×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Eating Out, 5- ها هو النادل

هل زرت هذا المطعم من قبل؟

نعم ، لقد كنت هنا من قبل.

كم مرة اتيت الى هنا؟

عفواً؟

كم مرة اتيت الى هنا من قبل؟

لقد كنت هنا خمس مرات على الأقل.

ماذا قلت؟

لقد كنت هنا عدة مرات.

ها هو النادل، دعنا نطلب.

حسنًا ، دعنا نسأل النادل عن القائمة.

مرحبًا ، سأكون نادلكم هذا المساء.

مساء الخير.

هل يمكنني أن أحضر لكم قائمة الطعام؟

نعم ، من فضلك أحضر لنا قائمة الطعام.

هل تودون أن تطلبوا شيئاً تشربوه وأنتم تنتظرون القائمة؟

بالتأكيد ، سأحتسي بيرة.

ماذا عنك يا سامي ؟

لا ، أنا بخير الآن.

عادة لا أشرب أكثر من بيرة واحدة.


هل زرت هذا المطعم من قبل؟ Waren Sie schon einmal in diesem Restaurant? Have you been to this restaurant before? Avez-vous déjà été dans ce restaurant ? Sei già stato in questo ristorante? 전에 이 식당에 가본 적이 있나요? Har du besøkt denne restauranten før? Byłeś już w tej restauracji? Вы уже бывали в этом ресторане? Ste že bili v tej restavraciji? Har du besökt denna restaurang tidigare? Daha önce bu restorana gittiniz mi? 你以前来过这家餐厅吗?

نعم ، لقد كنت هنا من قبل. Ja, ich war schon einmal hier. Yes, I have been here before. Oui, je suis déjà venu ici. Sì, sono già stato qui. 예, 전에 여기에 와본 적이 있습니다. Ja, jeg har vært her før. Tak, byłem tu wcześniej. Да, я был здесь раньше. Da, tukaj sem že bil. Evet, daha önce burada bulundum. 是的,我以前来过这里。

كم مرة اتيت الى هنا؟ Wie oft bist du hierher gekommen? How often have you been here? Combien de fois êtes-vous venu ici ? Quante volte sei venuto qui? 여기 몇 번이나 왔어? Hvor mange ganger har du kommet hit? Ile razy tu przychodziłeś? Сколько раз вы приходили сюда? Kolikokrat ste že prišli sem? Hur många gånger har du kommit hit? Buraya kaç kez geldin? 你来过这里多少次了?

عفواً؟ Verzeihung? Pardon me? Désolé? Scusa? 실례합니다? Beklager? Przepraszam? Извини? 对不起?

كم مرة اتيت الى هنا من قبل؟ Wie oft bist du schon hierher gekommen? How many times have you been here before? Combien de fois êtes-vous venu ici auparavant ? Quante volte sei venuto qui prima? Hvor mange ganger har du vært her før? Ile razy już tu byłeś? Сколько раз вы приходили сюда раньше? Kolikokrat ste že prišli sem? 你以前来过这里多少次了?

لقد كنت هنا خمس مرات على الأقل. Ich war mindestens fünf Mal hier. I have been here at least five times. Je suis venu ici au moins cinq fois. Sono stato qui almeno cinque volte. 나는 적어도 다섯 번 여기에 왔습니다. Jeg har vært her minst fem ganger. Byłem tu co najmniej pięć razy. Я был здесь по крайней мере пять раз. Tukaj sem bil vsaj petkrat. Jag har varit här minst fem gånger. En az beş kez burada bulundum. 我来过这里至少五次了。

ماذا قلت؟ was hast du gesagt? What did you say? Qu'est-ce que vous avez dit? 뭐라고 하셨나요? Hva sa du? Co powiedziałeś? Что вы сказали? ne dedin? 你说什么?

لقد كنت هنا عدة مرات. Ich war schon mehrere Male hier. I have been here many times. Je suis venu ici plusieurs fois. Sono stato qui diverse volte. 나는 여기에 여러 번 왔습니다. Jeg har vært her flere ganger. Byłem tu kilka razy. Já estive aqui várias vezes. Večkrat sem bil tukaj. Jag har varit här flera gånger. Birkaç kez burada bulundum. 我来过这里好几次了。

ها هو النادل، دعنا نطلب. Hier ist der Kellner, fragen wir. Here comes the waiter, let's order. Voici le serveur, demandons. Ecco il cameriere, chiediamo. 여기 웨이터가 있습니다. 물어 봅시다. Her er servitøren, la oss bestille. Oto kelner, zapytajmy. Aqui está o garçom, vamos pedir. Вот официант, давайте спросим. Här är servitören, låt oss beställa. İşte garson, soralım. 服务员来了,我们去问问吧。

حسنًا ، دعنا نسأل النادل عن القائمة. Fragen wir den Kellner nach der Speisekarte. OK, Let's ask the waiter for the menu. Eh bien, interrogeons le serveur sur le menu. Bene, chiediamo al cameriere del menu. 자, 웨이터에게 메뉴에 대해 물어봅시다. Vel, la oss spørre servitøren om menyen. Cóż, zapytajmy kelnera o menu. Bem, vamos perguntar ao garçom sobre o cardápio. Что ж, давайте спросим у официанта о меню. Pa povprašajmo natakarja o meniju. Nåväl, låt oss fråga servitören om menyn. Peki, garsona menüyü soralım. 好吧,我们向服务员询问菜单吧。

مرحبًا ، سأكون نادلكم هذا المساء. Hey, ich werde heute Abend Ihr Kellner sein. Hello, I will be your waiter this evening. Hé, je serai votre serveur ce soir. 이봐, 내가 오늘 저녁 너의 웨이터가 될게. Hei, jeg skal være din servitør i kveld. Hej, będę twoim kelnerem tego wieczoru. Olá, serei seu garçom esta noite. Эй, я буду вашим официантом сегодня вечером. Hej, jag kommer att vara din servitör i kväll. Hey, bu akşam senin garsonun olacağım.

مساء الخير. guten Abend. Good evening. Bonsoir. God kveld Boa noite Dober večer 晚上好

هل يمكنني أن أحضر لكم قائمة الطعام؟ Kann ich Ihnen ein Menü bringen? Can I get you the menu? Puis-je vous apporter un menu ? Posso portarti un menu? 메뉴를 가져다 드릴까요? Kan jeg gi deg menyen? Czy mogę przynieść menu? Posso pegar o cardápio para você? Могу я принести вам меню? Vam lahko prinesem jedilnik? Kan jag ge dig menyn? Size bir menü getirebilir miyim? 我可以给你拿一份菜单吗?

نعم ، من فضلك أحضر لنا قائمة الطعام. Ja, bitte bringen Sie uns die Speisekarte. Yes, please bring us a menu. Oui, veuillez nous apporter le menu. 네, 메뉴를 가져다주세요. Ja, vennligst ta med oss menyen. Sim, por favor traga-nos o menu. Да, пожалуйста, принесите нам меню. Ja, vänligen ge oss menyn. Evet, lütfen bize menüyü getirin. 是的,请给我们带来菜单。

هل تودون أن تطلبوا شيئاً تشربوه وأنتم تنتظرون القائمة؟ Möchten Sie etwas zu trinken bestellen, während Sie auf die Speisekarte warten? Would you like to order something to drink while you wait for the menu? Vous souhaitez commander quelque chose à boire en attendant le menu ? Volete ordinare qualcosa da bere in attesa del menù? 메뉴를 기다리는 동안 음료를 주문하시겠습니까? Vil du bestille noe å drikke mens du venter på menyen? Chcesz zamówić coś do picia w oczekiwaniu na menu? Gostaria de pedir algo para beber enquanto espera pelo menu? Хотите заказать что-нибудь выпить, пока ждете меню? Vill du beställa något att dricka medan du väntar på menyn? Menüyü beklerken içecek bir şeyler sipariş etmek ister misiniz? 您想在等待菜单时点点饮料吗?

بالتأكيد ، سأحتسي بيرة. Klar, ich trinke ein Bier. Sure, I will have a beer. Bien sûr, je prendrai une bière. Certo, prendo una birra. 물론이죠, 맥주를 마실게요. Jada, jeg tar en øl. Jasne, napiję się piwa. Claro, vou tomar uma cerveja. Tabii, bir bira alacağım. 当然,我要喝杯啤酒。

ماذا عنك يا سامي ؟ Was ist mit dir, Sami? What about you, Saami? Et toi, Sami ? E tu, Sami? 당신은 어떻습니까, 사미? Hva med deg, Sami? E você, Sami? А ты, Сами? Hur är det med dig, Sami? Ya sen Sami? 萨米,你呢?

لا ، أنا بخير الآن. Nein, mir geht es jetzt gut. No, I am fine for now. Non, je vais bien maintenant. No, ora sto bene. 아니, 이제 괜찮아. Nei, nå har jeg det bra. Nie, teraz czuję się dobrze. Não, estou bem agora. Нет, теперь я в порядке. Hayır, şimdi iyiyim. 不,我现在很好。

عادة لا أشرب أكثر من بيرة واحدة. Normalerweise trinke ich nicht mehr als ein Bier. I usually do not drink more than one beer. Je ne bois généralement pas plus d'une bière. Di solito non bevo più di una birra. 나는 보통 맥주를 한 잔 이상 마시지 않는다. Jeg drikker vanligvis ikke mer enn én øl. Zwykle nie piję więcej niż jednego piwa. Я обычно не пью больше одного пива. Jag dricker vanligtvis inte mer än en öl. Genelde birden fazla bira içmem. 我通常不会喝超过一杯啤酒。