×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcast Polski, PP31: Komendant policji odwołany

PP31: Komendant policji odwołany

nagłówki

Posłuchaj

Przeczytaj

Cześć. Witam w kolejnym odcinku Podcastu polskiego - audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa.

Oto dzisiejszy nagłówek:

Komendant policji w Oławie odwołany. Miał prowadzić pod wpływem alkoholu.

Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań.

komendant policji

komendant

samo słowo komendant tłumaczymy na angielski jako commander; w tym przypadku mamy do czynienia z komendantem policji, co przetłumaczymy raczej jako chief of police. W języku polskim komendant to zwierzchnik jakiejś instytucji lub dowódca jednostki organizacyjnej w wojsku, policji, straży pożarnej lub w harcerstwie. Oto przykłady:

Antek doskonale radzi sobie jako komendant straży pożarnej.

Mój brat awansował wczoraj na komendanta komisariatu policji w naszym mieście.

policja

to oczywiście police po angielsku; to służba powołana do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Przykłady:

Zdaniem policji, za ostatnie włamania do domów jednorodzinnych odpowiada jedna i ta sama grupa.

Minister zapowiedział zwiększenie liczby patroli policji w okresie długiego weekendu.

w Oławie

w to przyimek, który służy do określania, że ktoś lub coś znajduje się w jakimś miejscu, na angielski tłumaczymy go zwykle jako in lub at; najczęściej używamy go z miejscownikiem (Locative). Przykłady:

Od dwóch miesięcy pracuję w firmie konsultingowej.

Dzisiaj będzie burza z gradem. Lepiej, żebyś została w domu.

Gdzie jest Marzena? W szkole.

Oława

- to nazwa miasta.

odwołany

to słowo można na angielski tłumaczyć jako canceled, revoked, called off, dismissed. W naszym tekście słowo to użyte jest w tym ostatnim znaczeniu; the chief of police has been dismissed.

Jeśli chodzi o gramatykę, słowo to jest imiesłowem przymiotnym, który pełni rolę przymiotnika i zachowuje się tak jak przymiotnik, a zatem ma rodzaje: odwołany, odwołana, odwołane; odmienia się również jak przymiotnik. Inne przykłady:

Odwołany dyrektor zapowiedział, że ujawni dokumenty obciążające prezesa.

Szef oddziału został wczoraj odwołany ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym.

miał prowadzić

miał przetłumaczymy dosłownie na angielski jako he had, jednak w naszym przykładzie mamy do czynienia z innym znaczeniem. Otóż mamy tutaj konstrukcję mieć coś robić/zrobić, która oznacza, że:

ktoś musi albo powinien coś robić/zrobić - he has to do something,

planuje lub zamierza coś zrobić - he plans or intends to do something,

mówi się, że coś robi, zrobił, zrobi - they say, it is reported that he is doing something, he has done something or will do something.

Oto przykłady, które pomogą lepiej tę konstrukcję zrozumieć:

Mam być na trzecią u dentysty. - I am supposed to be at the dentist at three.

Miałem to zrobić, ale zapomniałem. - I was supposed to do it, but I forgot.

Wczoraj miałem wyjechać na wakacje, ale odwołali mój lot. - I was supposed to go on a holiday yesterday, but they canceled my flight.

Wracając do naszego przykładu, najbardziej trafne będzie tłumaczenie: he is reported to have driven under the influence.

prowadzić

na angielski tłumaczymy to słowo jako to lead, to conduct, ale też to drive w odniesieniu do pojazdów. I w takim właśnie znaczeniu występuje ono w naszym przykładzie. Domyślamy się, że chodzi o prowadzenie samochodu. Inne przykłady użycia:

Kto prowadzi? Ty czy ja?

Marek nie może prowadzić, bo wypił dwie lampki wina.

pod wpływem alkoholu

pod wpływem

to wyrażenie tłumaczymy jako under the influence. W naszym przykładzie chodzi o alkohol, ale można też być pod wpływem czyjegoś uroku albo podjąć decyzję pod wpływem czyjejś namowy, na przykład:

Marek jest pod dużym wpływem uroku Agaty.

Anka wyszła za mąż za Krzyśka pod wpływem namów ze strony całej rodziny.

Część Hiszpanii była przez kilka stuleci pod wpływami imperium osmańskiego.

Jego styl kształtował się pod wpływem impresjonistów francuskich.

Było to ostatnie słowo na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji:

Komendant policji w Oławie odwołany. Miał prowadzić pod wpływem alkoholu.

Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu Podcastpolski.pl

Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

Photo: Why Kei (Unsplash )

PP31: Komendant policji odwołany PP31: Polizeichef entlassen PP31: Police commander dismissed PP31: Licenziamento del capo della polizia PP31: Demissão do chefe da polícia PP31: Начальник полиции уволен PP31: Звільнено начальника поліції

nagłówki Überschriften headers

Posłuchaj Anhören Listen

Przeczytaj Lesen Sie Read on

Cześć. Hallo. Hi. Witam w kolejnym odcinku Podcastu polskiego - audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Willkommen zur nächsten Folge des polnischen Podcasts - einer Sendung für alle, die Polnisch lernen und am Hörverständnis und an der Bereicherung ihres Wortschatzes arbeiten möchten. Welcome to the next episode of the Polish Podcast - a broadcast for all those who learn Polish and want to work on listening comprehension and on enriching their vocabulary.

Oto dzisiejszy nagłówek: Hier ist die heutige Schlagzeile: Here's today's headline:

Komendant policji w Oławie odwołany. Polizeichef in Olawa entlassen. Police commander in Oława dismissed. Miał prowadzić pod wpływem alkoholu. Er sollte unter Alkoholeinfluss fahren. He was supposed to drive under the influence of alcohol.

Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań. Folgen wir der Bedeutung der folgenden Wörter und Sätze. Let us follow the meaning of the following words and phrases.

komendant policji Polizeikommandant police commander

komendant Kommandant commander

samo słowo komendant tłumaczymy na angielski jako commander; w tym przypadku mamy do czynienia z komendantem policji, co przetłumaczymy raczej jako chief of police. wir übersetzen das Wort Kommandant ins Englische als Kommandant; In diesem Fall handelt es sich um den Polizeichef, den wir eher als Polizeichef übersetzen. we translate the word commandant into English as commander; in this case we are dealing with the chief of police, which we translate rather as chief of police. W języku polskim komendant to zwierzchnik jakiejś instytucji lub dowódca jednostki organizacyjnej w wojsku, policji, straży pożarnej lub w harcerstwie. In polnischer Sprache ist ein Kommandant Leiter einer Institution oder Kommandeur einer Organisationseinheit in Armee, Polizei, Feuerwehr oder Kundschafter. In Polish, a commandant is the head of an institution or the commander of an organizational unit in the army, police, fire brigade or scouting. Oto przykłady: Hier sind einige Beispiele: Here are some examples:

Antek doskonale radzi sobie jako komendant straży pożarnej. Antek geht es als Feuerwehrchef gut. Antek is great as a fire chief.

Mój brat awansował wczoraj na komendanta komisariatu policji w naszym mieście. Mein Bruder wurde gestern zum Kommandeur der Polizeistation in unserer Stadt befördert. My brother was promoted yesterday to the commander of the police station in our city.

policja Police

to oczywiście police po angielsku; to służba powołana do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. das ist natürlich Polizei auf Englisch; ist ein Dienst zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. this is, of course, police in English; is a service established to protect public order and safety. Przykłady: Examples:

Zdaniem policji, za ostatnie włamania do domów jednorodzinnych odpowiada jedna i ta sama grupa. Nach Angaben der Polizei ist ein und dieselbe Gruppe für die jüngsten Einbrüche in Einfamilienhäuser verantwortlich. According to the police, one and the same group is responsible for the recent break-ins into single-family houses.

Minister zapowiedział zwiększenie liczby patroli policji w okresie długiego weekendu. Der Minister kündigte an, die Zahl der Polizeipatrouillen am langen Wochenende zu erhöhen. The minister announced an increase in the number of police patrols over the long weekend.

w Oławie in Oława in Oława

w to przyimek, który służy do określania, że ktoś lub coś znajduje się w jakimś miejscu, na angielski tłumaczymy go zwykle jako in lub at; najczęściej używamy go z miejscownikiem (Locative). w ist eine Präposition, die verwendet wird, um anzuzeigen, dass sich jemand oder etwas an einem bestimmten Ort befindet. Auf Englisch übersetzen wir sie normalerweise wie in oder um; Wir verwenden es am häufigsten mit dem Locative. w is a preposition that is used to indicate that someone or something is in a certain place, in English we usually translate it as in or at; we most often use it with the Locative. Przykłady:

Od dwóch miesięcy pracuję w firmie konsultingowej. Ich arbeite seit zwei Monaten in einem Beratungsunternehmen. I have been working in a consulting company for two months.

Dzisiaj będzie burza z gradem. Heute wird es ein Gewitter mit Hagel geben. Today is going to be a hail storm. Lepiej, żebyś została w domu. Du bleibst besser zu Hause. You better stay home.

Gdzie jest Marzena? Where is Marzena? W szkole. At school.

Oława Oława

- to nazwa miasta. - ist der Name der Stadt. - is the name of the city.

odwołany abgesagt canceled

to słowo można na angielski tłumaczyć jako canceled, revoked, called off, dismissed. Dieses Wort kann als annulliert, widerrufen, abgesagt, entlassen ins Englische übersetzt werden. this word can be translated into English as canceled, revoked, called off, dismissed. W naszym tekście słowo to użyte jest w tym ostatnim znaczeniu; the chief of police has been dismissed. In unserem Text wird das Wort im letzteren Sinne verwendet; Der Polizeichef wurde entlassen. In our text the word is used in the latter sense; the chief of police has been dismissed.

Jeśli chodzi o gramatykę, słowo to jest imiesłowem przymiotnym, który pełni rolę przymiotnika i zachowuje się tak jak przymiotnik, a zatem ma rodzaje: odwołany, odwołana, odwołane; odmienia się również jak przymiotnik. In Bezug auf die Grammatik ist das Wort ein Adjektivpartizip, das als Adjektiv fungiert und sich wie ein Adjektiv verhält und daher die folgenden Geschlechter hat: annulliert, annulliert, zurückgerufen; lehnt auch wie ein Adjektiv ab. Regarding grammar, the word is an adjective participle which acts as an adjective and behaves like an adjective, and therefore has the following genders: canceled, canceled, recalled; also declines like an adjective. Inne przykłady: Other examples:

Odwołany dyrektor zapowiedział, że ujawni dokumenty obciążające prezesa. Der entlassene Direktor kündigte an, dass er Dokumente enthüllen werde, die den Präsidenten belasten. The dismissed director announced that he would reveal documents incriminating the president.

Szef oddziału został wczoraj odwołany ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Der Filialleiter wurde gestern mit sofortiger Wirkung entlassen. The head of the branch was dismissed yesterday with immediate effect.

miał prowadzić war es, zu führen was supposed to drive

miał przetłumaczymy dosłownie na angielski jako he had, jednak w naszym przykładzie mamy do czynienia z innym znaczeniem. musste wörtlich ins Englische übersetzen wie er, aber in unserem Beispiel haben wir es mit einer anderen Bedeutung zu tun. had to translate literally into English as he had, however in our example we are dealing with a different meaning. Otóż mamy tutaj konstrukcję mieć coś robić/zrobić, która oznacza, że: Nun, hier haben wir das Konstrukt have to do/do something, was bedeutet: Well, here is the construct to do / do something which means that:

ktoś musi albo powinien coś robić/zrobić - he has to do something, jemand muss oder sollte etwas tun - er muss etwas tun, someone has to or should do something - he has to do something,

planuje lub zamierza coś zrobić - he plans or intends to do something, plans or intends to do something,

mówi się, że coś robi, zrobił, zrobi - they say, it is reported that he is doing something, he has done something or will do something. they say, it is reported that he is doing something, he has done something or will do something.

Oto przykłady, które pomogą lepiej tę konstrukcję zrozumieć: Hier sind Beispiele, die Ihnen helfen, diese Konstruktion besser zu verstehen: Here are some examples to help you better understand this design:

Mam być na trzecią u dentysty. Ich muss am dritten Tag zum Zahnarzt. I'm supposed to be at the dentist at three o'clock. - I am supposed to be at the dentist at three. - I am supposed to be at the dentist at three.

Miałem to zrobić, ale zapomniałem. Ich sollte es tun, aber ich habe es vergessen. I was gonna do it but forgot. - I was supposed to do it, but I forgot. - I was supposed to do it, but I forgot.

Wczoraj miałem wyjechać na wakacje, ale odwołali mój lot. Ich sollte gestern in den Urlaub fahren, aber mein Flug wurde gestrichen. I was supposed to go on vacation yesterday, but my flight was canceled. - I was supposed to go on a holiday yesterday, but they canceled my flight. - I was supposed to go on a holiday yesterday, but they canceled my flight.

Wracając do naszego przykładu, najbardziej trafne będzie tłumaczenie: he is reported to have driven under the influence. Um auf unser Beispiel zurückzukommen, wäre die genaueste Übersetzung: Er soll unter Alkoholeinfluss gefahren sein. Returning to our example, the most appropriate translation will be: he is reported to have driven under the influence.

prowadzić lead

na angielski tłumaczymy to słowo jako to lead, to conduct, ale też to drive w odniesieniu do pojazdów. Im Englischen übersetzen wir dieses Wort mit "to lead", "to conduct", aber auch "to drive", wenn es um Fahrzeuge geht. we translate this word into English as to lead, to conduct, but also to drive in relation to vehicles. I w takim właśnie znaczeniu występuje ono w naszym przykładzie. Und das ist der Sinn, in dem es in unserem Beispiel vorkommt. And that is what it means in our example. Domyślamy się, że chodzi o prowadzenie samochodu. Wir vermuten, es geht ums Fahren. We guess it's about driving. Inne przykłady użycia: Andere Verwendungsbeispiele: Other Usage Examples:

Kto prowadzi? Wer gibt die Richtung vor? Who is driving? Ty czy ja? Sie oder ich? You or me?

Marek nie może prowadzić, bo wypił dwie lampki wina. Marek kann nicht mehr fahren, weil er zwei Gläser Wein getrunken hat. Marek cannot drive because he has drunk two glasses of wine.

pod wpływem alkoholu under the influence of alcohol

pod wpływem under the influence

to wyrażenie tłumaczymy jako under the influence. Wir übersetzen diesen Ausdruck als unter dem Einfluss. we translate this expression as under the influence. W naszym przykładzie chodzi o alkohol, ale można też być pod wpływem czyjegoś uroku albo podjąć decyzję pod wpływem czyjejś namowy, na przykład: In unserem Beispiel geht es um Alkohol, aber Sie können auch unter dem Einfluss des Charmes eines anderen stehen oder eine Entscheidung unter dem Einfluss eines anderen treffen, zum Beispiel: In our example, it's about alcohol, but you can also be under the influence of someone else's charm or make a decision under the influence of someone else, for example:

Marek jest pod dużym wpływem uroku Agaty. Marek ist stark von Agatas Charme beeinflusst. Marek is greatly influenced by Agata's charm.

Anka wyszła za mąż za Krzyśka pod wpływem namów ze strony całej rodziny. Anka heiratete Krzysiek unter der Überzeugung der ganzen Familie. Anka got married to Krzysiek under the persuasion of the whole family.

Część Hiszpanii była przez kilka stuleci pod wpływami imperium osmańskiego. Ein Teil Spaniens stand mehrere Jahrhunderte lang unter dem Einfluss des Osmanischen Reiches. Part of Spain was under the influence of the Ottoman Empire for several centuries.

Jego styl kształtował się pod wpływem impresjonistów francuskich. Sein Stil wurde von den französischen Impressionisten beeinflusst. His style was influenced by the French Impressionists.

Było to ostatnie słowo na dzisiaj. Es war das letzte Wort für heute. It was the last word for today. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal alle Informationen anhören: Finally, let's once again listen to all the information:

Komendant policji w Oławie odwołany. Polizeikommandant in Oława entlassen. Police commander in Oława dismissed. Miał prowadzić pod wpływem alkoholu. Er wurde beschuldigt, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. He was supposed to drive under the influence of alcohol.

Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu Podcastpolski.pl Ich möchte Sie daran erinnern, dass alle Folgen, einschließlich des Transkripts, auf meinem Blog Podcastpolski.pl zu finden sind I would like to remind you that all episodes, including the transcript, can be found on my blog Podcastpolski.pl

Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Until next time.

Photo: Why Kei (Unsplash ) Photo: Why Kei (Unsplash)