×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Storybooks Canada Persian, چِرا کَرگَدَن مو نَداشت

چِرا کَرگَدَن مو نَداشت

یِک روز، خَرگوش داشت کِنارِ رودخانِه راه می‌رَفت.

کَرگَدَن هَم بَرایِ قَدَم زَدَن وَ خوردَنِ مِقداری عَلَفِ سَبزِ دِلپَذیر آنجا بود.

کَرگَدَن خَرگوشی را که آنجا بود نَدید وَ اِتفاقی رویِ پایِ خَرگوش ایستاد. خَرگوش شُروع بِه جیغ جیغ کَردَن سَرِ کَرگَدَن کَرد، “هِي تو کَرگَدَن! مُتِوَجِه نیستی کِه رویِ پایِ مَن ایستاده ای؟”

کَرگَدَن اَز خَرگوش عُذرخواهی کَرد، “مَن خِیلی مُتِاسِفَم. مَن تو را نَدیدم. خواهِش می‌کُنَم مَن را بِبَخش! “وَلی خَرگوش گوش نِمی‌داد وَ سَرِ کَرگَدَن داد زَد وَ گُفت”تو اَز عَمد این کار را کَردی! یِک روز، خواهی دید! تو باید تاوانِ این کارَت را بِدَهی.”

خَرگوش رَفت تا آتَش پِیدا کُنَد وَ گُفت، “بُرو، وَقتی کِه کَرگَدَن اَز آب بیرون آمَد تا عَلَف بِخورَد، او را بِسوزان. او رویِ مَن پا گُذاشت!” آتَش پاسُخ داد، “هیچ مُشکِلی نیست، خَرگوش جان، دوستِ مَن، مَن آنچِه را کِه تو خواستی اَنجام می‌دَهَم.”

بَعداً، کَرگَدَن داشت دور اَز رودخانِه عَلَف می‌خورد کِه ناگَهان، آتَش او را فَرا گِرِفت. آتَش زَبانِه کِشید. شُعلِه هایِ آتَش شُروع بِه سوزاندَنِ موهایِ کَرگَدَن کَردَند.

کَرگَدَن شُروع بِه گِریه کَرد وَ بِه سَمتِ آب دَوید. تَمامِ موهایَش با آتَش سوختِه بود. کَرگَدَن بِه گِریه کَردَنَش اِدامِه داد وَ گُفت، “موهایِ مَن دَر آتَش سوخت! هَمِه یِ موهایِ مَن کَندِه شُد! موهایِ قَشَنگَم!”

خَرگوش خوشحال بود اَز اینکه موهایِ کَرگَدَن سوختِه بود. وَ تا اِمروز بِه خاطِرِ تَرس اَز آتَش، کَرگَدَن هیچوَقت دورتَر اَز آن رودخانه نَرفتِه اَست.

چِرا کَرگَدَن مو نَداشت Warum hatte das Nashorn keine Haare? Why did the rhinoceros have no hair? ¿Por qué el rinoceronte no tenía pelo? Pourquoi le rhinocéros n'avait-il pas de poils ? Waarom had de neushoorn geen haar? Dlaczego nosorożec nie miał włosów? Por que o rinoceronte não tinha cabelo? Gergedanın neden saçları yoktu?

یِک روز، خَرگوش داشت کِنارِ رودخانِه راه می‌رَفت. Eines Tages ging der Hase am Fluss spazieren. One day, the rabbit was walking by the river. Un jour, le lapin se promenait au bord de la rivière.

کَرگَدَن هَم بَرایِ قَدَم زَدَن وَ خوردَنِ مِقداری عَلَفِ سَبزِ دِلپَذیر آنجا بود. Das Nashorn war auch da, um spazieren zu gehen und etwas schönes grünes Gras zu essen. The rhinoceros was also there to walk and eat some lovely green grass. Le rhinocéros était également là pour se promener et manger de la belle herbe verte.

کَرگَدَن خَرگوشی را که آنجا بود نَدید وَ اِتفاقی رویِ پایِ خَرگوش ایستاد. Das Nashorn sah das Kaninchen nicht, das dort war, und es stand zufällig auf den Füßen des Kaninchens. The rhinoceros did not see the rabbit that was there and it happened to stand on the rabbit's feet. Le rhinocéros n'a pas vu le lapin qui était là et il s'est trouvé debout sur les pattes du lapin. خَرگوش شُروع بِه جیغ جیغ کَردَن سَرِ کَرگَدَن کَرد، “هِي تو کَرگَدَن! Der Hase fing an, das Nashorn anzuschreien: „Hey, du Nashorn! The rabbit started screaming at the rhinoceros, "Hey, you rhinoceros! Le lapin a commencé à crier au rhinocéros : "Hé, espèce de rhinocéros ! مُتِوَجِه نیستی کِه رویِ پایِ مَن ایستاده ای؟” Ist dir nicht bewusst, dass du auf meinen Füßen stehst?" Aren't you aware that you are standing on my feet?" N'es-tu pas conscient que tu te tiens debout sur mes pieds ?"

کَرگَدَن اَز خَرگوش عُذرخواهی کَرد، “مَن خِیلی مُتِاسِفَم. Das Nashorn entschuldigte sich bei dem Kaninchen: „Es tut mir sehr leid. The rhinoceros apologized to the rabbit, "I am very sorry. Le rhinocéros s'est excusé auprès du lapin : "Je suis vraiment désolé. مَن تو را نَدیدم. I did not see you. Je ne t'ai pas vu. خواهِش می‌کُنَم مَن را بِبَخش! Bitte verzeihen Sie mir! Please forgive me! S'il vous plaît, pardonnez-moi! “وَلی خَرگوش گوش نِمی‌داد وَ سَرِ کَرگَدَن داد زَد وَ گُفت”تو اَز عَمد این کار را کَردی! Aber das Kaninchen hörte nicht zu und schrie das Nashorn an und sagte: "Du hast das mit Absicht gemacht!" But the rabbit did not listen and shouted at the rhinoceros and said, "You did this on purpose!" Mais le lapin n'a pas écouté et a crié au rhinocéros et a dit : "Tu as fait exprès !" یِک روز، خواهی دید! Eines Tages wirst du sehen! One day, you will see! Un jour, tu verras ! تو باید تاوانِ این کارَت را بِدَهی.” Dafür müssen Sie bezahlen." You must pay for this." Vous devez payer pour cela."

خَرگوش رَفت تا آتَش پِیدا کُنَد وَ گُفت، “بُرو، وَقتی کِه کَرگَدَن اَز آب بیرون آمَد تا عَلَف بِخورَد، او را بِسوزان. Das Kaninchen suchte ein Feuer und sagte: "Geh, wenn das Nashorn aus dem Wasser kam, um Gras zu fressen, verbrenne es." The rabbit went to find a fire and said, "Go, when the rhino came out of the water to eat grass, burn him." Le lapin est allé trouver un feu et a dit: "Va, quand le rhinocéros est sorti de l'eau pour manger de l'herbe, brûle-le." او رویِ مَن پا گُذاشت!” آتَش پاسُخ داد، “هیچ مُشکِلی نیست، خَرگوش جان، دوستِ مَن، مَن آنچِه را کِه تو خواستی اَنجام می‌دَهَم.” Er ist auf mich getreten!" Fire antwortete: "Kein Problem, liebes Kaninchen, mein Freund, ich werde tun, was du willst." He stepped on me!" Fire replied, "No problem, dear rabbit, my friend, I will do as you wish." Il m'a marché dessus !" Le feu a répondu : "Pas de problème, cher lapin, mon ami, je ferai ce que tu voudras."

بَعداً، کَرگَدَن داشت دور اَز رودخانِه عَلَف می‌خورد کِه ناگَهان، آتَش او را فَرا گِرِفت. Später fraß das Nashorn weit vom Fluss entfernt Gras, als es plötzlich Feuer fing. Later, the rhinoceros was eating grass far from the river, when it suddenly caught fire. Plus tard, le rhinocéros mangeait de l'herbe loin de la rivière, quand il a soudainement pris feu. آتَش زَبانِه کِشید. Er tötete das Feuer seiner Zunge. Atesh Zabaneh drew fire. Atesh Zabaneh a attiré le feu. شُعلِه هایِ آتَش شُروع بِه سوزاندَنِ موهایِ کَرگَدَن کَردَند. Die Flammen begannen, die Haare des Nashorns zu verbrennen. The flames started to burn the hair of the rhinoceros. Les flammes ont commencé à brûler les cheveux du rhinocéros.

کَرگَدَن شُروع بِه گِریه کَرد وَ بِه سَمتِ آب دَوید. Das Nashorn fing an zu weinen und rannte zum Wasser. The rhinoceros started crying and ran towards the water. Le rhinocéros s'est mis à pleurer et a couru vers l'eau. تَمامِ موهایَش با آتَش سوختِه بود. Sein ganzes Haar war mit Feuer verbrannt. All his hair was burnt with fire. Tous ses cheveux étaient brûlés par le feu. کَرگَدَن بِه گِریه کَردَنَش اِدامِه داد وَ گُفت، “موهایِ مَن دَر آتَش سوخت! Das Nashorn weinte weiter und sagte: „Mein Haar brennt! The rhinoceros continued to cry and said, "My hair burned in the fire! Le rhinocéros a continué à pleurer et a dit : « Mes cheveux ont brûlé dans le feu ! هَمِه یِ موهایِ مَن کَندِه شُد! Mir wurden alle Haare ausgerissen! All my hair was pulled out! Tous mes cheveux ont été arrachés ! موهایِ قَشَنگَم!” Mein schönes Haar!" My beautiful hair!" Mes beaux cheveux !"

خَرگوش خوشحال بود اَز اینکه موهایِ کَرگَدَن سوختِه بود. Der Hase freute sich, dass die Haare des Nashorns verbrannt waren. The rabbit was happy that the hair of the rhinoceros was burnt. Le lapin était content que les poils du rhinocéros soient brûlés. وَ تا اِمروز بِه خاطِرِ تَرس اَز آتَش، کَرگَدَن هیچوَقت دورتَر اَز آن رودخانه نَرفتِه اَست. Und bis heute ist das Nashorn aus Angst vor Feuer nie weiter als bis zu diesem Fluss gegangen. And until today, because of the fear of fire, the rhinoceros has never gone further than that river. Et jusqu'à aujourd'hui, à cause de la peur du feu, le rhinocéros n'est jamais allé plus loin que cette rivière.