×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Rozmaitości, Teatralne przesądy

Teatralne przesądy

Gasną światła i podnosi się kurtyna.

Na scenę wchodzą aktorzy i rozpoczyna się spektakl. Powoli wciąga nas magia teatru. Ale za kulisami również „działa” magia.

Albo może raczej nie magia, ale przesądy. Teatralne przesądy, o których niedawno znalazłam interesujący artykuł.

Ponieważ na spektakle chodzę wyłącznie jako widz, ta nieznana mi wcześniej strona teatru mocno mnie zaskoczyła. Przesąd, zwany też zabobonem, to bezpodstawna wiara w jakieś magiczne, tajemnicze i nadprzyrodzone związki pomiędzy danymi zdarzeniami.

Przesądów związanych z teatrem jest, jak się okazuje, bardzo wiele.

Niektórzy ich nie znają, inni traktują je z przymrużeniem oka. Ale faktem jest, że ludzie związani z teatrem przekazują sobie wzajemnie przesądy, które mają przynieść im powodzenie w karierze zawodowej. Na przykład, gdy aktor rozpoczyna pracę w nowym miejscu powinien najpierw pocałować scenę.

Istnieje także zakaz gwizdania w teatrze, gdyż może się to skończyć wygwizdaniem sztuki przez widzów.

W niektórych teatrach ten błąd jest jednak do naprawienia.

Jeśli się niechcący zagwiżdże, można, na przykład, wyjść przed budynek, obrócić się trzy razy przez lewe ramię, splunąć i wrócić spowrotem. Wtedy sztuka z pewnością nie zostanie wygwizdana. Najczęściej spotykanym przesądem jest przydeptywanie kartek z tekstem sztuki, które spadły na podłogę.

Jeśli się je po prostu podniesie, sztuka może okazać się niepowodzeniem. Istnieją również ciekawe przesądy związane z kosmetykami.

Na przykład rozsypany puder może mieć dwa znaczenia: pierwsze to możliwość „rozsypania się” roli (czyli nieudana gra aktorska), a także nawiązanie romansu z drugim aktorem. Niektórzy wierzą też, że nie można robić poprawek przy kostiumie, kiedy aktor ma go już na sobie.

Może to spowodować „zaszycie pamięci” i aktor nie będzie mógł sobie przypomnieć co ma mówić na scenie. Oczywiście teatralne zabobony istnieją nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach na świecie.

Na przykład, w Ameryce podobno uważa się, że spektakl odniesie sukces, jeśli na premierze pojawi się kobieta w cygańskiej sukni. Ponadto w teatrze nie należy wymawiać słowa "indyk". We Francji natomiast słowo „sznurek” jest słowem tabu. A przy okazji, czy wiecie, że 27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru?

Został ustanowiony w1961 roku podczas światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Święto to uchwalono na pamiątkę otwarcia, 4 lata wcześniej, Teatru Narodów w Paryżu. Od tego czasu Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest w 90 krajach na całym świecie.


Teatralne przesądy Theatrical Aberglaube Theatrical superstitions Театральные суеверия Театральні забобони

Gasną światła i podnosi się kurtyna. Das Licht geht aus und der Vorhang hebt sich. The lights go out and the curtain rises. Гаснет свет и поднимается занавес. Згасає світло і піднімається завіса.

Na scenę wchodzą aktorzy i rozpoczyna się spektakl. Schauspieler treten auf die Bühne und das Spektakel beginnt. Actors enter the stage and the performance begins. Актеры выходят на сцену, и представление начинается. Powoli wciąga nas magia teatru. Die Magie des Theaters zieht uns langsam herein. The magic of the theater draws us in slowly. Мы медленно втягиваемся в магию театра. Ми поволі втягуємось у магію театру. Ale za kulisami również „działa” magia. Aber es gibt auch Magie, die hinter den Kulissen "arbeitet". But behind the scenes, magic also works. Но магия также «работает» за кулисами.

Albo może raczej nie magia, ale przesądy. Oder vielleicht auch nicht Magie, sondern Aberglaube. Or maybe not magic, but superstition. А может и не магия, а суеверие. А може, не магія, а забобони. Teatralne przesądy, o których niedawno znalazłam interesujący artykuł. Theatrical Aberglaube, über die ich kürzlich einen interessanten Artikel gefunden habe. Theatrical superstitions that I recently found an interesting article about. Театральные суеверия, о которых я недавно нашла интересную статью. Театральні забобони, про які я нещодавно знайшов цікаву статтю.

Ponieważ na spektakle chodzę wyłącznie jako widz, ta nieznana mi wcześniej strona teatru mocno mnie zaskoczyła. Da ich Aufführungen nur als Zuschauerin besuche, hat mich diese bisher unbekannte Seite des Theaters sehr überrascht. Because I only go to performances as a spectator, this previously unknown part of the theater surprised me a lot. Поскольку я посещаю спектакли только как зритель, эта неизвестная сторона театра меня очень удивила. Оскільки я буваю на виставах лише як глядач, ця раніше невідома сторона театру мене дуже здивувала. Przesąd, zwany też zabobonem, to bezpodstawna wiara w jakieś magiczne, tajemnicze i nadprzyrodzone związki pomiędzy danymi zdarzeniami. Aberglaube, auch als Aberglaube bekannt, ist der unbegründete Glaube an eine magische, geheimnisvolle und übernatürliche Beziehung zwischen bestimmten Ereignissen. Superstition, also called superstition, is a groundless belief in some magical, mysterious and supernatural relationships between given events. Суеверие, также называемое суеверием, представляет собой необоснованную веру в некие магические, таинственные и сверхъестественные связи между данными событиями. Забобон, також відомий як марновірство, — це необґрунтована віра в якісь магічні, таємничі та надприродні зв’язки між певними подіями.

Przesądów związanych z teatrem jest, jak się okazuje, bardzo wiele. Der Aberglaube im Zusammenhang mit dem Theater ist, wie sich herausstellt, sehr zahlreich. As it turns out, there are many prejudices related to theater. Як виявилося, упереджень, пов’язаних з театром, багато.

Niektórzy ich nie znają, inni traktują je z przymrużeniem oka. Manche kennen sie nicht, andere behandeln sie mit einem Augenzwinkern. Some do not know them, others treat them with a grain of salt. Одни их не знают, другие относятся к ним с недоверием. Одні їх не знають, інші ставляться до них з недовірою. Ale faktem jest, że ludzie związani z teatrem przekazują sobie wzajemnie przesądy, które mają przynieść im powodzenie w karierze zawodowej. Aber es ist eine Tatsache, dass Menschen, die mit dem Theater verbunden sind, sich gegenseitig Aberglauben weitergeben, um in ihrer Karriere erfolgreich zu sein. But the fact is that people associated with theater pass on superstitions to each other that are to bring them success in their professional careers. Но дело в том, что люди, связанные с театром, передают друг другу предубеждения, которые должны принести им успех в профессиональной карьере. Але справа в тому, що люди, пов’язані з театром, передають один одному упередження, які мають принести їм успіх у професійній кар’єрі. Na przykład, gdy aktor rozpoczyna pracę w nowym miejscu powinien najpierw pocałować scenę. Wenn zum Beispiel ein Schauspieler an einem neuen Ort zu arbeiten beginnt, sollte er zuerst die Bühne küssen. For example, when an actor starts working in a new place, he should first kiss the scene.

Istnieje także zakaz gwizdania w teatrze, gdyż może się to skończyć wygwizdaniem sztuki przez widzów. Auch das Pfeifen im Theater ist verboten, da dies dazu führen kann, dass die Zuschauer das Stück auspfeifen. There is also a ban on whistling in the theater, because it can end with the whistling of the play by the viewers. Также существует запрет на свист в театре, так как это может привести к освистыванию спектакля публикой.

W niektórych teatrach ten błąd jest jednak do naprawienia. In einigen Theatern ist dieser Fehler jedoch behebbar. However, in some theaters this error can be corrected. Однако в некоторых кинотеатрах эту ошибку можно исправить. Однак у деяких театрах цю помилку можна виправити.

Jeśli się niechcący zagwiżdże, można, na przykład, wyjść przed budynek, obrócić się trzy razy przez lewe ramię, splunąć i wrócić spowrotem. Wenn Sie versehentlich pfeifen, können Sie z. B. vor das Gebäude gehen, sich dreimal über die linke Schulter drehen, spucken und wieder zurückkommen. If you accidentally whistle, you might, for example, walk outside the building, roll over your left shoulder three times, spit and come back. Если вы случайно свистнете, вы можете, например, выйти из здания, трижды перевернуться через левое плечо, сплюнуть и вернуться. Якщо випадково свиснути, можна, наприклад, вийти з будівлі, тричі перекинутися через ліве плече, сплюнути і повернутися. Wtedy sztuka z pewnością nie zostanie wygwizdana. Dann wird das Spiel sicher nicht angepfiffen. Then art will certainly not be booed. Тогда спектакль уж точно не будет освистан. Najczęściej spotykanym przesądem jest przydeptywanie kartek z tekstem sztuki, które spadły na podłogę. Der am weitesten verbreitete Aberglaube besteht darin, die Blätter mit dem Text des Stücks, die auf den Boden gefallen sind, zu zertrampeln. The most common superstition is stepping on cards with text of art that have fallen to the floor. A leggyakoribb babona a padlóra eső műszövegek bélyegzése. Самым распространенным суеверием является штамповка кусков художественного текста, упавших на пол. Найпоширенішим марновірством є штампування фрагментів художнього тексту, що впали на підлогу.

Jeśli się je po prostu podniesie, sztuka może okazać się niepowodzeniem. Wenn sie einfach aufgehoben werden, könnte das Stück scheitern. If you just pick them up, art may fail. Если вы просто возьмете их, искусство может провалиться. Якщо їх просто взяти, мистецтво може зазнати краху. Istnieją również ciekawe przesądy związane z kosmetykami. There are also interesting superstitions related to cosmetics. Есть также несколько интересных суеверий, связанных с косметикой. Є також кілька цікавих забобонів, пов'язаних з косметикою.

Na przykład rozsypany puder może mieć dwa znaczenia: pierwsze to możliwość „rozsypania się” roli (czyli nieudana gra aktorska), a także nawiązanie romansu z drugim aktorem. For example, scattered powder can have two meanings: the first is the possibility of "scattering" the role (i.e. unsuccessful acting), as well as establishing a relationship with the second actor. Például a kiömlött pornak két jelentése lehet: az első a szerep szétesése (azaz egy mulasztás) és a másik szereplővel való romantika. Например, рассыпанный порошок может иметь два значения: первое — возможность «развала» роли (то есть неудачной игры) и начало романа с другим актером. Наприклад, розсипаний порошок може мати два значення: перше - можливість «розвалитися» ролі (тобто невдала гра) і початок роману з іншим актором. Niektórzy wierzą też, że nie można robić poprawek przy kostiumie, kiedy aktor ma go już na sobie. Some also believe that you can't make adjustments to a costume once the actor is wearing it. Некоторые также считают, что вы не можете подгонять костюм, когда он уже надет на актера. Деякі також вважають, що ви не можете вносити корективи в костюм, якщо актор його одягне.

Może to spowodować „zaszycie pamięci” i aktor nie będzie mógł sobie przypomnieć co ma mówić na scenie. This may result in "memory sticking" and the actor will not be able to remember what to say on stage. Это может вызвать «залипание памяти», и актер не сможет вспомнить, что сказать на сцене. Oczywiście teatralne zabobony istnieją nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach na świecie. Of course, theatrical superstitions exist not only in Poland, but also in other countries around the world. Конечно, театральные суеверия существуют не только в Польше, но и в других странах мира.

Na przykład, w Ameryce podobno uważa się, że spektakl odniesie sukces, jeśli na premierze pojawi się kobieta w cygańskiej sukni. For example, in America it is believed that the show will succeed if a woman in a gypsy dress appears at the premiere. В Америке, например, ходят слухи, что шоу будет иметь успех, если на премьере появится женщина в цыганском платье. Наприклад, в Америці подейкують, що вистава матиме успіх, якщо на прем’єрі з’явиться жінка в циганському вбранні. Ponadto w teatrze nie należy wymawiać słowa "indyk". In addition, the word "turkey" should not be pronounced in the theater. Тим більше, що в театрі не варто вимовляти слово «індичка». We Francji natomiast słowo „sznurek” jest słowem tabu. In France, however, the word "string" is a taboo word. У Франції, однак, слово «нитка» є словом табу. A przy okazji, czy wiecie, że 27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru? By the way, do you know that March 27 is International Theater Day? Egyébként tudod, hogy március 27-e a Nemzetközi Színházi Nap? Кстати, а вы знаете, что 27 марта отмечается Международный день театра?

Został ustanowiony w1961 roku podczas światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. It was established in 1961 during the world congress of the International Theater Institute in Helsinki. Он был основан в 1961 году во время Всемирного конгресса Международного театрального института в Хельсинки. Święto to uchwalono na pamiątkę otwarcia, 4 lata wcześniej, Teatru Narodów w Paryżu. This feast was held to commemorate the opening of the Theater of Nations in Paris 4 years earlier. Этот праздник устроили в ознаменование открытия Театра Наций в Париже 4 года назад. Це свято відбулося на честь відкриття чотирма роками тому Театру Націй у Парижі. Od tego czasu Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest w 90 krajach na całym świecie. Since then, International Theater Day has been celebrated in 90 countries around the world. Azóta a világ 90 országában ünneplik a Nemzetközi Színházi Napot.