×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Learn Persian by Podcast, Learn Persian by Short Stories | no.5 - YouTube

Learn Persian by Short Stories | no.5 - YouTube

سلام دوستان حالتون چطوره؟

امروز اومدم با یه داستان کوتاه دیگه

بزن بریم

این داستان: نیش زنبور کشنده تر است یا نیش مار؟!

مرحله اول خوندن داستان با سرعت کم:

روزى زنبور و مار با هم بحثشان شد.

مار می‌گفت: آدم‌ها از ترس ظاهر ترسناک من می‌میرند، نه بخاطر نیش زدنم!

اما زنبور قبول نمى‌کرد.

مار برای اثبات حرفش، به چوپانى که زیر درخت خوابیده بود نزدیک شد

و رو به زنبور گفت: من چوپان را نیش مى‌زنم و مخفى می‌شوم؛

تو بالاى سرش سر و صدا و خودنمایى کن!

مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع کرد به پرواز بالاى سر چوپان.

چوپان از خواب پرید و گفت: اى زنبور لعنتى!

و شروع به مکیدن جاى نیش و تخلیه زهر کرد.

مقدارى دارو بر روى زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد.

سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند:

این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایى کرد!

چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید، از ترس پا به فرار گذاشت!

او بخاطر وحشت از مار، دیگر زهر را تخلیه نکرد و ضمادى هم استفاده نکرد…

چند روز بعد، چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد!

نتیجه گیری: بسیاری از بیمارى‌ها و مشکلات اینچنین هستند

و آدم‌ها فقط بخاطر ترس از آنها، نابود می‌شوند.

پس همه چیز به برداشت ما از زندگى و شرایطى که در آن هستیم بر می‌گردد.

برای همین بهتر است دیدگاهمان را به همه چیز خوب و مثبت کنیم.

“مواظب تلقین‌های زندگی خود باشید…!”

خوب بچه ها قبل از اینکه مرحله دوم رو شروع کنم که با سرعت بالاتر همین داستان رو می خونم

یه توضیح کوتاهی درباره تلفظ کلمه زنبور بدم

ما مینویسیم: زنبور [zanbur]

ولی تو فارسی برای راحتی تلفظ اکثرا میگیم: [zambur]

یعنی «ن» رو «م» تلفظ می کنیم

این اتفاق تو کلمه¬های دیگه هم میفته

مثلا تو روزهای هفته:

مثل: شنبه - یکشنبه - دوشنبه

همشون [n] هستن

ولی تو فارسی گفتاری برای راحتی تلفظ میگیم:

shambe - yekshambe - doshambe

[m] تلفظ میشه

این نکته ها رو یاد بگیرین لهجه فارسی تون خیلی قشنگتر و بهتر میشه

خب بریم سراغ مرحله دوم

خوندن داستان با سرعت بالاتر

نیش

زنبور

همونطور که گفتم تو فارسی گفتاری میگیم: [zambur]

کشنده

مار

بحث کردن

قبول نکردن

اثبات

خودنمایی

لعنتی

مکیدن

تخلیه

نقشه کشیدن

پا به فرار گذاشتن

ضماد

دیدگاه

تلقین

خب بچه ها اینم از داستان یا بهتره بگم حکایت امروز

امیدوارم لذت برده باشین و چیزی یاد گرفته باشین

اسم من عسله، مرسی که همراه من بودین، دوستون دارم خداااافظ...


Learn Persian by Short Stories | no.5 - YouTube Lernen Sie Persisch durch Kurzgeschichten Nr. 5 – YouTube Learn Persian by Short Stories No. 5 - YouTube Aprende persa con cuentos cortos Nº 5 - YouTube Apprendre le persan par des histoires courtes N° 5 - YouTube Leer Perzisch door korte verhalen Nr. 5 - YouTube Aprenda persa com histórias curtas Nº 5 - YouTube Изучайте персидский по рассказам № 5 – YouTube

سلام دوستان حالتون چطوره؟ Hello friends, how are you?

امروز اومدم با یه داستان کوتاه دیگه Today I'm here with another story Aujourd'hui je suis venu avec une autre histoire courte

بزن بریم Let's go Allons-y

این داستان: نیش زنبور کشنده تر است یا نیش مار؟! This story: are bees stings more dangerous than snake bites? Cette histoire : Une piqûre d'abeille est-elle plus mortelle ou une morsure de serpent ?!

مرحله اول خوندن داستان با سرعت کم: The first step is reading the story at a slow speed: La première étape de la lecture de l'histoire à une vitesse lente:

روزى زنبور و مار با هم بحثشان شد. One day a bee and a snake had an argument.

مار می‌گفت: آدم‌ها از ترس ظاهر ترسناک من می‌میرند، نه بخاطر نیش زدنم! The snake said: People die from fear of my scary appearance, not because of my bite! Le serpent a dit : Les gens meurent de peur de mon apparence effrayante, pas à cause de ma morsure !

اما زنبور قبول نمى‌کرد. But the bee did not accept.

مار برای اثبات حرفش، به چوپانى که زیر درخت خوابیده بود نزدیک شد To prove his point, the snake approached the shepherd who was sleeping under a tree Pour prouver son point de vue, le serpent s'est approché du berger qui dormait sous l'arbre

و رو به زنبور گفت: من چوپان را نیش مى‌زنم و مخفى می‌شوم؛ And he said to the bee: I will bite the shepherd and hide. Et il dit à l'abeille : Je vais piquer le berger et me cacher.

تو بالاى سرش سر و صدا و خودنمایى کن! and you make noise and show off above him! Faites du bruit et montrez-vous sur sa tête !

مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع کرد به پرواز بالاى سر چوپان. The snake bit the shepherd and the bee started flying over the shepherd's head.

چوپان از خواب پرید و گفت: اى زنبور لعنتى! The shepherd woke up and said: Oh damn bee! Le berger se réveilla et dit : O abeille maudite !

و شروع به مکیدن جاى نیش و تخلیه زهر کرد. and started sucking the bite and draining the poison. et a commencé à sucer la morsure et à drainer le poison.

مقدارى دارو بر روى زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد. He put some poultice on his wound and it got better after a few days. Il a mis des médicaments sur sa blessure et ça s'est amélioré après quelques jours.

سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند: Then he rested again when the snake and the bee made another plan: Puis il se reposa de nouveau quand le serpent et l'abeille firent un autre plan :

این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایى کرد! This time the bee stung and the snake showed itself! Cette fois, l'abeille a piqué et le serpent s'est montré !

چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید، از ترس پا به فرار گذاشت! The shepherd woke up and ran away as soon as he saw the snake! Le berger s'est réveillé et s'est enfui dès qu'il a vu le serpent !

او بخاطر وحشت از مار، دیگر زهر را تخلیه نکرد و ضمادى هم استفاده نکرد… Because of the fear of the snake, he did not drain the poison and did not use a poultice... A cause de la peur du serpent, il n'a pas vidé le poison et n'a pas utilisé de cataplasme...

چند روز بعد، چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد! A few days later, the shepherd died because of the fear of snake and bee sting!

نتیجه گیری: بسیاری از بیمارى‌ها و مشکلات اینچنین هستند Conclusion: Many diseases and problems are like this Conclusion : Beaucoup de maladies et de problèmes sont comme ça

و آدم‌ها فقط بخاطر ترس از آنها، نابود می‌شوند. And people are destroyed just because of fear of them. Et les gens sont détruits simplement parce qu'ils les craignent.

پس همه چیز به برداشت ما از زندگى و شرایطى که در آن هستیم بر می‌گردد. So everything depends on our perception of life and the situations we are in. Tout revient donc à notre perception de la vie et des conditions dans lesquelles nous nous trouvons.

برای همین بهتر است دیدگاهمان را به همه چیز خوب و مثبت کنیم. That's why it is better to make our point of view good and positive. C'est pourquoi il vaut mieux rendre notre point de vue bon et positif.

“مواظب تلقین‌های زندگی خود باشید…!” "Be careful of the indoctrinations of your life...!" "Faites attention aux suggestions dans votre vie...!"

خوب بچه ها قبل از اینکه مرحله دوم رو شروع کنم که با سرعت بالاتر همین داستان رو می خونم Well, before I start the second stage that I will read this story at a higher speed Eh bien, les gars, avant de commencer la deuxième étape, je vais lire cette histoire à une vitesse plus élevée

یه توضیح کوتاهی درباره تلفظ کلمه زنبور بدم I will give a brief explanation about the pronunciation of the word ''zanbur'' Permettez-moi de donner une brève explication sur la prononciation du mot abeille

ما مینویسیم: زنبور [zanbur] We write: zanbur Nous écrivons : abeille [zanbur]

ولی تو فارسی برای راحتی تلفظ اکثرا میگیم: [zambur] But in Farsi, for ease of pronunciation, we often say: [zambur]

یعنی «ن» رو «م» تلفظ می کنیم That is, we pronounce "N" as "M".

این اتفاق تو کلمه¬های دیگه هم میفته هذا يحدث بعبارة أخرى أيضًا This happens in other words as well

مثلا تو روزهای هفته: على سبيل المثال ، في أيام الأسبوع: Such as days of the week:

مثل: شنبه - یکشنبه - دوشنبه like: Saturday - Sunday - Monday

همشون [n] هستن كلهم [ن]. all of them are [n]

ولی تو فارسی گفتاری برای راحتی تلفظ میگیم: لكن بالفارسية المنطوقة نقول لسهولة النطق: But in spoken Persian for ease of pronunciation we say:

shambe - yekshambe - doshambe شامبي - يكشامبي - دوشامبي shambe - yekshambe - doshambe

[m] تلفظ میشه نطق [م]. Pronounced [m].

این نکته ها رو یاد بگیرین لهجه فارسی تون خیلی قشنگتر و بهتر میشه Learn these tips and your Farsi accent will become much more beautiful and better

خب بریم سراغ مرحله دوم حسنًا ، دعنا ننتقل إلى المرحلة الثانية Well, let's start the sencond step

خوندن داستان با سرعت بالاتر اقرأ القصة بسرعة أعلى Read the story at a higher speed

نیش يعض bite

زنبور bee

همونطور که گفتم تو فارسی گفتاری میگیم: [zambur] كما قلت بالفارسية المنطوقة نقول: [زمبور] as I said before in spoken Persian we say: [zambur]

کشنده deadly

مار snake

بحث کردن يناقش to argue

قبول نکردن رفض to refuse

اثبات دليل proof

خودنمایی showing off

لعنتی damn

مکیدن مص to suck succion

تخلیه discharge Décharge

نقشه کشیدن يخطط to plane Plan

پا به فرار گذاشتن to run away fuyez

ضماد كمد poultice cataplasme

دیدگاه وجهة نظر point of view point de vue

تلقین indoctrination endoctriner

خب بچه ها اینم از داستان یا بهتره بگم حکایت امروز Well, guys, this is the today's story, or rather, anecdote

امیدوارم لذت برده باشین و چیزی یاد گرفته باشین أتمنى أن تكون قد استمتعت وتعلمت شيئًا I hope you enjoyed and learned something

اسم من عسله، مرسی که همراه من بودین، دوستون دارم خداااافظ... انا اسمي اصالة اشكرك لكونك معي بحبك بارك الله فيك ... My name is Asal, thanks for watching, I love you Bye...