×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 18 - בבוקר רותי מתלבשת

א. בבוקר רותי מתלבשת.

היא לא יודעת מה ללבוש.

היא מסתכלת בארון שלה.

היא רואה חצאית חומה.

אבל היום קר מאוד!

היא רואה מכנסיים שחורים.

אבל הם ישנים מאוד.

ויש לה היום פגישה בעבודה.

רותי לובשת את החצאית החומה.

היא נראית טוב, אבל קר לה ברגליים.

ב. בבוקר אני מתלבשת.

אני לא יודעת מה ללבוש.

אני מסתכלת בארון שלי.

אני רואה חצאית חומה.

אבל היום קר מאוד!

אני רואה מכנסיים שחורים.

אבל הם ישנים מאוד.

ויש לי היום פגישה בעבודה.

אני לובשת את החצאית החומה.

אני נראית טוב, אבל קר לי ברגליים.

שאלות:

1) בבוקר רותי מתלבשת. האם רותי מתלבשת בלילה? לא, היא לא מתלבשת בלילה. היא מתלבשת בבוקר.

2) רותי לא יודעת מה ללבוש. האם רותי יודעת מה ללבוש? לא, היא לא יודעת מה ללבוש.

3) רותי מחפשת בארון שלה משהו ללבוש. האם רותי מסתכלת בארון שלה? כן, היא מחפשת בארון שלה משהו ללבוש.

4) בארון יש חצאית חומה. האם בארון יש חצאית חומה? כן, בארון יש חצאית חומה.

5) היום קר מאוד. האם חם היום? לא, לא חם היום. קר מאוד.

6) רותי רואה מכנסיים שחורים. האם רותי רואה מכנסיים? כן, רותי רואה מכנסיים שחורים.

7) המכנסיים ישנים. האם המכנסיים חדשים? לא, המכנסיים לא חדשים. הם ישנים.

8) לרותי יש היום פגישה בעבודה. האם יש היום לרותי פגישה בעבודה? כן, לרותי יש היום פגישה בעבודה.

9) רותי לובשת את החצאית החומה. האם רותי לובשת את המכנסיים? לא, רותי לא לובשת את המכנסיים. היא לובשת את החצאית החומה.

10) קר לרותי ברגליים. האם חם לרותי עם החצאית? לא, לא חם לה. קר לה ברגליים.

א. בבוקר רותי מתלבשת. و. في الصباح ترتدي روثي ملابسها. A) Anni zieht sich morgens an. A) Ruth getdressed in the morning A) Andrea se está vistiendo por la mañana. A) Le matin, Julie s'habille. A) Alla mattina Martina si veste. A) アシュリー は 朝 洋服 を 着ます 。 A) 은지는 아침에 옷을 입고 있다. A) Het is ochtend en Petra gaat zich aankleden. EN. Om morgenen kler Ruthie på seg. A) Camila está se vestindo na manhã. А) Ася одевается утром. A) Amanda klär på sig på morgonen. A) 艾诗丽 早上 穿衣服 。 A) 艾诗丽 早上 穿衣服 。

היא לא יודעת מה ללבוש. إنها لا تعرف ماذا ترتدي. Sie weiß nicht, was sie anziehen soll. She doesn't know what to wear. Ella no sabe qué ponerse. Elle ne sait pas quoi mettre. Non sa che cosa indossare. 彼女 は 何 を 着て いい か わかりません 。 그녀는 뭘 입을지 모른다. Zij weet niet wat ze aan moet trekken. Hun vet ikke hva hun skal ha på seg. Ela não sabe o que vestir. Она не знает, что надеть. Hon vet inte vad hon ska ha på sig. 她 不 知道 该 穿 什么 。

היא מסתכלת בארון שלה. إنها تنظر في خزانة ملابسها. Sie schaut in ihren Schrank. She looks in her closet. Ella mira en su armario. Elle regarde dans son dressing. Guarda nel suo armadio. 彼女 は クローゼット を 見ます 。 그녀는 자신의 옷장을 들여다본다. Zij kijkt in haar kast. Hun ser i skapet sitt. Ela olha o seu guarda-roupa. Она смотрит в свой шкаф. Hon tittar i sin garderob. 她 看 了 看 她 的 衣橱 。

היא רואה חצאית חומה. ترى تنورة بنية. Sie sieht einen braunen Rock. She sees a brown skirt. Ve una falda. Elle voit une jupe marron. Nota una gonna marrone. 彼女 は 茶色 の スカート を 見ます 。 그녀에게 갈색 치마가 보인다. Ze ziet een bruine rok. Hun ser et brunt skjørt. Ela vê uma camisa marrom. Она видит коричневую юбку. Hon ser en brun kjol. 她 看见 一条 棕色 的 短裙 。

אבל היום קר מאוד! لكن اليوم بارد جداً! Aber heute ist es sehr kalt! But it's very cold today! ¡Pero hoy hace mucho frío! Mais il fait très froid dehors ! Ma oggi fa molto freddo! しかし 今日 は とても 寒い です 。 그러나 오늘은 매우 춥다! Maar het is vandaag heel koud! Men i dag er det veldig kaldt! Mas está muito frio hoje! Но сегодня очень холодно! Men det är väldigt kallt idag! 但是 今天 很 冷 。

היא רואה מכנסיים שחורים. ترى السراويل السوداء. Sie sieht ein Paar schwarze Hosen. She sees a pair of black pants. Ve un par de pantalones negros. Elle voit un pantalon noir. Nota anche un paio di pantaloni neri. 彼女 は 黒い ズボン を 見ます 。 그녀에게 검정 바지가 보인다. Ze ziet een zwarte broek. Hun ser svarte bukser. Vê um par de calças pretas. Она видит пару чёрных брюк. Hon ser ett par svarta byxor. 她 看见 一条 黑色 的 裤子 。

אבל הם ישנים מאוד. لكنهم قديمون جدًا. Aber sie sind schon sehr alt. But they are very old. Pero son muy viejos. Mais il est très vieux. Ma sono molto vecchi. しかし それ は とても 古い です 。 그러나 그것은 너무 낡았다. Maar die is heel oud. Mas elas são muito velhas. Но они очень старые. Men de är väldigt gamla. 但是 很 旧 了 。

ויש לה היום פגישה בעבודה. ولديها اجتماع في العمل اليوم. Und sie hat heute eine Besprechung bei der Arbeit. And she has a meeting at work today. Y ella hoy tiene una junta en el trabajo. Et elle a une réunion au travail aujourd'hui. E lei oggi ha una riunione di lavoro. そして 彼女 は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 그리고 오늘 그녀는 회사에서 회의가 있다. En ze heeft vandaag een vergadering op haar werk. E ela tem um encontro no trabalho hoje. А ещё у неё сегодня на работе встреча. Och hon har ett möte på jobbet idag. 她 的 公司 今天 开会 。

רותי לובשת את החצאית החומה. روثي ترتدي التنورة البنية. Anni zieht den braunen Rock an. Ruth puts on the brown skirt. Andrea se pone la falda. Julie enfile la jupe marron. Martina indossa la gonna marrone. アシュリー は 茶色 の スカート を はきます 。 은지는 갈색 치마를 입는다. Petra trekt de bruine rok aan. Camila coloca a camisa marrom. Ася надевает коричневую юбку. Amanda tar på sig den bruna kjolen. 艾诗丽 穿 上 棕色 的 短裙 。 艾诗丽 穿 上 棕色 的 短裙 。

היא נראית טוב, אבל קר לה ברגליים. إنها تبدو جيدة، لكن قدميها باردة. Sie sieht gut aus, aber sie hat kalte Beine. She looks good, but her legs are cold. Ella se ve bien, pero tiene frío en las piernas. Elle lui va bien, mais elle a froid aux jambes. Le sta bene, ma ha freddo alle gambe. 彼女 は よく 似あいます が 足 は 冷たい です 。 그녀는 예쁘지만, 다리는 춥다. Ze ziet er goed uit, maar ze heeft koude benen. Ela parece bem, mas suas pernas estão frias. Она выглядит хорошо, но её ногам холодно. Hon ser bra ut, men hennes ben är kalla. 她 看起来 不错 , 但是 她 的 腿 很 冷 。

ב. בבוקר אני מתלבשת. ب. في الصباح أرتدي ملابسي. B) Ich ziehe mich morgens an. B) I am getting dressed in the morning. B) Me estoy vistiendo por la mañana. B) Le matin, je m'habille. B) Mi vesto sempre di mattina. B ) 私 は 朝 洋服 を 着ます 。 B) 나는 아침에 옷을 입고 있다. B) Het is ochtend en ik ga me aankleden. B) Eu estou me vestindo esta manhã. Б) Я одеваюсь утром. B) Jag klär på mig på morgonen. B) 我 早上 穿衣服 。

אני לא יודעת מה ללבוש. لا أعرف ماذا أرتدي. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. I don't know what to wear. No sé qué ponerme. Je ne sais pas quoi mettre. Non so che cosa indossare. 私 は 何 を 着て いい か わかりません 。 나는 뭘 입을지 모른다. Ik weet niet wat ik aan moet trekken. Eu não sei o que vestir. Я не знаю, что надеть. Jag vet inte vad jag ska ha på mig. 我 不 知道 该 穿 什么 。

אני מסתכלת בארון שלי. أنا أنظر في خزانة ملابسي. Ich schaue in meinen Schrank. I look in my closet. Yo miro en mi armario. Je regarde dans mon dressing. Guardo nel mio armadio. 私 は クローゼット を 見ます 。 나는 나의 옷장을 들여다본다. Ik kijk in mijn kast. Eu olho no meu guarda-roupa. Я смотрю в свой шкаф. Jag tittar i min garderob. 我 看 了 看 我 的 衣橱 。

אני רואה חצאית חומה. أرى تنورة بنية. Ich sehe einen braunen Rock. I see a brown skirt. Veo una falda. Je vois une jupe marron. Noto una gonna marrone. 私 は 茶色 の スカート を 見ます 。 나에게 갈색 치마가 보인다. Ik zie een bruine rok. Eu vejo uma camisa marrom. Я вижу коричневую юбку. Jag ser en brun kjol. 我 看见 一条 棕色 的 短裙 。

אבל היום קר מאוד! لكن اليوم بارد جداً! Aber heute ist es sehr kalt! But it's very cold today! ¡Pero hoy hace mucho frío! Mais il fait très froid aujourd'hui ! Ma oggi fa molto freddo! しかし 今日 は とても 寒い です 。 그러나 오늘은 매우 춥다! Maar het is vandaag heel koud! Mas está muito frio hoje! Но сегодня очень холодно! Men det är väldigt kallt idag! 但是 今天 很 冷 。

אני רואה מכנסיים שחורים. أرى السراويل السوداء. Ich sehe ein Paar schwarze Hosen. I see a pair of black pants. Veo un par de pantalones negros. Je vois un pantalon noir. Noto anche un paio di pantaloni neri. 私 は 黒い ズボン を 見ます 。 나에게 검정 바지가 보인다. Ik zie een zwarte broek. Eu vejo um par de calças pretas. Я вижу чёрные брюки. Jag ser ett par svarta byxor. 我 看见 一条 黑色 的 裤子 。

אבל הם ישנים מאוד. لكنهم قديمون جدًا. Aber sie sind schon sehr alt. But they are very old. Pero son muy viejos. Mais il est très vieux. Ma sono molto vecchi. しかし それ は とても 古い です 。 그러나 그것은 너무 낡았다. Maar die is heel oud. Mas elas são muito velhas. Но они очень старые. Men de är väldigt gamla. 但是 很 旧 了 。

ויש לי היום פגישה בעבודה. ولدي اجتماع في العمل اليوم. Und ich habe heute eine Besprechung bei der Arbeit. And I have a meeting at work today. Y hoy tengo una junta en el trabajo. Et j'ai une réunion au travail aujourd'hui. E oggi ho una riunione di lavoro. そして 私 は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 그리고 오늘 나는 회사에서 회의가 있다. En ik heb vandaag een vergadering op mijn werk. E eu tenho um encontro no trabalho hoje. А у меня сегодня на работе встреча. Och jag har ett möte på jobbet idag. 我 的 公司 今天 开会 。

אני לובשת את החצאית החומה. أرتدي التنورة البنية. Ich ziehe den braunen Rock an. I put on the brown skirt. Yo me pongo la falda. J'enfile la jupe marron. Indosso la gonna marrone. 私 は 茶色 の スカート を はきます 。 나는 갈색 치마를 입는다. Ik trek de bruine rok aan. Eu coloco a camisa marrom. Я надеваю коричневую юбку. Jag tar på mig den bruna kjolen. 我 穿 上 棕色 的 短裙 。

אני נראית טוב, אבל קר לי ברגליים. أبدو بحالة جيدة، لكن قدمي باردة. Ich sehe gut aus, aber ich habe kalte Beine. I look good, but my legs are cold. Me veo bien, pero tengo frío en las piernas. Elle me va bien, mais j'ai froid aux jambes. Mi sta bene, ma ho freddo alle gambe. 私 は よく 似あいます が 足 は 冷たい です 。 나는 예쁘지만, 다리가 춥다. Ik zie er goed uit, maar ik heb koude benen. Eu pareço bem, mas minhas pernas estão frias. Я выгляжу хорошо, но мне холодно в ногах. Jag ser bra ut, men mina ben är kalla. 我 看起来 不错 , 但是 我 的 腿 很 冷 。

שאלות: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题:

1) בבוקר רותי מתלבשת. 1) Anni zieht sich morgens an. 1) Ruth is getting dressed in the morning. 1) Andrea se está vistiendo por la mañana. 1) Le matin, Julie s'habille. 1) Alla mattina Martina si veste. 1) アシュリー は 朝 洋服 を 着ます 。 1) 은지는 아침에 옷을 입고 있다. 1) Het is ochtend en Petra kleedt zich aan. 1) Camila está se vestindo de manhã. 1) Ася одевается утром. 1) Amanda klär på sig på morgonen. 1) 艾诗丽 早上 穿衣服 。 1) 艾诗丽 早上 穿衣服 。 האם רותי מתלבשת בלילה? Zieht sich Anni abends an? Is Ashley getting dressed at night? ¿Andrea se está vistiendo por la noche? Est-ce que Julie s'habille le soir ? Martina si veste di notte? アシュリー は 夜 に 洋服 を 着ます か ? 은지는 밤에 옷을 입니? Kleedt Petra zich 's nachts aan? Camila está se vestindo a noite? Ася одевается ночью? Klär Amanda på sig på natten? 艾诗丽 晚上 穿衣服 吗 ? לא, היא לא מתלבשת בלילה. Nein, sie zieht sich nicht abends an. No, she is not getting dressed at night. No, ella no se está vistiendo por la noche. Non, elle ne s'habille pas le soir. No, lei non si veste di notte. いいえ 、 彼女 は 夜 に は 洋服 を 着ません 。 아니, 그녀는 밤에 옷을 입지 않아. Nee, zij kleedt zich niet 's nachts aan. Não, ela não está se vestindo a noite. Нет, она одевается не ночью. Nej, hon klär inte på sig på natten. 不 , 她 不是 晚上 穿衣服 。 היא מתלבשת בבוקר. Sie zieht sich morgens an. She is getting dressed in the morning. Ella se está vistiendo por la mañana. Elle s'habille le matin. Si veste di mattina. 彼女 は 朝 洋服 を 着ます 。 그녀는 아침에 옷을 입어. Zij kleedt zich 's ochtends aan. Ela está se vestindo na manhã. Она одевается утром. Hon klär på sig på morgonen. 她 是 早上 穿衣服 。

2) רותי לא יודעת מה ללבוש. 2) Anni weiß nicht, was sie tragen soll. 2) Ashely does not know what to wear. 2) Andrea no sabe qué ponerse. 2) Julie ne sait pas quoi mettre. 2) Martina non sa che cosa indossare. 2) アシュリー は 何 を 着て いい か わかりません 。 2) 은지는 뭘 입을지 모른다. 2) Petra weet niet wat ze aan moet trekken. 2) Camila não sabe o que vestir. 2) Ася не знает, что надеть. 2) Amanda vet inte vad hon ska ha på sig. 2) 艾诗丽 不 知道 该 穿 什么 。 האם רותי יודעת מה ללבוש? Weiß Anni, was sie tragen soll? Does Ashley know what to wear? ¿Andrea sabe qué ponerse? Est-ce que Julie sait quoi mettre ? Martina sa che cosa indossare? アシュリー は 何 を 着て いい か わかります か ? 은지는 뭘 입을지 아니? Weet Petra wat ze aan moet trekken? Camila sabe o que vestir? Ася знает, что надеть? Vet Amanda vad hon ska ha på sig? 艾诗丽 知道 穿 什么 吗 ? לא, היא לא יודעת מה ללבוש. Nein, sie weiß nicht, was sie tragen soll. No, she does not know what to wear. No, ella no sabe qué ponerse. Non, elle ne sait pas quoi mettre. No, non sa che cosa indossare. いいえ 、 彼女 は 何 を 着て いい か わかりません 。 아니, 그녀는 뭘 입을지 몰라. Nee, ze weet niet wat ze aan moet trekken. Não, ela não sabe o que vestir. Нет, она не знает, что надеть. Nej, hon vet inte vad hon ska ha på sig. 不 , 她 不 知道 该 穿 什么 。

3) רותי מחפשת בארון שלה משהו ללבוש. 3) Anni sucht im Schrank etwas zum Anziehen. 3) Ashley looks in her closet for something to wear. 3) Andrea busca algo para ponerse en su armario. 3) Julie cherche dans son dressing quelque chose à mettre. 3) Martina cerca nel suo armadio qualcosa da mettere. 3) アシュリー は 何 か 着よう と クローゼット の 中 を 見ます 。 3) 은지는 자신의 옷장에서 입을 것을 찾는다. 3) Petra kijkt in de kast om iets aan te trekken. 3) Camila olha no seu guarda-roupa para achar algo para vestir. 3) Ася ищет в шкафу, что бы надеть. 3) Amanda letar i sin garderob efter något att ha på sig. 3) 艾诗丽 在 她 的 衣橱 里 找件 衣服 穿 。 האם רותי מסתכלת בארון שלה? Schaut Anni in ihren Schrank? Does Ashley look in her closet? ¿Andrea busca en su armario? Est-ce que Julie cherche dans son dressing ? Martina guarda nel suo armadio? アシュリー は クローゼット の 中 を 見ます か ? 은지는 옷장을 들여다보니? Kijkt Petra in de kast? Camila olha no seu guarda-roupa? Ася ищет в шкафу? Letar Amanda i sin garderob? 艾诗丽 去 看 了 她 的 衣橱 吗 ? כן, היא מחפשת בארון שלה משהו ללבוש. Ja, Anni sucht im Schrank etwas, das sie anziehen kann. Yes, Ashley looks in her closet for something to wear. Sí, Andrea busca algo para ponerse en su armario. Oui, Julie cherche dans son dressing quelque chose à mettre. Sì, Martina cerca nel suo armadio qualcosa da mettere. はい 、 アシュリー は 何 か 着よう と クローゼット の 中 を 見ます 。 응, 은지는 자신의 옷장에서 입을 것을 찾아. Ja, Petra kijkt in de kast om iets aan te trekken. Sim, Camila olha no seu guarda-roupa para achar algo para vestir. Да, Ася ищет в шкафу, что бы надеть. Ja, Amanda letar i sin garderob efter något att ha på sig. 是 的 , 艾诗丽 在 她 的 衣橱 里 找 见 衣服 穿 。

4) בארון יש חצאית חומה. 4) Im Schrank ist ein brauner Rock. 4) There is a brown skirt in the closet. 4) Hay una falda en su armario. 4) Il y a une jupe marron dans son dressing. 4) C'è una gonna marrone nell'armadio. 4) クローゼット の 中 に 茶色 の スカート が あります 。 4) 옷장에 갈색 치마가 있다. 4) Er hangt een bruine rok in de kast. 4) Tem uma camisa marrom em seu guarda-roupa. 4) В шкафу есть коричневая юбка. 4) Det finns en brun kjol i garderoben. 4) 衣橱 里 有 一条 棕色 的 短裙 。 האם בארון יש חצאית חומה? Ist im Schrank ein brauner Rock? Is there a brown skirt in the closet? ¿Hay una falda en su armario? Est-ce qu'il y a une jupe marron dans son dressing ? Nell'armadio c'è una gonna marrone? クローゼット の 中 に 茶色 の スカート が あります か ? 옷장에 갈색 치마가 있니? Hangt er een bruine rok in de kast? Tem alguma camisa marrom em seu guarda-roupa? В шкафу коричневая юбка? Finns det en brun kjol i garderoben? 衣橱 里 有 棕色 的 短裙 吗 ? כן, בארון יש חצאית חומה. Ja, da ist ein brauner Rock im Schrank. Yes, there is a brown skirt in the closet. Sí, hay una falda en su armario. Oui, il y a une jupe marron dans son dressing. Sì, nell'armadio c'è una gonna marrone. はい 、 クローゼット の 中 に 茶色 の スカート が あります 。 응, 옷장에는 갈색 치마가 있어. Ja, er hangt een bruine rok in de kast. Sim, tem uma camisa marrom no seu guarda-roupa. Да, в шкафу коричневая юбка. Ja, det finns en brun kjol i garderoben. 是 的 , 衣橱 里 有 一条 棕色 的 短裙 。

5) היום קר מאוד. 5) Es ist heute sehr kalt. 5) It is very cold today. 5) Hoy hace mucho frío. 5) Il fait très froid aujourd'hui. 5) Oggi fa molto freddo. 5) 今日 は とても 寒い です 。 5) 오늘은 매우 춥다. 5) Het is vandaag heel koud. 5) Está muito frio hoje. 5) Сегодня очень холодно. 5) Det är väldigt kallt idag. 5) 今天 很 冷 。 האם חם היום? Ist es heute warm? Is it warm today? ¿Hoy hace calor? Est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui ? Oggi fa caldo? 今日 は 暖かい です か ? 오늘은 따뜻하니? Is het vandaag warm? Está muito quente hoje? Сегодня тепло? Är det varmt idag? 今天 暖和 吗 ? לא, לא חם היום. Nein, heute ist es nicht warm. No, it is not warm today. No, hoy no hace calor. Non, il ne fait pas chaud aujourd'hui. No, oggi non fa caldo. いいえ 、 今日 は 暖かく ありません 。 아니, 오늘은 따뜻하지 않아. Nee, het is vandaag niet warm. Não, não está quente hoje. Нет, сегодня не тепло. Nej, det är inte varmt idag. 不 , 今天 不 暖和 。 קר מאוד. بارد جدا. Es ist sehr kalt. It is very cold. Hoy hace mucho frío. Il fait très froid. Fa molto freddo. 今日 は とても 寒い です 。 매우 추워. Het is heel koud. Está muito frio. A холодно. Det är väldigt kallt. 今天 很 冷 。

6) רותי רואה מכנסיים שחורים. 6) Anni sieht eine schwarze Hose. 6) Roti sees a pair of black pants. 6) Andrea ve un par de pantalones negros. 6) Julie voit un pantalon noir. 6) Martina nota un paio di pantaloni neri. 6) アシュリー は 黒 の ズボン を 見ます 。 6) 은지에게 검정 바지가 보인다. 6) Petra ziet een zwarte broek. 6) Camila vê um par de calças pretas. 6) Ася видит чёрные брюки. 6) Amanda ser ett par svarta byxor. 6) 艾诗丽 看见 一条 黑色 的 裤子 。 6) 艾诗丽 看见 一条 黑色 的 裤子 。 האם רותי רואה מכנסיים? Sieht Anni eine schwarze Hose? Does Ashley see some pants? ¿Andrea ve unos pantalones? Est-ce que Julie voit un pantalon ? Martina vede dei pantaloni? アシュリー は ズボン を 見ます か ? 은지에게 바지가 보이니? Ziet Petra een broek? Camila vê alguma calça? Ася видит брюки? Ser Amanda ett par byxor? 艾诗丽 看见 裤子 吗 ? כן, רותי רואה מכנסיים שחורים. Ja, Anni sieht eine schwarze Hose. Yes, Ashley sees a pair of black pants. Sí, Andrea ve un par de pantalones negros. Oui, Julie voit un pantalon noir. Sì, Martina vede un paio di pantaloni neri. はい 、 アシュリー は 黒 の ズボン を 見ます 。 응, 은지에게 바지가 보여. Ja, Petra ziet een zwarte broek. Sim, Camila vê um par de calças pretas. Да, Ася видит пару чёрных брюк. Ja, Amanda ser ett par svarta byxor. 是 的 , 艾诗丽 看见 一条 黑色 的 裤子 。

7) המכנסיים ישנים. 7) Die Hose ist schon alt. 7) The pants are old. 7) Los pantalones son viejos. 7) Le pantalon est vieux. 7) I pantaloni sono vecchi. 7) その ズボン は 古い です 。 7) 그 바지는 낡았다. 7) De broek is oud. 7) A calça está velha. 7) Брюки старые. 7) Byxorna är gamla. 7) 裤子 很 旧 了 。 האם המכנסיים חדשים? Ist die Hose neu? Are the pants new? ¿Los pantalones son nuevos? Est-ce que le pantalon est neuf ? I pantaloni sono nuovi? その ズボン は 新しい です か ? 바지는 새 것이니? Is de broek nieuw? A calça é nova? Брюки новые? Är byxorna nya? 裤子 新 吗 ? לא, המכנסיים לא חדשים. Nein, die Hose ist nicht neu. No, the pants are not new. No, los pantalones no son nuevos. Non, le pantalon n'est pas neuf. No, i pantaloni non sono nuovi. いいえ 、 その ズボン は 新しく ありません 。 아니, 바지는 새 것이 아니야. Nee, de broek is niet nieuw. Não, a calça não é nova. Нет, они не новые. Nej, byxorna är inte nya. 不 , 裤子 不新 。 הם ישנים. Sie ist alt. They are old. Son viejos. Il est vieux. Sono vecchi. それ ら は 古い です 。 그건 낡았어. Hij is oud. Ela é velha. Они старые. De är gamla. 裤子 很 旧 。

8) לרותי יש היום פגישה בעבודה. 8) Anni hat heute bei der Arbeit eine Besprechung. 8) Ashley has a meeting at work today. 8) Andrea hoy tiene una junta en el trabajo. 8) Julie a une réunion au travail aujourd'hui. 8) Martina oggi ha una riunione di lavoro. 8) アシュリー は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 8) 오늘 은지는 회사에서 회의가 있다. 8) Petra heeft vandaag een vergadering op haar werk. 8)Camila têm um encontro no trabalho hoje. 8) У Аси сегодня встреча на работе. 8) Amanda har ett möte på jobbet idag. 8) 今天 艾诗丽 的 公司 开会 。 האם יש היום לרותי פגישה בעבודה? Hat Anni heute eine Besprechung? Does Ashley have a meeting today? ¿Andrea tiene una junta en el trabajo? Est-ce que Julie a une réunion aujourd'hui ? Martina oggi ha una riunione? アシュリー は 今日 は 会議 が あります か ? 오늘 은지는 회의가 있니? Heeft Petra vandaag een vergadering? Camila tem um encontro hoje? У Аси сегодня встреча? Har Amanda ett möte idag? 今天 艾诗丽 开会 吗 ? כן, לרותי יש היום פגישה בעבודה. Ja, Anni hat heute bei der Arbeit eine Besprechung. Yes, Ashley has a meeting at work today. Sí, Andrea tiene una junta en el trabajo. Oui, Julie a une réunion au travail aujourd'hui. Sì, Martina oggi ha una riunione di lavoro. はい 、 アシュリー は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 응, 오늘 은지는 회사에서 회의가 있어. Ja, Petra heeft vandaag een vergadering. Sim, Camila tem um encontro no trabalho hoje. Да, у Аси сегодня на работе встреча. Ja, Amanda har ett möte på jobbet idag. 是 的 , 今天 艾诗丽 的 公司 开会 。

9) רותי לובשת את החצאית החומה. 9) Anni trägt den braunen Rock. 9) Ruth wears a brown skirt. 9) Andrea se pone la falda. 9) Julie porte une jupe marron. 9) Martina indossa la gonna marrone. 9) アシュリー は 茶色 の スカート を はきます 。 9) 은지는 갈색 치마를 입는다. 9) Petra draagt de bruine rok. 9) Camila veste a camisa marrom. 9) Ася надевает коричневую юбку. 9) Amanda tar på sig den bruna kjolen. 9) 艾诗丽 穿 棕色 的 短裙 。 9) 艾诗丽 穿 棕色 的 短裙 。 האם רותי לובשת את המכנסיים? Trägt Anni die Hose? Does Ruth wear the pants? ¿Andrea se pone los pantalones? Est-ce que Julie porte un pantalon ? Martina indossa i pantaloni? アシュリー は ズボン を はきます か ? 은지는 바지를 입니? Draagt Petra de broek? Camila veste a calça? Ася надевает брюки? Tar Amanda på sig byxorna? 艾诗丽 穿 裤子 吗 ? 艾诗丽 穿 裤子 吗 ? לא, רותי לא לובשת את המכנסיים. Nein, Anni trägt keine Hose. No, Ruth does not wear the pants No, Andrea no se pone los pantalones. Non, Julie ne porte pas un pantalon. No, Martina non indossa i pantaloni. いいえ 、 アシュリー は ズボン を はきません 。 아니, 은지는 바지를 입지 않아. Nee, Petra draagt geen broek. Não, Camila não veste a calça. Нет, Ася не надевает брюки. Nej, Amanda tar inte på sig byxorna. 不 , 艾诗丽 不 穿 裤子 。 不 , 艾诗丽 不 穿 裤子 。 היא לובשת את החצאית החומה. Sie trägt den braunen Rock. She wears the brown skirt. Ella se pone la falda. Elle porte une jupe marron. Indossa la gonna marrone. アシュリー は 茶色 の スカート を はきます 。 그녀는 갈색 치마를 입어. Ze draagt de bruine rok. Ela veste a camisa marrom. Она надевает коричневую юбку. Hon tar på sig den bruna kjolen. 她 穿 棕色 的 短裙 。

10) קר לרותי ברגליים. 10) Anni hat kalte Beine. 10) Ruth’s legs are cold. 10) Andrea tiene frío en las piernas. 10) Julie a froid aux jambes. 10) Martina ha freddo alle gambe. 10) アシュリー の 足 は 冷たい です 。 10) 은지의 다리는 춥다. 10) Petra heeft koude benen. 10) A calça de Camila está fria. 10) Асиным ногам холодно. 10) Amandas ben är kalla. 10) 艾诗丽 的 腿 冷 。 10) 艾诗丽 的 腿 冷 。 האם חם לרותי עם החצאית? هل روثي مثيرة بالتنورة؟ Ist Anni warm mit ihrem Rock? Is Ruth warm in her skirt? ¿Andrea se siente cálida con su falda? Est-ce que Julie a chaud avec sa jupe ? Martina ha caldo con la gonna? アシュリー の 足 は スカート を はいて 暖かい です か ? 은지는 치마를 입고 따뜻하니? Heeft Petra het warm in haar rok? Camila está quente em sua saia? Асе тепло в юбке? Är Amanda varm i kjolen? 艾诗丽 穿 短裙 暖和 吗 ? 艾诗丽 穿 短裙 暖和 吗 ? לא, לא חם לה. Nein, ihr ist nicht warm. No, she's not warm. No, ella no se siente cálida. Non, elle n'a pas chaud. No, Martina non ha caldo. いいえ 、 彼女 は 暖かく ありません 。 아니, 그녀는 따뜻하지 않아. Nee, zij heeft het niet warm. Não, ela não está quente. Нет, ей холодно. Nej, hon är inte varm. 不 , 她 不 暖和 。 קר לה ברגליים. Sie hat kalte Beine. Her legs are cold. Ella tiene frio en las piernas. Elle a froid aux jambes. Ha freddo alle gambe. 彼女 の 足 は 冷たい です 。 그녀의 다리는 추워. Ze heeft koude benen. Suas pernas estão frias. Ей холодно в ногах. Hennes ben är kalla. 她 的 腿 冷 。