×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 3 – Jevons paradoks

3 – Jevons paradoks

Før me byrjar vil eg berre minna dykk på at de kan finna teksten til episoden på nettstaden til podcasten. De finn ein link i deksripsjonen under. Takk.

Hei og velkommen til «Lær norsk nå» ein podcast for vidarekomande for å høyra autentisk norsk gjennom spennande materiale.

I denne episoden skal me sjå på eit økonomisk konsept kalla for Jevons Paradoks eller effektivitetsparadoksen. Fyrst, altså først, skal me sjå på kva det er. Deretter ser me litt på kva konsekvensar det har for økonomien og generelt.

Jevons paradoks skjer når anten teknologisk utvikling eller regjeringspolitikk førar til ein auking i effektivitet i bruken av ein ressurs. Altså at ein får igjen meir for mindre bruk av denne ressursen. For eksempel kan ein finna opp ein bil som bruker bensin meir effektivt, altså at bilen kan køyra lenger å mindre bensin. Ein skulle tru at ved å auka effektiviteten ville ressursbruken minka, altså at ein bruker mindre bensin dersom bilane bruker bensinen meir effektivt. Det er derimot det omvendte som skjer som oftast – ein auking i effektiviteten førar også til at ein brukar meir av den ettersom etterspørselen aukar.

Den fyrste som skildra fenomenet var den engelske økonomen William Stanley Jevons i boka hans «Kål spørsmålet» frå 1865. Dette var i ein periode med stor økonomisk utvikling og vekst i England på grunn av den industrielle revolusjonen. Jevons kunne då sjå korleis den kjappe teknologiske utviklinga påverka økonomien, og han var spesielt opptatt av kål. Han såg at betringar i effektiviteten til dampmaskinane auka etterspørsel etter kål, noko som førde til større kålproduksjon. For mange var Jevons konklusjon skremmande ettersom det var fleire i Storbritannia som var redde for at landet skulle bruka opp kål reservane. Nokre ekspertar peika derimot på at auka effektivitet ville føra til mindre kålbruk, og at det dermed ikkje ville bli noko problem. Jevons sin konklusjon var derimot motsett, større effektivitet førar til større bruk av kål. Dermed kunne ein ikkje rekna med at auking i effektivitet ville løysa problemet med at det blei mindre og mindre kål i landet.

Økonomar kan også sjå fenomenet i dag. For eksempel kan vi gå tilbake til den bensineffektive bilen. Ein har sett at konsumarar pleiar å bruka bilen meir dersom dei er meir energieffektive, noko som skapar auka etterspørsel for bensin. Ein auking i effektivitet vil føra til at det blir billigare å reisa med bil, og folk reiser difor også lenger. Jevons paradoksen inntreff dersom det blir brukt meir av ressursen, i dette tilfelle bensin, enn minkinga av den på grunn av effektivitetsauking. Dette er eit noko forenkla bilete av situasjonen ettersom andre faktorar også kan spela inn.

Nokon har i dag tatt til orde for, altså fremma, energieffektivitet som ein måte å akselerera utviklinga mot ein grøn og fornybar-energi økonomi. FN uttalte seg i 2007 at energieffektivitet var den «største, mest jamt fordelte og billigaste energiressursen. Ein skulle jo tru at dersom energibruken til ei lyspære går ned, vil ein spara meir energi. Verdas økonomiske forum har også fremma energieffektivitet og blant anna peika på at kjøleskap i USA i dag bruker omtrent ¾ mindre energi enn gjennomsnittet i 1975. I tillegg er det 20% større og kostar 60% mindre. Alle partar ser ut til å vinna på det. Likevel har ein i den same perioden som effektivitetsauking av kjøleskap også sett at det har blitt selt langt fleire kjøleskap på verdsbasis. Det kan dermed sjå ut som effektivitetsauking faktisk skader miljøet i staden for å redda det, slik som FN og Verdas Økonomiske Forum har lova. Igjen ser ein korleis Jevons paradoks spelar inn.

Mykje i Jevons paradoks ser ut til å vera knytt til prisar. Når det blir billigare å bruka noko på grunn av effektivitetsauking, kan ein bruka den meir. For eksempel gjorde effektivitetsaukinga av dampmaskinen det meir lønnsamt å bruka den til å produsera industrivarer. Ein kunne då produsera meir og tena meir pengar, og fekk då også råd til å kjøpa fleire dampmaskinar som igjen førde til at ein måtte bruka større mengder med kål. Prosessen går i ein slags sirkel, men det at varen blir billigare å bruka er nok kanskje det mest fundamentale, altså viktigaste i Jevons paradoks.

Schipper, ein akademikar innan økonomi, meiner derimot at Jevons paradoks ikkje er like aktuell i dag. Jevons levde midt i den indsutrielle revolusjonen med stor vekst innan for energibruk og industri. I den moderne digitaliserte og globaliserte verda vi lev i dag er det ikkje lenger slik at større energieffektivitet fører til større bruk av ressursar. Likevel forklarer ikkje dette kvifor energieffektivitetsauking i fleire land ikkje har ført til ei minking i klimautslepp som CO2 – tvert imot ser det ut til å ha ført til ei auking i staden, noko som liknar mykje på Jevons paradoks. Ein grunn til dette er at mange har eit for snevert, altså smalt syn på det større bilete.

La oss gå tilbake til kjøleskap. I USA byrja ein å kjøpa kjøleskap på 50-talet, og desse var små og brukte mykje energi. På 60-talet var det mange som investerte i større og betre kjøleskap som også var meir energieffektive, men det betydde ikkje at dei gamle forsvann. Mange flytta det gamle kjøleskapet ned i kjellaren og brukte det til å oppbevara drikkevarer. Så sjølv om effektivitetsauking i kjøleskap burde ha ført til mindre energibruk, var det ikkje alltid slik ettersom mange framleis brukte dei gamle kjøeskapa i tillegg til dei nye. Dermed blei det totale energiforbruket større, ikkje mindre.

Dette er ein trend som har fortsatt i store deler av USA og verda. I dag har ein gjerne to kjøleskap, ein frysar, eller kanskje til og med to, ein stad til kalde drikker osv. Denne kapasiteten til å meir effektivt, og derfor billigare, å frysa eller halda kaldt, har også gjort at moglegheita til å kjøpa kalde ting har auka. Ein kjøper gjerne meir frosne grønsaker, frosenpizza osv. I Noreg et vi for eksempel svært mykje frosenmat. Ein skulle også tru at større kapasitet til å halda mat kald ville ført til at ein kasta mindre. Tvert i mot, ein kjøper gjerne meir fordi ein veit at maten held lenger. Dette kan derimot føra til at ein kjøper alt for mykje mat, og før ein veit ordet av det, må ein kasta ein tredjedel av maten. Igjen ser ein korleis Jevons paradoks er høgst aktuell i dag.

Matsvinn, altså kasting av mat, er eit av dei største miljøproblema vi har i dag. Det er då interessant å sjå at per-innbyggjar matkasting har auka mykje sidan 70-talet, og i dag blir 40% av all mat produsert i USA kasta. Ved å kasta denne maten forsvinn for det fyrste sjølve energien, kaloriane, i maten ettersom det ikkje blir brukt. I tillegg var all den energien ein brukte til å kjøla ned maten med bortkasta. Ein må også ta med all energien som blei brukt til å utvikla, hausta, prosessera og lagra maten som også då vil vera bortkasta energi. Og det stopper ikkje her, for i jordbruket brukte ein også store delar gjødsling, vatn og irrigasjon, plantevernmiddel osv. I 2009 gjekk faktisk så mykje som ein fjerdedel av ferskvatnbruk i USA til å produsera vatn. Problemet er stort og å løysa matsvinnskrisa er ein viktig faktor for å løysa miljøproblema i dag. Det er likevel ikkje slik at effektivitetsauke aleine kan fiksa det, noko Jevons paradoks visar tydeleg.

Eit anna stort miljøproblem som kan ha blitt forverra ved effektivitetsauke er faktisk nedkjølingsanlegg, aircondition. I 1960 hadde berre 20% av heimar i USA nedkjølingsanlegg, og for dei som hadde det var det svært dyrt å bruka det. Dette gjorde at ein brukte det mykje sjeldnare. Moderne airconditionar er derimot mykje meir energieffektive noko som har ført til at marknaden har auka og det har blitt mykje billigare å kjøla ned huset. I 2005 hadde 84% av alle husstandar i USA ein nedkjølingsanlegg. Effektiviteten på aircondition auka med 28% mellom 1993 og 2005, men likevel auka energibruken for aircondition per husstand med 37%. Dermed bruker ein omtrent like mykje energi på å kjøla ned hus i USA i dag som all energibruk til saman til alle formål på 50-talet.

Igjen kan ein sjå korleis teknologiske betringar førar til at det blir billigare å gjera noko, som å kjøa ned hus, noko som aukar forbruket. Ein som er blitt vandt med eit nedkjølt hus heile døgnet i løpet av heile sommaren har vanskelegare for å gå tilbake til ei verd utan nedkjøling. I Noreg er ikkje dette eit så stort problem ettersom gjennomsnittstemperaturane i sommarmånadane er ca. 12 grader, altså ikkje veldig varmt. I USA og mange andre land er det derimot mykje meir aktuelt, og det ser ein også ved at bruken av nedkjølingsanlegg i andre land også aukar kraftig. I Kina har bruken av aircondition tripla seg, altså auka 3 gonger så mykje, mellom 1997 og 2007.

Dette er ein vond sirkel ettersom meir nedkjølingsanlegg tyder større utslepp av klimagassar noko som tyder at temperaturen aukar på jorda. Auka temperaturar vil igjen føra til meir bruk av nedkjølingsanlegg, meir klimautslepp og endå varmare ute temperatur. Jevons effekt må kankskje difor analyserast på eit makronivå i staden for eit mikronivå for å faktisk få fram effektane av effektivitetsauke.

Faktisk kan sjølv folkeauke vera ein slags Jevons effekt. Jo meir effektive me blir, jo meir folk kan me forsørgja, noko som førar til større energibruk. Dei fleste rikare landa i verda har i dag stagnerande eller negativ folkevekst, men dersom ein ser på landa som har størst folkevekst er det land som har byrja å bli betre. Betre levekår førar altså i fyrste omgang til langt større folkevekst.

Og sjølv om effektivitetsauke faktisk førar til at ein bruker mindre energi ein stad, for eksempel meir effektive bilar. Sidan vi allereie køyrar så mykje kan det vera at effektivitetsauke på drivstoffbruk faktisk kan ha ein effekt på bruken av bensin og diesel. Likevel er det stor sannsynligheit for at dei pengane ein sparar på drivstoff då blir brukt til eit auka forbruk, eller konsum, andre stader som har deira eigne negative miljøeffektar. Økonomien er altså eit svært komplisert og samanhengande system, og det er mykje som kan tyda på at effektivitetsauke aleine ikkje er nok. Det løyser ikkje dei underliggjande djupare problema som kapitalismen og konsumerverda vi lev i har ført til.

Noko anna som er farleg med eit for stort fokus på effektivitetsauke er at det blir lite debattert då det intuitivt verkar som ei vinn-vinn situasjon. For politikarar kan ein fremma effektivitet utan noko politisk risiko – alle er einige om at auka effektivitet er bra. Å gå inn for å senka energibruk ved å kutta forbruk er derimot mykje mindre populært ettersom ein då må ofra noko av luksusen me har blitt så vant med. Eit einsidig fokus på å auke effektivitet kan dermed ha vert med på å skapa denne miljøkrisa me no finn oss i, og å fortsetta å dyrka effektivitet trur eg er ein særs dårleg måte å løysa det på. Kanskje kan mindre effektivitet faktisk vera betre ettersom ein då blir meir klar over energibruken. Dersom kjøleskapa var mindre og brukte meir energi, måtte me også ha tenkt meir på kor mykje me kjøpte inn av varer. Kanskje me då også hadde kasta mindre mat?

Det historiske argumentet for Jevons paradoks er svært sterkt, og fenomenet dukkar opp overalt i dag også. Altså kan det verke som om må bør tenkja meir på konsekvensane av effektivitetsauke. Det kan verka ulogisk at effektivitetsauke kan gjera klimaproblemet verre ved auka utslepp, men historisk har dette vist seg å stemt bra. Er det då så lurt av FN å halda fram med, altså å fortsetta å dyrka fram energieffektvitiet? Intensjonane er utvilsamt gode, men kanskje resultatet er det motsette?

Takk for at du har høyrt på denne episoden av «Lær norsk nå». Dette var fyrste episode på nynorsk, noko som kan ha gjort at det var litt vanskeligare å hengja med, altså å forstå kva som blei sagt. Likevel er det lurt å høyra på mange forskjellige måtar å snakka norsk på, og svært mange dialekter liknar eller har trekk som liknar på nynorsk. Nynorsk er tross alt bygd på norsk dialekter. Å høyra nynorsk kan difor vera ein god måte å betra di forståing av norske dialekter generelt. Kontakt meg gjerne på e-mail dersom du har nokre spørsmål, forslag til komande episodar eller noko heilt anna. Me høyres!

3 – Jevons paradoks 3 – Jevons Paradoxon 3 – Jevon's paradox 3 – La paradoja de Jevon 3 – Le paradoxe de Jevon 3 – Il paradosso di Jevon 3 – Jevons paradox 3 – Paradoks Jevona 3 – Paradoxo de Jevon 3 – Парадокс Джевона 3 – Jevons paradox 3 – Jevon'un paradoksu 3 – Парадокс Джевона 3 – 杰文悖论

Før me byrjar vil eg berre minna dykk på at de kan finna teksten til episoden på nettstaden til podcasten. Bevor ich anfange, möchte ich Sie nur daran erinnern, dass sie den Text der Episode auf der Website des Podcasts finden können. Before I start, I just want to remind you that they can find the text of the episode on the podcast's website. Antes de comenzar, solo quiero recordarles que pueden encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Avant de commencer, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez retrouver le texte de l'épisode sur le site du podcast. Prima di iniziare, voglio solo ricordarvi che potete trovare il testo della puntata sul sito del podcast. Zanim zacznę, chcę tylko przypomnieć, że tekst odcinka znajdziesz na stronie podcastu. Antes de começar, só quero lembrar que você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast. 在开始之前,我想提醒您,您可以在播客网站上找到该集的文本。 De finn ein link i deksripsjonen under. Sie finden einen Link in der Entschlüsselung unten. They find a link in the decryption below. Puede encontrar un enlace en la descripción a continuación. Link znajdziesz w opisie poniżej. Takk. Thanks. Gracias.

Hei og velkommen til «Lær norsk nå» ein podcast for vidarekomande for å høyra autentisk norsk gjennom spennande materiale. Hallo und willkommen bei "Learn Norwegian now", einem Podcast für fortgeschrittene Benutzer, um authentisches Norwegisch durch aufregendes Material zu hören. Hello and welcome to "Learn Norwegian now" a podcast for advanced users to hear authentic Norwegian through exciting material. Hola y bienvenidos a "Lær norsk now", un podcast para aquellos que quieren escuchar auténtico noruego a través de material emocionante. Witamy w podcaście „Lær norsk now” dla tych, którzy chcą posłuchać autentycznego norweskiego poprzez ekscytujący materiał. 您好,欢迎来到“Lærnorsk now”播客,该播客专为那些希望通过令人兴奋的材料听到正宗挪威语的人提供。

I denne episoden skal me sjå på eit økonomisk konsept kalla for Jevons Paradoks eller effektivitetsparadoksen. In dieser Episode werden wir uns ein wirtschaftliches Konzept ansehen, das als Jevons-Paradoxon oder Effizienz-Paradoxon bezeichnet wird. In this episode we will look at an economic concept called the Jevons Paradox or the efficiency paradox. En este episodio veremos un concepto económico llamado paradoja de Jevon o paradoja de la eficiencia. In questo episodio esamineremo un concetto economico chiamato paradosso di Jevon o paradosso dell'efficienza. W tym odcinku przyjrzymy się koncepcji ekonomicznej zwanej paradoksem Jevona lub paradoksem efektywności. Bu bölümde Jevon Paradoksu veya verimlilik paradoksu adı verilen ekonomik bir kavrama bakacağız. 在本集中,我们将讨论一个称为杰文悖论或效率悖论的经济概念。 Fyrst, altså først, skal me sjå på kva det er. Lassen Sie uns zuerst sehen, was es ist. First, so first, let's look at what it is. Tout d’abord, je vais d’abord examiner de quoi il s’agit. Po pierwsze, to znaczy najpierw przyjrzę się temu, co to jest. Önce ne olduğuna bakacağım. Deretter ser me litt på kva konsekvensar det har for økonomien og generelt. Dann schauen wir uns ein wenig an, welche Konsequenzen dies für die Wirtschaft und allgemein hat. Then we look a little at what consequences it has for the economy and in general. Potem przyglądam się trochę, jakie to ma konsekwencje dla gospodarki i w ogóle. Daha sonra bunun ekonomi ve genel olarak ne gibi sonuçlara yol açtığına biraz bakıyorum. 然后我会研究一下它对经济和整体的影响。

Jevons paradoks skjer når anten teknologisk utvikling eller regjeringspolitikk førar til ein auking i effektivitet i bruken av ein ressurs. Jevons Paradoxon tritt auf, wenn entweder die technologische Entwicklung oder die Regierungspolitik zu einer Steigerung der Effizienz der Ressourcennutzung führt. Jevon's paradox occurs when either technological development or government policy leads to an increase in the efficiency of the use of a resource. Le paradoxe de Jevon se produit lorsque le développement technologique ou la politique gouvernementale conduit à une augmentation de l'efficacité de l'utilisation d'une ressource. Il paradosso di Jevon si verifica quando lo sviluppo tecnologico o la politica governativa portano ad un aumento dell'efficienza nell'uso di una risorsa. Paradoks Jevona ma miejsce, gdy rozwój technologiczny lub polityka rządu prowadzą do wzrostu efektywności wykorzystania zasobu. Jevon'un paradoksu, teknolojik gelişmenin veya hükümet politikasının bir kaynağın kullanımında verimlilik artışına yol açması durumunda ortaya çıkar. 当技术发展或政府政策导致资源使用效率提高时,杰文悖论就会出现。 Altså at ein får igjen meir for mindre bruk av denne ressursen. Das heißt, man bekommt mehr für weniger Nutzung dieser Ressource. That is, one gets more for less use of this resource. Cela signifie que vous obtenez plus pour une utilisation moindre de cette ressource. Oznacza to, że otrzymujesz więcej za mniejsze wykorzystanie tego zasobu. Bu, bu kaynağı daha az kullanarak daha fazlasını elde edeceğiniz anlamına gelir. 这意味着您可以用更少的资源获得更多的收益。 For eksempel kan ein finna opp ein bil som bruker bensin meir effektivt, altså at bilen kan køyra lenger å mindre bensin. Zum Beispiel kann man ein Auto erfinden, das Benzin effizienter nutzt, dh das Auto kann länger bis weniger Benzin fahren. For example, one can invent a car that uses petrol more efficiently, ie that the car can drive longer to less petrol. Ad esempio, si può inventare un’auto che utilizzi la benzina in modo più efficiente, il che significa che l’auto può guidare più a lungo con meno benzina. Można na przykład wynaleźć samochód, który zużywa benzynę bardziej efektywnie, co oznacza, że może jechać dłużej na mniejszym zużyciu benzyny. 例如,可以发明一种更有效地使用汽油的汽车,这意味着汽车可以用更少的汽油行驶更长时间。 Ein skulle tru at ved å auka effektiviteten ville ressursbruken minka, altså at ein bruker mindre bensin dersom bilane bruker bensinen meir effektivt. Man würde denken, dass durch die Steigerung der Effizienz der Ressourcenverbrauch sinken würde, dh dass man weniger Benzin verbraucht, wenn die Autos das Benzin effizienter nutzen. One would think that by increasing efficiency, the use of resources would decrease, ie that one uses less petrol if the cars use the petrol more efficiently. Verimlilik arttıkça kaynak kullanımının azalacağı, yani otomobiller benzini daha verimli kullanırsa daha az benzin kullanacağınızı düşünebiliriz. 人们会认为,通过提高效率,资源使用就会减少,也就是说,如果汽车更有效地使用汽油,那么您使用的汽油就会减少。 Det er derimot det omvendte som skjer som oftast – ein auking i effektiviteten førar også til at ein brukar meir av den ettersom etterspørselen aukar. Auf der anderen Seite passiert das Gegenteil am häufigsten - eine Steigerung der Effizienz führt auch zu einer stärkeren Nutzung, wenn die Nachfrage steigt. On the other hand, it is the reverse that happens most often - an increase in efficiency also leads to more use of it as demand increases. D’un autre côté, l’inverse se produit généralement : une augmentation de l’efficacité conduit également à une utilisation accrue à mesure que la demande augmente. Öte yandan, genellikle bunun tersi olur; verimlilikteki artış, talep arttıkça verimliliğin daha fazla kullanılmasına da yol açar. 另一方面,相反的情况通常会发生——随着需求的增加,效率的提高也会导致更多的使用。

Den fyrste som skildra fenomenet var den engelske økonomen William Stanley Jevons i boka hans «Kål spørsmålet» frå 1865. Der erste, der das Phänomen beschrieb, war der englische Ökonom William Stanley Jevons in seinem Buch "The Cabbage Question" von 1865. The first to describe the phenomenon was the English economist William Stanley Jevons in his book "The Cabbage Question" from 1865. Le premier à décrire le phénomène fut l'économiste anglais William Stanley Jevons dans son livre "The Cabbage Question" de 1865. Bu fenomeni ilk tanımlayan İngiliz iktisatçı William Stanley Jevons'un 1865 tarihli "Lahana Sorunu" adlı kitabındaydı. 第一个描述这一现象的是英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯 (William Stanley Jevons),他在 1865 年出版的《卷心菜问题》一书中提出了这一现象。 Dette var i ein periode med stor økonomisk utvikling og vekst i England på grunn av den industrielle revolusjonen. Dies war eine Zeit großer wirtschaftlicher Entwicklung und Wachstums in England aufgrund der industriellen Revolution. This was in a period of great economic development and growth in England due to the industrial revolution. C'était pendant une période de grand développement économique et de croissance en Angleterre en raison de la révolution industrielle. Bu, İngiltere'de sanayi devrimi nedeniyle büyük bir ekonomik gelişme ve büyüme dönemiydi. 当时正值英国因工业革命而实现经济大发展和增长的时期。 Jevons kunne då sjå korleis den kjappe teknologiske utviklinga påverka økonomien, og han var spesielt opptatt av kål. Jevons konnte dann sehen, wie sich die rasante technologische Entwicklung auf die Wirtschaft auswirkte, und er interessierte sich besonders für Kohl. Jevons could then see how the rapid technological development affected the economy, and he was particularly interested in cabbage. Jevons a alors pu constater l'impact du développement technologique rapide sur l'économie, et il s'est particulièrement intéressé au chou. Jevons o zaman hızlı teknolojik gelişmenin ekonomiyi nasıl etkilediğini görebiliyordu ve özellikle lahanayla ilgileniyordu. 杰文斯随后看到了技术的快速发展如何影响经济,他对卷心菜特别感兴趣。 Han såg at betringar i effektiviteten til dampmaskinane auka etterspørsel etter kål, noko som førde til større kålproduksjon. Er sah, dass Verbesserungen im Wirkungsgrad der Dampfmaschinen die Nachfrage nach Kohl erhöhten, was zu einer höheren Kohlproduktion führte. He saw that improvements in the efficiency of the steam engines increased the demand for cabbage, which led to greater cabbage production. Il a constaté que l'amélioration de l'efficacité des machines à vapeur augmentait la demande de chou, ce qui conduisait à une plus grande production de chou. Buhar motorlarının verimliliğindeki gelişmelerin lahana talebini artırdığını ve bunun da daha fazla lahana üretimine yol açtığını gördü. 他发现蒸汽机效率的提高增加了对卷心菜的需求,从而导致卷心菜产量增加。 For mange var Jevons konklusjon skremmande ettersom det var fleire i Storbritannia som var redde for at landet skulle bruka opp kål reservane. Für viele war Jevons Schlussfolgerung erschreckend, da es in Großbritannien mehrere gab, die befürchteten, dass das Land die Kohlreserven aufbrauchen würde. For many, Jevon's conclusion was frightening as there were several in the UK who were afraid that the country would use up the cabbage reserves. Pour beaucoup, la conclusion de Jevon était effrayante, car nombreux étaient ceux en Grande-Bretagne qui craignaient que le pays n'épuise ses réserves de choux. 对于许多人来说,杰文的结论令人恐惧,因为英国有许多人担心该国会耗尽其卷心菜储备。 Nokre ekspertar peika derimot på at auka effektivitet ville føra til mindre kålbruk, og at det dermed ikkje ville bli noko problem. Einige Experten wiesen dagegen darauf hin, dass eine höhere Effizienz zu einem geringeren Kohlverbrauch führen würde und es daher kein Problem geben würde. Some experts, on the other hand, pointed out that increased efficiency would lead to less use of cabbage, and that there would thus be no problem. Certains experts soulignent en revanche qu’une efficacité accrue entraînerait une moindre utilisation du chou et qu’il n’y aurait donc pas de problème. 另一方面,一些专家指出,提高效率会减少白菜的用量,因此不会有问题。 Jevons sin konklusjon var derimot motsett, større effektivitet førar til større bruk av kål. Jevons Schlussfolgerung war jedoch das Gegenteil. Eine höhere Effizienz führt zu einer stärkeren Verwendung von Kohl. Jevons' conclusion, however, was the opposite, greater efficiency leads to greater use of cabbage. La conclusion de Jevons, en revanche, était inverse : une plus grande efficacité conduit à une plus grande utilisation du chou. 另一方面,杰文斯的结论恰恰相反,效率越高,卷心菜的使用量就越大。 Dermed kunne ein ikkje rekna med at auking i effektivitet ville løysa problemet med at det blei mindre og mindre kål i landet. Man konnte also nicht erwarten, dass eine Steigerung der Effizienz das Problem von immer weniger Kohl im Land lösen würde. Thus, one could not expect that an increase in efficiency would solve the problem of fewer and fewer cabbages in the country. Ainsi, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une augmentation de l'efficacité résolve le problème du fait qu'il y avait de moins en moins de choux dans le pays. 因此,不能指望提高效率就能解决国内白菜越来越少的问题。

Økonomar kan også sjå fenomenet i dag. Ökonomen können das Phänomen auch heute sehen. Economists can also see the phenomenon today. 今天,经济学家也能看到这种现象。 For eksempel kan vi gå tilbake til den bensineffektive bilen. Zum Beispiel können wir zum sparsamen Auto zurückkehren. For example, we can go back to the fuel-efficient car. 例如,我们可以回到节能汽车。 Ein har sett at konsumarar pleiar å bruka bilen meir dersom dei er meir energieffektive, noko som skapar auka etterspørsel for bensin. Man hat gesehen, dass Verbraucher das Auto tendenziell häufiger nutzen, wenn sie energieeffizienter sind, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Benzin führt. One has seen that consumers tend to use the car more if they are more energy efficient, something that creates increased demand for petrol. Il a été constaté que les consommateurs ont tendance à utiliser davantage les voitures si elles sont plus économes en énergie, ce qui crée une demande accrue d'essence. 人们发现,如果汽车能效更高,消费者往往会更多地使用汽车,这会增加对汽油的需求。 Ein auking i effektivitet vil føra til at det blir billigare å reisa med bil, og folk reiser difor også lenger. Eine Steigerung der Effizienz wird das Reisen mit dem Auto billiger machen, und die Menschen reisen daher auch länger. An increase in efficiency will make it cheaper to travel by car, and people therefore also travel longer. Une efficacité accrue rendra les déplacements en voiture moins chers, et les gens voyageront donc plus loin. 效率的提高将使驾车出行变得更加便宜,人们因此会走得更远。 Jevons paradoksen inntreff dersom det blir brukt meir av ressursen, i dette tilfelle bensin, enn minkinga av den på grunn av effektivitetsauking. Jevons Paradoxon tritt auf, wenn aufgrund der höheren Effizienz mehr Ressourcen, in diesem Fall Benzin, verbraucht werden als reduziert werden. Jevon's paradox occurs if more of the resource, in this case petrol, is used than its reduction due to increased efficiency. 如果资源(本例中为汽油)的使用量多于因效率提高而减少的资源量,就会出现杰文悖论。 Dette er eit noko forenkla bilete av situasjonen ettersom andre faktorar også kan spela inn. Dies ist ein etwas vereinfachtes Bild der Situation, da auch andere Faktoren ins Spiel kommen können. This is a somewhat simplified picture of the situation as other factors may also come into play. 这是对情况的简化描述,因为其他因素也可能发挥作用。

Nokon har i dag tatt til orde for, altså fremma, energieffektivitet som ein måte å akselerera utviklinga mot ein grøn og fornybar-energi økonomi. Heute hat jemand die Energieeffizienz befürwortet, dh gefördert, um die Entwicklung hin zu einer grünen und erneuerbaren Energiewirtschaft zu beschleunigen. Today, someone has advocated, ie promoted, energy efficiency as a way to accelerate development towards a green and renewable energy economy. 今天有人提倡,即推动提高能源效率,以此作为加速发展绿色和可再生能源经济的一种方式。 FN uttalte seg i 2007 at energieffektivitet var den «største, mest jamt fordelte og billigaste energiressursen. Die UNO erklärte 2007, dass Energieeffizienz die „größte, gleichmäßigste und billigste Energiequelle“ sei. The UN stated in 2007 that energy efficiency was the “largest, most evenly distributed and cheapest energy resource. L'ONU a déclaré en 2007 que l'efficacité énergétique était « la ressource énergétique la plus importante, la plus uniformément répartie et la moins chère ». 联合国在2007年指出,能源效率是“最大、分布最均匀、最便宜的能源”。 Ein skulle jo tru at dersom energibruken til ei lyspære går ned, vil ein spara meir energi. Man würde denken, wenn der Energieverbrauch einer Glühbirne sinkt, spart man mehr Energie. One would think that if the energy consumption of a light bulb goes down, one will save more energy. On pourrait penser que si la consommation d’énergie d’une ampoule diminue, vous économiserez davantage d’énergie. 人们可能会认为,如果灯泡的能耗下降,就会节省更多能源。 Verdas økonomiske forum har også fremma energieffektivitet og blant anna peika på at kjøleskap i USA i dag bruker omtrent ¾ mindre energi enn gjennomsnittet i 1975. Das Weltwirtschaftsforum hat auch die Energieeffizienz gefördert und unter anderem darauf hingewiesen, dass Kühlschränke in den Vereinigten Staaten heute etwa ¾ weniger Energie verbrauchen als der Durchschnitt von 1975. The World Economic Forum has also promoted energy efficiency and pointed out, among other things, that refrigerators in the United States today use approximately ¾ less energy than the 1975 average. Le Forum économique mondial a également encouragé l'efficacité énergétique et a notamment souligné que les réfrigérateurs américains consomment aujourd'hui environ trois quarts d'énergie en moins que la moyenne de 1975. 世界经济论坛还提倡提高能源效率,并指出,如今美国的冰箱能耗比 1975 年的平均水平低约 3/4。 I tillegg er det 20% større og kostar 60% mindre. Außerdem ist es 20% größer und kostet 60% weniger. In addition, it is 20% larger and costs 60% less. De plus, il est 20 % plus grand et coûte 60 % moins cher. 此外,它的尺寸增大了 20%,成本降低了 60%。 Alle partar ser ut til å vinna på det. Alle Parteien scheinen zu gewinnen. All parties seem to be winning. Tous les partis semblent y gagner. 各方似乎都从中受益。 Likevel har ein i den same perioden som effektivitetsauking av kjøleskap også sett at det har blitt selt langt fleire kjøleskap på verdsbasis. Im gleichen Zeitraum wie die Effizienzsteigerung von Kühlschränken hat man jedoch auch festgestellt, dass weltweit weit mehr Kühlschränke verkauft wurden. Nevertheless, in the same period as the increase in efficiency of refrigerators, one has also seen that far more refrigerators have been sold on a worldwide basis. 然而,在冰箱效率提高的同一时期,我们还看到全球范围内销售的冰箱数量大幅增加。 Det kan dermed sjå ut som effektivitetsauking faktisk skader miljøet i staden for å redda det, slik som FN og Verdas Økonomiske Forum har lova. Es mag daher den Anschein haben, dass eine Steigerung der Effizienz die Umwelt tatsächlich schädigt, anstatt sie zu retten, wie von den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum versprochen. It may thus appear that increasing efficiency actually harms the environment instead of saving it, as promised by the UN and the World Economic Forum. Il peut donc sembler que l’augmentation de l’efficacité nuit en fait à l’environnement au lieu de le sauver, comme l’ont promis l’ONU et le Forum économique mondial. 因此,提高效率实际上会损害环境,而不是像联合国和世界经济论坛所承诺的那样拯救环境。 Igjen ser ein korleis Jevons paradoks spelar inn. Wieder sieht man, wie Jevons Paradoxon ins Spiel kommt. Again, one sees how Jevon's paradox comes into play. Là encore, on voit comment le paradoxe de Jevon entre en jeu. 我们再次看到杰文悖论是如何发挥作用的。

Mykje i Jevons paradoks ser ut til å vera knytt til prisar. Ein Großteil von Jevons Paradoxon scheint mit den Preisen verbunden zu sein. Much of Jevon's paradox seems to be linked to prices. Une grande partie du paradoxe de Jevon semble être liée aux prix. 杰文的悖论大部分似乎与价格有关。 Når det blir billigare å bruka noko på grunn av effektivitetsauking, kan ein bruka den meir. Wenn es aufgrund der höheren Effizienz billiger wird, etwas zu verwenden, kann man es mehr verwenden. When it becomes cheaper to use something due to increased efficiency, one can use it more. Lorsqu’il devient moins coûteux d’utiliser quelque chose en raison d’une efficacité accrue, vous pouvez l’utiliser davantage. 当某种东西由于效率提高而变得更便宜时,你就可以更多地使用它。 For eksempel gjorde effektivitetsaukinga av dampmaskinen det meir lønnsamt å bruka den til å produsera industrivarer. Zum Beispiel machte es die Steigerung des Wirkungsgrades der Dampfmaschine rentabler, sie zur Herstellung von Industriegütern zu verwenden. For example, increasing the efficiency of the steam engine made it more profitable to use it to produce industrial goods. 例如,蒸汽机效率的提高使得用其生产工业产品更有利可图。 Ein kunne då produsera meir og tena meir pengar, og fekk då også råd til å kjøpa fleire dampmaskinar som igjen førde til at ein måtte bruka større mengder med kål. Man konnte dann mehr produzieren und mehr Geld verdienen und konnte es sich dann auch leisten, mehr Dampfmaschinen zu kaufen, was wiederum dazu führte, dass man größere Mengen Kohl verwenden musste. One could then produce more and earn more money, and was then also able to afford to buy more steam engines, which in turn led to one having to use larger quantities of cabbage. Prosessen går i ein slags sirkel, men det at varen blir billigare å bruka er nok kanskje det mest fundamentale, altså viktigaste i Jevons paradoks. Der Prozess verläuft in einer Art Kreis, aber die Tatsache, dass die Verwendung des Artikels billiger wird, ist wahrscheinlich die grundlegendste, dh die wichtigste in Jevons Paradoxon. The process goes in a kind of circle, but the fact that the item becomes cheaper to use is probably the most fundamental, ie most important in Jevon's paradox.

Schipper, ein akademikar innan økonomi, meiner derimot at Jevons paradoks ikkje er like aktuell i dag. Der Wirtschaftswissenschaftler Schipper glaubt jedoch, dass Jevons Paradoxon heute nicht mehr so relevant ist. Schipper, an academic in economics, however, believes that Jevon's paradox is not as relevant today. Schipper, universitaire en économie, estime cependant que le paradoxe de Jevon n'est plus aussi pertinent aujourd'hui. Jevons levde midt i den indsutrielle revolusjonen med stor vekst innan for energibruk og industri. Jevons lebte mitten in der industriellen Revolution mit einem starken Wachstum des Energieverbrauchs und der Industrie. Jevons lived in the midst of the industrial revolution with great growth in energy use and industry. I den moderne digitaliserte og globaliserte verda vi lev i dag er det ikkje lenger slik at større energieffektivitet fører til større bruk av ressursar. In der modernen digitalisierten und globalisierten Welt, in der wir heute leben, führt eine höhere Energieeffizienz nicht mehr zu einem stärkeren Ressourceneinsatz. In the modern digitalised and globalized world we live in today, it is no longer the case that greater energy efficiency leads to greater use of resources. Likevel forklarer ikkje dette kvifor energieffektivitetsauking i fleire land ikkje har ført til ei minking i klimautslepp som CO2 – tvert imot ser det ut til å ha ført til ei auking i staden, noko som liknar mykje på Jevons paradoks. Dies erklärt jedoch nicht, warum eine Erhöhung der Energieeffizienz in mehreren Ländern nicht zu einer Verringerung der Klimaemissionen wie CO2 geführt hat - im Gegenteil, es scheint zu einer Erhöhung der Stadt geführt zu haben, was dem Paradoxon von Jevon sehr ähnlich ist . Nevertheless, this does not explain why an increase in energy efficiency in several countries has not led to a reduction in climate emissions such as CO2 - on the contrary, it seems to have led to an increase in the city, something very similar to Jevon's paradox. Ein grunn til dette er at mange har eit for snevert, altså smalt syn på det større bilete. Ein Grund dafür ist, dass viele eine zu enge, dh enge Sicht auf das Gesamtbild haben. One reason for this is that many have a too narrow, ie narrow view of the bigger picture.

La oss gå tilbake til kjøleskap. Gehen wir zurück zum Kühlschrank. Let's go back to the fridge. I USA byrja ein å kjøpa kjøleskap på 50-talet, og desse var små og brukte mykje energi. In den USA haben die Leute in den 50er Jahren angefangen, Kühlschränke zu kaufen. Diese waren klein und verbrauchten viel Energie. In the USA, people started buying refrigerators in the 50's, and these were small and used a lot of energy. På 60-talet var det mange som investerte i større og betre kjøleskap som også var meir energieffektive, men det betydde ikkje at dei gamle forsvann. In den 1960er Jahren investierten viele Menschen in größere und bessere Kühlschränke, die auch energieeffizienter waren, aber das bedeutete nicht, dass die alten verschwanden. In the 1960s, many people invested in larger and better refrigerators that were also more energy efficient, but that did not mean that the old ones disappeared. Mange flytta det gamle kjøleskapet ned i kjellaren og brukte det til å oppbevara drikkevarer. Viele Leute stellten den alten Kühlschrank in den Keller und lagerten damit Getränke. Many people moved the old refrigerator down to the basement and used it to store drinks. Så sjølv om effektivitetsauking i kjøleskap burde ha ført til mindre energibruk, var det ikkje alltid slik ettersom mange framleis brukte dei gamle kjøeskapa i tillegg til dei nye. Obwohl eine Steigerung der Effizienz in Kühlschränken zu einem geringeren Energieverbrauch hätte führen sollen, war dies nicht immer der Fall, da viele Menschen die alten Kühlschränke zusätzlich zu den neuen verwendeten. So even though increasing efficiency in refrigerators should have led to less energy consumption, this was not always the case as many people used the old refrigerators in addition to the new ones. Dermed blei det totale energiforbruket større, ikkje mindre. Somit wurde der Gesamtenergieverbrauch größer und nicht kleiner. Thus, the total energy consumption became greater, not less.

Dette er ein trend som har fortsatt i store deler av USA og verda. Dies ist ein Trend, der sich in weiten Teilen der USA und der Welt fortgesetzt hat. This is a trend that has continued in large parts of the United States and the world. I dag har ein gjerne to kjøleskap, ein frysar, eller kanskje til og med to, ein stad til kalde drikker osv. Heutzutage haben Sie oft zwei Kühlschränke, einen Gefrierschrank oder vielleicht sogar zwei, einen Platz für kalte Getränke usw. Today you often have two refrigerators, a freezer, or maybe even two, a place for cold drinks, etc. Denne kapasiteten til å meir effektivt, og derfor billigare, å frysa eller halda kaldt, har også gjort at moglegheita til å kjøpa kalde ting har auka. Diese Fähigkeit, effizienter und daher billiger einzufrieren oder kalt zu halten, hat auch die Möglichkeit erhöht, kalte Dinge zu kaufen. This capacity to more efficiently, and therefore cheaper, to freeze or keep cold, has also increased the possibility of buying cold things. Ein kjøper gjerne meir frosne grønsaker, frosenpizza osv. Man kauft gerne mehr gefrorenes Gemüse, gefrorene Pizza usw. One likes to buy more frozen vegetables, frozen pizza, etc. I Noreg et vi for eksempel svært mykje frosenmat. In Norwegen essen wir zum Beispiel viel Tiefkühlkost. In Norway, for example, we eat a lot of frozen food. Ein skulle også tru at større kapasitet til å halda mat kald ville ført til at ein kasta mindre. Man würde auch denken, dass eine größere Kapazität, Lebensmittel kalt zu halten, zu weniger Abfall führen würde. One would also think that greater capacity to keep food cold would lead to less waste. Tvert i mot, ein kjøper gjerne meir fordi ein veit at maten held lenger. Im Gegenteil, man kauft gerne mehr, weil man weiß, dass das Essen länger hält. On the contrary, one likes to buy more because one knows that the food lasts longer. Dette kan derimot føra til at ein kjøper alt for mykje mat, og før ein veit ordet av det, må ein kasta ein tredjedel av maten. Auf der anderen Seite kann dies dazu führen, dass Sie viel zu viel Essen kaufen, und bevor Sie es wissen, müssen Sie ein Drittel des Essens wegwerfen. On the other hand, this can lead to you buying far too much food, and before you know it, you have to throw away a third of the food. Igjen ser ein korleis Jevons paradoks er høgst aktuell i dag. Wieder sieht man, wie hoch Jevons Paradoxon heute ist. Again, one sees how Jevon's paradox is highly relevant today.

Matsvinn, altså kasting av mat, er eit av dei største miljøproblema vi har i dag. Lebensmittelverschwendung, dh Lebensmittelverschwendung, ist eines der größten Umweltprobleme, die wir heute haben. Food waste, ie waste of food, is one of the biggest environmental problems we have today. Det er då interessant å sjå at per-innbyggjar matkasting har auka mykje sidan 70-talet, og i dag blir 40% av all mat produsert i USA kasta. Es ist dann interessant zu sehen, dass die Lebensmittelverschwendung pro Kopf seit den 70er Jahren stark zugenommen hat und heute 40% aller in den USA produzierten Lebensmittel weggeworfen werden. It is then interesting to see that per capita food waste has increased a lot since the 70s, and today 40% of all food produced in the US is thrown away. Ved å kasta denne maten forsvinn for det fyrste sjølve energien, kaloriane, i maten ettersom det ikkje blir brukt. Durch das Wegwerfen dieses Lebensmittels verschwindet die Energie selbst, die Kalorien, im Lebensmittel, da es nicht verwendet wird. By throwing this food away, the energy itself, the calories, disappears in the food as it is not used. I tillegg var all den energien ein brukte til å kjøla ned maten med bortkasta. Außerdem wurde die gesamte Energie, die zum Kühlen der Lebensmittel verwendet wurde, verschwendet. In addition, all the energy used to cool the food was wasted. Ein må også ta med all energien som blei brukt til å utvikla, hausta, prosessera og lagra maten som også då vil vera bortkasta energi. Man muss auch die gesamte Energie einbeziehen, die zur Entwicklung, Ernte, Verarbeitung und Lagerung der Lebensmittel verwendet wurde, die dann auch eine Energieverschwendung sind. One must also include all the energy that was used to develop, harvest, process and store the food that will then also be a waste of energy. Og det stopper ikkje her, for i jordbruket brukte ein også store delar gjødsling, vatn og irrigasjon, plantevernmiddel osv. Und es hört hier nicht auf, denn in der Landwirtschaft wurden auch große Teile von Dünger, Wasser und Bewässerung, Pestiziden usw. verwendet. And it does not stop here, because in agriculture one also used large parts of fertilizer, water and irrigation, pesticides, etc. I 2009 gjekk faktisk så mykje som ein fjerdedel av ferskvatnbruk i USA til å produsera vatn. Im Jahr 2009 wurde in den USA sogar ein Viertel des Süßwasserverbrauchs zur Wassererzeugung verwendet. In 2009, in fact, as much as a quarter of freshwater use in the United States was used to produce water. Problemet er stort og å løysa matsvinnskrisa er ein viktig faktor for å løysa miljøproblema i dag. Das Problem ist groß und die Lösung der Lebensmittelverschwendungskrise ist heute ein wichtiger Faktor bei der Lösung von Umweltproblemen. The problem is big and solving the food waste crisis is an important factor in solving environmental problems today. Det er likevel ikkje slik at effektivitetsauke aleine kan fiksa det, noko Jevons paradoks visar tydeleg. Es ist jedoch nicht so, dass die Effizienzwoche allein Abhilfe schaffen kann, was Jevons Paradoxon deutlich zeigt. However, it is not the case that efficiency week alone can fix it, something Jevon's paradox clearly shows.

Eit anna stort miljøproblem som kan ha blitt forverra ved effektivitetsauke er faktisk nedkjølingsanlegg, aircondition. Ein weiteres großes Umweltproblem, das durch die Effizienzwoche möglicherweise noch verschärft wurde, sind Kühlsysteme und Klimaanlagen. Another major environmental problem that may have been exacerbated by efficiency week is actually refrigeration systems, air conditioning. I 1960 hadde berre 20% av heimar i USA nedkjølingsanlegg, og for dei som hadde det var det svært dyrt å bruka det. 1960 hatten nur 20% der Haushalte in den Vereinigten Staaten Kühlsysteme, und für diejenigen, die sie hatten, war die Nutzung sehr teuer. In 1960, only 20% of homes in the United States had refrigeration systems, and for those who had them, it was very expensive to use. Dette gjorde at ein brukte det mykje sjeldnare. Dies führte dazu, dass man es viel seltener benutzte. This made one use it much less often. Moderne airconditionar er derimot mykje meir energieffektive noko som har ført til at marknaden har auka og det har blitt mykje billigare å kjøla ned huset. Moderne Klimaanlagen hingegen sind viel energieeffizienter, was zu einer Zunahme des Marktes geführt hat und es viel billiger geworden ist, das Haus abzukühlen. Modern air conditioners, on the other hand, are much more energy efficient, which has led to an increase in the market and it has become much cheaper to cool down the house. I 2005 hadde 84% av alle husstandar i USA ein nedkjølingsanlegg. Im Jahr 2005 verfügten 84% aller Haushalte in den USA über eine Kälteanlage. In 2005, 84% of all households in the USA had a cooling system. Effektiviteten på aircondition auka med 28% mellom 1993 og 2005, men likevel auka energibruken for aircondition per husstand med 37%. Der Wirkungsgrad der Klimaanlage stieg zwischen 1993 und 2005 um 28%, der Energieverbrauch der Klimaanlage pro Haushalt stieg jedoch immer noch um 37%. The efficiency of air conditioning increased by 28% between 1993 and 2005, but still increased the energy consumption of air conditioning per household by 37%. Dermed bruker ein omtrent like mykje energi på å kjøla ned hus i USA i dag som all energibruk til saman til alle formål på 50-talet. So gibt man heute in den Vereinigten Staaten ungefähr so viel Energie für Kühlhäuser aus, wie der gesamte Energieverbrauch in den 50er Jahren für alle Zwecke kombiniert wurde. Thus, one spends about as much energy on cooling houses in the United States today as all energy consumption combined for all purposes in the 50's.

Igjen kan ein sjå korleis teknologiske betringar førar til at det blir billigare å gjera noko, som å kjøa ned hus, noko som aukar forbruket. Wiederum kann man sehen, wie technologische Verbesserungen dazu führen, dass es billiger ist, etwas zu tun, wie zum Beispiel Häuser zu kaufen, was den Verbrauch erhöht. Again, one can see how technological improvements lead to it being cheaper to do something, such as buying houses, something that increases consumption. Ein som er blitt vandt med eit nedkjølt hus heile døgnet i løpet av heile sommaren har vanskelegare for å gå tilbake til ei verd utan nedkjøling. Wer den ganzen Sommer über rund um die Uhr an ein Kühlhaus gewöhnt war, hat es schwerer, in eine Welt ohne Kühlung zurückzukehren. One who has been accustomed to a chilled house around the clock during the whole summer has a harder time returning to a world without cooling down. I Noreg er ikkje dette eit så stort problem ettersom gjennomsnittstemperaturane i sommarmånadane er ca. In Norwegen ist dies kein so großes Problem, da die Durchschnittstemperaturen in den Sommermonaten ca. In Norway, this is not such a big problem as the average temperatures in the summer months are approx. 12 grader, altså ikkje veldig varmt. 12 Grad, also nicht sehr heiß. 12 degrees, so not very hot. I USA og mange andre land er det derimot mykje meir aktuelt, og det ser ein også ved at bruken av nedkjølingsanlegg i andre land også aukar kraftig. In den USA und vielen anderen Ländern ist dies dagegen viel relevanter, und dies zeigt sich auch darin, dass der Einsatz von Kühlsystemen in anderen Ländern ebenfalls stark zunimmt. In the USA and many other countries, on the other hand, it is much more relevant, and this can also be seen in the fact that the use of refrigeration plants in other countries is also increasing sharply. I Kina har bruken av aircondition tripla seg, altså auka 3 gonger så mykje, mellom 1997 og 2007. In China hat sich der Einsatz von Klimaanlagen zwischen 1997 und 2007 verdreifacht, dh verdreifacht. In China, the use of air conditioning has tripled, ie increased 3 times as much, between 1997 and 2007.

Dette er ein vond sirkel ettersom meir nedkjølingsanlegg tyder større utslepp av klimagassar noko som tyder at temperaturen aukar på jorda. Dies ist ein Teufelskreis, da mehr Kühlsysteme auf höhere Treibhausgasemissionen hinweisen, was darauf hinweist, dass die Temperatur am Boden steigt. This is a vicious circle as more cooling systems indicate greater emissions of greenhouse gases, which indicates that the temperature is rising on the ground. Auka temperaturar vil igjen føra til meir bruk av nedkjølingsanlegg, meir klimautslepp og endå varmare ute temperatur. Erhöhte Temperaturen führen wiederum zu einer stärkeren Nutzung von Kühlsystemen, mehr Klimaemissionen und noch wärmeren Außentemperaturen. Increased temperatures will in turn lead to more use of refrigeration systems, more climate emissions and even warmer outside temperatures. Jevons effekt må kankskje difor analyserast på eit makronivå i staden for eit mikronivå for å faktisk få fram effektane av effektivitetsauke. Jevons Effekt muss daher möglicherweise auf Makroebene anstatt auf Mikroebene analysiert werden, um die Auswirkungen der Effizienzwoche tatsächlich zu erzielen. Jevon's effect may therefore need to be analyzed at a macro level instead of a micro level in order to actually produce the effects of efficiency week.

Faktisk kan sjølv folkeauke vera ein slags Jevons effekt. Tatsächlich kann sogar Folkeoke eine Art Jevon-Effekt sein. In fact, even folkeoke can be a kind of Jevon effect. Jo meir effektive me blir, jo meir folk kan me forsørgja, noko som førar til større energibruk. Je effizienter wir werden, desto mehr Menschen können wir unterstützen, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. The more efficient we become, the more people we can support, something that leads to greater energy use. Dei fleste rikare landa i verda har i dag stagnerande eller negativ folkevekst, men dersom ein ser på landa som har størst folkevekst er det land som har byrja å bli betre. Die meisten reicheren Länder der Welt weisen heute ein stagnierendes oder negatives Bevölkerungswachstum auf. Wenn Sie sich jedoch die Länder mit dem größten Bevölkerungswachstum ansehen, sind es die Länder, die begonnen haben, besser zu werden. Most richer countries in the world today have stagnant or negative population growth, but if you look at the countries with the largest population growth, it is countries that have started to get better. Betre levekår førar altså i fyrste omgang til langt større folkevekst. Bessere Lebensbedingungen führen somit in erster Linie zu einem weitaus größeren Bevölkerungswachstum. Better living conditions thus lead in the first instance to far greater population growth.

Og sjølv om effektivitetsauke faktisk førar til at ein bruker mindre energi ein stad, for eksempel meir effektive bilar. Und obwohl Effizienz Effizienz tatsächlich dazu führt, dass in einer Stadt weniger Energie verbraucht wird, wie zum Beispiel effizientere Autos. And even though efficiency efficiency actually leads to less energy being used in a city, such as more efficient cars. Sidan vi allereie køyrar så mykje kan det vera at effektivitetsauke på drivstoffbruk faktisk kan ha ein effekt på bruken av bensin og diesel. Da wir bereits so viel fahren, kann es sein, dass sich die Effizienzsteigerung des Kraftstoffverbrauchs tatsächlich auf den Einsatz von Benzin und Diesel auswirkt. Since we already drive so much, it may be that the efficiency increase in fuel consumption can actually have an effect on the use of petrol and diesel. Likevel er det stor sannsynligheit for at dei pengane ein sparar på drivstoff då blir brukt til eit auka forbruk, eller konsum, andre stader som har deira eigne negative miljøeffektar. Dennoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Geld, das man für Kraftstoff spart, dann für einen erhöhten Verbrauch oder Verbrauch an anderen Orten verwendet wird, die ihre eigenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Nevertheless, there is a high probability that the money one saves on fuel will then be used for increased consumption, or consumption, in other places that have their own negative environmental effects. Økonomien er altså eit svært komplisert og samanhengande system, og det er mykje som kan tyda på at effektivitetsauke aleine ikkje er nok. Die Wirtschaft ist daher ein sehr kompliziertes und kohärentes System, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass Effizienzgewinne allein nicht ausreichen. The economy is thus a very complicated and coherent system, and there are many indications that efficiency gains alone are not enough. Det løyser ikkje dei underliggjande djupare problema som kapitalismen og konsumerverda vi lev i har ført til. Es löst nicht die zugrunde liegenden tieferen Probleme, zu denen der Kapitalismus und die Konsumwelt, in der wir leben, geführt haben. It does not solve the underlying deeper problems that capitalism and the consumer world we live in have led to.

Noko anna som er farleg med eit for stort fokus på effektivitetsauke er at det blir lite debattert då det intuitivt verkar som ei vinn-vinn situasjon. Eine andere Sache, die bei einem übermäßigen Fokus auf die Effizienzwoche gefährlich ist, ist, dass es wenig Debatten gibt, da es intuitiv wie eine Win-Win-Situation erscheint. Another thing that is dangerous with too much focus on efficiency week is that there is little debate as it intuitively seems like a win-win situation. For politikarar kan ein fremma effektivitet utan noko politisk risiko – alle er einige om at auka effektivitet er bra. Für Politiker kann Effizienz ohne politisches Risiko gefördert werden - alle sind sich einig, dass eine Steigerung der Effizienz gut ist. For politicians, efficiency can be promoted without any political risk - everyone agrees that increasing efficiency is good. Å gå inn for å senka energibruk ved å kutta forbruk er derimot mykje mindre populært ettersom ein då må ofra noko av luksusen me har blitt så vant med. Auf der anderen Seite ist es viel weniger beliebt, den Energieverbrauch zu senken, indem der Verbrauch gesenkt wird, da man dann einen Teil des Luxus opfern muss, an den wir uns so gewöhnt haben. Going in to reduce energy consumption by cutting consumption, on the other hand, is much less popular as one then has to sacrifice some of the luxuries we have become so used to. Eit einsidig fokus på å auke effektivitet kan dermed ha vert med på å skapa denne miljøkrisa me no finn oss i, og å fortsetta å dyrka effektivitet trur eg er ein særs dårleg måte å løysa det på. Ein einseitiger Fokus auf die Steigerung der Effizienz könnte daher dazu beigetragen haben, diese Umweltkrise zu schaffen, in der wir uns jetzt befinden, und die Effizienz weiter zu fördern, halte ich für einen besonders schlechten Weg, sie zu lösen. A one-sided focus on increasing efficiency may thus have helped to create this environmental crisis we now find ourselves in, and I believe that continuing to cultivate efficiency is a particularly poor way of solving it. Kanskje kan mindre effektivitet faktisk vera betre ettersom ein då blir meir klar over energibruken. Vielleicht kann weniger Effizienz tatsächlich besser sein, wenn man sich dann des Energieverbrauchs bewusster wird. Perhaps less efficiency can actually be better as one then becomes more aware of energy use. Dersom kjøleskapa var mindre og brukte meir energi, måtte me også ha tenkt meir på kor mykje me kjøpte inn av varer. Wenn der Kühlschrank kleiner war und mehr Energie verbrauchte, müssen wir auch mehr darüber nachgedacht haben, wie viel wir von Waren gekauft haben. If the refrigerator was smaller and used more energy, we must also have thought more about how much we bought in goods. Kanskje me då også hadde kasta mindre mat? Vielleicht mussten wir dann auch weniger Essen werfen? Maybe we then also had to throw less food?

Det historiske argumentet for Jevons paradoks er svært sterkt, og fenomenet dukkar opp overalt i dag også. Das historische Argument für Jevons Paradoxon ist sehr stark, und das Phänomen tritt auch heute überall auf. The historical argument for Jevon's paradox is very strong, and the phenomenon appears everywhere today as well. Altså kan det verke som om må bør tenkja meir på konsekvensane av effektivitetsauke. Mit anderen Worten, es scheint, als müssten wir mehr über die Konsequenzen der Effizienzwoche nachdenken. In other words, it may seem as if we should think more about the consequences of efficiency week. Det kan verka ulogisk at effektivitetsauke kan gjera klimaproblemet verre ved auka utslepp, men historisk har dette vist seg å stemt bra. Es mag unlogisch erscheinen, dass eine Effizienzwoche das Klimaproblem mit erhöhten Emissionen verschlimmern kann, aber historisch hat sich dies als wahr erwiesen. It may seem illogical that efficiency week can make the climate problem worse with increased emissions, but historically this has proven to be true. Er det då så lurt av FN å halda fram med, altså å fortsetta å dyrka fram energieffektvitiet? Ist es dann für die UNO sinnvoll, Schritt zu halten, dh die Energieeffizienz weiter zu fördern? Is it then wise for the UN to keep up, ie to continue to cultivate energy efficiency? Intensjonane er utvilsamt gode, men kanskje resultatet er det motsette? Die Absichten sind zweifellos gut, aber vielleicht ist das Ergebnis das Gegenteil? The intentions are undoubtedly good, but perhaps the result is the opposite?

Takk for at du har høyrt på denne episoden av «Lær norsk nå». Vielen Dank, dass Sie sich diese Episode von "Learn Norwegian Now" angehört haben. Thank you for listening to this episode of "Learn Norwegian now". Dette var fyrste episode på nynorsk, noko som kan ha gjort at det var litt vanskeligare å hengja med, altså å forstå kva som blei sagt. This was the first episode in Nynorsk, something that may have made it a little harder to stick with, ie to understand what was being said. Likevel er det lurt å høyra på mange forskjellige måtar å snakka norsk på, og svært mange dialekter liknar eller har trekk som liknar på nynorsk. Nevertheless, it is wise to listen in many different ways to speak Norwegian, and very many dialects are similar or have features similar to Nynorsk. Nynorsk er tross alt bygd på norsk dialekter. After all, Nynorsk is built on Norwegian dialects. Å høyra nynorsk kan difor vera ein god måte å betra di forståing av norske dialekter generelt. Hearing Nynorsk can therefore be a good way to improve your understanding of Norwegian dialects in general. Kontakt meg gjerne på e-mail dersom du har nokre spørsmål, forslag til komande episodar eller noko heilt anna. Feel free to contact me by e-mail if you have any questions, suggestions for upcoming episodes or something completely different. Me høyres! We hear!