×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norsk for Beginners, 2.10 – Norse Mythology Today

2.10 – Norse Mythology Today

Heihei!

Norrøn mytologi i dag Norrøn mytologi har vore viktig i å forma norsk kultur. For eksempel kjem dette fram i språket. På norsk kjem mange av vekedagane frå norrøne gudar. Tysdag (den andre dagen i veka) kjem frå Tyr. Det er Tyr sin dag. Tyr er krigsguden i norrøn mytologi. Han bestemmer kven som vinn i slag. Onsdag kjem frå Odins dag. Torsdag er då Tor sin dag. Fredag er Frigg sin dag. Frigg er kona til Odin.

Det finnes også fleire norske namn som kjem frå norrøn mytologi. For eksempel er det fleire i Noreg som heitar for eksempel Odin, Tor, Trym og Loke blant gutar og Edda, Embla og Idun blant jenter. Dei norrøne namna er framleis populære.

Norrøn mytologi kjem også til syne i populærkulturen. For eksempel er det ein kjent teikneserie frå Marvel som heitar Thor. Dette har også blitt ein kjent filmserie. Tor er her ein del av Marvel sitt univers. Her kan me sjå Loke og Tor saman med hulken.

Norrøn religion kjem også tydeleg fram i TV-serien Vikings frå 2013. Den handlar om vikingar som reiser frå Noreg til Storbritannia. I serien ser me eit blót, altså ei norrøn ofring. Det finnes også fleire norske seriar med vikingar i seg. Ein av dei mest kjente er Vikingane frå 2016. Det er ein humorserie om vikingar.

Det er også mange dataspel som er inspirerte av norrøn mytologi. God of War: Ragnarök er eit eksempel på dette. Det er eit spel som kjem i år, 2021, og som skal handla om norrøn mytologi.

Men det mest utrulege er kanskje at norrøn religion ikkje er daudt. Norrøn religion lev framleis i dag, men i ein moderne form. Åsatru er ei moderne gjenskaping av norrøn religion som finnes i Noreg i dag. Åsatru blei godkjent som norsk trussamfunn i 1996. Då vart åsatru godkjent på same måte som hinduisme, buddhisme, kristendom, islam og andre religionar. Åsatru trur på gudane i norrøn mytologi. Dei som er med i åsatrua er meir opptekne av at folk er med på blot enn kva folk trur på. I åsatru bryr dei seg ikkje så mykje om kva folk trur på. Likevel er ikkje åsatru det same som norrøn religion. Det er ein moderne gjenskaping av norrøn religion, men det er ikkje akkurat det same.

Som de kan sjå er norrøn mytologi framleis veldig synleg i dag. Norrøn mytologi blir brukt i språket vårt, det er ein del av populærkulturen og det lev vidare i åsatru. I neste sesong, sesong tre, kjem me til å gå over til eit anna tema enn norrøn mytologi. I neste sesong skal me snakka om noko anna. Då skal me snakka om norske stader og byar.

Vocabulary:

Å koma fram i – To be evident in

Vekedag – Weekday

Slag – Battle

Framleis – Still

Kjem til syne i – Can be seen in

Teikneserie – Comic

Dataspel – Video game

Utruleg – Unbelievable

Gjenskaping – Recreation

Trussamfunn – Religious community

Opptatt av – Concerned with

Å bry seg – To care

De – You (plural)

Synleg – Visible

2.10 – Norse Mythology Today 2.10 – Nordische Mythologie heute 2.10 – Norse Mythology Today 2.10 – La mitología nórdica hoy 2.10 - La mythologie nordique aujourd'hui 2.10 – La mitologia norrena oggi 2.10 – Dzisiejsza mitologia nordycka 2.10 - Mitologia Nórdica Hoje 2.10 – Скандинавская мифология сегодня 2.10 – Günümüz İskandinav Mitolojisi 2.10 – Скандинавська міфологія сьогодні

Heihei! Hey Hey!

Norrøn mytologi i dag Norrøn mytologi har vore viktig i å forma norsk kultur. Norse mythology today Norse mythology is important in shaping Norwegian culture. Mitologia nórdica hoje A mitologia nórdica é importante na formação da cultura norueguesa. For eksempel kjem dette fram i språket. For example, this emerges in the language. Par exemple, cela se reflète dans la langue. Por exemplo, isso emerge na linguagem. Наприклад, це виходить у мові. På norsk kjem mange av vekedagane frå norrøne gudar. In Norwegian, many of the weekdays come from Norse gods. En norvégien, de nombreux jours de la semaine proviennent des dieux nordiques. Em norueguês, muitos dos dias da semana vêm dos deuses nórdicos. У норвезькій мові багато днів тижня походять від скандинавських богів. Tysdag (den andre dagen i veka) kjem frå Tyr. Dienstag (der zweite Tag der Woche) kommt von Tyr. Tuesday (the second day of the week) comes from Tyr. Terça-feira (o segundo dia da semana) vem de Tyr. Det er Tyr sin dag. It's Tyr's day. C'est le jour de Tyr. É o dia de Tyr. Tyr er krigsguden i norrøn mytologi. Tyr est le dieu de la guerre dans la mythologie nordique. Tyr é o deus da guerra na mitologia nórdica. Han bestemmer kven som vinn i slag. He decides who wins in battles. C'est lui qui décide qui gagnera la bataille. Ele decide quem ganha a batalha. Він вирішує, хто переможе в боях. Onsdag kjem frå Odins dag. Wednesday comes from Odin's day. Le mercredi vient du jour d'Odin. Quarta-feira vem do dia de Odin. Torsdag er då Tor sin dag. Thursday is Tor's day. Jeudi est le jour de Tor. Quinta-feira é o dia do Tor. Fredag er Frigg sin dag. Sexta-feira é dia de Frigg. Frigg er kona til Odin. Frigg est l'épouse d'Odin. Frigg é a esposa de Odin.

Det finnes også fleire norske namn som kjem frå norrøn mytologi. There are also several Norwegian names that come from Norse mythology. Il existe également plusieurs noms norvégiens issus de la mythologie nordique. Existem também vários nomes noruegueses provenientes da mitologia nórdica. For eksempel er det fleire i Noreg som heitar for eksempel Odin, Tor, Trym og Loke blant gutar og Edda, Embla og Idun blant jenter. For example, there are several people in Norway whose names are, for example, Odin, Thor, Trym and Loki among boys and Edda, Embla and Idun among girls. Por exemplo, existem várias pessoas na Noruega cujos nomes são, por exemplo, Odin, Thor, Trym e Loki entre os meninos e Edda, Embla e Idun entre as meninas. Dei norrøne namna er framleis populære. Les noms nordiques sont toujours populaires. Os nomes nórdicos ainda são populares.

Norrøn mytologi kjem også til syne i populærkulturen. Die nordische Mythologie kommt auch in der Populärkultur vor. Norse mythology also appears in popular culture. A mitologia nórdica também aparece na cultura popular. For eksempel er det ein kjent teikneserie frå Marvel som heitar Thor. For example, there is a well-known cartoon series from Marvel called Thor. Por exemplo, existe uma conhecida série de desenhos animados da Marvel chamada Thor. Dette har også blitt ein kjent filmserie. This has also become a well-known film series. C'est également devenu une série de films bien connue. Esta também se tornou uma série de filmes bem conhecida. Tor er her ein del av Marvel sitt univers. Thor is here part of Marvel's universe. Thor aqui faz parte do universo da Marvel. Her kan me sjå Loke og Tor saman med hulken. Here we can see Loki and Tor together with the hulk. Ici, je peux voir Loki et Tor ensemble avec le sanglot. Aqui posso ver Loki e Thor juntos com o soluço.

Norrøn religion kjem også tydeleg fram i TV-serien Vikings frå 2013. Norse religion also appears clearly in the TV series Vikings from 2013. La religion nordique apparaît également clairement dans la série télévisée Vikings de 2013. A religião nórdica também aparece claramente na série de TV Vikings de 2013. Den handlar om vikingar som reiser frå Noreg til Storbritannia. É sobre vikings que viajam da Noruega para a Grã-Bretanha. I serien ser me eit blót, altså ei norrøn ofring. In der Serie sehe ich einen Blót, also ein nordisches Opfer. In the series, I see a blót, i.e. a Norse sacrifice. Dans la série, je vois un blot, c'est à dire un sacrifice nordique. Na série, vejo um blót, ou seja, um sacrifício nórdico. Det finnes også fleire norske seriar med vikingar i seg. There are also several Norwegian series with Vikings in them. Il existe également plusieurs séries norvégiennes avec Vikings. Existem também várias séries norueguesas com Vikings. Ein av dei mest kjente er Vikingane frå 2016. L’un des plus célèbres est Vikingane de 2016. Um dos mais famosos é o Vikingane de 2016. Det er ein humorserie om vikingar. It is a comedy series about Vikings. Il s'agit d'une série comique sur les Vikings. É uma série de comédia sobre Vikings.

Det er også mange dataspel som er inspirerte av norrøn mytologi. There are also many computer games that are inspired by Norse mythology. Il existe également de nombreux jeux informatiques inspirés de la mythologie nordique. Existem também muitos jogos de computador inspirados na mitologia nórdica. God of War: Ragnarök er eit eksempel på dette. God of War: Ragnarök é um exemplo disso. Det er eit spel som kjem i år, 2021, og som skal handla om norrøn mytologi. There is a game coming this year, 2021, which will be about Norse mythology. Il y a un jeu à venir cette année, 2021, qui portera sur la mythologie nordique. Há um jogo chegando este ano, 2021, que será sobre a mitologia nórdica.

Men det mest utrulege er kanskje at norrøn religion ikkje er daudt. But perhaps the most amazing thing is that Norse religion is not dead. Mais le plus étonnant est peut-être que la religion nordique n’est pas morte. Mas talvez o mais surpreendente seja que a religião nórdica não está morta. Norrøn religion lev framleis i dag, men i ein moderne form. Norse religion still lives today, but in a modern form. La religion nordique existe toujours aujourd’hui, mais sous une forme moderne. A religião nórdica ainda vive hoje, mas de uma forma moderna. Åsatru er ei moderne gjenskaping av norrøn religion som finnes i Noreg i dag. Åsatru is a modern recreation of Norse religion that exists in Norway today. Åsatru est une recréation moderne de la religion nordique qui existe aujourd'hui en Norvège. Åsatru é uma recriação moderna da religião nórdica que existe hoje na Noruega. Åsatru blei godkjent som norsk trussamfunn i 1996. Åsatru was approved as a Norwegian trust society in 1996. A Åsatru foi aprovada como sociedade fiduciária norueguesa em 1996. Då vart åsatru godkjent på same måte som hinduisme, buddhisme, kristendom, islam og andre religionar. Then åsatru was approved in the same way as Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam and other religions. Ensuite, l’åsatru a été approuvé au même titre que l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l’islam et d’autres religions. Então åsatru foi aprovado da mesma forma que o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo e outras religiões. Åsatru trur på gudane i norrøn mytologi. Åsatru believes in the gods of Norse mythology. Åsatru croit aux dieux de la mythologie nordique. Åsatru acredita nos deuses da mitologia nórdica. Dei som er med i åsatrua er meir opptekne av at folk er med på blot enn kva folk trur på. Those who are part of åsatrua are more concerned that people are involved in just what people believe in. Ceux qui font partie de la superstition sont plus préoccupés par le fait que les gens font partie du complot que par ce que les gens croient. Aqueles que fazem parte da superstição estão mais preocupados com o fato de as pessoas fazerem parte da trama do que com o que as pessoas acreditam. I åsatru bryr dei seg ikkje så mykje om kva folk trur på. In Åsatru they do not care so much about what people believe in. À åsatru, ils ne se soucient pas tellement de ce que croient les gens. Em åsatru, eles não se importam tanto com o que as pessoas acreditam. Likevel er ikkje åsatru det same som norrøn religion. Nevertheless, åsatru is not the same as the Norse religion. Néanmoins, l’åsatru n’est pas la même chose que la religion nordique. No entanto, åsatru não é o mesmo que religião nórdica. Det er ein moderne gjenskaping av norrøn religion, men det er ikkje akkurat det same. It is a modern re-creation of the Norse religion, but it is not exactly the same. Il s’agit d’une recréation moderne de la religion nordique, mais ce n’est pas exactement la même. É uma recriação moderna da religião nórdica, mas não é exatamente a mesma.

Som de kan sjå er norrøn mytologi framleis veldig synleg i dag. As they can see, Norse mythology is still very visible today. Comme vous pouvez le constater, la mythologie nordique est encore très visible aujourd’hui. Como você pode ver, a mitologia nórdica ainda é muito visível hoje. Norrøn mytologi blir brukt i språket vårt, det er ein del av populærkulturen og det lev vidare i åsatru. Norse mythology is used in our language, it is part of popular culture and it lives on in åsatru. La mythologie nordique est utilisée dans notre langue, elle fait partie de la culture populaire et perdure à åsatru. A mitologia nórdica é usada em nossa língua, faz parte da cultura popular e continua viva em åsatru. I neste sesong, sesong tre, kjem me til å gå over til eit anna tema enn norrøn mytologi. In the next season, season three, we will move on to a different theme than Norse mythology. Dans la prochaine saison, la troisième saison, je passerai à un thème différent de la mythologie nordique. Na próxima temporada, terceira temporada, mudarei para um tema diferente da mitologia nórdica. I neste sesong skal me snakka om noko anna. Next season we will talk about something else. Na próxima temporada falaremos de outra coisa. Då skal me snakka om norske stader og byar. Then we will talk about Norwegian cities and towns. Ensuite, je parlerai des villes norvégiennes. Depois falarei sobre vilas e cidades norueguesas.

Vocabulary: Vocabulário:

Å koma fram i – To be evident in Para aparecer em - Para ser evidente em

Vekedag – Weekday

Slag – Battle

Framleis – Still

Kjem til syne i – Can be seen in

Teikneserie – Comic

Dataspel – Video game

Utruleg – Unbelievable

Gjenskaping – Recreation

Trussamfunn – Religious community

Opptatt av – Concerned with

Å bry seg – To care

De – You (plural)

Synleg – Visible