agua. 8) Вместо этого врач сказал Эмме спать и пить воду. 8) Doktorn sa åt Sofie att sova och dricka vatten istället. 8) 医生 反而 告诉 艾玛要 睡觉 和 喝水 。

מה אמר הרופא לגילי לעשות במקום זאת? Was sagte der Arzt zu Emma, was sie stattdessen tun soll? What did the doctor tell Emma to do instead? ¿Qué le dice el doctor a Emma que debería hacer? Qu'a dit le docteur à Julie de plutôt faire ? Il dottore cosa ha detto di fare a emma? 医者 は エマ に 代わり に 何 を する ように と 伝えました か ? 대신에 의사는 엠마에게 뭐라고 말했습니까? O que o médico disse para Amanda fazer? Что сказал доктор Эмме вместо этого? Vad sa doktorn åt Sofie att göra istället? 医生 告诉 艾玛 做 什么 ?

במקום זאת הרופא אמר לגילי לישון ולשתות מים. Der Arzt sagte zu Emma, sie solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. The doctor told Emma to sleep and drink water instead. El doctor le dice a Emma que debería dormir y beber agua. Le docteur a dit à Julie de plutôt dormir et boire de l'eau. Il dottore, invece, ha detto a Emma di dormire e bere acqua. 医者 は エマ に 寝て 水 を 飲む ように と 伝えました 。 대신에 의사는 엠마에게 자고 물을 마시라고 말했습니다. O médico disse para Amanda dormir e beber agua. Доктор сказал Эмме спать и пить воду вместо этого. Doktorn sa åt Sofie att sova och dricka vatten istället. 医生 反而 告诉 艾玛要 睡觉 和 喝水 。

9) גילי לא הרגישה טוב יותר כשיצאה מהרופא. 9) Emma fühlte sich nicht besser, als sie den Arzt verließ. 9) Emma didn't feel better when she left the doctor. 9) Emma aún no se siente bien cuando se despide del doctor. 9) Julie ne se sentait pas mieux une fois partie de chez le docteur. 9) Emma non si è sentita meglio dopo aver lasciato lo studio del dottore. 9) エマ は 医者 の 所 を 去る とき には もっと 体調 が 良く なく なりました 。 9) 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느꼈습니다. 9) Amanda não se sentiu melhor quando ela foi embora. 9) Эмме не стало лучше после посещения врача. 9) Sofie mådde inte bättre när hon gick från doktorn. 9) 艾玛 离开 医生 时 没有 感觉 好些 。

האם גילי הרגישה טוב יותר כשיצאה מהרופא? Fühlte Emma sich besser, als sie den Arzt verließ? Did Emma feel better when she left the doctor? ¿Se siente bien Emma cuando se despide del doctor? Julie se sentait-elle mieux une fois partie de chez le docteur ? Emma si è sentita meglio dopo aver lasciato lo studio del dottore? エマ は 医者 の 所 を でる とき , 体調 は 良く なりました か ? 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아졌다고 느꼈습니까? Amanda se sentiu melhor quando ela foi embora? Эмме стало лучше после посещения врача? Mådde Sofie bättre när hon gick från doktorn? 艾玛 离开 医生 时 感觉 好些 了 吗 ?

לא, גילי לא הרגישה טוב יותר כשיצאה מהרופא. Nein, Emma fühlte sich nicht besser, als sie den Arzt verließ. No, Emma didn't feel better when she left the doctor. No, Emma aún no se siente bien cuando se despide del doctor. Non, Julie ne se sentait pas mieux une fois partie de chez le docteur. No, Emma non si è sentita meglio quando ha lasciato lo studio del dottore. いいえ 、 エマ は 医者 の 所 を 出る とき には もっと 体調 が 良く なく なりました 。 아니요, 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느꼈습니다. Não, Amanda não se sentiu melhor quando ela foi embora. Нет, Эмме не стало лучше после посещения врача. Nej, Sofie mådde inte bättre när hon gick från doktorn. 不 , 艾玛 离开 医生 时 没有 感觉 好些 。