×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Learn Persian by Podcast, Common Adjectives in Persian | Persian & English Subtitles | Free PDF - YouTube

Common Adjectives in Persian | Persian & English Subtitles | Free PDF - YouTube

سلام دوستان حالتون چطوره؟

امروز میخوام در مورد صفتها در زبان فارسی صحبت کنم

پس بزن بریم!

خب دوستان مثل همیشه پی دی اف این ویدیو رو هم داخل کانال تلگرام قرار دادم

و همینطور این ویدیو شامل زیرنویس فارسی و انگلیسی هستش

همونطور که گفتم امروز میخواییم در مورد صفت¬ها با هم بخونیم

یه توضیح کوتاهی در مورد نقش صفت

و این که در کجای جمله قرار میگیره هم میدم

و بعدش صفتهای پرکاربرد و رایج در زبان فارسی رو به همراه مثالشون میبینیم

خب صفت چیه؟ صفت چیست؟

به بیانی ساده صفت کلمه ای هست که اسم رو توصیف میکنه

همه ما میدونیم که گاهی بیان اسم به تنهایی منظور ما رو ادا نمیکنه

پس با توصیف اسم میتونیم منظور خودمون رو دقیق¬تر و بهتر برسونیم

مثلا فرض کنین از خواهرتون میخوایین که کیفتون رو براتون بیاره

و شما چندین تا کیف دارین.

پس چطور میتونین بهش بگید که کدوم کیف رو میخوایین؟

مجبورید اون کیف رو توصیفش کنید.

که در اینجا میتونید بگید:

لطفا اون کیفِ سیاه رو بیار.

که در اینجا مخاطب شما منظورتون رو کاملا درک می¬کنه

و میفهمه دقیقا شما چی میخوایین.

پس صفت وابسته اسمه و درباره اون توضیح میده

و به اسمی که صفتی برای اون بیان میشه، موصوف میگن

موصوف به معنای وصف شده هست

در زبان فارسی معمولا ابتدا موصوف و سپس صفت میاد

و این دو، یعنی موصوف و صفت با حرف اضافه ِ به هم می پیوندند

مثلا: دختر موصوفه. زیبا صفته.

نمیگیم: dokhtar ziba

با یه ِ یه حرف اضافه ِ به هم وصلشون میکنیم

میگیم:

dokhtare ziba دخترِ زیبا

kife siah کیفِ سیاه

pesare khub پسرِ خوب

البته گاهی پیش میاد که اول صفت و بعد موصوف بیاد

مثل: بزرگ مرد

که موضوع این جلسه ما نیست و ما به همون مورد اول اکتفا میکنیم

بریم با هم دیگه صفتهای رایج در زبان فارسی رو ببینیم

و برای هر کدوم چندتا مثال بزنیم.

ملچ ملوچ اون صدایی هست که بعضیها هنگام غذا خوردن تولید می¬کنن.

خب بچه ها اینم از چندتا صفت پرکاربرد و رایج در زبان فارسی

شما هم برای هر کدوم یه مثال بزنید توی کامنتها برام بنویسید

اسم من عسله. مرسی که ویدیو رو دیدین.

دوستون دارم... خدافظ....


Common Adjectives in Persian | Persian & English Subtitles | Free PDF - YouTube Gemeinsame Adjektive im Persischen Persische und englische Untertitel Kostenloses PDF – YouTube Common Adjectives in Persian Persian & English subtitles Free PDF - YouTube Adjectifs usuels en persan Sous-titres persan et anglais PDF gratuit - YouTube Adjetivos comuns em persa Legendas em persa e inglês PDF grátis - YouTube Vanliga adjektiv på persiska Persiska och engelska undertexter Gratis PDF - YouTube

سلام دوستان حالتون چطوره؟ مرحبا أصدقائي. كيف حالكم؟ Hello my friends, how are you?

امروز میخوام در مورد صفتها در زبان فارسی صحبت کنم Today I want to talk about adjectives in Persian language Aujourd'hui, je veux parler des adjectifs en persan

پس بزن بریم! So, let's go! Alors allons-y!

خب دوستان مثل همیشه پی دی اف این ویدیو رو هم داخل کانال تلگرام قرار دادم حسنًا ، أيها الأصدقاء ، كما هو الحال دائمًا ، أضع ملف PDF الخاص بهذا الفيديو في قناة Telegram Well, friends, as always, I post the PDF of this video in the Telegram channel Eh bien, les amis, comme toujours, j'ai mis le PDF de cette vidéo dans la chaîne Telegram

و همینطور این ویدیو شامل زیرنویس فارسی و انگلیسی هستش يتضمن هذا الفيديو أيضًا ترجمة باللغة الفارسية والإنجليزية Also, this video includes Persian and English subtitles De plus, cette vidéo comprend des sous-titres persans et anglais

همونطور که گفتم امروز میخواییم در مورد صفت¬ها با هم بخونیم كما قلت ، نريد اليوم أن نقرأ معًا عن الصفات As I said, today we want to study about adjectives

یه توضیح کوتاهی در مورد نقش صفت I will give you a brief explanation about the role of adjectives Une brève explication sur le rôle des adjectifs

و این که در کجای جمله قرار میگیره هم میدم وسأذكر أيضًا مكان وضعها في الجملة And where it is placed in the sentence Et je vais aussi donner où il est placé dans la phrase

و بعدش صفتهای پرکاربرد و رایج در زبان فارسی رو به همراه مثالشون میبینیم And then we see the commonly used and common adjectives in the Persian language along with their examples Et puis nous voyons les adjectifs couramment utilisés et communs dans la langue persane avec leurs exemples

خب صفت چیه؟ صفت چیست؟ So what is an adjective? Qu'est-ce donc qu'un adjectif ? Qu'est-ce qu'un adjectif ?

به بیانی ساده صفت کلمه ای هست که اسم رو توصیف میکنه Simply, an adjective is a word that describes a noun En termes simples, un adjectif est un mot qui décrit un nom

همه ما میدونیم که گاهی بیان اسم به تنهایی منظور ما رو ادا نمیکنه We all know that sometimes saying names alone doesn't do what we want Nous savons tous que parfois, dire le nom seul ne remplit pas notre objectif

پس با توصیف اسم میتونیم منظور خودمون رو دقیق¬تر و بهتر برسونیم So by describing the name, we can convey our meaning more precisely and better Ainsi, en décrivant le nom, nous pouvons transmettre notre signification plus précisément et mieux

مثلا فرض کنین از خواهرتون میخوایین که کیفتون رو براتون بیاره For example, suppose you ask your sister to bring you your bag Par exemple, supposons que vous demandiez à votre sœur de vous apporter votre sac

و شما چندین تا کیف دارین. And you have several bags. Et vous avez plusieurs sacs.

پس چطور میتونین بهش بگید که کدوم کیف رو میخوایین؟ So how can you tell her which bag you want? Alors, comment pouvez-vous lui dire quel sac vous voulez ?

مجبورید اون کیف رو توصیفش کنید. You have to describe that bag. Vous devez décrire ce sac.

که در اینجا میتونید بگید: You can say: que vous pouvez dire ici :

لطفا اون کیفِ سیاه رو بیار. Please give the black bag Veuillez apporter ce sac noir.

که در اینجا مخاطب شما منظورتون رو کاملا درک می¬کنه Here, your listener will fully understand what you mean Ici, votre public comprendra parfaitement ce que vous voulez dire

و میفهمه دقیقا شما چی میخوایین. And she understands exactly what you want. Et il comprend exactement ce que vous voulez.

پس صفت وابسته اسمه و درباره اون توضیح میده So adjective depends on noun and explain about it Ainsi, l'adjectif dépendant décrit son nom et à son sujet

و به اسمی که صفتی برای اون بیان میشه، موصوف میگن And the noun for which an adjective is expressed is called "mosuf" Et le nom pour lequel un adjectif est exprimé s'appelle un attribut

موصوف به معنای وصف شده هست mosuf means described Décrit signifie décrit

در زبان فارسی معمولا ابتدا موصوف و سپس صفت میاد In Persian language, mosuf usually comes first and then the adjective En langue persane, l'adjectif vient généralement en premier, puis l'adjectif

و این دو، یعنی موصوف و صفت با حرف اضافه ِ به هم می پیوندند and these two, I mean mosuf and sefat will connect with "e" Et ces deux, c'est-à-dire l'adjectif et l'adjectif, sont joints par une préposition

مثلا: دختر موصوفه. زیبا صفته. For example: (dokhtar)girl is mosuf, (ziba)beautiful is sefat Par exemple : la fille décrite. beau est un adjectif.

نمیگیم: dokhtar ziba we don't say: dokhtar zibaa

با یه ِ یه حرف اضافه ِ به هم وصلشون میکنیم We connect them with [e]

میگیم: we say:

dokhtare ziba دخترِ زیبا dokhtare ziba beautiful girl

kife siah کیفِ سیاه kife siah black bag

pesare khub پسرِ خوب pesare khub good boy

البته گاهی پیش میاد که اول صفت و بعد موصوف بیاد of course maybe sometimes sefat come first them mosuf comes sencond Bien sûr, il arrive parfois que l'adjectif vienne en premier puis l'adjectif

مثل: بزرگ مرد like: bozorg mard (great man) Comme : grand homme

که موضوع این جلسه ما نیست و ما به همون مورد اول اکتفا میکنیم هذا ليس موضوع لقائنا وسنقتصر على الاجتماع الأول That is not the subject of our session and we will limit ourselves to the first one Ce n'est pas le sujet de notre rencontre et nous nous limiterons au premier

بریم با هم دیگه صفتهای رایج در زبان فارسی رو ببینیم Let's see the common adjectives in Persian together Voyons ensemble les adjectifs courants en persan

و برای هر کدوم چندتا مثال بزنیم. And let's give some examples for each. Et donnons quelques exemples pour chacun.

ملچ ملوچ اون صدایی هست که بعضیها هنگام غذا خوردن تولید می¬کنن. Melch Meluch هو الصوت الذي يصدره بعض الناس أثناء تناول الطعام. Malach Muluch is the sound that some people make while eating. Melch Meluch est le son que certaines personnes font en mangeant.

خب بچه ها اینم از چندتا صفت پرکاربرد و رایج در زبان فارسی Well, guys, these are some of the most used and common adjectives in the Persian language Eh bien, les gars, ce sont quelques-uns des adjectifs les plus utilisés et les plus courants en persan

شما هم برای هر کدوم یه مثال بزنید توی کامنتها برام بنویسید Write an example for each of them in the comments

اسم من عسله. مرسی که ویدیو رو دیدین. I'm Asal, thanks for watching

دوستون دارم... خدافظ.... love you.... byeee...