×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Baha Stories, İSTANBUL'UN FETHİ

İSTANBUL'UN FETHİ

Evet, ilginç bir konudan bahsedeceğim. Pek çok Türk için tarihteki en önemli olay İstanbul'un fethedilmesidir.

Herkesin bildiği gibi Bizanslıların 1453'e kadar yönettiği İstanbul Türkler tarafından fethedildi.

O dönemde şehrin adı Konstantinopolis'ti. Osmanlı halkı oraya İstanbul diyordu. 1923'te Cumhuriyet kurulduktan sonra şehrin adı İstanbul oldu.

15.yüzyılın başında Türkler zaten birkaç kez İstanbul'u kuşatmışlardı. Ancak başarılı olamamışlardı.

O dönemde Bizans İmparatorluğu güç kaybediyordu. Çok az toprağı kalmıştı. Osmanlılar da yavaş yavaş batıya doğru ilerliyorlardı.

Balkanlardaki birkaç şehri ele geçirmişlerdi. Bugünkü İstanbul'un Anadolu yakasını yine Türkler yönetiyordu.

O dönemde Bizans'ın toprakları bugünkü İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyordu. Şehrin etrafı surlarla çevriliydi. Türkler 1448'de Kosova Savaşında galip oldular.

Türklerin Balkanlar'daki hakimiyeti sağlamlaşıyordu.

Bizanslılar sık sık Haçlı desteği için çağrı yapıyorlardı. Katoliklerle görüşüp onlardan kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Türkler bundan bıkmışlardı. Artık bu şehrin sahibi olmak istiyorlardı.

Türkler, İstanbul'u ele geçirmek için hazırlıklara başladılar. Haliç'in(Golden Horn) batısındaki surlara saldırdılar. Ancak orada istediklerini elde edemediler.

Oradaki surlar sapasağlamdı. Türkler saldırınca Bizans yine yardım çağrısında bulundu. Ama Hristiyanların çoğu onları iplemedi.

Bunun üzerine Bizanslılar Haliç'i zincirlediler. Böylece Türklerin surlara denizden saldırmasını engellemek istiyorlardı. Venedikliler de denizden Bizans'a yardıma gelmişlerdi.

Osmanlılar o dönemde denizcilikte pek başarılı değillerdi. Ama silahları Bizans'tan daha fazlaydı. Bizans'ın silahlarının çoğu eskimişti.

Türklerin Haliç'in doğusundaki askerleri başka bir yol denemek zorunda kaldılar. Gemileri karadan yürütmeye karar verdiler.

Böylece Haliç'teki zincirlerden geçmek zorunda kalmayacaklardı. Bu, ilginç bir hadise. Sonunda bunu başardılar.

Karadan gemileri yürüten askerler, Bizans'ın batı surlarına saldıran Osmanlı birliklerine destek sağladılar. Saldırı yaklaşık 50 gün devam etti.

Osmanlılar sonunda batıdaki suru aşıp içeri girdiler.

İstanbul'u fethettikten sonra padişah Mehmet'in adı Fatih Sultan Mehmet oldu. Fatih, fetheden demektir. Onun Ortodoks Hristiyanlarla iyi ilişkileri vardı.

Katoliklere karşı onları kullanmak istiyordu. Kendini "Kayzer"(Caesar) olarak görüyordu. Yani 2. Roma(Bizans) yıkılmıştı.

O, artık 3. Roma'nın İmparatoru olacaktı. O sanıldığı gibi dindar değildi. Birçok Osmanlı padişahı içki ve esrar içerdi.

Fatih, 1453'te dünyanın en güzel şehrini fethettiğinde 21 yaşındaydı. Komutanlığının yanında başka özellikleri de vardı.

Güzel şiirler yazdı. İtalyan ressam Bellini'ye kendi portresini çizdirdi. İtalya'yı da fethetmek istiyordu. Ancak başarılı olamadı.

1453'ten önce Türklerden korkan bazı Bizanslı düşünürler, bilginler İstanbul'u terk ettiler. İtalya'ya gittiler. Onlar Rönesans dönemindeki gelişmelere katkı sağladılar.

1453'ten önce orada yaşayan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler orada yaşamaya devam ettiler. Zamanla şehirdeki Müslüman sayısı arttı. Müslümanlar Anadolu'dan geliyorlardı.

İstanbul'a yeni saraylar, camiler yapılmaya başlandı. 1453'te Osmanlı'nın başkenti Edirne'ydi. Sonra başkent İstanbul oldu.

Ayasofya, yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyadaki en büyük katedraldi. Fetihten sonra Ayasofya camiye çevirildi. 1934'e kadar da cami olarak kaldı.

Türkler bir şehri fethedince zaferin simgesi olarak oradaki en büyük kiliseyi camiye çevirirler. Ancak diğer kiliselerin hepsi camiye çevirilmedi. İstanbul'da bugün hâlâ Bizans dönemine ait kiliseler var.


İSTANBUL'UN FETHİ THE CONQUEST OF ISTANBUL ЗАВОЕВАНИЕ СТАМБУЛА

Evet, ilginç bir konudan bahsedeceğim. Yes, I will talk about an interesting topic. Pek çok Türk için tarihteki en önemli olay İstanbul'un fethedilmesidir. The most important event in history for many Turks is the conquest of Istanbul.

Herkesin bildiği gibi Bizanslıların 1453'e kadar yönettiği İstanbul Türkler tarafından fethedildi. As everyone knows, Istanbul, which was ruled by the Byzantines until 1453, was conquered by the Turks. Как всем известно, Стамбул, которым византийцы правили до 1453 года, был завоеван турками.

O dönemde şehrin adı Konstantinopolis'ti. The name of the city at that time was Constantinople. Osmanlı halkı oraya İstanbul diyordu. The Ottoman people called there Istanbul. Османы называли его Стамбулом. 1923'te Cumhuriyet kurulduktan sonra şehrin adı İstanbul oldu. After the Republic was established in 1923, the name of the city became Istanbul. После образования республики в 1923 году город стал называться Стамбул.

15.yüzyılın başında Türkler zaten birkaç kez İstanbul'u kuşatmışlardı. At the beginning of the 15th century, the Turks had already surrounded Istanbul several times. В начале 15 века турки уже несколько раз осаждали Стамбул. Ancak başarılı olamamışlardı. However, they were not successful.

O dönemde Bizans İmparatorluğu güç kaybediyordu. At that time, the Byzantine Empire was losing power. Çok az toprağı kalmıştı. There was very little land left. Земли осталось очень мало. Osmanlılar da yavaş yavaş batıya doğru ilerliyorlardı. The Ottomans were slowly moving west.

Balkanlardaki birkaç şehri ele geçirmişlerdi. They had taken over several cities in the Balkans. Bugünkü İstanbul'un Anadolu yakasını yine Türkler yönetiyordu. The Turks ruled the Anatolian side of Istanbul today. Анатолийская часть сегодняшнего Стамбула снова оказалась под властью турок.

O dönemde Bizans'ın toprakları bugünkü İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyordu. At that time, the lands of Byzantium were located on the European side of today's Istanbul. В то время земли Византии располагались с европейской стороны сегодняшнего Стамбула. Şehrin etrafı surlarla çevriliydi. The city was surrounded by walls. Türkler 1448'de Kosova Savaşında galip oldular. The Turks prevailed in the Kosovo War in 1448.

Türklerin Balkanlar'daki hakimiyeti sağlamlaşıyordu. Turks' dominance in the Balkans was strengthening. Господство турок на Балканах крепло.

Bizanslılar sık sık Haçlı desteği için çağrı yapıyorlardı. Byzantines were often calling for Crusader support. Византийцы часто призывали к поддержке крестоносцев. Katoliklerle görüşüp onlardan kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. They were meeting with Catholics and asking them to save themselves. Они поговорили с католиками и попросили их спастись. Türkler bundan bıkmışlardı. The Turks were fed up with this. Artık bu şehrin sahibi olmak istiyorlardı. Now they wanted to own this city. Теперь они хотели владеть этим городом.

Türkler, İstanbul'u ele geçirmek için hazırlıklara başladılar. Turks started preparations to take over Istanbul. Haliç'in(Golden Horn) batısındaki surlara saldırdılar. They attacked the city walls west of Golden Horn (Golden Horn). Они атаковали стены западнее Золотого Рога (Golden Horn). Ancak orada istediklerini elde edemediler. However, they could not get what they wanted there.

Oradaki surlar sapasağlamdı. The walls there were intact. Türkler saldırınca Bizans yine yardım çağrısında bulundu. When the Turks attacked, Byzantium again called for help. Когда турки напали, Византия снова призвала на помощь. Ama Hristiyanların çoğu onları iplemedi. But most Christians did not thread them.

Bunun üzerine Bizanslılar Haliç'i zincirlediler. Thereupon, the Byzantines chained the Golden Horn. После этого византийцы заковали Золотой Рог. Böylece Türklerin surlara denizden saldırmasını engellemek istiyorlardı. Thus, they wanted to prevent the Turks from attacking the walls from the sea. Venedikliler de denizden Bizans'a yardıma gelmişlerdi. Venetians also came to help Byzantine from the sea. На помощь Византии с моря пришли и венецианцы.

Osmanlılar o dönemde denizcilikte pek başarılı değillerdi. The Ottomans were not very successful in shipping at that time. Османы в то время не очень преуспели в мореходстве. Ama silahları Bizans'tan daha fazlaydı. But their weapons were more than Byzantine. Но вооружение у них было более чем византийское. Bizans'ın silahlarının çoğu eskimişti. Most of Byzantium's weapons were old.

Türklerin Haliç'in doğusundaki askerleri başka bir yol denemek zorunda kaldılar. The soldiers of the Turks in the east of the Golden Horn had to try another way. Турецким солдатам к востоку от Золотого Рога пришлось искать другой путь. Gemileri karadan yürütmeye karar verdiler. They decided to run the ships by land.

Böylece Haliç'teki zincirlerden geçmek zorunda kalmayacaklardı. So they wouldn't have to go through the chains in the Golden Horn. Bu, ilginç bir hadise. This is an interesting phenomenon. Sonunda bunu başardılar. They finally did it.

Karadan gemileri yürüten askerler, Bizans'ın batı surlarına saldıran Osmanlı birliklerine destek sağladılar. The soldiers running the ships from the land provided support for the Ottoman troops attacking the western walls of Byzantium. Солдаты, уводившие корабли с суши, оказывали поддержку османским войскам, атакующим западные стены Византии. Saldırı yaklaşık 50 gün devam etti. The attack continued for about 50 days.

Osmanlılar sonunda batıdaki suru aşıp içeri girdiler. The Ottomans eventually crossed the western wall and entered. Османы наконец прорвали западную стену и вошли.

İstanbul'u fethettikten sonra padişah Mehmet'in adı Fatih Sultan Mehmet oldu. After conquering Istanbul, Sultan Mehmet's name was Fatih Sultan Mehmet. После завоевания Стамбула имя султана Мехмета стало Фатих Султан Мехмет. Fatih, fetheden demektir. Conqueror means conquer. Onun Ortodoks Hristiyanlarla iyi ilişkileri vardı. He had good relations with Orthodox Christians. У него были хорошие отношения с православными христианами.

Katoliklere karşı onları kullanmak istiyordu. He wanted to use them against Catholics. Он хотел использовать их против католиков. Kendini "Kayzer"(Caesar) olarak görüyordu. He saw himself as "Kayzer" (Caesar). Он видел себя «Кайзером» (Цезарем). Yani 2. So 2. Roma(Bizans) yıkılmıştı. Rome (Byzantine) was destroyed. Рим (Византийский) был разрушен.

O, artık 3. He is now 3. Roma'nın İmparatoru olacaktı. He would become the Emperor of Rome. O sanıldığı gibi dindar değildi. He was not religious as he thought. Он был не так религиозен, как кажется. Birçok Osmanlı padişahı içki ve esrar içerdi. Many Ottoman sultans drank drinks and marijuana. Многие османские султаны употребляли алкоголь и марихуану.

Fatih, 1453'te dünyanın en güzel şehrini fethettiğinde 21 yaşındaydı. Fatih was 21 when he conquered the most beautiful city in the world in 1453. Фатиху был 21 год, когда он завоевал самый красивый город в мире в 1453 году. Komutanlığının yanında başka özellikleri de vardı. Besides his command, he had other characteristics. Помимо командования, у него были и другие особенности.

Güzel şiirler yazdı. He wrote good poems. İtalyan ressam Bellini'ye kendi portresini çizdirdi. He made his own portrait for the Italian painter Bellini. İtalya'yı da fethetmek istiyordu. He also wanted to conquer Italy. Ancak başarılı olamadı. However, it was not successful.

1453'ten önce Türklerden korkan bazı Bizanslı düşünürler, bilginler İstanbul'u terk ettiler. Before 1453, some Byzantine thinkers and scholars who feared Turks left Istanbul. До 1453 года некоторые византийские мыслители и ученые, опасавшиеся турок, покинули Стамбул. İtalya'ya gittiler. They went to Italy. Onlar Rönesans dönemindeki gelişmelere katkı sağladılar. They contributed to the developments in the Renaissance period. Они внесли свой вклад в развитие эпохи Возрождения.

1453'ten önce orada yaşayan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler orada yaşamaya devam ettiler. Greeks, Armenians and Jews who lived there before 1453 continued to live there. Греки, армяне и евреи, жившие здесь до 1453 года, продолжали жить там. Zamanla şehirdeki Müslüman sayısı arttı. Over time, the number of Muslims in the city increased. Со временем количество мусульман в городе увеличилось. Müslümanlar Anadolu'dan geliyorlardı. Muslims were coming from Anatolia.

İstanbul'a yeni saraylar, camiler yapılmaya başlandı. New palaces and mosques started to be built in Istanbul. 1453'te Osmanlı'nın başkenti Edirne'ydi. In 1453, the capital of the Ottoman Empire was Edirne. Sonra başkent İstanbul oldu. Then the capital became Istanbul.

Ayasofya, yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyadaki en büyük katedraldi. Hagia Sophia was the largest cathedral in the world for nearly 1000 years. Fetihten sonra Ayasofya camiye çevirildi. After the conquest, Hagia Sophia was turned into a mosque. 1934'e kadar da cami olarak kaldı. It remained a mosque until 1934.

Türkler bir şehri fethedince zaferin simgesi olarak oradaki en büyük kiliseyi camiye çevirirler. When Turks conquer a city, they turn the largest church there into a mosque as a symbol of victory. Ancak diğer kiliselerin hepsi camiye çevirilmedi. However, not all other churches were converted into mosques. İstanbul'da bugün hâlâ Bizans dönemine ait kiliseler var. There are still churches from the Byzantine period in Istanbul today.