×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część dwudziesta czwarta

Kim ona jest? Część dwudziesta czwarta

Widzisz, Jerzy jest nauczycielem w systemie językowym online The Linguist.

Nie rozumiem.

On pokazał mi jak uczyć się na The Linguist.

Właśnie to naprawdę mi pomogło. Czyli system The Linguist pomógł ci więcej niż mieszkanie z Jerzym? Cóż, to i to pomogło mi, ale The Linguist to było to, co pomogło mi naprawdę.

Nie wierzę ci.

Nie rozumiem tego. Jerzy dał mi do zrozumienia, że metoda, którą uczyłam się polskiego była zła.

Byłam zbyt nastawiona na gramatykę. Zbytnio obawiałam się błędów. Za bardzo obawiałam się zakłopotania. Czyli nie potrzebujesz znać gramatyki, aby dobrze mówić?

Nie.

Zauważyłam, że bawi mnie nauka polskiego, jeśli nie zwracam uwagi czy robię błędy. Robienie błędów nie mogło wprawiać mnie w zakłopotanie. Robienie błędów było częścią nauki. Jak więc się uczyłaś?

Jurek powiedział mi, że powinnam dużo słuchać i czytać oraz zapisywać słowa i zdania na The Linguist.

Wtedy zaczełam bawić się językiem. Wtedy naprawdę rozpoczął się mój prawdziwy postęp w polskim. Po prostu przez nie myślenie o gramatyce zaczełaś mówić lepiej?

Tak.

Musiałam zapomnieć tego czego uczono mnie w szkole przez wiele lat.


Kim ona jest? Część dwudziesta czwarta Wer ist sie? Teil vierundzwanzig Who is she? Part twenty-four ¿Quién es ella? Parte veinticuatro Qui est-elle ? Vingt-quatrième partie Chi è lei? Parte ventiquattro Wie is zij? Deel vierentwintig Quem é ela? Parte vinte e quatro Кто она? Часть двадцать четвертая O kim? yirmi dördüncü bölüm Хто вона? Частина двадцять четверта

Widzisz, Jerzy jest nauczycielem w systemie językowym online The Linguist. Jak vidíš, Jerzy je učitelem online jazykového systému The Linguist. Sehen Sie, Jerzy ist Lehrer im Online-Sprachsystem The Linguist. You see, Jerzy is a teacher in the online language system The Linguist. Görüyorsunuz, Jerzy çevrimiçi dil sistemi The Linguist'te bir öğretmendir. Розумієте, Єжи є викладачем у мовній системі «Лінгвіст».

Nie rozumiem. Nerozumím. Ich verstehe es nicht. I don't understand. Я не понимаю. Anlamıyorum. Я не розумію.

On pokazał mi jak uczyć się na The Linguist. Ukázal mi, jak se učit u lingvisty. Er zeigte mir, wie man bei The Linguist lernt. He showed me how to learn on The Linguist. Bana The Linguist'te nasıl çalışılacağını gösterdi. Він показав мені, як вчитися у The Linguist.

Właśnie to naprawdę mi pomogło. To mi opravdu pomohlo. Das hat mir wirklich geholfen. That really helped me. Вот что мне действительно помогло. Bana gerçekten yardımcı olan buydu. Ось що мені справді допомогло. Czyli system The Linguist pomógł ci więcej niż mieszkanie z Jerzym? Takže lingvistický systém vám pomohl více než žít s Jerzym? Also hat dir das Linguist-System mehr geholfen, als mit Jerzy zu leben? So, did The Linguist help you more than living with Jerzy? Итак, система лингвистов помогла вам больше, чем жить с Ежи? Yani Linguist sistemi sana Jerzy ile yaşamaktan daha çok mu yardımcı oldu? Отже, система лінгвістів допомогла вам більше, ніж жити з Єжи? Cóż, to i to pomogło mi, ale The Linguist to było to, co pomogło mi naprawdę. To mi pomohlo, ale lingvista mi opravdu pomohl. Nun, es hat mir auch geholfen, aber The Linguist hat mir wirklich geholfen. Well, both helped me, but The Linguist was what really helped me. İkisi de bana yardımcı oldu ama bana asıl yardımcı olan The Linguist oldu.

Nie wierzę ci. Nevěřím ti. Ich glaube dir nicht. I don't believe you. Я тебе не верю. Sana inanmıyorum. Я вам не вірю.

Nie rozumiem tego. Ich verstehe das nicht. I don't understand this. Я этого не понимаю. Anlamadım bunu. Я цього не розумію. Jerzy dał mi do zrozumienia, że metoda, którą uczyłam się polskiego była zła. Jerzy machte mir klar, dass die Methode, mit der ich Polnisch lernte, falsch war. Jerzy made me realize that the method I was using to learn Polish was wrong. Ежи заставил меня понять, что метод, которым я учил польский, был неправильным. Jerzy, Lehçe öğrendiğim yöntemin yanlış olduğunu bana açıkça gösterdi. Єжи дав мені зрозуміти, що метод, який я вивчав польською, був поганим.

Byłam zbyt nastawiona na gramatykę. Ich habe mich zu sehr auf die Grammatik konzentriert. I was too focused on grammar. Dil bilgisine fazla odaklanmıştım. Я був надто зосереджений на граматиці. Zbytnio obawiałam się błędów. Ich hatte zu viel Angst vor Fehlern. I was too afraid of making mistakes. Я слишком боялся ошибок. Hatalardan çok korkardım. Я дуже боявся помилок. Za bardzo obawiałam się zakłopotania. Ich hatte zu viel Angst vor Peinlichkeiten. I was too afraid of being embarrassed. Я слишком боялся смущения. Я дуже боявся збентеження. Czyli nie potrzebujesz znać gramatyki, aby dobrze mówić? Sie müssen also keine Grammatik beherrschen, um gut zu sprechen? So you don't need to know grammar to speak well? Значит, чтобы хорошо говорить, не нужно знать грамматику? Так що вам не потрібно знати граматику, щоб добре говорити?

Nie. No.

Zauważyłam, że bawi mnie nauka polskiego, jeśli nie zwracam uwagi czy robię błędy. Ich bemerkte, dass die polnische Wissenschaft mich amüsiert, wenn ich nicht darauf achte, ob ich Fehler mache. I noticed that I enjoy learning Polish if I don't pay attention to making mistakes. Ho notato che mi piace imparare il polacco se non faccio attenzione se sto commettendo errori. Я заметил, что польская наука меня забавляет, если я не обращу внимания на то, совершаю ли я ошибки. Я помітив, що польська наука мене забавляє, якщо я не звертаю уваги на те, чи я помиляюся. Robienie błędów nie mogło wprawiać mnie w zakłopotanie. Fehler zu machen, konnte mich nicht in Verlegenheit bringen. Making mistakes couldn't embarrass me. Fare errori non potrebbe mettermi in imbarazzo. Ошибки не могли смутить меня. Виправлення помилок не могло збентежити мене. Robienie błędów było częścią nauki. Fehler zu machen war Teil des Lernens. Making mistakes was part of learning. Створення помилок було частиною навчання. Jak więc się uczyłaś? Wie hast du gelernt? So how did you learn? Итак, как вы учились? Так як ви дізналися?

Jurek powiedział mi, że powinnam dużo słuchać i czytać oraz zapisywać słowa i zdania na The Linguist. Jurek sagte mir, dass ich viel zuhören und lesen sollte und Wörter und Sätze auf The Linguist schreiben sollte. Jurek told me that I should listen and read a lot, and write down words and sentences on The Linguist. Jurek сказав мені що я мушу послухати та читаю багато та пишу слова та речення на Linguist.

Wtedy zaczełam bawić się językiem. Dann begann ich mit meiner Sprache zu spielen. Then I started playing with the language. Потім я почав грати моєю мовою. Wtedy naprawdę rozpoczął się mój prawdziwy postęp w polskim. Das war der Zeitpunkt, an dem mein wirklicher Fortschritt auf Polnisch wirklich begann. That's when my real progress in Polish truly began. Саме тоді почався мій реальний прогрес на польській мові. Po prostu przez nie myślenie o gramatyce zaczełaś mówić lepiej? Hast du angefangen, besser zu sprechen, nur weil du nicht über Grammatik nachgedacht hast? So, just by not thinking about grammar, you started speaking better? Тільки думаючи про граматику, ви почали краще говорити?

Tak. Yes. Так.

Musiałam zapomnieć tego czego uczono mnie w szkole przez wiele lat. Ich musste vergessen, was ich seit Jahren in der Schule gelernt hatte. I had to forget what I was taught in school for many years. Пришлось забыть то, чему меня учили в школе много лет. Мені довелося забути про те, що навчали в школі багато років.