×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

radio Europa Liberă 1989-1990, 18.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara în revoluție (3)

18.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara în revoluție (3)

România a devenit, şi faptele au demonstrat, un butoi de pulbere. Cu toate acestea, regimul nu înceteaza să provoace opinia publică. Cazul Tőkés este o dovadă specifică a felului, aş zice, lipsit de cel mai elementar tact, în care regimul Ceauşescu întelege să trateze unele nemulţumiri care îşi găsesc rezolvarea în orice societate civilizată. O altă concluzie care se desprinde pe baza evenimentelor din zilele trecute este că opoziţia din România, despre care regimul Ceauşescu afirmă că nu ar exista, este puternică. Acesta va servi, poate ca imbold şi îndemn pentru români pentru a-şi demonstra în continuare voinţa lor politică. Deci nu avem a face numai cu protestul unor personalităţi de felul lui Mircea Dinescu şi Doina Cornea. Este vorba despre o acţiune de masă. Aceasta este semnificaţia evenimentelor de la Timişoara. O altă concluzie, foarte pe scurt, este că regimul a folosit mijloace cu totul exagerate, a făcut o demonstraţie de forţă destinată să intimideze opinia publică, depeşele de presă vorbesc de tancuri, de amfibii etc. în sfârsit ultima concluzie este că imaginea regimului Ceauşescu apare o dată mai mult ca o imagine incompatibilă cu Europa de astăzi.

Emil Hurezeanu: Dragi ascultătoare, dragi ascultători, din România şi din străinătate! Cu puţin timp înainte terminării acestui program am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj:

Regele Mihai: Sunt cu gândul şi cu sufletul alături de voi, sunt ca şi voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacţionează cei de la Putere atunci când cereţi doar drepturile cele mai elementare şi totuşi şi totodată am şi aveţi mari speranţe fiindcă luaţi cuvântul, manifestând. Fiindcă nu vă mai temeţi, fiindcă prin însăşi sălbăticia represiunii întelegeţi şi întelegem cu toţii că le e frică de voi celor de la Putere. Manifestaţi paşnic cu lozinci care să le spuie care vă sunt năziuinţele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu îi provocati, fiţi paşnici, dar demni. Cu Dumnezeu inainte!

Emil Hurezeanu: Acesta a fost aşadar, mesajul adresat de către Regele Mihai, fostul suveran al României, în legătura cu evenimentele dramatice de la Timişoara.

N.C. Munteanu: Stimaţi ascultători, e tot ce ştim, ce am putut afla, şi ce am putut difuza despre demonstraţia de la Timişoara. Între timp tiranozaurul Nicolae Ceauşescu a ajuns la Teheran, la ayatollahi. Atât până acum. Până aici ediţia întâia al Actualităţii Româneşti de azi. Dacă va fi nevoie vă vom ţine la curent în Actualitatea Românească de la ora 22.10. Ascultaţi în continuare programele nostre de ştiri, Programul politic, Radio magazin pentru amănunte suplimentare. N.C. Munteanu, Şerban Orescu şi Emil Hurezeanu vă mulţumesc pentru atenţie şi împreună vă urează: să auzim numai de bine. Chiar aşa: să auzim numai de bine!

18.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara în revoluție (3) 18.12.89 - Timisoara in der Revolution (3) 18.12.89 - Romanian news: Timișoara in revolution (3) 18.12.89 - Timisoara en la revolución (3) 18.12.89 - Timisoara in de revolutie (3) 18.12.89 - Timisoara na revolução (3) 18.12.89 - Тимишоара в революции (3)

România a devenit, şi faptele au demonstrat, un butoi de pulbere. Romania has become, and the facts have shown, a powder keg. Roemenië is, zoals de feiten laten zien, een kruitvat geworden. Cu toate acestea, regimul nu înceteaza să provoace opinia publică. However, the regime does not stop provoking public opinion. Het regime houdt echter nooit op de publieke opinie uit te dagen. Cazul Tőkés este o dovadă specifică a felului, aş zice, lipsit de cel mai elementar tact, în care regimul Ceauşescu întelege să trateze unele nemulţumiri care îşi găsesc rezolvarea în orice societate civilizată. The Tőkés case is a specific proof of the way, I would say, devoid of the most elementary tact, in which the Ceauşescu regime understands to treat some grievances that find their solution in any civilized society. De zaak Tőkés is een specifiek bewijs van de manier, zou ik zeggen, verstoken van de meest elementaire tact, waarop het regime van Ceaușescu begrijpt hoe om te gaan met sommige grieven die in elke beschaafde samenleving kunnen worden opgelost. O altă concluzie care se desprinde pe baza evenimentelor din zilele trecute este că opoziţia din România, despre care regimul Ceauşescu afirmă că nu ar exista, este puternică. Another conclusion that emerges based on the events of the past few days is that the opposition in Romania, which the Ceausescu regime claims does not exist, is strong. Een andere conclusie die uit de gebeurtenissen van de afgelopen dagen naar voren komt, is dat de oppositie in Roemenië, waarvan het Ceausescu-regime beweert dat ze niet bestaat, sterk is. Acesta va servi, poate ca imbold şi îndemn pentru români pentru a-şi demonstra în continuare voinţa lor politică. It will serve, perhaps, as an impetus and an exhortation for the Romanians to further demonstrate their political will. Misschien is het een stimulans voor de Roemenen om hun politieke wil verder te tonen. Deci nu avem a face numai cu protestul unor personalităţi de felul lui Mircea Dinescu şi Doina Cornea. So we are not only dealing with the protest of personalities like Mircea Dinescu and Doina Cornea. We hebben dus niet alleen te maken met het protest van persoonlijkheden als Mircea Dinescu en Doina Cornea. Este vorba despre o acţiune de masă. It is about a mass action. Aceasta este semnificaţia evenimentelor de la Timişoara. This is the significance of the events in Timisoara. Dit is de betekenis van de gebeurtenissen in Timisoara. O altă concluzie, foarte pe scurt, este că regimul a folosit mijloace cu totul exagerate, a făcut o demonstraţie de forţă destinată să intimideze opinia publică, depeşele de presă vorbesc de tancuri, de amfibii etc. Another conclusion, very briefly, is that the regime used completely exaggerated means, made a show of force intended to intimidate public opinion, press dispatches talk about tanks, amphibious vehicles, etc. Een andere conclusie, heel in het kort, is dat het regime totaal overdreven middelen heeft gebruikt, het maakte een show van geweld om de publieke opinie te intimideren, persberichten spreken van tanks, amfibie etc. în sfârsit ultima concluzie este că imaginea regimului Ceauşescu apare o dată mai mult ca o imagine incompatibilă cu Europa de astăzi. In the end, the last conclusion is that the image of the Ceauşescu regime appears once more as an image incompatible with today's Europe. De laatste conclusie is dat het beeld van het regime van Ceaușescu opnieuw verschijnt als een beeld dat onverenigbaar is met het Europa van vandaag.

**Emil Hurezeanu:** Dragi ascultătoare, dragi ascultători, din România şi din străinătate! Emil Hurezeanu: Dear listeners, dear listeners, from Romania and abroad! Cu puţin timp înainte terminării acestui program am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj: Shortly before the end of this program, I received the following message from King Michael, the former sovereign of Romania: Kort voor het einde van dit programma ontving ik de volgende boodschap van koning Michael, de voormalige vorst van Roemenië:

**Regele Mihai:** Sunt cu gândul şi cu sufletul alături de voi, sunt ca şi voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacţionează cei de la Putere atunci când cereţi doar drepturile cele mai elementare şi totuşi şi totodată am şi aveţi mari speranţe fiindcă luaţi cuvântul, manifestând. King Mihai: I am with you in mind and soul, I am worried like you when I find out the cruelty with which those in power react when you only ask for the most basic rights and yet and at the same time I have and you have high hopes because you speak up, manifesting . Koning Michael: Ik ben met jullie in gedachten en in mijn hart, ik ben net als jullie bezorgd als ik hoor met welke wreedheid de machthebbers reageren als jullie alleen maar om de meest elementaire rechten vragen, en toch heb ik ook grote hoop omdat jullie je uitspreken, demonstreren. Fiindcă nu vă mai temeţi, fiindcă prin însăşi sălbăticia represiunii întelegeţi şi întelegem cu toţii că le e frică de voi celor de la Putere. Because you are no longer afraid, because through the very savagery of repression you understand and we all understand that those in power are afraid of you. Omdat jullie niet langer bang zijn, omdat jullie door de wreedheid van de onderdrukking begrijpen en wij allemaal begrijpen dat de machthebbers bang voor jullie zijn. Manifestaţi paşnic cu lozinci care să le spuie care vă sunt năziuinţele. Demonstrate peacefully with slogans telling them what you think. Demonstreer vreedzaam met slogans en vertel ze wat je denkt. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Weapons cannot crush souls, they cannot destroy ideals. Wapens kunnen geen zielen verpletteren, ze kunnen geen idealen vernietigen. Nu îi provocati, fiţi paşnici, dar demni. Do not provoke them, be peaceful, but dignified. Provoceer ze niet, wees vreedzaam maar waardig. Cu Dumnezeu inainte! Godspeed!

**Emil Hurezeanu:** Acesta a fost aşadar, mesajul adresat de către Regele Mihai, fostul suveran al României, în legătura cu evenimentele dramatice de la Timişoara. Emil Hurezeanu: So this was the message addressed by King Mihai, the former sovereign of Romania, in connection with the dramatic events in Timisoara.

**N.C. Munteanu:** Stimaţi ascultători, e tot ce ştim, ce am putut afla, şi ce am putut difuza despre demonstraţia de la Timişoara. Munteanu: Dear listeners, this is all we know, what we were able to find out, and what we were able to broadcast about the demonstration in Timisoara. Munteanu: Beste luisteraars, dit is alles wat we weten, wat we te weten konden komen en wat we konden uitzenden over de demonstratie in Timisoara. Între timp tiranozaurul Nicolae Ceauşescu a ajuns la Teheran, la ayatollahi. Meanwhile, the tyrannosaurus Nicolae Ceauşescu arrived in Tehran, at the Ayatollah's. Ondertussen is de tirannosaurus Nicolae Ceausescu aangekomen in Teheran, bij de Ayatollahs. Atât până acum. That's it so far. Până aici ediţia întâia al __Actualităţii Româneşti__ de azi. So much for today's first edition of Romanian Actuality. Dacă va fi nevoie vă vom ţine la curent în __Actualitatea Românească__ de la ora 22.10. If necessary, we will keep you updated in Romanian Actuality from 22.10. Ascultaţi în continuare programele nostre de ştiri, __Programul politic__, __Radio magazin__ pentru amănunte suplimentare. Keep listening to our news programmes, Political Programme, Radio shop for more details. N.C. Munteanu, Şerban Orescu şi Emil Hurezeanu vă mulţumesc pentru atenţie şi împreună vă urează: să auzim numai de bine. Munteanu, Șerban Orescu and Emil Hurezeanu thank you for your attention and together wish you: let's hear only good things. Chiar aşa: să auzim numai de bine! That's right: let's hear only the good!