×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Poezie - Mihai Eminescu, Scrisoarea III (1)

Scrisoarea III (1)

Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limbă,

Ce cu-a turmelor pășune, a ei patrie ș-o schimbă,

La pămînt dormea ținîndu-și căpătîi mîna cea dreaptă;

Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deșteaptă.

Vede cum din ceruri luna lunecă și se coboară

Și s-apropie de dînsul preschimbată în fecioară.

Înflorea cărarea ca de pasul blîndei primăveri;

Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri;

Codrii se înfiorează de atîta frumusețe,

Apele-ncrețesc în tremur străveziile lor fețe,

Pulbere de diamante cade fină ca o bură,

Scînteind plutea prin aer și pe toate din natură

Și prin mîndra fermecare sun-o muzică de șoapte,

Iar pe ceruri se înalță curcubeele de noapte…

Ea, șezînd cu el alături, mîna fină i-o întinde,

Părul ei cel negru-n valuri de mătasă se desprinde:

— Las' să leg a mea viață de a ta… În brațu-mi vino,

Și durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o…

Scris în cartea vieții este și de veacuri și de stele

Eu să fiu a ta stăpînă, tu stăpîn vieții mele.

Și cum o privea sultanul, ea se-ntunecă… dispare;

Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,

Care crește într-o clipǎ ca în veacuri, mereu crește,

Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lățește;

Umbra lui cea uriașă orizontul îl cuprinde

Și sub dînsul universul într-o umbră se întinde;

Iar în patru părți a lumii vede șiruri munții mari,

Atlasul, Caucazul, Taurul și Balcanii seculari;

Vede Eufratul și Tigris, Nilul, Dunărea bătrînă —

Umbra arborelui falnic peste toate e stăpînă.

Astfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri

Și corăbiile negre legănîndu-se pe rîuri,

Valurile verzi de grîie legănîndu-se pe lanuri

Mările țǎrmuitoare și cetăți lîngă limanuri,

Toate se întind nainte-i… ca pe-un uriaș covor,

Vede țară lîngă țară și popor lîngă popor —

Ca prin neguri alburie se strevăd și se prefac

În întinsă-mpărăție sub o umbră de copac.

Vulturii porniți la ceruri pîn' la ramuri nu ajung;

Dar un vînt de biruință se pornește îndelung

Și lovește rînduri, rînduri în frunzișul sunător.

Strigăte de-Allah! Allahu! se aud pe sus prin nori,

Zgomotul creștea ca marea turburată și înaltă,

Urlete de bătălie s-alungau dupăolaltă,

Însă frunzele-ascuțite se îndoaie după vînt

Și deasupra Romei nouă se înclină la pămînt.

Se cutremură sultanul… se deșteaptă… și pe cer

Vede luna cum plutește peste plaiul Eschișer.

Și privește trist la casa șeihului Edebali;

După gratii de fereastră o copilă el zări

Ce-i zîmbește, mlădioasă ca o creangă de alun;

E a șeihului copilă, e frumoasa Malcatun.

Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,

Că pe-o clipă se-nălțase chiar în rai la Mahomet,

Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naște,

Ai căruia ani și margini numai cerul le cunoaște.

Visul său se-nfiripează și se-ntinde vulturește,

An cu an împărăția tot mai largă se sporește,

Iară flamura cea verde se înalță an cu an,

Neam cu neam urmîndu-i zborul și sultan după sultan.

Astfel țară după țară drum de glorie-i deschid…

Pîn-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid…

La un semn, un țărm de altul, legînd vas de vas, se leagă

Și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;

Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah și spahii

Vin de-ntunecă pămîntul la Rovine în cîmpii;

Răspîndindu-se în roiuri, întind corturile mari…

Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vîrf de băț.

Baiazid, privind la dînsul, îl întreabă cu dispreț:

— Ce vrei tu?

— Noi? Bună pace! Și de n-o fi cu bănat,

Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.

La un semn deschisă-i calea și se-apropie de cort

Un bătrîn atît de simplu, după vorbă, după port.

— Tu ești Mircea?

— Da-mpărate!

— Am venit să mi te-nchini,

De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.

— Orice gînd ai, împărate, și oricum vei fi sosit,

Cît suntem încă pe pace, eu îți zic: Bine-ai venit!

Despre parte închinării însă, doamne, să ne ierți;

Dar acu vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți,

Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,

Să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale…

De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris și pentru noi,

Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război.

— Cum? Cînd lumea mi-e deschisă, a privi gîndești că pot

Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?

O, tu nici visezi, bătrîne, cîți în cale mi s-au pus!

Toată floarea cea vestită a întregului Apus,

Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi s-adună

Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.

S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta,

Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,

Fulgerele adunat-au contra fulgerului care

În turbarea-i furtunoasă a cuprins pămînt și mare.

N-au avut decît cu ochiul ori cu mîna semn a face,

Și Apusul își împinse toate neamurile-ncoace;

Pentru-a crucii biruință se mișcară rîuri-rîuri,

Ori din codri răscolite, ori stîrnite din pustiuri;

Zguduind din pace-adîncă ale lumii începuturi,

Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi,

Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii,

Tremura înspăimîntată marea de-ale lor corăbii!…

La Nicopole văzut-ai cîte tabere s-au strîns

Ca să steie înainte-mi ca și zidul neînvins.

Cînd văzui a lor mulțime, cîtă frunză, cîtă iarbă,

Cu o ură nempăcată mi-am șoptit atunci în barbă,

Am jurat ca peste dînșii să trec falnic, fără păs,

Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs…

Și de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?

Și, purtat de biruință, să mă-mpiedec de-un moșneag?

— De-un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești

Nu e om de rînd, el este domnul Țării Românești.

Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști,

Nici ca Dunărea să-nece spumegînd a tale oști.

După vremuri, mulți veniră, începînd cu acel oaspe,

Ce din vechi se pomenește, cu Dariu al lui Istaspe;

Mulți durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,

De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod;

Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă

Au venit și-n țara noastră de-au cerut pămînt și apă —

Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt,

Cum veniră, se făcură toți o apă și-un pămînt.

Te fălești că înainte-ți răsturnat-ai valvîrtej

Oștile leite-n zale de-mpărați și de viteji?

Tu te lauzi că Apusul înainte ți s-a pus?…

Ce-i mîna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?

Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,

A credinții biruință căta orice cavaler.

Eu? Îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul…

Și de-aceea tot ce mișcă-n țara asta, rîul, ramul,

Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este,

Dușmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;

N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!

Și abia plecă bătrînul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium!

Codrul clocoti de zgomot și de arme și de bucium,

Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,

Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;

Călăreții împlu cîmpul și roiesc după un semn

Și în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn,

Pe copite iau în fugă fața negrului pămînt,

Lănci scînteie lungi în soare, arcuri se întind în vînt,

Și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni,

Orizonu-ntunecîndu-l, vin săgeți de pretutindeni,

Vîjîind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie…

Urlă cîmpul și de tropot și de strigăt de bătaie.

În zadar striga-mpăratul ca și leul în turbare,

Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare;

În zadar flamura verde o ridică înspre oaste,

Căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste,

Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie,

Cad asabii ca și pîlcuri risipite pe cîmpie,

În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă,

Cînd săgețile în valuri, care șuieră, se toarnǎ

Cad, lovind în față,-n spate, ca și crivățul și gerul,

Pe pămînt lor li se pare că se năruie tot cerul…

Mircea însuși mînă-n luptă vijelia-ngrozitoare,

Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;

Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți,

Printre cetele păgîne trec rupîndu-și large uliți;

Risipite se-mprăștie a dușmanilor șiraguri,

Și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri,

Ca potop ce prǎpădește, ca o mare turburată —

Peste-un ceas păgînătatea e ca pleava vînturată.

Acea grindin-oțelită înspre Dunăre o mînă,

Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.

Pe cînd oastea se așează, iată soarele apune,

Voind creștetele nalte ale țării să-ncunune

Cu un nimb de biruință; fulger lung încremenit

Mărginește munții negri în întregul asfințit,

Pîn' ce izvorăsc din veacuri stele una cîte una

Și din neguri, dintre codri, tremurînd s-arată luna:

Doamna mărilor ș-a nopții varsă liniște și somn.

Lîngă cortu-i, unul dintre fiii falnicului domn

Sta zîmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte,

S-o trimiță dragei sale, de la Argeș mai departe:

„De din vale de Rovine

Grăim, Doamnă, către Tine,

Nu din gură, ci din carte,

Că ne ești așa departe.

Te-am ruga, mări, ruga

Să-mi trimiți prin cineva

Ce-i mai mîndru-n valea Ta:

Codrul cu poienele,

Ochii cu sprîncenele;

Că și eu trimite-voi

Ce-i mai mîndru pe la noi:

Oastea mea cu flamurile,

Codrul și cu ramurile,

Coiful nalt cu penele,

Ochii cu sprîncenele.

Și să știi că-s sănătos,

Că, mulțămind lui Cristos,

Te sărut, Doamnă, frumos“.

De-așa vremi se-nvredniciră cronicarii și rapsozii;

Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii și irozii…

În izvoadele bătrîne pe eroi mai pot să caut;

Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut

Poți să-ntîmpini patrioții ce-au venit de-atunci încolo?

Înapoi acestora tu ascunde-te, Apollo!

O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseți,

Ați ajuns acum de modă de vă scot din letopiseți,

Și cu voi drapîndu-și nula, vă citează toți nerozii,

Mestecînd veacul de aur în noroiul greu al prozii.

Rămîneți în umbră sfîntă, Basarabi și voi Mușatini,

Descălecători de țară, dătători de legi și datini,

Ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră

De la munte pîn' la mare și la Dunărea albastră.

Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?

N-o să aflu într-ai noștri vre un falnic juvaer?

Au la Sybaris nu suntem lîngă capiștea spoielii?

Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii,

N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți

În aplauzele grele a canaliei de uliți,

Panglicari în ale țării, care joacă ca pe funii,

Măști cu toate de renume din comedia minciunii?

Au de patrie, virtute, nu vorbește liberalul,

De ai crede că viața-i e curată ca cristalul?

Nici visezi că înainte-ți stă un stîlp de cafenele,

Ce își rîde de-aste vorbe îngînîndu-le pe ele.

Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,

Cu privirea-mpăroșată și la fălci umflat și buget,

Negru, cocoșat și lacom, un izvor de șiretlicuri,

La tovarășii săi spune veninoasele-i nimicuri;

Toți pe buze-avînd virtute, iar în ei monedă calpă,

Quintesență de mizerii de la creștet pînă-n talpă.

Și deasupra tuturora, oastea să și-o recunoască,

Își aruncă pocitura bulbucații ochi de broască…

Dintr-aceștia țara noastră își alege astăzi solii!

Oameni vrednici ca să șază în zidirea sfintei Golii,

În cămeși cu mîneci lunge și pe capete scufie,


Scrisoarea III (1)

Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limbă,

Ce cu-a turmelor pășune, a ei patrie ș-o schimbă,

La pămînt dormea ținîndu-și căpătîi mîna cea dreaptă;

Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deșteaptă.

Vede cum din ceruri luna lunecă și se coboară

Și s-apropie de dînsul preschimbată în fecioară.

Înflorea cărarea ca de pasul blîndei primăveri;

Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri;

Codrii se înfiorează de atîta frumusețe,

Apele-ncrețesc în tremur străveziile lor fețe,

Pulbere de diamante cade fină ca o bură,

Scînteind plutea prin aer și pe toate din natură

Și prin mîndra fermecare sun-o muzică de șoapte,

Iar pe ceruri se înalță curcubeele de noapte…

Ea, șezînd cu el alături, mîna fină i-o întinde,

Părul ei cel negru-n valuri de mătasă se desprinde:

— Las' să leg a mea viață de a ta… În brațu-mi vino,

Și durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o…

Scris în cartea vieții este și de veacuri și de stele

Eu să fiu a ta stăpînă, tu stăpîn vieții mele.

Și cum o privea sultanul, ea se-ntunecă… dispare;

Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,

Care crește într-o clipǎ ca în veacuri, mereu crește,

Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lățește;

Umbra lui cea uriașă orizontul îl cuprinde

Și sub dînsul universul într-o umbră se întinde;

Iar în patru părți a lumii vede șiruri munții mari,

Atlasul, Caucazul, Taurul și Balcanii seculari;

Vede Eufratul și Tigris, Nilul, Dunărea bătrînă —

Umbra arborelui falnic peste toate e stăpînă.

Astfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri

Și corăbiile negre legănîndu-se pe rîuri,

Valurile verzi de grîie legănîndu-se pe lanuri

Mările țǎrmuitoare și cetăți lîngă limanuri,

Toate se întind nainte-i… ca pe-un uriaș covor,

Vede țară lîngă țară și popor lîngă popor —

Ca prin neguri alburie se strevăd și se prefac

În întinsă-mpărăție sub o umbră de copac.

Vulturii porniți la ceruri pîn' la ramuri nu ajung;

Dar un vînt de biruință se pornește îndelung

Și lovește rînduri, rînduri în frunzișul sunător.

Strigăte de-Allah! Allahu! se aud pe sus prin nori,

Zgomotul creștea ca marea turburată și înaltă,

Urlete de bătălie s-alungau dupăolaltă,

Însă frunzele-ascuțite se îndoaie după vînt

Și deasupra Romei nouă se înclină la pămînt.

Se cutremură sultanul… se deșteaptă… și pe cer

Vede luna cum plutește peste plaiul Eschișer.

Și privește trist la casa șeihului Edebali;

După gratii de fereastră o copilă el zări

Ce-i zîmbește, mlădioasă ca o creangă de alun;

E a șeihului copilă, e frumoasa Malcatun.

Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,

Că pe-o clipă se-nălțase chiar în rai la Mahomet,

Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naște,

Ai căruia ani și margini numai cerul le cunoaște.

Visul său se-nfiripează și se-ntinde vulturește,

An cu an împărăția tot mai largă se sporește,

Iară flamura cea verde se înalță an cu an,

Neam cu neam urmîndu-i zborul și sultan după sultan.

Astfel țară după țară drum de glorie-i deschid…

Pîn-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid…

La un semn, un țărm de altul, legînd vas de vas, se leagă

Și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;

Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah și spahii

Vin de-ntunecă pămîntul la Rovine în cîmpii;

Răspîndindu-se în roiuri, întind corturile mari…

Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vîrf de băț.

Baiazid, privind la dînsul, îl întreabă cu dispreț:

— Ce vrei tu?

— Noi? Bună pace! Și de n-o fi cu bănat,

Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.

La un semn deschisă-i calea și se-apropie de cort

Un bătrîn atît de simplu, după vorbă, după port.

— Tu ești Mircea?

— Da-mpărate!

— Am venit să mi te-nchini,

De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.

— Orice gînd ai, împărate, și oricum vei fi sosit,

Cît suntem încă pe pace, eu îți zic: Bine-ai venit!

Despre parte închinării însă, doamne, să ne ierți;

Dar acu vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți,

Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,

Să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale…

De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris și pentru noi,

Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război.

— Cum? Cînd lumea mi-e deschisă, a privi gîndești că pot

Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?

O, tu nici visezi, bătrîne, cîți în cale mi s-au pus!

Toată floarea cea vestită a întregului Apus,

Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi s-adună

Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.

S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta,

Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,

Fulgerele adunat-au contra fulgerului care

În turbarea-i furtunoasă a cuprins pămînt și mare.

N-au avut decît cu ochiul ori cu mîna semn a face,

Și Apusul își împinse toate neamurile-ncoace;

Pentru-a crucii biruință se mișcară rîuri-rîuri,

Ori din codri răscolite, ori stîrnite din pustiuri;

Zguduind din pace-adîncă ale lumii începuturi,

Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi,

Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii,

Tremura înspăimîntată marea de-ale lor corăbii!…

La Nicopole văzut-ai cîte tabere s-au strîns

Ca să steie înainte-mi ca și zidul neînvins.

Cînd văzui a lor mulțime, cîtă frunză, cîtă iarbă,

Cu o ură nempăcată mi-am șoptit atunci în barbă,

Am jurat ca peste dînșii să trec falnic, fără păs,

Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs…

Și de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?

Și, purtat de biruință, să mă-mpiedec de-un moșneag?

— De-un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești

Nu e om de rînd, el este domnul Țării Românești.

Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști,

Nici ca Dunărea să-nece spumegînd a tale oști.

După vremuri, mulți veniră, începînd cu acel oaspe,

Ce din vechi se pomenește, cu Dariu al lui Istaspe;

Mulți durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,

De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod;

Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă

Au venit și-n țara noastră de-au cerut pămînt și apă —

Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt,

Cum veniră, se făcură toți o apă și-un pămînt.

Te fălești că înainte-ți răsturnat-ai valvîrtej

Oștile leite-n zale de-mpărați și de viteji?

Tu te lauzi că Apusul înainte ți s-a pus?…

Ce-i mîna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?

Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,

A credinții biruință căta orice cavaler.

Eu? Îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul…

Și de-aceea tot ce mișcă-n țara asta, rîul, ramul,

Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este,

Dușmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;

N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!

Și abia plecă bătrînul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium!

Codrul clocoti de zgomot și de arme și de bucium,

Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,

Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;

Călăreții împlu cîmpul și roiesc după un semn

Și în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn,

Pe copite iau în fugă fața negrului pămînt,

Lănci scînteie lungi în soare, arcuri se întind în vînt,

Și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni,

Orizonu-ntunecîndu-l, vin săgeți de pretutindeni,

Vîjîind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie…

Urlă cîmpul și de tropot și de strigăt de bătaie.

În zadar striga-mpăratul ca și leul în turbare,

Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare;

În zadar flamura verde o ridică înspre oaste,

Căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste,

Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie,

Cad asabii ca și pîlcuri risipite pe cîmpie,

În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă,

Cînd săgețile în valuri, care șuieră, se toarnǎ

Cad, lovind în față,-n spate, ca și crivățul și gerul,

Pe pămînt lor li se pare că se năruie tot cerul…

Mircea însuși mînă-n luptă vijelia-ngrozitoare,

Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;

Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți,

Printre cetele păgîne trec rupîndu-și large uliți;

Risipite se-mprăștie a dușmanilor șiraguri,

Și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri,

Ca potop ce prǎpădește, ca o mare turburată —

Peste-un ceas păgînătatea e ca pleava vînturată.

Acea grindin-oțelită înspre Dunăre o mînă,

Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.

Pe cînd oastea se așează, iată soarele apune,

Voind creștetele nalte ale țării să-ncunune

Cu un nimb de biruință; fulger lung încremenit

Mărginește munții negri în întregul asfințit,

Pîn' ce izvorăsc din veacuri stele una cîte una

Și din neguri, dintre codri, tremurînd s-arată luna:

Doamna mărilor ș-a nopții varsă liniște și somn.

Lîngă cortu-i, unul dintre fiii falnicului domn

Sta zîmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte,

S-o trimiță dragei sale, de la Argeș mai departe:

„De din vale de Rovine

Grăim, Doamnă, către Tine,

Nu din gură, ci din carte,

Că ne ești așa departe.

Te-am ruga, mări, ruga

Să-mi trimiți prin cineva

Ce-i mai mîndru-n valea Ta:

Codrul cu poienele,

Ochii cu sprîncenele;

Că și eu trimite-voi

Ce-i mai mîndru pe la noi:

Oastea mea cu flamurile,

Codrul și cu ramurile,

Coiful nalt cu penele,

Ochii cu sprîncenele.

Și să știi că-s sănătos,

Că, mulțămind lui Cristos,

Te sărut, Doamnă, frumos“.

De-așa vremi se-nvredniciră cronicarii și rapsozii;

Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii și irozii…

În izvoadele bătrîne pe eroi mai pot să caut;

Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut

Poți să-ntîmpini patrioții ce-au venit de-atunci încolo?

Înapoi acestora tu ascunde-te, Apollo!

O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseți,

Ați ajuns acum de modă de vă scot din letopiseți,

Și cu voi drapîndu-și nula, vă citează toți nerozii,

Mestecînd veacul de aur în noroiul greu al prozii.

Rămîneți în umbră sfîntă, Basarabi și voi Mușatini,

Descălecători de țară, dătători de legi și datini,

Ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră

De la munte pîn' la mare și la Dunărea albastră.

Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?

N-o să aflu într-ai noștri vre un falnic juvaer?

Au la Sybaris nu suntem lîngă capiștea spoielii?

Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii,

N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți

În aplauzele grele a canaliei de uliți,

Panglicari în ale țării, care joacă ca pe funii,

Măști cu toate de renume din comedia minciunii?

Au de patrie, virtute, nu vorbește liberalul,

De ai crede că viața-i e curată ca cristalul?

Nici visezi că înainte-ți stă un stîlp de cafenele,

Ce își rîde de-aste vorbe îngînîndu-le pe ele.

Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,

Cu privirea-mpăroșată și la fălci umflat și buget,

Negru, cocoșat și lacom, un izvor de șiretlicuri,

La tovarășii săi spune veninoasele-i nimicuri;

Toți pe buze-avînd virtute, iar în ei monedă calpă,

Quintesență de mizerii de la creștet pînă-n talpă.

Și deasupra tuturora, oastea să și-o recunoască,

Își aruncă pocitura bulbucații ochi de broască…

Dintr-aceștia țara noastră își alege astăzi solii!

Oameni vrednici ca să șază în zidirea sfintei Golii,

În cămeși cu mîneci lunge și pe capete scufie,