image

The Ukranians, Вивчення іноземних мов як розвага

Вивчення іноземних мов як розвага

Як ми всі знаємо, в сучасному світі існує дуже багато різновидів відпочинку та корисних занять для розвитку себе та своїх розумових здібностей. Звичайними для нас захопленнями є читання книжок, відвідування різних гуртків, заняття танцями та різними видами спорту. Щодо мене, то моє захоплення - вивчати іноземні мови. І зараз хочу розказати про це детальніше.

Я зрозуміла, що мені подобається вивчати різні мови, коли мені було тринадцять років. Тоді в школі ми обирали профільний предмет, який мали поглиблено вивчати до випускних іспитів. І я вирішила, що хочу спробувати вчити англійську та французьку мови. Спочатку це було для мене як обов'язкове завдання в школі й не викликало ніяких позитивних емоцій, але все змінилося, коли я почала готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тобто фінального іспиту з англійської мови. Я закохалася в англійську й вирішила, що це мій обов'язок – знати її на високому рівні та вміти вільно спілкуватися з людьми з різних країн світу. Щоб підготуватися до іспиту, я почала ходити на додаткові заняття з англійської, слухати виключно англійські пісні та намагатися дивитися фільми мовою оригіналу. Чесно кажучи, мені було важко на перших етапах вивчення мови. Але я не опускала руки. Я дивилась виступи різних англійських та американських діячів, слухала інтерв'ю з моїми улюбленими зарубіжними виконавцями й продовжувала вивчати граматичні правила в школі та на додаткових заняттях. Дуже скоро мій рівень мови покращився. Я була дуже щаслива, що можу розуміти свої улюблені серіали та не шукати фільми чи книги в якісному перекладі, бо я спроможна зрозуміти оригінал. Я настільки захопилася вивченням мови, що почала читати й про культуру англомовних країн. Шукати носіїв англійської, щоб практикувати розмовну мову та залучати друзів час від часу говорити англійською. Тож на іспит я йшла з впевненістю в тому, що я маю всі шанси отримати найвищу оцінку.

В решті-решт, навіть після того, як я склала іспит на відмінно, я не припинила удосконалювати свої знання. Мені дуже подобається це відчуття, коли ти слухаєш нову пісню іноземною мовою і розумієш, про що вона, дивишся фільм і чуєш справжні голоси акторів, читаєш книгу і розумієш, що саме хотів сказати автор. А найбільш цікаве для мене - це знаходити нові слова, яких я ще ніколи не чула. Коли в мене є трохи вільного часу, я завжди намагаюсь дивитись щось англійською, уважно слухати та виписувати невідомі для мене слова та вирази. Це допомагає не тільки підтримувати мій рівень мови, а й розвиватися в інших сферах. Наприклад, коли мені недостатньо інформації з того чи іншого предмету в університеті, то я маю можливість знайти додаткові матеріали англійською і без проблем підготуватися до досконалої відповіді. До того ж, я можу слухати не тільки українські новини, а й новини англомовних країн, що допомагає мені бути повністю обізнаною в сьогоденній світовій ситуації. Ще одною перевагою мого захоплення є й те, що я можу знайти спільну мову не тільки з україномовними людьми, а й з громадянами інших країн, знаходити нових друзів в будь-якому куточку світу та подорожувати без страху загубитися. Не забувайте й про те, що люди, які знають іноземні мови є дуже цінними співробітниками. В таких людей ніколи не буде проблем з працевлаштуванням. Люди, які знають багато мов завжди займають досить поважні посади та мають гарну заробітну плату, їх завжди поважають в суспільстві та цінують на роботі.

Всі переваги, які я перерахувала, стосуються не тільки англійської мови. Я впевнена, що чим більше мов ти знаєш, тим ти розумніший. Я так вважаю, бо при вивченні будь-якої мови, ти дізнаєшся не тільки про граматичні правила, лексику та особливості мови, ти долучаєшся до пізнання культури, традицій та історії країни, мову якої вивчаєш. Тож я рекомендую вам спробувати вивчати мову не як предмет в школі, а як ваше захоплення. Бо щоб по-справжньому вивчити іноземну мову, мало знати правила, треба розуміти людей, які нею говорять, знати їх традиції та культуру, вміти знайти спільну мову з представниками різних націй та з людьми різного віку. Отже, закохуйтесь в іноземні мови, які вам до душі, вивчайте нові слова та вирази і це дасть вам дуже багато можливостей, які допоможуть вам в майбутньому.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Вивчення іноземних мов як розвага Learning foreign languages as entertainment

Як ми всі знаємо, в сучасному світі існує дуже багато різновидів відпочинку та корисних занять для розвитку себе та своїх розумових здібностей. As we all know, in the modern world there are many types of recreation and useful activities for the development of themselves and their mental abilities. Звичайними для нас захопленнями є читання книжок, відвідування різних гуртків, заняття танцями та різними видами спорту. Our usual hobbies are reading books, attending various clubs, dancing and various sports. Щодо мене, то моє захоплення - вивчати іноземні мови. As for me, my hobby is learning foreign languages. І зараз хочу розказати про це детальніше. And now I want to talk about it in more detail.

Я зрозуміла, що мені подобається вивчати різні мови, коли мені було тринадцять років. I realized that I enjoyed learning different languages when I was thirteen. Тоді в школі ми обирали профільний предмет, який мали поглиблено вивчати до випускних іспитів. Then at school we chose a profile subject, which we had to study in depth before the final exams. І я вирішила, що хочу спробувати вчити англійську та французьку мови. And I decided that I wanted to try to learn English and French. Спочатку це було для мене як обов'язкове завдання в школі й не викликало ніяких позитивних емоцій, але все змінилося, коли я почала готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тобто фінального іспиту з англійської мови. At first it was a compulsory task for me at school and did not cause any positive emotions, but everything changed when I started preparing for the external independent assessment, ie the final exam in English. Я закохалася в англійську й вирішила, що це мій обов'язок – знати її на високому рівні та вміти вільно спілкуватися з людьми з різних країн світу. I fell in love with English and decided that it was my duty to know it at a high level and to be able to communicate freely with people from around the world. Щоб підготуватися до іспиту, я почала ходити на додаткові заняття з англійської, слухати виключно англійські пісні та намагатися дивитися фільми мовою оригіналу. To prepare for the exam, I began attending additional English classes, listening exclusively to English songs, and trying to watch movies in the original language. Чесно кажучи, мені було важко на перших етапах вивчення мови. Honestly, it was difficult for me in the early stages of learning the language. Але я не опускала руки. But I did not lower my hands. Я дивилась виступи різних англійських та американських діячів, слухала інтерв'ю з моїми улюбленими зарубіжними виконавцями й продовжувала вивчати граматичні правила в школі та на додаткових заняттях. I watched performances by various English and American figures, listened to interviews with my favorite foreign artists, and continued to learn grammar rules at school and in extracurricular activities. Дуже скоро мій рівень мови покращився. Very soon my language level improved. Я була дуже щаслива, що можу розуміти свої улюблені серіали та не шукати фільми чи книги в якісному перекладі, бо я спроможна зрозуміти оригінал. I was very happy to be able to understand my favorite series and not look for movies or books in quality translation, because I can understand the original. Я настільки захопилася вивченням мови, що почала читати й про культуру англомовних країн. I became so interested in learning the language that I started reading about the culture of English-speaking countries. Шукати носіїв англійської, щоб практикувати розмовну мову та залучати друзів час від часу говорити англійською. Look for native English speakers to practice spoken language and engage friends to speak English from time to time. Тож на іспит я йшла з впевненістю в тому, що я маю всі шанси отримати найвищу оцінку. So I went to the exam with the confidence that I had every chance to get the highest grade.

В решті-решт, навіть після того, як я склала іспит на відмінно, я не припинила удосконалювати свої знання. After all, even after I passed the exam with honors, I did not stop improving my knowledge. Мені дуже подобається це відчуття, коли ти слухаєш нову пісню іноземною мовою і розумієш, про що вона, дивишся фільм і чуєш справжні голоси акторів, читаєш книгу і розумієш, що саме хотів сказати автор. I really like this feeling when you listen to a new song in a foreign language and understand what it is about, watch the movie and hear the real voices of the actors, read the book and understand what the author wanted to say. А найбільш цікаве для мене - це знаходити нові слова, яких я ще ніколи не чула. And the most interesting thing for me is to find new words that I have never heard before. Коли в мене є трохи вільного часу, я завжди намагаюсь дивитись щось англійською, уважно слухати та виписувати невідомі для мене слова та вирази. When I have some free time, I always try to watch something in English, listen carefully and write down words and expressions unknown to me. Це допомагає не тільки підтримувати мій рівень мови, а й розвиватися в інших сферах. It helps not only to maintain my level of language, but also to develop in other areas. Наприклад, коли мені недостатньо інформації з того чи іншого предмету в університеті, то я маю можливість знайти додаткові матеріали англійською і без проблем підготуватися до досконалої відповіді. For example, when I do not have enough information on a subject at the university, I have the opportunity to find additional materials in English and easily prepare for a perfect answer. До того ж, я можу слухати не тільки українські новини, а й новини англомовних країн, що допомагає мені бути повністю обізнаною в сьогоденній світовій ситуації. In addition, I can listen not only to Ukrainian news, but also to news from English-speaking countries, which helps me to be fully aware of the current world situation. Ще одною перевагою мого захоплення є й те, що я можу знайти спільну мову не тільки з україномовними людьми, а й з громадянами інших країн, знаходити нових друзів в будь-якому куточку світу та подорожувати без страху загубитися. Another advantage of my passion is that I can find a common language not only with Ukrainian-speaking people, but also with citizens of other countries, find new friends anywhere in the world and travel without fear of getting lost. Не забувайте й про те, що люди, які знають іноземні мови є дуже цінними співробітниками. And don't forget that people who know foreign languages are very valuable employees. В таких людей ніколи не буде проблем з працевлаштуванням. Such people will never have problems with employment. Люди, які знають багато мов завжди займають досить поважні посади та мають гарну заробітну плату, їх завжди поважають в суспільстві та цінують на роботі. People who know many languages always hold very respectable positions and have a good salary, they are always respected in society and valued at work.

Всі переваги, які я перерахувала, стосуються не тільки англійської мови. All the benefits I have listed are not just about English. Я впевнена, що чим більше мов ти знаєш, тим ти розумніший. I'm sure the more languages you know, the smarter you are. Я так вважаю, бо при вивченні будь-якої мови, ти дізнаєшся не тільки про граматичні правила, лексику та особливості мови, ти долучаєшся до пізнання культури, традицій та історії країни, мову якої вивчаєш. I think so, because when learning any language, you learn not only about the grammatical rules, vocabulary and features of the language, you join the knowledge of culture, traditions and history of the country whose language you are learning. Тож я рекомендую вам спробувати вивчати мову не як предмет в школі, а як ваше захоплення. So I recommend that you try to learn the language not as a subject in school, but as your hobby. Бо щоб по-справжньому вивчити іноземну мову, мало знати правила, треба розуміти людей, які нею говорять, знати їх традиції та культуру, вміти знайти спільну мову з представниками різних націй та з людьми різного віку. Because in order to really learn a foreign language, you need to know the rules, you need to understand the people who speak it, know their traditions and culture, be able to find a common language with people of different nations and with people of different ages. Отже, закохуйтесь в іноземні мови, які вам до душі, вивчайте нові слова та вирази і це дасть вам дуже багато можливостей, які допоможуть вам в майбутньому. So, fall in love with foreign languages that you like, learn new words and expressions and it will give you a lot of opportunities that will help you in the future.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.