×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Learn Greek with Katerina: Vocabulary, LEARN 15 COMMON GREEK IDIOMS

LEARN 15 COMMON GREEK IDIOMS

15 ελληνικοί ιδιωματισμοί

Δάγκωσε τη γλώσσα σου

Γεια σας

Είμαι η Κατερίνα

Και σήμερα

Θα μιλήσουμε για τους ιδιωματισμούς

Και σήμερα

Δεν είμαι μόνη μου

Έχω μαζί μου την

Άννα

Γεια

Και την Γιώτα

Γεια σας

Ξεκινάμε με την πρώτη ιδιωματική έκφραση

Μυρίζω τα νύχια μου

Πού να το ξέρω;

Την σπάω σε κάποιον

Δηλαδή

Εκνευρίζω κάποιον

Δεν μασάω

Δηλαδή

Δε φοβάμαι

Σε έχω γραμμένο

Δηλαδή

Αδιαφορώ για σένα

Φτου σου να μη σε ματιάσω

Το λέμε σε κάποιον

Όταν δε θέλουμε να του προκαλέσουμε κακό

Χτύπα ξύλο

Το λέμε για να φύγει το κακό

Κουνήσου από τη θέση σου

Λέγεται για κάποιον

Που είπε κάτι κακό

Κι αν δεν κουνηθεί

Αυτό το κακό θα συμβεί

Μακριά και αγαπημένοι

Λέγεται για κάποιον

Που δε θέλουμε να έχουμε πια επαφή

Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε

Δηλαδή

Ούτε μαζί μπορούμε να είμαστε

Αλλά ούτε και χώρια

Θα μου το πληρώσεις

Δηλαδή

Θα σε εκδικηθώ

Μην παίρνεις αέρα

Δηλαδή

Μην παίρνεις πολύ θάρρος

Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι

Δηλαδή

Εκνευρίζομαι (πολύ)

Μου κόβεται η ανάσα

Δηλαδή

Μένω έκπληκτος

Σιγά τα αυγά

Δηλαδή

Δεν έγινε και τίποτα

Δάγκωσε τη γλώσσα σου

Δηλαδή

Μακάρι να μη συμβεί αυτό που είπες

Αστεία στιγμιότυπα

Μυρίζω τα νύχια μου

Δηλαδή

Πού να το ξέρω;

Εσύ γιατί δεν κάνεις τίποτα;

Τι να κάνω;

Εναλλάξ δεν είπαμε;

Σε έχω γραμμένο

Καθυστέρησες

Σιωπή

Γιατί δε μιλάς;

Εσύ...

Εσύ το λες

Αφού τα εξηγεί αυτή τώρα ρε

Πω δε μπορώ

Κουνήσου από τη θέση σου

Κουνήθηκες; Εντάξει;

Σιωπή

Το ξέχασα

Μπορώ να πω και το τραγούδι εδώ

Μαζί δεν κάνουμε

Και χώρια δε μπορούμε

Μαζί δεν κάνουμε

Και χώρια δε μπορούμε

Γέλιο

Θα μου το πληρώσεις

Πού κοιτάς;

Στην Άννα κοιτάς

Θα μου το πληρώσεις

Πού κοιτάς πάλι;

Την Άννα είπαμε

Απλώς δείχνει τα λεφτά

Θα μου το πληρώσεις

Την Άννα κοιτάς είπαμε

Την Άννα κοιτάω

Αφού εδώ είναι η Άννα

Όχι από την κάμερα

Μην παίρνεις αέρα

Δηλαδή

Όχι

Μην παίρνεις αέρα...δεν μπορείς να κάνεις κάπως έτσι

Δάγκωσε τη γλώσσα σου

Γέλιο

Πόνεσε

Δηλαδή

Δηλαδή

Να μη συμβεί αυτό που είπες

Δηλαδή

Δηλαδή

Άνετα θα πήγαινα σε εκπομπή να μιλούσα έτσι

Σκάσε

Live κάνουμε;

Όχι ρε φίλε, θέλω να πω "γεια σας"

Πω ρε φίλε

Αυτό ήταν, λοιπόν, και για σήμερα

Και όπως είπαμε

Εγγραφή στο κανάλι της Κατερίνας

Για περισσότερα χρήσιμα

Και αστεία βίντεο με μας

Ελπίζω να περάσατε καλά

Γεια σας

LEARN 15 COMMON GREEK IDIOMS 15 GÄNGIGE GRIECHISCHE REDEWENDUNGEN LERNEN LEARN 15 COMMON GREEK IDIOMS APRENDA 15 FRASES HECHAS GRIEGAS APPRENDRE 15 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES GRECQUES COURANTES LEER 15 VEELGEBRUIKTE GRIEKSE UITDRUKKINGEN POZNAJ 15 POPULARNYCH GRECKICH IDIOMÓW ВЫУЧИТЕ 15 РАСПРОСТРАНЕННЫХ ГРЕЧЕСКИХ ИДИОМ LÄR DIG 15 VANLIGA GREKISKA IDIOM

15 ελληνικοί ιδιωματισμοί 15 Greek idioms 15 Grekiska idiom

Δάγκωσε τη γλώσσα σου Beißen Sie sich auf die Zunge Bite your tongue Muerde tu lengua mordere la lingua Прикуси свой язык Bita dig i tungan duyuyorum

Γεια σας Hallo, ich Hello. Hola Ciao Привет, Hej på er. Merhaba

Είμαι η Κατερίνα bin Katerina. I'm Katerina soy Katerina Jag heter Katerina Ben Katerina

Και σήμερα Und heute werden And today Y hoy E oggi И сегодня Ve bugün

Θα μιλήσουμε για τους ιδιωματισμούς wir über Redewendungen sprechen. We will talk about idioms hablaremos de modismos parleremo di idiomi мы поговорим об идиомах biz deyimler bahsedeceğiz

Και σήμερα Und heute And today Y hoy E oggi И сегодня Bugün

Δεν είμαι μόνη μου bin ich nicht allein. Ich I am not alone no estoy sola io non sono solo io я не одна Jag är inte ensam de biz

Έχω μαζί μου την habe I have her with me tengo ho Biliyorum yapmak tırnaklarımı kokusunu

Άννα Anna. Anna Anna Anna Анна ilk deyimsel ifade ile başlar

Γεια Hallo Hello Hola Ciao Привет Yanımda

Και την Γιώτα und Giota. And Giota y Giota e Giota и Ёта Och Yota Anna Merhaba

Γεια σας Hallo mit mir. Hello Hola conmigo Ciao con me Привет ve Giota

Ξεκινάμε με την πρώτη ιδιωματική έκφραση Wir beginnen mit dem ersten idiomatischen Ausdruck. We start with the first idiomatic expression Empezamos con la primera expresión idiomática Si comincia con la prima espressione idiomatica Мы начинаем с первого идиоматического выражения Vi börjar med det första idiomatiska uttrycket Hello sahip

Μυρίζω τα νύχια μου Ich rieche meine Nägel. I smell my fingernails Huelo mis uñas Sento odore mie unghie Я нюхаю мои ногти Jag luktar på mina naglar yalnız değilim

Πού να το ξέρω; Woher weiß ich das? ;; How should I know? ¿Dónde se ; Dove posso sapere ; Откуда мне знать? Hur ska jag veta det?

Την σπάω σε κάποιον The'm brechen in jemand I break it to someone Estoy rompiendo en alguien Sto irrompendo qualcuno Я разбиваю кому-то Jag gör någon förbannad The'm sıkıyor birisi

Δηλαδή das That is que che То есть Det är değil

Εκνευρίζω κάποιον ärgert jemand I'm annoying someone molesta a alguien infastidisce qualcuno Я роздражаю кого-то Jag retar upp någon ben yazdım korkmuyorum

Δεν μασάω nicht kauen, I do not chew no mastica non masticare Я не жую Jag tuggar inte o çiğnemek

Δηλαδή dass That is eso che То есть

Δε φοβάμαι ich nicht Angst habe I'm not afraid no tengo miedo non ho paura di я не боюсь birisi kırma

Σε έχω γραμμένο ich geschrieben habe, I've you written te he escrito aver scritto Ты у меня написан Jag har skrivit till dig

Δηλαδή dass That is esa quell'indifferenza То есть bu

Αδιαφορώ για σένα Gleichgültigkeit dir I do not care about you indiferencia a te Мне безразлично (У меня к тебе безразличие) Jag bryr mig inte om dig farklılık için sana

Φτου σου να μη σε ματιάσω dein Puh nicht in bösen Blick Darn you to not cause bad luck to you tu phew no en el mal de ojo le tuo Phew non nel malocchio Черт/блин не сглазить тебя Fan, jag kommer inte att titta på dig. senin Uf değil

Το λέμε σε κάποιον sagen wir jemanden, We say it to someone decimos a alguien Diciamo a qualcuno Мы говорим кому-то, Vi berättar för någon biz meydan kötülük

Όταν δε θέλουμε να του προκαλέσουμε κακό wenn wir wollen nicht Herausforderung Übel When we do not want to hurt them cuando no queremos desafiar el mal quando non vogliamo sfidare il male когда мы не хотим ему повредить När vi inte vill skada honom Hit kereste istemiyoruz biz

Χτύπα ξύλο Hit Holz Knock on wood golpear madera Hit legname Постучи по дереву Knacka på trä koltuğundan hareket Get

Το λέμε για να φύγει το κακό Wir sagen, das Böse lassen We say it to get rid of the evil decimos dejar el mal Diciamo di lasciare il male Мы говорим это, чтобы зло исчезло Biz kötülüğü terk etmek demek

Κουνήσου από τη θέση σου Lassen Sie sich von Ihrem Sitz zu bewegen Move from your place muévete de tu asiento Muoviti dal tuo posto Подвинься со своего места Flytta dig från din plats birine söylemek nazar içinde

Λέγεται για κάποιον sagte It's said to someone Se dice de alguien Si dice di qualcuno Это говорится о ком-то birisi bir şey kötü sözü

Που είπε κάτι κακό jemand sagte etwas schlechtes That said something bad que dijo algo malo che ha detto qualcosa di brutto Кто сказал что-то плохое

Κι αν δεν κουνηθεί und wenn Sie nicht schütteln, And if he/she does not move Y si no se mueve E se non si muove И если он не подвинется Och om han inte rör sig ve bu kötü uzağa

Αυτό το κακό θα συμβεί passiert dieses schlechte This evil will happen Este mal pasará Questo male accadrà Произойдет то, что он сказал Denna ondska kommer att inträffa olur sallamak yok ve

Μακριά και αγαπημένοι weg und geliebt Away and in love Lejos y queridos Lontano e caro В дали и любимы Fjärran och kära birlikte biz edemez yapmak dışında biz

Λέγεται για κάποιον sagte zu jemandem, It's said about someone Se dice de alguien Si dice di qualcuno говорится о ком-то kelimeleri

Που δε θέλουμε να έχουμε πια επαφή der keinen Kontakt mehr haben That we do not want to have contact anymore Que ya no queremos tener contacto Che non vogliamo più avere contatti С кем мы больше не хотим иметь дело Som vi inte längre vill ha kontakt med can bir daha

Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε will, nicht auseinander zu tun, wir können We can't be together, nor apart Juntos no lo hacemos y separados no podemos Non facciamo insieme e separati non possiamo Non lo Вместе мы не можем и раздельно мы не можем Tillsammans kan vi inte göra det och var för sig kan vi inte göra det temas etmek istiyorum

Δηλαδή Worte That is Eso es То есть ne de

Ούτε μαζί μπορούμε να είμαστε noch zusammen können wir We can't be either together ni podemos estar juntos né possiamo stare insieme мы не можем быть ни вместе Inte heller kan vi vara tillsammans bilmeyen birine söylenen

Αλλά ούτε και χώρια noch getrennt Or apart Pero ni separados Ma né a parte ни раздельно Men inte heller åtskilda sevilen ne de eğer ayrı

Θα μου το πληρώσεις werden meine Bezahlung You will pay me Me pagarás Pagherai Ты мне это заплатишь Du kommer att betala mig maaşımı olacak

Δηλαδή das wird sich rächen That is que te vengaré che vendicherò То есть do

Θα σε εκδικηθώ I will take revenge on you Я тебе отомщу Jag ska hämnas dig Kanım tepeme çıkıyor

Μην παίρνεις αέρα Nimm keine Luft Do not take air No tomes aire Non prendere aria che Не бери ветер Får inte vind kadar cesaret alamadım

Δηλαδή That is que non prenda То есть

Μην παίρνεις πολύ θάρρος die nicht viel Mut bekommt Do not take too much courage (do not flatter yourdelf) no cojas mucho coraje molto coraggio Il не набирайся много храбрости Ta inte för mycket mod till dig havayı alamaz

Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι Mein Blut fließt zu dem Kopf The blood rushes to my head Mi sangre se va a la cabeza mio sangue va alla testa Моя кровь поднимается в голову, Blodet rusar till mitt huvud intikamını edeceğiz

Δηλαδή , der sich That is que se che si То есть

Εκνευρίζομαι (πολύ) (auch) I get annoyed (a lot) inquieta (también) agita (anche) Я раздражаюсь (сильно) Jag blir arg (ofta) ben bir şey değildi

Μου κόβεται η ανάσα ärgert Ich atme diesen I hold my breath Yo respiro que respiro che у меня режется дыхание Jag är andfådd Dediklerini gerçekleşmesi değil

Δηλαδή Schnitt That is corté taglio То есть

Μένω έκπληκτος Ich bin erstaunt I am surprised me asombra Sono stupito Я удивлен Jag är förvånad istediklerini

Σιγά τα αυγά Kleine Eier Big deal the eggs (It's not a big deal) Huevos Uova Большое дело яйца (это не имеет большого значения) Ta det lugnt med äggen dilini ısırmak

Δηλαδή That is que che То есть

Δεν έγινε και τίποτα die nichts waren No big deal no fue nada non era niente Ничего страшного Det är ingen stor grej. şaşkın

Δάγκωσε τη γλώσσα σου Beiß deine Zunge Bite your tongue muerde tu lengua morderti la lingua Прикуси свой язык küçük yumurta

Δηλαδή That is que che То есть duyuyorum

Μακάρι να μη συμβεί αυτό που είπες ich möchte nicht passieren, was du gesagt hast If only what you said does not happen deseo que no pase lo que dijiste vorrei che non succedesse quello che hai detto Я не хочу, чтобы случилось то, что ты сказал Jag hoppas att det du sa inte händer kesti perde (çok)

Αστεία στιγμιότυπα lustige Momente Funny moments Momentos divertidos Momenti divertenti in Смешные моменты Roliga ögonblicksbilder Ben nefes

Μυρίζω τα νύχια μου ich rieche meine Fingernägel I smell my fingernails Huelo mis uñas cui annuso le mie unghie Я нюхаю свои ногти Tırnaklarımın kokusunu aldığım

Δηλαδή Das ist, That is Eso es Ecco То есть komik anlar

Πού να το ξέρω; wie kann ich wissen? How should I know? ¿Cómo lo sé? come faccio a saperlo? Откуда мне знать? Hur ska jag veta det? Bu Nasıl Anlarım ?

Εσύ γιατί δεν κάνεις τίποτα; Warum machst du nichts? Why aren't you doing anything? ¿Por qué no haces nada? Perché non stai facendo niente? Почему ты ничего не делаешь? Neden hiçbir şey yapmıyorsun

Τι να κάνω; Was ist zu tun; What should I do? Qué hacer; Cosa fare; Что мне делать? Ne yapalım;

Εναλλάξ δεν είπαμε; Haben wir nicht abwechselnd gesagt? Didn't we say alternately? ¿No dijimos alternativamente? Non abbiamo detto alternativamente? Разве мы не сказали по очереди? Alternerande, eller hur? Dönüşümlü olarak söylemedik mi?

Σε έχω γραμμένο Ich habe dir I have you written Te he escrito Ti ho scritto Ты у меня написан Sana yazdım

Καθυστέρησες verzögertes You are late Silencio Delayed Ты опоздала Du är sen Gecikmeli

Σιωπή Schweigen geschrieben Silence retrasado Silence молчание Tystnad Sessizlik

Γιατί δε μιλάς; Warum sprichst du nicht? Why don't you speak? ¿Por qué no hablas? Perché non parli? Почему ты ничего не говоришь? Neden konuşmuyorsun?

Εσύ... Sie ... You ... Tú ... Tu ... Ты ... Sen ...

Εσύ το λες Sie sagen es You say it Tú lo dices Lo dici Dopo che lei Ты говоришь это Sen

Αφού τα εξηγεί αυτή τώρα ρε Nachdem sie es jetzt erklärt hat, wie But she explains them now Después de que ella lo explica ahora, ¿cómo lo ha spiegato ora, come Она же сейчас это объясняет Det är hon som förklarar det nu, grabben. taşıdınız mı onu

Πω δε μπορώ kann ich mich nicht I can not no puedo posso non Ой не могу o şimdi açıkladıktan sonra,

Κουνήσου από τη θέση σου von Ihrer Position entfernen? Haben Sie sich Move from your place moverme de tu posición? ¿Te muovermi dalla tua posizione Ti sei Сдвинься со своего места nasıl yardımcı konumdan hareket

Κουνήθηκες; Εντάξει; bewegt? In Ordnung; Did you move? Okay? moviste? Bueno; spostato? Va bene; Ты сдвинулась? Все? Har du flyttat på dig? Ja. edemez demek? Tamam;

Σιωπή Stille Silence Silencio Silenzio Тишина Sessizlik

Το ξέχασα Ich habe vergessen, dass I forgot it Olvidé Ho dimenticato Я забыла unuttum

Μπορώ να πω και το τραγούδι εδώ ich das Lied hier sagen kann. I can also say the song here que puedo decir la canción aquí posso dire la canzone qui я могу спеть здесь песню Jag kan säga sången här Şarkıyı burada söyleyebilirim

Μαζί δεν κάνουμε Zusammen tun wir es nicht. We can't be together Juntos no lo hacemos Insieme non lo facciamo Вместе мы не можем Birlikte yapamayız

Και χώρια δε μπορούμε Und getrennt können wir Nor apart Y aparte no podemos E a parte non possiamo И по отдельности мы не можем Ve ayrı yapamayız

Μαζί δεν κάνουμε nicht. Zusammen können wir nicht. We can't be together Juntos no lo hacemos Insieme non lo facciamo Вместе мы не можем Birlikte yapamayız

Και χώρια δε μπορούμε Und getrennt können wir nicht Nor apart Y aparte no podemos E a parte non possiamo И по отдельности мы не можем Ve ayrı yapamayız

Γέλιο lachen. Laughter Risas Risate Смех Skratt Kahkaha

Θα μου το πληρώσεις Wirst du mich You will pay Me pagarás Mi pagherai Ты заплатишь мне это Bana para verecek

Πού κοιτάς; bezahlen Where are you looking? ¿Dónde miras? Dove guardi? Куда ты смотришь? Vad tittar du på? misin Nereye bakıyorsun?

Στην Άννα κοιτάς ? Wo siehst du aus? Du You look at Anna Miras a Anna Guardi Anna Ты смотришь на Анну Anna'ya bakıyorsun

Θα μου το πληρώσεις siehst Anna an Willst du mich You will pay ¿ Me pagarás Mi paghi Ты заплатишь мне это Bana ödeme

Πού κοιτάς πάλι; bezahlen Wo siehst du nochmal hin? Where are you looking again? ? ¿Dónde miras de nuevo? Dove guardi di nuovo? Куда ты снова посмотришь? Vad är det du tittar på nu igen? yapacak mısın Yine nereye bakıyorsun?

Την Άννα είπαμε Wir sagten Anna We told you, at Anna Le dijimos a Anna Abbiamo detto Anna Мы сказали тебе на Анну Anna'ya anlattık

Απλώς δείχνει τα λεφτά Zeig mir einfach das Geld She just shows the money Solo enséñame el dinero Proprio mostrarmi il Она просто показывает деньги Bana sadece parayı

Θα μου το πληρώσεις Du wirst mir bezahlen You will pay Me pagarás prezzo mi pagherà Ты заплатишь мне это ödeyeceksin

Την Άννα κοιτάς είπαμε Anna du siehst aus wir sagten You are looking at Anna, like we said Anna tu mira dijimos Anna si guarda abbiamo detto На Анну ты смотришь мы сказали Anna bak dedim

Την Άννα κοιτάω Anna ich schaue I am looking at Anna Anna yo miro Anna mi aspetto Я на Анну смотрю Anna bakıyorum

Αφού εδώ είναι η Άννα Da hier ist Anna But Anna is here Ya que aquí está Anna dal momento che qui è Anna Так как вот Анна Çünkü burada Anna

Όχι από την κάμερα Nein von der Kamera Not from the camera No de la cámara Nessuna dalla telecamera Не на камере Inte från kameran Kameradan

Μην παίρνεις αέρα Nimm keine Luft Do not take air No tomes aire non prendere l'aria Не бери ветер hayır Hava alma

Δηλαδή Das ist That is Eso es che non То есть

Όχι Nein No No нет Hayır

Μην παίρνεις αέρα...δεν μπορείς να κάνεις κάπως έτσι Nimm keine Luft ... du kannst so etwas nicht tun Don't take air ... can't you do something like this No tomes aire ... no puedes hacer algo así non prendere l'aria ... non si può fare una cosa del genere Не бери ветер... ты не можешь сделать как-то так Få inte vind i seglen... du kan inte fortsätta så här Hava alma ... böyle bir şey yapamazsın

Δάγκωσε τη γλώσσα σου Beiß deine Zunge Bite your tongue Muerde tu lengua mordere la lingua Прикуси свой язык Dilini ısır

Γέλιο Lach Es Laughter Reír Me Ridere fa Смех Gül Gülmek

Πόνεσε tut weh It hurt duele male Это было больно Acıtıyor

Δηλαδή das That is que che То есть

Δηλαδή nicht sagen, That is no digas non dico То есть yani ben böyle konuşmak bir gösteri

Να μη συμβεί αυτό που είπες was du gesagt hast passiert ist, If only what you said does not happen lo que dijiste sucedió quello che hai detto è successo Пусть не случится то, что ты сказал gideceğini

Δηλαδή dass That is que che То есть olduğunu, olmamalı

Δηλαδή sagen, That is digas dico То есть söylediklerini,

Άνετα θα πήγαινα σε εκπομπή να μιλούσα έτσι bequem würde ich gehen, um zu zeigen, so sprach I would easily go to a show and talk like that Cómodo yo iría a mostrar así hablé ¿ comodo andrei a mostrare così ha parlato Я бы без проблем пошла бы в какую-нибудь телепередачу и говорила бы так Jag skulle lätt kunna gå på en show och prata så där canlı, sus yani,

Σκάσε Shut Shut up Cierra en Shut Замолчи

Live κάνουμε; Live zu tun? Are we live? vivo? Live fare? Мы сейчас в прямом эфире? Live gör vi? yani,?

Όχι ρε φίλε, θέλω να πω "γεια σας" Kein Typ, ich möchte "Hallo" sagen, No dude, I want to say "bye" No amigo, quiero decir "hola" No amico, voglio dire "ciao" Нет, чувак, я хочу сказать "пока" Nej, jag vill bara säga hej. Hayır ahbap, "merhaba" demek istiyorum

Πω ρε φίλε Alter. Oh dude Amigo amigo Amico amico Боже чувак Åh, jösses. Ahbap ahbap

Αυτό ήταν, λοιπόν, και για σήμερα Das war so für heute. So that was it for today Esto fue así por hoy Questo è stato così per oggi Это все на сегодня Bu bugün için böyleydi

Και όπως είπαμε Und wie gesagt, And as we said Y como dijimos E come abbiamo detto И как мы уже говорили Ve dediğimiz gibi

Εγγραφή στο κανάλι της Κατερίνας abonnieren Sie den Katerina-Kanal. Subscribe to Katerina's channel Suscríbete al canal de Katerina Iscriviti al canale Katerina Подпишитесь на канал Катерины Prenumerera på Katerinas kanal Katerina kanalına abone ol

Για περισσότερα χρήσιμα Für weitere nützliche For more useful Para ver más videos útiles Per video più utili Чтобы посмотреть больше полезных För mer användbar information Bizimle daha faydalı

Και αστεία βίντεο με μας und lustige Videos mit uns And funny videos with us y divertidos con nosotros e divertenti con noi и забавных видео с нами, Och roliga videor med oss ve eğlenceli videolar için

Ελπίζω να περάσατε καλά hoffe ich, dass Sie eine gute Zeit hatten. I hope you had a great time Espero que lo hayas pasado bien spero che ti sia divertito надеюсь, вы хорошо провели время umarım iyi vakit geçirmişsindir

Γεια σας Hallo Bye Hola Ciao Пока Merhaba