×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Eating Out, 11- لا أستمتع بوظيفتي

هل تستمتع بوظيفتك؟

ليس في الحقيقة.

لماذا لا تستمتع بوظيفتك؟

لا أستمتع بوظيفتي لأنني لا أتفق مع رئيسي في العمل.

لماذا لا تتفق مع رئيسك في العمل؟

أنا لا أتفق معه لأنه لا يمنحني الحرية لأقوم بعملي بالطريقة التي أريدها.

قد تكون هذه مشكلة.

هل هذا لأنه لا يثق بك؟

ذلك ممكن.

أبذل قصارى جهدي لكن يبدو أنني لا اعجبه .

كيف تعرف ذلك؟

مهما قلت فهو يختلف معي.

أحيانًا لا يعرف الكثير عن طبيعة عملي ، لكنه يزال ينتقدني.

كل ما أفعله ليس جيدًا بما يكفي بالنسبة له.


هل تستمتع بوظيفتك؟ Macht Ihnen Ihr Job Spaß? Do you enjoy your job? Aimez-vous votre emploi? Czy podoba Ci się twoja praca? Тебе нравится твоя работа? Tycker du om ditt jobb? İşinden zevk alıyor musun? 你喜欢你的工作吗?

ليس في الحقيقة. Nicht wirklich. Not really. Pas vraiment. Nie bardzo. Не совсем. Tam olarak değil. 并不真地。

لماذا لا تستمتع بوظيفتك؟ Warum macht Ihnen Ihr Job keinen Spaß? Why don't you enjoy your job? Pourquoi n'appréciez-vous pas votre travail ? Dlaczego nie lubisz swojej pracy? Почему вам не нравится ваша работа? Varför trivs du inte med ditt jobb? Neden işini sevmiyorsun? 你为什么不喜欢你的工作呢?

لا أستمتع بوظيفتي لأنني لا أتفق مع رئيسي في العمل. Ich habe keinen Spaß an meinem Job, weil ich mit meinem Chef nicht klarkomme. I do not enjoy my job because I do not get along with my boss. Je n'aime pas mon travail parce que je ne m'entends pas avec mon patron. Nie lubię swojej pracy, ponieważ nie dogaduję się z szefem. Мне не нравится моя работа, потому что я не лажу со своим боссом. Patronumla anlaşamadığım için işimden zevk almıyorum.

لماذا لا تتفق مع رئيسك في العمل؟ Warum stimmen Sie Ihrem Chef nicht zu? Why don't you get along with your boss? Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec votre patron ? Dlaczego nie dogadujesz się ze swoim szefem? Neden patronunla iyi geçinmiyorsun?

أنا لا أتفق معه لأنه لا يمنحني الحرية لأقوم بعملي بالطريقة التي أريدها. Ich stimme ihm nicht zu, weil er mir nicht die Freiheit gibt, meinen Job so zu machen, wie ich es möchte. I don't get along with him because he does not give me the freedom to do my job the way I want. Je ne suis pas d'accord avec lui car il ne me laisse pas la liberté de faire mon travail comme je le souhaite. Nie zgadzam się z nim, ponieważ nie daje mi swobody wykonywania pracy tak, jak chcę. Я не согласен с ним, потому что он не дает мне свободы делать свою работу так, как я хочу. Ona katılmıyorum çünkü bana işimi istediğim gibi yapma özgürlüğü vermiyor.

قد تكون هذه مشكلة. Dies kann ein Problem sein. That can be a problem. Cela peut être un problème. To może być problem. Это может быть проблемой. Bu bir sorun olabilir.

هل هذا لأنه لا يثق بك؟ Liegt es daran, dass er dir nicht vertraut? Is it because he does not trust you? Est-ce parce qu'il ne vous fait pas confiance ? Czy to dlatego, że ci nie ufa? Это потому что он тебе не доверяет? Är det för att han inte litar på dig? Sana güvenmediği için mi?

ذلك ممكن. Es ist möglich. That is possible. C'est possible. To jest możliwe. Возможно. Bu mümkün.

أبذل قصارى جهدي لكن يبدو أنني لا اعجبه . Ich gebe mein Bestes, aber es scheint, dass es mir nicht gefällt. I do try my best but he does not seem to like me. Je fais de mon mieux mais il semble que je n'aime pas ça. Ik doe mijn best, maar het lijkt erop dat ik het niet leuk vind. Staram się jak mogę, ale wygląda na to, że mi się to nie podoba. Я стараюсь изо всех сил, но, кажется, мне это не нравится. Jag gör mitt bästa men jag verkar inte gilla det. Elimden geleni yapıyorum ama görünüşe göre bu hoşuma gitmiyor.

كيف تعرف ذلك؟ wie kannst du das Wissen? How do you know that? Comment sais-tu ça? Skąd to wiesz? Откуда ты это знаешь? bunu nasıl biliyorsun?

مهما قلت فهو يختلف معي. Was auch immer ich sage, er ist anderer Meinung als ich. Whatever I say he disagrees with me. Quoi que je dise, il n'est pas d'accord avec moi. Cokolwiek powiem, on się ze mną nie zgadza. Что бы я ни говорил, он со мной не согласен. Vad jag än säger så håller han inte med mig. Ne söylersem söyleyeyim, benimle aynı fikirde değil. 无论我说什么,他都不同意我的观点。

أحيانًا لا يعرف الكثير عن طبيعة عملي ، لكنه يزال ينتقدني. Manchmal weiß er nicht viel über die Art meiner Arbeit, kritisiert mich aber trotzdem. Sometimes he does not know much about the nature of my work, yet he still criticizes me. Parfois, il ne sait pas grand-chose de la nature de mon travail, mais il continue de me critiquer. Czasami niewiele wie o charakterze mojej pracy, ale i tak mnie krytykuje. Иногда он мало что знает о характере моей работы, но все же критикует меня. Bazen işimin doğası hakkında pek bir şey bilmiyor ama yine de beni eleştiriyor. 有时他不太了解我的工作,但还是批评我。

كل ما أفعله ليس جيدًا بما يكفي بالنسبة له. Was auch immer ich tue, es ist nicht gut genug für ihn. Whatever I do is not good enough for him. Quoi que je fasse, ce n'est pas assez bien pour lui. Cokolwiek robię, nie jest dla niego wystarczająco dobre. Что бы я ни делал, это недостаточно хорошо для него. Ne yapsam onun için yeterince iyi değil. 我所做的一切对他来说都不够好。